WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту здоров’я, спорту та туризму, протокол № 5 від 05 лютого 2014 р. Укладачі: доктор пед. наук., проф. Захаріна Є.А. ст. викл. Корнілова Н.Ю. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Затверджено на засіданні кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного

виховання,

протокол № 7 від 05 лютого 2014 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради

Інституту здоров’я, спорту та туризму,

протокол № 5 від 05 лютого 2014 р.

Укладачі: доктор пед. наук., проф. Захаріна Є.А.

ст. викл. Корнілова Н.Ю.

ст. викл. Чорна Т.В.

ЗМІСТ

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета фахового випробування для вступу на здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра є визначення теоретичних знань, умінь та практичних навичок вступників згідно з вимогами до попередньо отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня.

Фахове випробування проводиться у формі усного екзамену з дисциплін, знання з яких є базовими для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Відповідь вступники фіксують письмово на аркуші усної відповіді на вступному випробуванні зі штампом Приймальної комісії. Фахове випробування проводиться за екзаменаційним білетом, який містить два теоретичних питання, які відповідають змісту програм фундаментальних та професійно-практичних дисциплін; висвітлені в рекомендованій навчальній, методичній літературі, а також у наукових виданнях та публікаціях. Тривалість фахового випробування 1 година

- Вимоги до підготовки вступника:

- знати:

- медико-біологічні основи фізичної культури і спорту, вікові особливості людини; мати цілісне уявлення про процеси та явища, які відбуваються в суспільстві та природі;

- сутність та соціальне значення своєї майбутньої професії, основні проблеми конкретної галузі його діяльності, бачити їх взаємозв’язок у цілісній системі знань;

- основи виробничих відносин і принципи управління з урахуванням спортивних, оздоровчих, технічних, фінансових та людських факторів;

- сучасні наукові методи пізнання суспільства, особистості й володіти ними на рівні, необхідному для вирішення завдань, що постають у процесі виконання професійних функцій;

- вміти:

-, здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітянські технології;

- будувати та використовувати моделі здорової людини для їх якісного та кількісного аналізу;

- ставити мету й формулювати завдання, пов’язані з реалізацією професійних функцій; використовувати для їх розв’язання методи вивчених ним наук;

- залучати до спортивно-оздоровчої, культурно-освітньої, профілактичновиховної, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян;

ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ

1. Засоби і методи спортивної підготовки.

Фізичні вправи як засоби спортивної підготовки: загально розвиваючі вправи; допоміжні вправи; спеціально-підготовчі вправи; змагальні. Методи спортивної підготовки: 1).словесні; 2).наочні; 3).методи практичних вправ;

4).методи, які спрямовані на засвоєння спортивної техніки; 5).методи, які спрямовані на розвиток рухових якостей.

2. Компоненти навантаження і методи спортивної підготовки.

Компоненти навантаження: 1).характер вправ; 2).інтенсивність роботи;

3).тривалість роботи; 4).тривалість інтервалів відпочинку; 5).характер інтервалів відпочинку. Методи спрямовані на розвиток рухових якостей: 1).

непреривний; 2). інтервальний; 3). ігровий; 4). змагальний (інтегральний)

3. Силова підготовка.

Види силових якостей і фактори, які визначають їх рівень розвитку. Засоби і методи силової підготовки. Види силових якостей: 1). максимальна сила; 2).

силова витривалість; 3). швидкісна сила. Фактори, які визначають рівень силових якостей: 1). морфологічні; 2). енергетичні; 3). нейро-регуляторні.

Засоби: вправи глобального, регіонального та локального впливу. Методи:

ізометричний, концентричний, ексцетричний, пліометричний, ізокінетичний, метод перемінного опору.

Розвиток максимальної сили без приросту м`язової маси. Розвиток максимальної сили за рахунок збільшення м`язової маси. Величина опору і темп виконання вправ. Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами.

Характер відпочинку. Кількість повторень в занятті.

Розвиток швидкісної сили. Величина опору і темп виконання вправ.

Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами. Характер відпочинку.

Кількість повторень в занятті.

Розвиток силової витривалості. Величина опору і темп виконання вправ.

Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами. Характер відпочинку.

Кількість повторень в занятті.

4. Силова підготовка в культуризмі.

Величина опору і темп виконання вправ. Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами. Характер відпочинку. Кількість повторень в занятті.

5. Гнучкість, види гнучкості та її значення. Фактори, які визначають рівень розвитку гнучкості.

Види: пасивна, активна, анатомічна рухомість суглобів. Вимоги до рухомості в окремих суглобах в залежності від виду спорту. Властивості м`язів з`єднувальної тканини. Особливості будови суглобів. Ефективність нервової регуляції.

Методика розвитку гнучкості. Величина опору і темп виконання вправ.

Тривалість вправ. Тривалість пауз між підходами. Характер відпочинку.

Кількість повторень в занятті.

Основні положення методики розвитку гнучкості. Етапи розвитку рухомості в суглобах. Дозування вправ на різних етапах розвитку рухомості.

Зміна амплітуди руху у зв`язку з різними умовами.

Сумісний розвиток силових якостей і гнучкості. Контроль гнучкості.

6. Витривалість і фактори, які визначають її рівень.

Визначення витривалості і її види. Фактори, які обумовлюють рівень розвитку витривалості: 1). енергетичний потенціал спортсмена:

механізми енергозабезпечення, їх міцність і ємність:

міцність і ємність алактатного механізму;

міцність і ємність лактаного анаеробного механізму;

міцність і ємність аеробного механізму.

структурно-функціональні особливості рухових одиниць м`язів.

2). Ефективність техніки і тактики 3). Психологічні можливості спортсмена.

Розвиток алактатних анаеробних можливостей системи енергозабезпечення роботи. Характер вправ. Тривалість вправ. Міцність роботи. Тривалість і характер пауз між вправами. Кількість вправ в серії.

Кількість серій в занятті.

Розвиток лактатних анаеробних можливостей систем енергозабезпечення роботи. Характер вправ. Тривалість вправ. Міцність роботи. Тривалість і характер пауз між вправами. Кількість вправ в серії. Кількість серій в занятті.

Розвиток аеробних можливостей системи енергозабезпечення роботи.

Характер вправ. Тривалість вправ. Міцність роботи. Тривалість і характер пауз між вправами. Кількість вправ в серії. Кількість серій в занятті.

Основні положення методики розвитку витривалості. Підвищення економічності роботи і ефективності використання функціонального потенціалу. Вдосконалення стійкості і варіабільності рухових функцій.

Підвищення психологічної стійкості. Вдосконалення спеціалізованих сприймань Контроль витривалості.

7. Швидкість.

Види швидкісних здібностей. Комплексні форми прояву швидкісних здібностей. Фактори, які визначають швидкісні здібності.

Елементарні форми прояву швидкісних здібностей: Латентний час простих і складних рухових реакцій. Швидкість виконання окремого руху.

Частота руху. Специфічні режими швидкісної роботи. Режим ациклічної роботи.. Режим дистанційної роботи. Рухомість нервових процесів і рівень нервово-м`язової координації. особливості м`язової тканини. Рівень розвитку інших фізичних якостей. Вдосконалення спортивної техніки. Можливості механізмів м`язового енергозабезпечення. Рівень вольових якостей.

Методика розвитку швидкісних здібностей. Характер вправ. Тривалість окремих вправ. Інтенсивність роботи при виконання вправ. Тривалість і характер відпочинку між вправами.

Кількість повторень.

8. Координація рухів. Види координаційних здібностей. Характеристика факторів, що визначають координаційні здібності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Здатність до оцінки і регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів. Відчуття ритму. Здатність до довільного розслаблення м’язів.

Здатність до збереження стійкої пози (рівноваги). Принцип зворотнього зв’язку.

Три ланцюга зворотнього зв’язку: 1. Замикаючий через центр рівноваги внутрішнього вуха; 2. Замикаючий через зоровий аналізатор і пов’язаний із зовнішніми орієнтирами; 3. Кінестетичний, який замикається через пропріорицептори м’язів. Здатність до орієнтуванні у просторі.

Координованість рухів. Всебічність сприйняття і аналізу рухів моторна (рухова) пам’ять. Внутрішньом’язова і міжм’язова координація. Адаптація різноманітних аналізаторів. Контроль координаційних здібностей.

Загальні положення методики і основні засоби поліпшення координаційних здібностей. Складність рухів. Інтенсивність роботи.

Тривалість окремої вправи (підходу, завдання). Кількість повторень одної вправи (підходи, завдання). Тривалість і характер пауз між вправами.

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОГО ПЛАВАННЯ

1. Вплив плавання на організм людини.

Ефективність плавання при лікування різних захворювань. Зміни, які відбуваються в організмі при зануренні у воду. Вплив водного середовища на опорно-руховий апарат. Ефект загартовування при плаванні. Вплив плавання на функцію серцево-судинної та дихальної систем. Вплив фізіологічних функцій організму на техніку плавання

2. Плавання грудних дітей.

Історія становлення та розвитку плавання грудних дітей. Масаж при плаванні грудних дітей. Вроджені рефлекси дитини, які сприяють ранньому плаванню. Оптимальний початок занять плаванням з грудними дітьми. Вплив плавання на організм грудної дитини. Гімнастичні вправи при заняттях плаванням з немовлятами. Вимоги, що висуваються до організації занять з плавання з малятами. Зміст процедури плавання грудних дітей. Навчання грудних дітей зануренню та пірнанню. Процедура загартовування в «холодній плямі»

3. Особливість навчання плаванню дітей молодшого і шкільного віку.

Оптимальний початок навчання плаванню дітей молодшого віку.

Особливості адаптації організму дітей молодшого віку до водного середовища.

Застосування ігор при плаванні дітей молодшого віку. Кидання та стрибки у воду.

4. Специфічні особливості дитячого організму, що впливають на характер занять.

Подолання страхів перед водним середовищем. Особливості температурного режиму при заняттях плаванням. Питома вага дитини, та її вплив на техніку плавання. Розвиток координації та рівноваги та особливості їх удосконалення.

5. Полегшені способи плавання.

Рекомендації, що до застосування на заняттях полегшених способів плавання. Різновид полегшених способів плавання. Техніка полегшених способів плавання.

6. Кондиційне тренування.

Характеристика кондиційного плавання. Показання до застосування на заняттях кондиційного тренування. Визначення початкового рівню плавальної підготовленості на заняттях з кондиційного плавання. Основні вимоги до кондиційного тренування. Вікові норми плавального навантаження. Тест оцінки плавальної підготовленості К. Купера.

7. Способи порятунку потопаючих.

Загальні основи порятунку постраждалих. Техніка способів врятування потопаючих. Спосіб врятування буйних потопаючих. Способи звільнення від захватів потопаючого.

8. Обов'язкові вимоги до безпеки на воді.

Специфіка водного середовища на відкритому повітрі. Специфіка водного середовища у закритих приміщеннях. Правила поведінки на воді у відкритих водоймах. Правила поведінки на воді у басейні. Правила безпеки на відкритій та закритій воді.

9. Лікувальне плавання при серцево-судинних захворюваннях Загальний вплив оздоровчого плавання на серцево-судинну систему організму людини. Плавання при ішемічних хворобах серця, гіпертонічній хворобі, гіпотонічній хворобі, вегето-судинній дистонії та ін..

10. Лікувальне плавання у травматології.

Загальний вплив плавання на реабілітацію пошкоджених частин тілу.

Плавання при травмах верхніх та нижніх кінцівок. Курс вправ у воді для лікування та реабілітації пошкоджених.

ТМВ ГІМНАСТИКИ

Акробатика. Техніка виконання і методика навчання перевороту боком.

Спеціальнопідготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Низька перекладина. Техніка виконання і методика навчання перемаху правою, лівою. Спеціально-підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Кільця. Техніка виконання і методика навчання вису зігнувшись, вису прогнувшись. Спеціально-підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Опорний стрибок. Техніка виконання і методика навчання опорному стрибку зігнувши ноги. Спеціально-підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Вправи в рівновазі. Техніка виконання і методика навчання гімнастичної комбінації: стійка на носках на кінці колоди, руки на поясі – 2 стрибка зі зміною ніг – шагом правою рівновага на правій, ліва назад, руки в сторони – шагом лівою махом правою стрибок на 2 з просуванням вперед у присід, руки вниз – поворот на 180 – встати – про бігання до кінця колоди – зіскок махом однієї і поштовхом другої. Спеціально-підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.

Танцювальні вправи.

Танцювальні та класичні хореографічні позиції. Техніка виконання і методика навчання.

Танцювальні кроки: приставний та змінний. Послідовність навчання.

Техніка виконання.

Послідовність навчання танцювальним крокам галопу та польки.

Техніка виконання.

Вальс. Особливості навчання і техніка виконання.

Набір танцювальних рухів, що необхідно знати вчителю фізкультури.

Танцювальні кроки, що входять в навчальну програму середніх шкіл.

ТМВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Техніка виконання і методика навчання бігу на короткі дистанції. Старт, біг на дистанції, фініш. Спеціально-підготовчі вправи.

Техніка виконання і методика навчання бігу на середні дистанції. Старт, біг на дистанції, фініш. Спеціально-підготовчі вправи.

Техніка виконання і методика навчання стрибку у довжину. Фази.

Спеціально-підготовчі вправи. Вправи, що підводять до виконання основної.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ Видається з січня 1998 року № ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 2001 ББК УДК 796.072. 75.0+75.1 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, 2001. №8. 52 с. (Укр., рос, анг. мов.) У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки...»

«Яцук Г.Ф., Семенів О.О., Бігун Н.П., Гаран І.Ю. ЛІКАРСЬКІ ЗЕРНОВІ, ЗЕРНОБОБОВІ, ОЛІЙНІ, ЕФІРООЛІЙНІ РОСЛИНИ ТЕРНОПІЛЬ БОГДАН УДК 581 ББК 28.59я72 Я9 Рецензенти: доктор сільськогосподарських наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Пида С.В. лікар Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні Чорнота І.Д. редактор ТзОВ «Видавництво Астон» Миколів І.М. Яцук Г.Ф. Я94 Лікарські зернові, зернобобові, олійні, ефіроолійні рослини / Г.Ф. Яцук, О.О....»

«МОХОПОДІБНІ (BRYOBIONTA) СКЕЛЬНИХ ВИХОДІВ УРОЧИЩА БУБНИЩЕ (СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ) УДК 582.32:502.72 (292.451) МОХОПОДІБНІ (BRYOBIONTA) СКЕЛЬНИХ ВИХОДІВ УРОЧИЩА БУБНИЩЕ (СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ) Л. Пікулик1, М. Рагуліна2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна Державний природознавчий музей НАН України вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна e-mail: lyupikulyk@gmail.com Досліджено бріофлору скельних виходів урочища Бубнище (пам’ятка природи...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ТЕХНОЛОГІЯ ВАКЦИН МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«2009 Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 37 УДК: 316.32+32 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИ Володін П.В. (м. Запоріжжя) Анотації В наш час проблема відношення людини до природи вабить до себе пильну увагу. Тому є важливі причини. Безпрецедентне зростання науково-технічного потенціалу підняло на якісно нову ступінь можливості людини по перетворенню оточуючого його природного середовища і відкрило перед ним широкі перспективи. При цьому екологія розглядається не тільки як самостійна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МАТЕРІАЛИ ІV Міжвузівської студентської науково-практичної інтернетконференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.» 18-19 квітня 2013 р. Житомир, 2013 Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали...»

«Духовна робота з дітьми Під редакцією кандидата біологічних наук Володимира Антонова Переклад з російської Оксани Скараевої В дану збірку включені статті ряду авторів, які працювали в рамках діяльності науково-духовної Школи1 Володимира Антонова. Основною методологічною цінністю даної Школи є розвиток її адептів у якості саме духовних сердець, що дозволяє їм просуватися Прямим Шляхом до реалізації Заповідей Бога, до духовної Досконалості. Методики Школи розміщені у вигляді послідовності...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 25.10.12. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 25/10/2012 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 22.12 Свідоцтво про...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«Проаналізувавши рис. 8, зрозуміло, що загальна кількість медичних і інфекційних відходів, зокрема, різко скорочується щороку. Причиною скорочення відходів не є їх мінімізація у джерелі утворення, а різке зменшення кількості населення, що проживає на території України (смертність переважає народжуваність, масовий виїзд громадян України на заробітки за кордон), зменшення кількості стаціонарних медичних закладів за рахунок зростання кількості амбулаторнопрофілактичних закладів. Отже, реальна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»