WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УКРАЇНА ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА РІШЕННЯ Про затвердження Програми формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005 – 2015 роки На виконання Законів України «Про ...»

-- [ Страница 1 ] --

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми формування національної екологічної

мережі в Одеській області на 2005 – 2015 роки

На виконання Законів України «Про Загальнодержавну програму

формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки»

та «Про екологічну мережу України», відповідно до рекомендацій

Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного

різноманіття (1995 р.) щодо питання формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи територій Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Програму формування національної екологічної 1.

мережі в Одеській області на 2005 – 2015 роки (далі - Програма), що додається.

Головному управлінню фінансово-бюджетної політики 2.

облдержадміністрації передбачити фінансування комплексу заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету, фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету.

Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних, 3.

міських рад та районним державним адміністраціям при складанні проектів відповідних місцевих бюджетів передбачити кошти на реалізацію заходів Програми.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 4.

комісію обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів.

Голова обласної ради Ф.І. Влад 18 листопада 2005 року № 705 - IY Додаток до рішення обласної ради від 18 листопада 2005 року № 705 - IY

ПРОГРАМА

формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005-2015 роки Вступ Програма формування національної екологічної мережі Одеської області на 2005роки (далі – Програма) розроблена за вимогами Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затвердженої Законом України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000- 2115 роки” (№ 1989-ІІІ від 21.09. 2000 р.) та в контексті рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) і формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту.

Правовою основою формування регіональної екологічної мережі є закони України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1264-12), “Про природнозаповідний фонд України” (2456-12), „Про тваринний світ” (3041-12), „Про рослинний світ”(591-14), Земельний Кодекс України ( 561-12 ), Лісовий Кодекс України ( 3852-12 ) та Водний Кодекс України ( №213/95-ВР ).

Формування регіональної екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду області шляхом віднесення ( на підставі відповідних обґрунтувань) частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів.

1. Мета та завдання програми Екологічна мережа – єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та обєкти природнозаповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об’єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів (далі – елементи) екологічної мережі – природних регіонів, природних коридорів, буферних зон. Екологічна мережа створюється з метою поліпшення умов для формування здорового довкілля, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, підвищення природно-ресурсного потенціалу території регіону. Вона сприятиме збереженню та охороні місць розселення унікальних та цінних видів рослин і тварин, збереженню генофонду, високоцінних і унікальних природних комплексів та екосистем, збалансованому й невиснажливому використанню біологічних ресурсів області у господарській діяльності.

Основними завданнями програми є:

1) формування регіональної екологічної мережі, зокрема:

- визначення просторової структури екологічної мережі з метою систематизації та визначення шляхів об’єднання природних середовищ існування популяцій видів дикої флори і фауни у територіально цілісний комплекс;

- визначення площі окремих елементів екологічної мережі для забезпечення сприятливих умов існування, вільного розселення та міграції видів рослин і тварин;

- обґрунтування та опрацювання організаційних, економічних, науково-практичних та інших заходів щодо забезпечення процесу формування та захисту екологічної мережі;

- визначення ділянок для формування складових елементів регіональної екологічної мережі – природних регіонів, природних коридорів регіонального значення, їх місця у структурі земельних угідь;

- оптимізація площі, структури, стану елементів екологічної мережі, підвищення статусу їх охорони;

- резервування та подальше надання статусу заповідним територіям, багатим на біологічне та ландшафтне різноманіття, особливо старовіковим природним угрупованням, прирусловим і байрачним лісам, цілинним землям, типовим і унікальним екосистемам і ландшафтам, середовищам існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин і рослин, геологічним утворенням,еталонним типам ґрунтів тощо;

- виконання Україною міжнародних зобов’язань у галузі охорони довкілля;

- узгодження питань, пов’язаних із транскордонним поєднанням елементів екологічних мереж суміжних регіонів з метою розбудови національної екологічної мережі України, а також із трансграничним поєднанням елементів екологічних мереж суміжних країн для формування Всеєвропейської екологічної мережі;

- залучення місцевих органів виконавчої влади та населення до участі в збереженні ландшафтного різноманіття;

2) охорона та відтворення земельних ресурсів:

- оптимізація площ сільськогосподарських угідь та зменшення ступеня їх розораності;

- удосконалення структури земель сільськогосподарського призначення та їх збагачення природними компонентами;

- впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території;

- обмеження руйнівного інтенсивного використання екологічно уразливих земель;

- здійснення консервації сільськогосподарських угідь з дуже змитими та дуже дефльованими ґрунтами на схилах крутизною понад 5-7 градусів, а також вторинно засолених і заболочених земель зрошуваних систем;

- послідовний перехід до ландшафтно-контурної організації сільської місцевості з максимальним урахуванням особливостей рельєфу та інших природних умов кожної місцевості та ділянки;

- вилучення земельних ділянок із промислового використання (переважно у видобувних галузях), які втратили свій природний стан і становлять підвищену небезпеку для збереження навколишнього середовища.

- надання переваги відновленню природних ландшафтів як найбільш доцільному виду використання земель, що вибувають із сільськогосподарського, промислового та інших видів господарського використання;

- збільшення території лісів, лісосмуг навколо сільськогосподарських угідь, промислових та житлових зон, рекреаційних зон та місць відпочинку;

3) охорона та відтворення водних ресурсів:

- екологічне оздоровлення природних територій та акваторій, особливо витоків річок, поліпшення стану заплавних екосистем у долинах малих і середніх річок шляхом створення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг уздовж берегів водних об’єктів, особливо на крутосхилових ділянках;

- впровадження заходів щодо збереження водно-болотних угідь, посилення їх водозахисної та водорегулювальної здатності, ренатуралізації та поліпшення охорони природних комплексів водоохоронних зон водних об'єктів;

- розроблення та реалізація заходів щодо збереження прибережних ландшафтів на узбережжі Чорного моря, створення мережі морських об'єктів природно-заповідного фонду;

4) охорона, використання та відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу:

- створення в агроландшафтах ділянок лісової, чагарникової та лучно-степової рослинності;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- відтворення (ренатуралізація),де це доцільно і можливо, степових, лучних, водноболотних та інших природних ландшафтів;

- формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також інших видів рослин і тварин, включених до переліків міжнародних конвенцій та угод, обов’язкових до виконання Україною;

- оптимізація ведення сільського, лісового, мисливського та рибного господарств з урахуванням умов існування видів місцевої флори і фауни;

- поліпшення стану охорони, збереження та відтворення зелених насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших населених пунктів;

5) збереження ландшафтного та біологічного різноманіття:

- збереження, зміцнення та відновлення ключових екосистем та середовищ існування видів рослин і тварин;

- стале управління позитивним потенціалом біологічного різноманіття шляхом оптимального використання соціальних і економічних можливостей на національному та регіональному рівнях;

- урахування цілей у сфері збереження та збалансованого і невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття в усіх видах господарської діяльності які використовують це різноманіття або впливають на нього;

- здійснення цільових заходів, що відповідають потребам збереження різних типів екосистем - степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, лиманних, болотних, лісових, та базуються на правових і фінансових можливостях природокористувачів та органів державної влади;

6) екологічна освіта та екологічне виховання населення:

- оптимізувати діяльність Обласної міжгалузевої координаційної ради з екологічної освіти;

- забезпечити системність навчання педагогічних працівників з питань проведення екологічної науково-дослідної роботи, екологічних акцій тощо;

- удосконалити діяльність Регіонального центру розповсюдження екологічних знань Одеського державного екологічного університету.

2. Формування екологічної мережі

2.1 Сучасний стан території та об'єктів, що підлягають особливій охороні Території та об’єкти, що підлягають особливій охороні (території та обєкти природно-заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші природні території та об’єкти) становлять порівняльно незначну частину території області.

Національна екологічна мережа Одеської області включає частину земель, на яких збереглися майже незмінні чи частково змінені природні ландшафти.

Площа земельних угідь – прогнозованих складових регіональної екологічної мережі Одеської області, а також сучасний стан структури земельного фонду області (в розрізі адміністративних районів) наведено в Додатку 1 ( табл. 1, 2).

Землі природно-заповідного фонду. Рекреаційні та курортні землі Природно-заповідний фонд Одещини на даний час становить 117 об’єктів і територій (Додаток 2, табл. 3). Території та обєкти природно-заповідного фонду Одеської області показані на карті ( рис. 1 ) Площа природно-заповідного фонду становить 2,94 % загальної території області, а природно-заповідні об’єкти суворої охорони – лише 1,39 % всієї площі ПЗФ.

Землі природно-заповідного фонду Одещини повністю увійдуть до складу регіональної екологічної мережі як її ядра або природні регіони. Виходячи із завдань програми формування Національної екологічної мережі, загальну частку площ земель природно - заповідного фонду в регіоні необхідно збільшити до 5 % від загальної площі регіону. Область має значні площі рекреаційних і курортних земель, які більшою мірою розміщені на морських, лиманних та озерних узбережжях і співпадають з прибережними захисними смугами. Площа захисних смуг вздовж моря, заток, лиманів в Одеській області має 1396,4 кв.км (Додаток 3, табл. 5).

Водно-болотні угіддя. Заболочені землі Водно – болотні угіддя (ВБУ) – це ділянки суші з високим вмістом вологи. До водно

– болотних угідь (wet lands) звичайно відносять території, які періодично затоплюються або ж тісно повязані з водоймами. ВБУ – проміжні екосистеми між суходільними та водними. Їх називають “біля водним типом ландшафту”. ВБУ виділяються високою біологічною продуктивністю та багатством біорізноманіття. В межах регіону до складу водно – болотних угідь (ВБУ) можуть бути віднесені очеретяні асоціації, заліснені заплави річок, внутрішні озера і лагуни, лимани, дельти, морські затоки, піщані й галечникові коси, штучні водойми, рисові чеки та ін.

Водно – болотні угіддя (ВБУ) являють собою одну з найважливіших складових екомереж. Вони виконують природозахисні, гідрологічні та соціально – екологічні функції, зокрема у розвантаженні ґрунтових вод, затримані наносів, токсинів і біологічно активних речовин, очищені води і стримуванні паводків, ерозії берегів. ВБУ є безумовно необхідним компонентом для підтримання ландшафтного й біологічного різноманіття. Ці своєрідні угіддя підтримують рибні і лісові ресурси і самі собою являють високоцінні рекреаційні ресурси.

В Одеської області на даний час інвентаризовано 21 ділянку водно – болотних угіль загальною площею 228,3 тис.га, з них 8 мають статус міжнародних ВБУ (133,4 тис. га).

4 віднесені Постановою Кабінету Міністрів України (від 23.11.1995 р., № 935) до національних ВБУ 48,6 тис.га. і 9 до регіональних (46, тис.га). Серед 22 ВБУ України, що мають міжнародне значення, 8 знаходяться на території Одеській області.

Одеська область багата на унікальні природні комплекси та екосистеми, що сформувалися у дельтах великих річок, навколо озер і лиманів, на морських узбережжях.

В області зосереджені значні площі високоцінних водно-болотних угідь міжнародного значення, зареєстрована велика кількість рідкісних і зникаючих видів рослин (52 види), ссавців (10 видів), птахів (4 види).

Лише у дельті Дунаю гніздяться 42 види птахів, занесені до Червоної книги України та до Європейського Червоного списку. На території Дунайського біосферного заповідника під охороною знаходяться 63 % птахів, зареєстрованих на території України.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» ISSN 2079-5688 10. Kalinin M. I. Biometriya: [pidruch. dlya vuziv] / M. I. Kalinin, V. V. Yelisyeyev. – Mykolayiv: Vyd-vo MF NaUKMA, 2000. – 204 s.11. Pat. 67164 Ukrayina, MPK (2012.01) G01N 1/00. Sposib otrymannya tymchasovykh preparativ dlya otsinky toksychnosti seredovyshcha / Kudryavs'ka T. B., Dychko A. O.; zayavnyky ta patentovlasnyky. — # 2011 07050; zayavl. 03.06.2011; opubl. 10.02.2012, byul. # 3. 12. Obstezhennya ta rayonuvannya terytoriyi za...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Шацький національний природний парк „Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Шацький національний природний парк МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ „Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” 1114 вересня 2008 р.Проблематика конференції: 1. Проблема...»

«УДК 631.527.581.143:633.14 СТВОРЕННЯ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО СИСТЕМИ ЦЧС РAMPA-ТИПУ Ф.М. ПАРІЙ, доктор біологічних наук Я.С. РЯБОВОЛ, аспірант Cтворено закріплювачі стерильності жита озимогоЦЧС Р-типу шляхом перенесення rf-генів гібридів на нормальну плазму вітчизняних сортів. Виділено форми, які на 100% закріплюють стерильність. Ключові слова: жито озиме, гібрид, закріплювач стерильності, вихідний матеріал. Жито озиме — важлива хлібна культура. Селекція жита ведетьсяпереважно в...»

«УДК 628.16.098.2 О.М. Швед, О.К. Видринська, В.Г. Червецова, З.В. Губрій, В.П. Новіков Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НОВІ ПІДХОДИ ДО БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МІСТА ЛЬВОВА © Швед О.М., Видринська О.К., Червецова В.Г., Губрій З.В., Новіков В.П., 2012 Вивчено та досліджено стічні води та мікробіоту мулу станції очисних споруд з метою інтенсифікації схеми очищення промислово-побутових стічних вод з...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Серія «Біологічні Студії» заснована у 2009 році І. В. Шидловський Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни За редакцією Й....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. Драгоманова ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА НАПРЯМОМ «Здоров’я людини*» До 180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова Кваліфікація – бакалавр педагогічної освіти, учитель основ здоров’я базової школи, організатор валеологічної служби Державне спеціалізоване видавництво...»

«Вiдкритий урок з природознавства 6 клас. Тема Охорона природи. Мета: дати знання про сучаснi методи охорони природи; познайомити з природоохоронними територiями своєї мiсцевостi, розвивати вміння аналiзувати, узагальнювати; розвивати здiбностi до самоосвiти; виховувати почуття особистої вiдповiдальностi за стан навколишнього середовища, дбайливе ставлення до природи, почуття прекрасного. Обладнання : карта «Природоохороннi території України, таблицi «Червона книга України»,карта...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Навчально науковий центр Інститут біології Кафедра екології та охорони навколишнього середовища Укладач(і): Асистент Григор'єва О.О. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИЛІНИ освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування” Затверджено на засіданні кафедри Протокол № 3 від «19»травня 2011р. Зав. кафедри Лукашов Д.В. Директор ННЦ...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Українське герпетологічне товариство В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ (Amphibia et Reptilia) Монографія Дніпропетровськ Видавництво ДНУ 2 В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов УДК 597.6(477.63)+598.1(477.63) ББК 28.639.33/34 (4УКР–4ДНІ) Б 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету....»

«Міністерство аграрної політики та продовольства України Сумський національний аграрний університет Наукова бібліотека Серія «Біобібліографія вчених Сумського НАУ» Випуск 3 Жатов Олексій Гнатович До 85-річчя від дня народження Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1960 – 2012 рр. Суми – 20 УДК 016:929:58.087 ББК 91.28:28. Серія «Біобібліографія вчених Сумського НАУ» Укладач: Дячкова Ю. В. – провідний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки СНАУ Жатов Олексій Гнатович...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»