WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Вероніка Кириченко, Юлія Жур кандидат біологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля Опубліковано: Інституціональні ...»

Вероніка Кириченко, Юлія Жур

кандидат біологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Дніпропетровський

університет ім. Альфреда Нобеля

Опубліковано: Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська

реальність: Мат.VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13-14

вересня 2013 року)/ за заг.ред. А.А.Ткача, Радєвої М.М.- Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 2013.

– С.30-33.

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У

ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Сучасна психологія та соціологія пропонують декілька варіантів визначення інституціоналізації, які відбивають два процеси. Перший, пов'язаний із пристосуванням людини до перебування в соціальному інституті, другий формування власне соціального інституту. В даній статті ми беремо до уваги лише перший. Серед таких визначень, наприклад, інституціоналізація, як процес формування стійких ціннісно-нормативних зразків діяльності, соціальних статусів та ролей, приведення їх до системи, здатної діяти в напрямку інтеграції, координації поведінки окремих індивідів та груп [2].

Інституціоналізація як процес розвитку стійких та формальних зразків поведінки, які складають інститут, звикання людини до моделей поведінки, які прийняті в межах визначеного інституту [3]. Тобто, інституціоналізація розглядається через прийняття людиною норм поведінки та діяльності характерних для даного інституту.

Синдром емоційного вигорання можна розглядати як наслідок невдалої інституціоналізації, якщо людина з одного боку не має можливості звикнути до запропонованих моделей поведінки, прийняти їх, з іншого, вона вимушена організовувати власну поведінку, відповідно до запропонованих моделей.

З іншого боку існують підприємства, організаційні культури яких налаштовані на формування симптомів емоційного вигорання у співробітників, або на високу плинність персоналу. В даних випадках мова йдеться про вдалу інституціоналізацію в організації з певною культурою.

Особливості організаційної культури закладів кримінально-виконавчої служби пов’язані:

по перше – із контингентом засуджених особливими формами стосунків та спілкування, суттєвим ризиком фізичних, психічних нападів, провокацій, конфліктів;

по-друге – з ізоляцією умов професійної діяльності. Співробітники кримінально-виконавчої служби є мимовільними в'язнями власної роботи, життєвий простір обмежений колонією або селищем;

по-третє – з низькою престижністю професії, традиційно негативним ставленням до «тюремників» з боку населення і засобів масової інформації.

У співробітників часто спостерігаються професійна деформація та деградація, причинами якої вважають часту взаємодію з кримінальним середовищем, фізичні і емоційні перевантаження. При деградації особистості відбувається значне звуження кола інтересів, потреб і зниження їх рівня, стиль професійного спілкування із засудженими переноситься на контакти з іншими людьми [4, 5].

Метою нашого дослідження було вивчення особливостей формування синдрому емоційного вигорання у співробітників кримінально-виконавчої служби як показника успішності їх інституціоналізації.

Об’єкт дослідження: професійна діяльність співробітників кримінально-виконавчої служби.

Предмет дослідження: копінг-статегії та емоційне вигоряння співробітників кримінально-виконавчої служби.

Гіпотеза: працівники стійкі до формування емоційного вигоряння використовують копінг-стратегії узгоджені із нормами організаційної культури.

Емпіричне дослідження було проведене на базі відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом. У дослідженні взяли участь 51 респондентів з числа молодших інспекторів відділу охорони.

Розподіл учасників за віком наступний: 50% - респонденти віком від 20 до 25 років, 26% – від 25 до 30 років, 20% – від 30 до 40 років та 4% – старші за 40 років. За стажем роботи респонденти розподілились: 71% зі стажем роботи від 1 до 5 років, 20% від 5 до 10 років, 9% від 10 до 15 років.

Для дослідження нами були обрані методики: опитувальник «Визначення психічного «вигоряння» О.О. Рукавішнікова, опитувальник «копінг-стратегії» Р. Лазаруса (адаптований Водопьяновою Н.Е) [1]. Особливості організаційної культури визначали за результатами структурованого спостереження та інтерв’ювання співробітників за моделлю Камерона К.С.

та Куінна Р.Е.

На першому етапі дослідження було з’ясовано особливості емоційного вигорання співробітників різного віку та стажу роботи. Другий етап присвячений визначенню особливостей копінг-стратегій співробітників з різним рівнем емоційного вигорання. На третьому етапі було проведений порівняльний аналіз змісту ефективних копінг-стратегій із особливостями організаційної культури.

За результатами емпіричних досліджень було отримано наступні результати. Для 27% респондентів були характерні високі та дуже високі значення емоційного вигорання.

Середній рівень емоційного вигорання був визначений у 59% респондентів. Дана тенденція спостерігається в вікових групах від 20 до 40 років.

Визначивши учасників опитування з наявним вигоранням за стажем роботи ми отримали такі результати. Емоційне вигорання спостерігається у 47% співробітників із стажем від 1 до 5 років, у 70% респондентів із стажем роботи від 5 до 10 років, у 80% із стажем від 10 до 15 років.

Далі було сформовано дві групи, до першої увійшли співробітники з низьким рівнем емоційного вигорання (18 чоловіків) із стажем роботи від 5 до 15 років та віком від 25 до 40 років. Другу групу було сформовано із співробітників з відповідним стажем роботи, умовами роботи та віком але з високим рівнем емоційного вигорання (24 особи).

Завданням цього етапу стало визначення копінг-стратегій, що зменшують або збільшують ймовірність формування емоційного вигорання співробітників, та визначити профіль копінг-стратегій, тобто співвідношення між окремими стратегіями в групах співробітників, що відрізняються рівнем емоційного вигорання.

В першій групі переважали середньогрупові результати за шкалою «пошук соціальної підтримки», друге місце посіла шкала «самоконтроль», третє — «конфронтація», четверте — «планування вирішення проблеми». Останнє місце в даній групі посіли копінг-стратегії «уникнення» та «прийняття відповідальності».

Таким чином, поведінкова модель працівників пенітенціарної служби, що дозволяє їм бути толерантними до емоційного вигорання складаються із спрямованості в першу чергу на пошук соціальної підтримки як інформаційної, так емоційної та поведінкової. Така копінгстратегія може відбивати базову довіру до інших або спрямованість на соціальну залученість до групи (у нашому випадку до професійної групи). При цьому виражений самоконтроль, тобто в складних ситуаціях зусилля спрямовуються на регулювання власних почуттів та дій.

Респонденти другої групи частіше використовують стратегію «прийняття відповідальності», яка передбачає визнання власної ролі в проблемі та необхідності її вирішення власними силами. Ймовірно, для даної ситуації це одна з найменш вдалих копінгстартегій через жорстку регламентацію професійної діяльності співробітників кримінальновиконавчої служби. І в зв'язку з тим, що професійна діяльність регламентована, то і, по суті, відповідальність передбачається лише за виконання інструкцій, правил, настанов. Власна відповідальність за робочі ситуації, їх перебіг та характеристики в даній професійній діяльності не передбачається. І якщо для працівників характерна дана копінг-стратегія, то у них в першу чергу і виникає синдром емоційного вигорання. Друге місце посідає «самоконтроль», яка спрямовує зусилля на регулювання власних почуттів та дій. Для копінгстратегій «конфронтація», «дистанціювання» та «соціальна підтримка» характерні однакові середньогрупові результати. Найменшу кількість балів набрала стратегія «позитивна переоцінка» — створення позитивного значення, фокусування на зростанні власної особистості. Респонденти, які перебувають в стані емоційного вигорання не використовують копінг-стратегію «позитивна переоцінка», дуже рідко «планування вирішення проблеми».

Спираються в першу чергу на «умовно деструктивні» в даному випадку стратегії «прийняття відповідальності». «Самоконтроль» також спрямована не на вирішення проблемної ситуації, а на пошук внутрішнього емоційного ресурсу, що в умовах емоційного вигорання погіршує власний стан.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, співробітники із вираженим емоційним вигоранням переважно використовують копінг-стратегії спрямовані на оцінку ситуації та емоційно-вольові засоби її подолання. Співробітники без емоційного вигорання в першу чергу використовують поведінкові стратегії спрямовані на пошук зовнішнього ресурсу, соціальної підтримки та вирішення стресової ситуації. Стратегії співробітників останньої групи добре узгоджуються із ознаками організаційної культури структурного підрозділу в якому вони працюють.

Література

1. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е.

Водопьянова, Е.С. Старченкова. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с.

2. Давлетчина С.Б. Словарь по конфликтологии / С.Б. Давлетчина. -- Улан-Удэ:

ВСГТУ, 2005. - 100 с

3. Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии /Жмуров В.А – М.:Джангар,2010 –864 с

4. Медведев В.С. Проблемы профессиональной деформации сотрудников органов внутренних дел / В.С. Медведев. – К.: Изд-во КИВС, 1997. – 158 с.

5. Робоча книга пенітенціарного психолога /Під заг. Ред. В. М. Синьова, В. С.

Медведєва – Київ: М П Леся, 2000. – 224 с. 
Похожие работы:

«УДК 37.013.73:001 Філяніна Н. М. ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ГУМАНІТАРНА Й ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВІ У статті розглянуто методологічні засади формування концепції освіти для сталого розвитку та її співвідношення з екологічною й гуманітарною освітою. Освіта для сталого розвитку є необхідною складовою сучасного суспільства знань та інструментом розкриття його потенціалу. Освіта для сталого розвитку не може бути редукована до якогось одного виду освіти. Гуманітарні знання необхідні для обґрунтування як...»

«ПРОЕКТ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА Посібник Проект РЕОП впроваджується за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР). Зміст Вступ Розділ 1. Поняття стратегічної екологічної оцінки 1.1. Визначення та зміст СЕО 1.2. Мета проведення СЕО 1.3. Додаткові можливості СЕО порівняно з ОВНС 1.4. Ключові принципи застосування СЕО 1.5. Вигоди від проведення СЕО 1.6. Витрати на проведення СЕО 1.7. Чинники ефективності СЕО 1.8. СЕО як інструмент...»

«ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ДОЗИМЕТРІЯ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК: 616 004 084:614:876 О. О. Колосинська Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПРОЖИВАЄ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Розсіяний склероз є однією з найбільш...»

«УДК 657.421:631.161 ПОТОЧНІ БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ ТВАРИННИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯЛОВЕГА Л.В., П’ЯТНИЦЯ Ю.Г.*, ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ У статті розглянуто особливості та порядок складання первинних документів з обліку поточних біологічних активів тваринництва та узагальнено схему їх документування. The article reviews the features and order preparation of primary accounting documents of current biological assets livestock and generalized scheme of their documentation....»

«металів і радіонуклідів. Отже, використання харчової добавки, що містить біоорганічний кальцій у рецептурах рибних січених виробів, надасть можливості підвищити харчову та біологічну цінність продукту, а також створити новий продукт лікувально-профілактичного призначення, який може бути реалізованим у мережі підприємств ресторанного господарства, санаторіях, лікувальних пансіонатах, а також у повсякденному харчуванні населення. У подальшому планується глибоке дослідження розроблених харчових...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КНЯЗЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 373.5.016:57(043.3) ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова,...»

«Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту Василь Клапчук УДК 61:796:616-036.83:061.2:614.253.4 Фізична реабілітація як наукова спеціальність і фах у практиці охорони здоров я Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Ще в 1929 р. в колишньому СРСР у наукову літературу й практику увійшов термін «лікувальна фізична культура» (ЛФК), замінивши такі вузькобіологічні терміни, як...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ Видається з січня 1998 року №11 ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 2001 ББК УДК 796.072. 75.0+75.1 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, 2001. №11. 72 с. (Укр., рос, анг. мов.) У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і...»

«НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ПОДІБНІ БІОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ЯК АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ПРОТЕЇНИ, ОТРИМАНІ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМ ШЛЯХОМ СТ-Н МОЗУ 42:201 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 42:20 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Баула, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Нестерчук; Г. Бутенко, д-р мед. наук, професор, академік НАМН України; Н. Головенко, д-р біол. наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»