WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«РОСЛИН м. КИЄВА ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М. Г. ХОЛОДНОГО

ГРЕЧИШКІНА

ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 581.9:582.35/.99(477–25)

ПРИРОДНА ФЛОРА СУДИННИХ РОСЛИН

м. КИЄВА

03.00.05 – ботаніка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

КИЇВ – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор МОСЯКІН Сергій Леонідович, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, директор, завідувач відділу систематики та флористики судинних рослин.

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор АНДРІЄНКО-МАЛЮК Тетяна Леонідівна, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, завідувач міжвідомчої комплексної лабораторії заповідної справи;

кандидат біологічних наук КОВТУН Ірина Володимирівна, Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, старший науковий співробітник лабораторії охорони та відтворення рослинного світу.

Захист відбудеться «22» листопада 2010 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул.

Терещенківська, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України за адресою: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 28.

Автореферат розісланий “12” жовтня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник О. М. Виноградова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Збереження біорізноманіття в умовах антропогенного навантаження, а особливо на найбільш трансформованих урбанізованих територіях, є актуальним завданням ботанічних досліджень та практичної охорони довкілля. Антропогенний вплив на природні екосистеми, що значно посилився протягом останнього століття, здебільшого має катастрофічні наслідки для видів природної флори. Усвідомлення міжнародною спільнотою відповідальності за збереження фіторізноманіття призвело до розробки багатьох міжнародних угод (Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, Берн, 1979; Конвенція з біологічного різноманіття, Ріо-де-Жанейро, 1992, тощо), стороною яких є й Україна. На державному рівні питання охорони рослинного світу регулюються відповідними законами України: «Про рослинний світ» (09.04.99); «Про Червону книгу України» (07.02.02); «Про природнозаповідний фонд України» (16.06.1992 ) тощо.

Київ є найбільшим за площею містом України (836 кв. км у межах міської смуги). Урботрансформація цієї території спричинює значний вплив на природну флору, що призводить до зникнення видів з її складу, зокрема рідкісних; натомість адвентивні види за таких умов зазнають значного поширення і нерідко складають конкуренцію аборигенним.

Оскільки інвентаризація фіторізноманіття визнається однією з головних завдань його збереження, надзвичайно актуальним є проведення повного критичного аналізу флори для простеження тенденцій антропогенної трансформації. Незважаючи на те, що на території м. Києва неодноразово проводились флористичні дослідження, наявні на сьогодні дані не дають повного уявлення про природну флору й закономірності її формування. Окрім того, існує необхідність внесення пропозицій до стратегічного планування розвитку міста щодо охорони територій, які мають наукову та культурну цінність, з метою їх збереження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у відділі систематики та флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України протягом 2006–2009 рр. (очна форма навчання в аспірантурі) у межах тематики відділу: «Таксономічний і морфологічний аналіз Liliopsida та розид (Fabaceae, Brassicaceae) України для узагальнюючого флористико-систематичного зведення «Флора України» (тема № 353, номер державної реєстрації 0107U000188); «Історія рослинного покриву України від часів пізнього плейстоцену: комплексний аналіз та узагальнення палеоботанічних та актуофлористичних даних» (тема № 347, номер державної реєстрації 0106U000161).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – оцінити сучасний стан, проаналізувати та узагальнити історію і закономірності формування та основні тенденції антропогенної трансформації природної флори судинних рослин м.

Києва протягом плейстоцену–голоцену; розробити рекомендації щодо її охорони в умовах інтенсивної урбанізації.

Задля досягнення мети поставлені наступні завдання:

• на основі гербарних, літературних та (для деяких видів) палеоботанічних даних провести повну критичну інвентаризацію видового складу природної флори судинних рослин м. Києва;

• узагальнити відомості про основні тенденції формування флори та змін рослинного покриву території досліджень у плейстоцені та голоцені;

• проаналізувати історичні вказівки та хронологію знахідок видів природної флори;

• для рідкісних та інших модельних видів провести ревізію локалітетів для потвердження їх сучасного існування або для спростування помилкових вказівок;

• провести таксономічний, біолого-екологічний, еколого-ценотичний, географічний аналізи природної флори;

• на основі отриманих даних проаналізувати тенденції антропогенної трансформації природної флори;

• скласти созологічні характеристики видів природної флори;

• розробити рекомендації стосовно збереження природного фіторізноманіття, зокрема заповідання класичних місцезнаходжень видів, описаних з території м. Києва.

Об’єкт дослідження: природна флора судинних рослин м. Києва у його сучасних адміністративних межах.

Предмет дослідження: сучасний стан, закономірності формування та антропогенна трансформація природної флори судинних рослин м. Києва.

Методи дослідження: комплекс польових та камеральних методів збору та обробки даних, морфолого-географічний, історико-флористичний та інші методи флористики, спорово-пилковий аналіз (на рівні інтерпретації даних).

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше комплексно проаналізована у флористичному, історичному та созологічному аспектах природна флора судинних рослин м. Києва як найбільшої урбанізованої території України. Встановлено, що на сьогодні природна флора м. Києва представлена 926 видами, що належать до 115 родин, 400 родів і 5 відділів. Істотну наукову новизну отримано від включення детального аналізу формування флори території Київської обл. протягом плейстоцену–голоцену за палеоботанічними (палеопалінологічними та палеоетноботанічними) даними на рівні їх інтерпретації. Вперше для території досліджень на основі критичного аналізу наявних літературних та гербарних матеріалів простежено тенденції антропогенної трансформації природної флори на видовому рівні. Встановлено, що для м. Києва наводиться щонайменше 1040 аборигенних видів вищих судинних рослин, що належать до 116 родин та 426 родів. На сьогодні з території м. Києва найімовірніше є зниклими щонайменше 114 видів вищих судинних рослин з 45 родин та 84 родів; місцезнаходження щонайменше 40 видів є сумнівним. На основі аналізу наявних у літературі палеоетноботанічних матеріалів, не врахованих у попередніх флористичних зведеннях, зроблено доповнення до апофітної фракції флори Київської обл. (7 видів). Вперше встановлено, що з території м. Києва відомо 126 видів судинних рослин, які віднесено до раритетної фракції природної флори; на сьогодні 42 з них, найімовірніше, є зниклими. З’ясовано, що з території м. Києва та його найближчих околиць описано щонайменше 26 нових таксонів (дані про місцезнаходження 14 з яких узагальнено вперше); показано, що на сьогодні більшість місцезростань цих видів вже втрачено. Вперше відповідно до сучасних підходів охорони рослинного світу обґрунтовано концепцію та пропозиції щодо збереження класичних місцезнаходжень (loci classici) таксонів, що були описані з м. Києва та України.

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження можуть бути передані до наукових, освітніх установ для використання у навчальному процесі; надані у формі рекомендацій до органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (пропозицію збереження класичних місцезнаходжень таксонів, що були описані з території м.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Києва та України), до інших зацікавлених сторін; до неурядових громадських організацій з метою сприяння впливу громадськості на прийняття рішень у сфері місцевої екологічної політики. Створена база даних раритетних видів м. Києва (126 таксонів), їх місцезнаходжень; ця інформація може бути використана для подальшої роботи над червоним списком м. Києва, для ведення Червоної книги України, для видання інформаційних буклетів (екологічна освіта населення) тощо.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням автора. У роботах, що написані у співавторстві з палеоботанічного напряму досліджень, особистий внесок здобувача складає не менш, як 30%. У роботах, що написані у співавторстві з флористичного напряму досліджень, особистий внесок здобувача складає не менш, як 50%. При використанні у тексті дисертації матеріалів, що були опубліковані у співавторстві, права інтелектуальної власності співавторів не порушені. Збір та опрацювання матеріалів дослідження, а також написання тексту, аналіз отриманих результатів і формулювання висновків здійснено здобувачем самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на засіданнях відділу систематики та флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (2007–2010 рр.); окрім того, результати досліджень оприлюднено на 6 міжнародних наукових конференціях, зокрема «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (Київ, 17–20 вересня 2007 р.); «Рослини та урбанізація» (Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2007 р.); «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития» (Ишим, 2008 г.);

«Молодь та поступ біології» (Львів, 7–10 квітня 2008 р.); «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття» (Львів– Пожижевська, 23–27 вересня 2008 р.); «VIII International Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements» (Katowice, Poland, 30 June – 02 July 2008).

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 9 наукових праць, з яких 3

– у наукових журналах, 1 – у збірнику наукових праць, 4 – у матеріалах та 1 – у тезах доповідей конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Матеріали дисертації викладені на 358 сторінках набраного на комп’ютері та роздрукованого тексту, з них додатки розміщені на 210 сторінках. Дисертація складається зі вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел (257 найменувань, з них 234 кирилицею та 23 латиницею) та 6 додатків; у роботі наведено 3 рисунки та 9 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕНОСТІ

ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ СУДИННИХ РОСЛИН м. КИЄВА

Початковий період флористичних досліджень на території м. Києва (що входив до тогочасної Київської губернії) характеризується накопиченням флористичних даних у формі коротких повідомлень, публікації перших флористичних зведень (Besser, 1822; Андржейовський, 1862; Траутфеттер, 1853;

Рогович, 1855, 1862; Шмальгаузен, 1881, 1886, 1891, 1892, 1897; Пачоский, 1897;

Монтрезор, 1881, 1886–1887, 1898 тощо). Згодом з’являються публікації С. Н. Васильєва-Яковлева (1915), М. Шарлеманя (1916), Ю. М. Семенкевича (1925,

1926) та ін.; дослідники складають перші флористичні списки. Проведений аналіз гербарних матеріалів різних колекторів (KW) по флорі м. Києва з початку минулого століття. З 1930-х до 1960-х рр. комплексні дослідження флори м. Києва не проводилися, але на той час увага дослідників була зосереджена на виданні «Флори УРСР» (1936-1965), томи якої містили цінні відомості про зростання багатьох видів рослин у м. Києві та на його околицях. З території міста було описано чимало нових для науки видів. З 1950-х – до початку 1990-х рр.

досліджується флора та переважно рослинність багатьох територій м. Києва, серед них: Романівське болото (Андрієнко та ін. 1973), Голосіївський лісопарк (Любченко, 1983, 1985), Феофанія (Любченко, 1983; Падун, 1985), урочище «Лиса гора» (Любченко, 1983; Чопик и др., 1986; Шеляг-Сосонко та ін., 1984), Дарницький лісопарк (Падун, 1985). Також у цей період значну увагу дослідників зосереджено на вивченні флори Київського Полісся (Зеров, 1963; Бортняк, 1975, 1984 та ін.; Котов, 1979; Мосякін, 1988, 1990 та ін.). Сучасний етап дослідження флори характеризується певною фрагментарністю. Продовжується робота з вивчення флори та рослинності раніше досліджених та нових територій, зокрема заказника «Лісники» (Дідух, Чумак, 1991; Дідух та ін., 1994; Фіцайло, 1997, 1998;

Дідух, Фіцайло, 1999); регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Лиса гора»

(Парнікоза, Гречишкіна, 2007, 2010; Parnikoza, Grechyshkina, 2008); Голосіївського лісу (Дубина та ін., 2005; Якубенко, Григора, 2007; Парнікоза, Гречишкіна, 2010);

водойм м. Києва (Зуб, Савицький, 1998; Савицький, Зуб, 1999); островів Дніпра (Цуканова та ін., 2002; Цуканова, 2003, 2005); Романівського болота (Фіторізноманіття…, 2006) тощо, які здебільшого входять до складу природнозаповідного фонду (ПЗФ) міста.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ПРИРОДНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ

2.1. Географічне розташування. Київ – найбільше місто і столиця України, його координати: 30 31' 30" східної довготи та 50 27' 01" північної широти (Київ як…, 2001); розміщений в центрі України на Дніпрі, висота над рівнем моря – 167 м (Климат…, 1980).

2.2. Межі району досліджень. Межами району досліджень умовно визначена міська межа м. Києва. Згідно з даними обліку земельного фонду, загальна площа м.

Києва в межах адміністративних кордонів станом на 01.01.2004 р. становить 83,6 тис. га.

За геоботанічним районуванням УРСР (Геоботанічне…, 1977), м. Київ знаходиться в межах двох областей, однієї провінції, трьох підпровінцій, чотирьох округів і чотирьох районів. За фізико-географічним районуванням (Маринич та ін., 2003), м. Київ знаходиться в межах Східно-Європейської рівнини, двох зон, трьох країв, чотирьох областей та чотирьох районів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630* 1(2) В. І. ПАРПАН, Т. В. ПАРПАН* ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ГІРСЬКОГО ЛІСОЗНАВСТВА ТА ЛІСІВНИЦТВА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака Сформульовано основні принципи сучасної парадигми гірського лісознавства та лісівництва, які є основою наукової школи і концепцією інституту гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака. К л ю ч о в і с л о в а :...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 2 МОДЕЛЮВАННЯ І МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ УДК 504.4.05/06:577.4;502;338 Варламов Е.Н., Брук В.В. (Украина, Харьков) ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И БАНКОВ ДАННЫХ ОСНАЩЕННОСТИ СЕТЕЙ МОНИТОРИНГА МИНПРИРОДЫ НА ПРИМЕРЕ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ р. ДНЕПР При проведении мониторинга окружающей среды значительный интерес представляет информация о локализации...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК 594.1 Р. І. Гураль – молодший науковий співробітник відділу проблем антропізації природних екосистем Державного природознавчого музею НАН України; Н. В. Гураль-Сверлова – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем антропізації природних екосистем Державного природознавчого музею НАН України Прісноводні молюски родів Unio і Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) у малакологічному фонді...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.Д. КУЗОВИК, В.Л. КУЧЕРЕНКО, О.В. БУЛИГІНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних закладів освіти Київ 2010 УДК 615.8:57.089 (075.8) ББК Р. с 51 я 7 К 892 Рецензенти: кафедра автоматизації і експериментальних досліджень Національного технічного університету України (КПІ) (Є.Т. Володарський – д-р техн. наук, проф.); кафедра...»

«Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 м. Київ, Інститут зоології, 8–9 квітня 2009 р. Зоологічний кур’єр № 3, квітень 2009 у Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — 61 с. — (Зоологічний кур’єр, № 3.) — http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf У збірнику подано тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів України, що працюють у галузі дослідження фауни, систематики,...»

«УДК 634.0.114.3 (477.6) (045) © Ю. М. Попа ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ҐРУНТОУТВОРЕННЯ НА ПОВЕРХНІ ТЕРИКОНІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ Національний авіаційний університет Визначено закономірності та надано екологічну оцінку процесів первинного ґрунтоутворення на поверхні териконів вугільних шахт Донбасу в природних умовах та під впливом рослинного покрову. Ключові слова: терикони, відвальна порода, ґрунтоутворення, рослинний покрив. Ю. Н. Попа Национальный авиационный университет ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОГО...»

«В. Борулько, Т. Гаврилова, Р. Лісовський, О. Братченко, О. Непрокін, В. Карамушка, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами ГІС-база даних Одеська агломерація from the Створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу INTERREG III B CADSES Project part-financed PlanCoast Project by the European Union Даний документ створений за фінансовою підтримкою...»

«Міністерство охорони здоров’я України Академія медичних наук України Наукове товариство гігієністів України Проблемна комісія «Гігієна навколишнього середовища» Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва Академії медичних наук України» ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ” (треті марзєєвські читання) Випуск 7 24-25 травня 2007 р. м.Київ – 2007 р. У збірник увійшли матеріали науково-практичної...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ: ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Методичні рекомендації Харків УДК 343.147(072) ББК 67.308р30-2 О-37 Серія «Бібліотека криміналіста»А в т о р и у п о р я д н и к и: Перлін С. І. — начальник Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні МВС України в Харківській області. Шевцов С. О. — заступник начальника Науково-дослідного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»