WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«28. Кириллов А.А. Гельминтофауна пресмыкающихся Самарской области. Сообщение 2. Водяной уж Natrix tessellata l. (Colubridae) / А.А. Кириллов // Самарская Лука: проблемы региональной и ...»

-- [ Страница 1 ] --

28. Кириллов А.А. Гельминтофауна пресмыкающихся Самарской области.

Сообщение 2. Водяной уж Natrix tessellata l. (Colubridae) / А.А. Кириллов //

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2011. – Т. 20,

№ 2. – С. 177-181.

29. Здун В.I. Личинки трематод в прiсноводных моллюсках України / В.I. Здун. –

Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. – 142 с.

30. Шевченко Н.Н. Гельминтофауна биоценоза Северского Донца и пути ее

циркуляции в среднем течении реки / Н.Н. Шевченко. – Автореф. дисс. … докт.

биол. наук, Харьков, 1965. – 45 с.

31. Метацеркарии трематод – паразиты рыб пресноводных гидробионтов

Центральной России / В.Е. Судариков, А.А. Шигин, Ю.А. Курочкини др. – М.:

Наука, 2002. – 298 с.

32. Боргаренко Л. Ф. Гельминты птиц Таджикистана. Книга II. Трематоды / Л. Ф. Боргаренко. – Душанбе: Донгиш, 1984. – 206 с.

Шигин А.А. Морфологический критерий вида у метацеркарий рода Diplostomum 33.

(Trematoda: Diplostomatidae) и методы их изучения / А.А. Шигин // Паразитология. – 1996. – Т.30, №.5. – С.425-439.

34. Барская Ю.Ю. Паразиты лососевидных рыб Фенноскандии / Ю.Ю. Барская, Е.П. Иешко, Д.И. Лебедева. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. – 168 с.

35. Сапожников Г.И. Постодиплостомоз пресноводных рыб / Г.И. Сапожников // Ветеринария. – 2003. – № 8. – С. 27-32.

36. Lu S.C. Echinostomiasis in Taiwan / S.C. Lu // Int. J. Zoonoses. – 1982. – V.9. – P. 33–38.

37. Chai J.Y. Echinostomes in humans / J.Y. Chai // The biology of echinostomes. – New York: Springer, 2009. – P. 147–183.

УДК [639.123.636.061] : 639.1.04

РЕПРОДУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛОЇ ТА ТЕМНОЇ ФОРМ

МИСЛИВСЬКОГО ФАЗАНА (РHASIANUS COLCHICUS)

Фролов Д.О., аспірант Запорізький національний університет Встановлено, що для світлої форми мисливського фазана з 1997 по 2011 рік спостерігається достовірне зменшення всіх параметрів яєць, крім індексу форми. Подібні зміни невластиві формі тенеброзус. У темної форми, не залежно від року досліджень, вага пташенят складала більшу частку від ваги яєць порівняно зі світлою формою. Також цей показник виявився вищим у господарстві «Скіф» для обох досліджених форм мисливського фазана порівняно з «Холодною горою». Це пояснюється кращим годуванням батьківського поголів’я в господарстві «Скіф».

Ключові слова: фазан, яйця, молодняк, вага, морфометричні параметри, індекс форми

Фролов Д. А. РЕПРОДУКТИВНЫЕ СВОЙСТВА СВЕТЛОЙ И ТЕМНОЙ ФОРМ

ОХОТНИЧЬЕГО ФАЗАНА (Рhasianus colchicus) / Запорожский национальный университет, Украина Біологічні науки Установлено, что для светлой формы охотничьего фазана с 1997 по 2011 год наблюдается достоверное уменьшение всех параметров яиц, кроме индекса формы. Подобные изменения не характерны для формы тенеброзус. У темной формы в зависимости от года исследований, вес птенцов составлял большую долю от веса яиц в сравнении со светлой формой. Также этот показатель оказался большим в хозяйстве «Скиф» для обеих исследованных форм охотничьего фазана в сравнении с «Холодной горой». Это объясняется лучшим кормлением родительского поголовья в хозяйстве «Скиф».

Ключевые слова: фазан, яйца, молодняк, масса, морфометрические параметры, индекс формы Frolov D.A. REPRODUCTIVE PROPERTIES OF LIGHT AND DARK FORMS OF RINGNECKED PHEASANT (Рhasianus colchicus) / Zaporizhzhya National University, Ukraine.

The significant reduction of all parameters of eggs was observed the Ring-necked from 1997 to 2011 for the light form of eggs, exept the index form. Similar changes are unusual for the form of tenebrozus. For the dark form, regardless of the year of research, the weight of nestlings was the greater share of of the weight of eggs compared with the light form. Also, the rate was higher in the economy "Skif" for the both forms of hunting pheasant compared with " Cold Mountain." This is the best feeding parent stock in the economy "Skif".

Key words: pheasant, eggs, young growth, weight, morphometry parameters, form index ВСТУП Мисливський фазан вважається одним із улюблених об’єктів полювання у всьому світі [1]. Основною метою його штучного вирощування є випуск в угіддя для їх насичення дичиною перед сезоном полювання [2]. При цьому останнім часом фазан набуває популярності як сільськогосподарський та декоративний птах [3, 4]. Тому особливого значення зараз набувають питання, пов’язані з підвищенням ефективності штучного вирощування дичини. Одним із перспективних шляхів підвищення продуктивності є покращення репродуктивних властивостей батьківського поголів’я.

Існує значна кількість робіт, присвячених проблемі підвищення ефективності розведення мисливського фазана [1, 5], зокрема його репродуктивних властивостей [6, 7]. Особливу увагу дослідники приділяють питанню якості яєць та підвищенню їхніх інкубаційних характеристик [8-11]. Але питання щодо продуктивності різних форм фазана донині залишаються мало дослідженими.

Мисливський фазан є гібридною формою, для формування якої використовувалося близько 30 підвидів звичайного фазана [5]. Завдяки селекційній роботі було отримано так звану “темну форму” (серед фазановодів поширені також такі назви як «румунський», «тенеброзус», «гірський»). Самці цієї форми на відміну від світлої мають оксамитово-чорне забарвлення тіла з фіолетовим чи зеленуватим відливом, а самиці – чорні чи темно-коричневі [12].

Також є дані про відмінності статевого співвідношення під час виведення молодняка, життєздатності, продуктивності, особливостей поведінки [13], а також і морфометричних показників птахів різних кольорових форм [5]. Враховуючи значну залежність продуктивності тварин від організації технологічного процесу в господарстві [14], вивчення продуктивності світлої та темної форми мисливського фазана набуває особливої актуальності.

Мета роботи: визначити відмінності репродуктивних властивостей світлої та темної форм мисливського фазана.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріал збирався у 2011 році на базі мисливського господарства «СКІФ»

Каланчацького району Херсонської області. На цьому господарстві було проведено серію експериментів щодо визначення впливу репродуктивних властивостей батьківського поголів’я світлої та темної форм.

Вісник Запорізького національного університету № 1, 2012 Збір оологічного матеріалу здійснювався з травня по липень, у період максимуму яйцекладки. Наші результати було порівняно з даними 1997 року, отриманими на фазанарії «Холодна гора» автономної республіки Крим, наданими О.П. Коржем.

Контроль якості яєць здійснювався за такими морфометричними параметрами: вага (оцінювали на вагах «Diamond, model 500» з точністю 0,01 гр.); довжина (за довгим діаметром) й ширина (за екваторіальним діаметром) вимірювалися штангенциркулем з точністю до 0,1 мм; індекс форми оцінювали як відношення короткого діаметра до довгого [15].

Морфологічну оцінку добового молодняка здійснювали за такими параметрами, як вага тіла; розмах крил; довжина дзьоба, крила, плюсни, хвоста, тіла. Отримані дані було оброблено статистично [16].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Аналіз результатів, отриманих у 2011 році на фазанарії «Скіф», показав таке (табл. 1):

яйця світлої форми за масою, довжиною та шириною відповідають існуючим нормативним показникам [17]; мінімальний показник ваги сягав всього 24,5 г, що взагалі є неприпустимим для інкубації [7-8]. Тільки індекс форми в цієї кольорової групи був вищий за нормативні показники, що свідчить про більш видовжену форму яйця. Найбільший коефіцієнт варіації (7,41%) спостерігався для показника маси яєць.

Яйця форми тенеброзус виявились достовірно важчими на 2,6 г (при Р 0,001) за світлу форму. Лінійні параметри (ширина і довжина) також були більшими на 0,9 та 1,38 мм відповідно (при Р 0,001) у форми тенеброзус. Індекс форми достовірних відмінностей не мав. Проте спільною виявилася тенденція щодо значного збільшення коефіцієнта варіації для маси, який у темної форми був більшим на 2,19 %. Крім того, мінімальна вага яйця також була досить малою і сягала всього 24,4 г.

Отриманий молодняк від різних форм мисливського фазана достовірно відрізнявся між собою тільки за показниками маси тіла та довжиною цівки, які в темної форми були вищі на 2,99 г та 0,8 мм відповідно (при Р 0,001). Інші досліджувані нами параметри достовірних відмінностей не мали. Високий ступінь варіативності для двох досліджених форм відмічений для таких параметрів, як маса тіла та довжина хвоста.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Маса добового пташеняти та становила більшу частку від маси яйця в темної форми в порівнянні зі світлою на 4%. Імовірно, таку відмінність можна пояснити більш ефективним використанням ембріоном цієї кольорової форми мисливського фазана поживних речовин яйця.

Встановлено, що на фазанарії «Холодна гора» відмінності між мисливським фазаном різних кольорових форм мали дещо інші закономірності (табл. 2). Достовірних відмінностей між дослідженими формами мисливських фазанів за вагою, морфометричними параметрами та індексом форми не спостерігалось. Слід зазначити достатньо високий коефіцієнт варіації маси яєць як для світлої форми (7,14%), так і для темної (9,84%).

Для добового молодняка встановлено достовірні відмінності за такими параметрами.

У світлої форми довжина хвоста виявилася більшою на 1,00 мм, а в темної форми – довжина тіла на 3,13 мм (при Р 0,001). Найбільш варіативними параметрами виявились для світлої форми маса тіла та довжина хвоста, для темної – довжина дзьоба та довжина хвоста.

Встановлено, що на фазанарії «Холодна гора», як і в господарстві «Скіф», маса добового пташеня становила більшу частку від маси яйця для темної форми в порівнянні зі світлою на 4,9 %.

Біологічні науки Вісник Запорізького національного університету № 1, 2012 Біологічні науки Аналізуючи отриманні данні морфометричних параметрів яєць між різними фазанаріями, встановлено, що для темної форми достовірних відмінностей не спостерігалося. У той же час, показники світлої форми мисливського фазана (крім індексу форми яєць) у господарстві «Скіф» були достовірно меншими при Р 0,001 порівняно з фазанарієм «Холодна гора».

На фазанарії «Холодна гора» в добового молодняка світлої форми порівняно з даними для господарства «Скіф» виявилася більшою довжина цівки, а меншою – довжина хвоста (при Р 0,001). Відсоток маси пташенят від маси яйця був більшим на 3,77% на господарстві «Скіф».

Зовсім інша картина спостерігається для форми тенеброзус – за морфометричними характеристиками яйця достовірних відмінностей немає. Проте для добового молодняка темної форми фазанарію «Холодна гора» встановлено достовірно більшу довжину хвоста на 2,23 мм та меншу довжину тіла на 5,67 мм (при Р 0,001).

Порівнюючи між собою відсотки маси пташенят від маси яйця, спостерігаємо аналогічну тенденцію для світлої форми, збільшення цього показника на 2,51%.

Кореляційний аналіз морфометричних параметрів яєць у форми тенеброзус свідчить про залежність між масою яйця та його довжиною (коефіцієнт кореляції склав 0,84 для «Холодної гори» та 0,81 для «Скіфа»). Для світлої форми подібної залежності не відзначено. Також практично не спостерігається кореляційної залежності між різними морфометричними показниками добового молодняка.

Узагальнюючи отримані результати роботи, слід відзначити певну тенденцію в змінах ваги пташенят у досліджених господарствах. На господарстві «Скіф» для обох форм вага пташенят складала більшу частку від ваги яєць порівняно з «Холодною горою».

Таким чином, при достовірно меншій вазі яєць світлої форми в господарстві «Скіф»

відмінності між масою добових пташенят відсутні. Щодо темної форми, при відсутності відмінностей за вагою яєць, добові пташенята виявляються достовірно важчими. На наш погляд, це пояснюються кращим годуванням батьківського поголів’я в господарстві «Скіф». Така закономірність підтверджується й іншими фахівцями, згідно з думкою яких якість годування батьківського поголів’я безпосередньо позначається на життєздатності та ростових процесах пташенят [7].

Перспективним є подальше дослідження продуктивності розглянутих нами форм мисливського фазана, життєздатності їхніх пташенят, етологічних досліджень тощо.

Автор висловлює щиру подяку О.П. Коржу за цінні поради та надані матеріали досліджень за 1997 рік, з фазанарію «Холодна гора».

ВИСНОВКИ

1. За досліджений період для світлої форми зафіксовано достовірне зменшення всіх параметрів яєць, крім індексу форми, що відсутнє для форми тенеброзус.

2. У темної форми не залежно від року досліджень вага пташенят складала більшу частку від ваги яєць порівняно зі світлою формою. Також цей показник виявився вищим у господарстві «Скіф» для обох досліджених форм мисливського фазана порівняно з фазанарієм «Холодна гора».

3. Відмінності між репродуктивними властивостями світлої та темної форми мисливського фазана стосуються лише розмірів яєць.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корж О.П. Зоокультура мисливського фазана в Україні / О.П. Корж, Д.О. Фролов / Вісник Запорізького національного університету. Серія: Біологія – 2011. – № 1. – С. 53 – 61.

Вісник Запорізького національного університету № 1, 2012

2. Cetin O. Breeding Possibilities of Pheasants (P. Colchicus) In Intensive Conditions and Cold Climatic Zone: II Growth and Carcass Characteristics / O. Cetin, K.Kirikci, C. Tepeli // Veteriner Bil Derg. – 1997. – V. 13, № 1. – Р. 69-76.

3. Габузов О.С. Перспективы использования диких птиц/ О.С. Габузов, В.Р. Нанос // Сборник научных трудов «Эффективные технологии производства продуктов птицеводства» Всесоюз. акд. С-х. наук им. В.И. Ленина. – М.: Агропромиздат, 1989. – С.184 – 186.

4. Marsico G. Productive Capacity of 4 Varieties of Pheasant / G. Marsico, G. Vonghia // Anim. Breed. Abstr. – 1992. – V. 60. – P. 582.

5. Luders H. Was ist bei der Zucht, Hultung und Futterung von Fasanen zu beachten / H. Luders // DGS. – 1989. – №13. – S.547-551.

6. Пилкаускас Г. Влияние возраста птицы, величины группы и уровня кормления на основные показатели репродукции охотничьего (гибридного) фазана / Г. Пилкаускас, Э. Жвикас, В. Стравинскас // Искусственное разведение фазанов. – 1983. – С. 85 – 114.

7. Thomas V.G. Influence of date off egg production and diet on pheasant chick development / V.G. Thomas, E.D. Bailey // Canadian journal of zoology. – 1973. – V. 51. – P. 1149 – 1154.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«БОРЩІВНИК СОСНОВСЬКОГО (HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN.) НА ЗАКАРПАТТІ: ЕКОЛОГІЯ. УДК 582.794.(477.87)+504.73.03(477.87) БОРЩІВНИК СОСНОВСЬКОГО (HERACLEUM SOSNOWSKYI MANDEN.) НА ЗАКАРПАТТІ: ЕКОЛОГІЯ, ПОШИРЕННЯ ТА ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ Б. І. Вихор, Б. Г. Проць Державний природознавчий музей НАН України, вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна e-mail: superbodik@gmail.com Встановлено характер і динаміку поширення борщівника Сосновського (Heracleum sosnowskyi Manden.) на Закарпатті. Особини виду...»

«ЛЕКЦІЯ 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСІВ В лекції висвітлюються питання сучасного стану навколишнього середовища, впливу навколишнього середовища на здоров'я людини, розглядаються причини екологічної кризи, перелічені головні причини виникнення надзвичайних ситуацій. Вивчення цих питань дозволить студентам оволодіти логікою на більш високому рівні, надасть конкретні знання про сучасний стан нашої планети. План 1. Науково-технічний прогрес та його вплив на життєдіяльність...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кулаков М. А., Ляпун В. О., Мягкий В.О., Пугач В.І. Цивільна оборона Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей та усіх форм навчання За редакцією проф. В.В.Березуцького Затверджено редакційно – видавничою Радою університету Протокол №_1від 20.01.0 Видавничий центр НТУ ХПІ Видавництво Факт Харків 200 ББК 68. К.бібліографічний відділ УДК 335. Рецензенти: Т.В. Горбач, д-р...»

«Збірник №36 Вип.4 Кормовиробництво наукових праць ВНАУ 2012 високопродуктивних бобово-злакових травостоїв та збереження в них бобових видів. / П. У. Ковбасюк, Н. М. Мусієнко // Корми і кормовиробництво К.: Аграрна наука, 2002.-№48.-с.67-71. 5. Іскра В. І. Люцерно-злакові травосумішки висіяні смугами в біологізації кормовиробництва / В. І. Іскра, П. У. Ковбасюк // Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 62.-с. 121-132. Summary V. Dymtsyura Feed productivity alfalfa-grass mixtures of grasses...»

«Збірник наукових праць VAYLO K. M. Teaching methods as a cause of the improvement of the self-reliant activity of the schoolchildren (historical aspect). The current article investigates the history of the school on 20-th of the XX century, analyses the development of teaching methods in the examining period and determinates their role for the independent activity of the schoolchildren. Keywords: teaching method, the independent activity, role, teaching, schoolchildren. Войтовська О. М....»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Агрономічний факультет Кафедра кормовиробництва, луківництва та с/г меліорації КОРМОВИРОБНИЦТВО ТА ЛУКІВНИЦТВО Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 7.1130.102 “Агрономія” Вінниця – 2010 УДК Підпалий І.Ф., Польова О.М. Кормовиробництво та луківництво. Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для...»

«КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК 591.156:575.113:616 005.6:616.155.191 О. Ю. Міщенюк, С. В. Клименко Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна КЛІНІЧНІ ФАКТОРИ ТРОМБОЗІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ Ph НЕГАТИВНИМИ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИМИ НЕОПЛАЗМАМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС Мета: визначити предикативну...»

«ЗМІСТ 2 ВСТУП 9 ОРГАНІЗАЦІЯ КНИГИ 10 ПОДЯКИ 11 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ 12 1.1. ОСНОВНІ ОЗНАЧЕННЯ 13 1.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 16 2. ОСНОВИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 17 2.1. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 17 2.2. РІЗНИЦЯ МІЖ БІОЛОГІЧНИМ І ШТУЧНИМ НЕЙРОНОМ 18 2.3. ШТУЧНИЙ НЕЙРОН 19 2.4. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НЕЙРОМЕРЕЖ 22 2.5. РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ 23 2.6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 23 3. ПЕРСЕПТРОН — МЕРЕЖА З ОДНИМ НЕЙРОНОМ 25 3.1. МОДЕЛЬ ПЕРCЕПТРОНА 25 3.2. МОЖЛИВОСТІ...»

«УДК 327.2 + 316.75 В.М. Розумюк кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України НАЦИСТСЬКА ДОКТРИНА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ У статті досліджується нацистська доктрина зовнішньої політики. Автор вивчає теоретичні передумови формування міжнародних концепцій націонал-соціалізму, аналізує зміст основних цілей і базових цінностей цієї ідеології, акцентуючи увагу на її посутній агресивності та спрямованості на здобуття світового...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО Мінарченко Валентина Миколаївна УДК 633.88:502.75:574.3+57.04.(477) РЕСУРСИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН УКРАЇНИ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ДИНАМІКА, СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»