WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Кафедра ґрунтознавства та землевпорядкування ПРОТОКОЛИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ҐРУНТОЗНАВСТВА Студента (ки): група: спеціальність: підпис: Чернівці Книги – ХХІ Протоколи ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Кафедра ґрунтознавства та землевпорядкування

ПРОТОКОЛИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ҐРУНТОЗНАВСТВА

Студента (ки):

група: спеціальність:

підпис:

Чернівці

Книги – ХХІ

Протоколи лабораторних робіт із загального ґрунтознавства для студентів І курсу

спеціальностей екологія та охорона навколишнього середовища, землевпорядкування та кадастр, географія / Укл. Нікорич В.А., Польчина С.М. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 26 с.

ЗМІСТ Морфологічна будова ґрунту Підготовка ґрунту до аналізу та визначення коефіцієнта гігроскопічності Визначення гумусу методом І.В.Тюріна в модифікації В.Н.Симакова Агрегатний аналіз ґрунту за методом Савінова-Ревута Вивчення поглинальної здатності ґрунту Визначення суми ввібраних основ методом Каппена-Гільковіца Визначення гідролітичної кислотності за методом Каппена та розрахунок ємності поглинання та ступеня насиченості основами Визначення показників реакції середовища ґрунту (рН водного та рН сольового) потенціометричним методом Ґрунтова волога та водні властивості ґрунту

МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ҐРУНТУ

Ґрунт – багатофазне полідисперсне природне тіло. Дисперсна природа ґрунтів зумовлює наявність між “каркасними” частинками пустот або пор, заповнених водою чи повітрям, або одночасно тим і іншим.

У ґрунтознавстві ці компоненти прийнято називати фазами.

Тверда фаза ґрунту – це його основа (матриця), яка формується в процесі ґрунтоутворення з материнської гірської породи, значною мірою зберігає її склад та властивості. Це полідисперсна й полікомпонентна система, що утворює твердий каркас ґрунту. Вона складається з ______________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.

Показниками, які характеризують тверду фазу, а як наслідок, і ґрунт, є _______________________________

____________________________________________________________________________________________.

Рідка фаза ґрунту (ґрунтовий розчин) – це вода в ґрунті з розчиненими мінеральними й органічними речовинами. Це динамічна фаза, яка має дуже важливе значення для ґрунтоутворення. Рідка фаза є основним фактором диференціації ґрунтового профілю, оскільки саме з вертикальними та горизонтальними водними потоками відбувається пересування по ґрунтовій товщі продуктів локального педогенезу (у вигляді __________________________________________________________________________________ ).

Газова фаза ґрунту – це ґрунтове повітря, яке заповнює вільні від води пори. Рідка й газова фази ґрунту – антагоністи, тому перебувають у динамічній рівновазі. Чим вологіший ґрунт, тим в ньому _______________ повітря.

Жива фаза ґрунту – це сукупність організмів, які населяють ґрунт і беруть безпосередню участь у ґрунтоутворенні. До складу ґрунтової біоти входять бактерії, актиноміцети, гриби, водорості, тваринигеобіонти (найпростіші, комахи, черви та інші представники фауни, що постійно живуть у ґрунті), а також кореневі системи живих рослин. Проте об’єднання всіх цих організмів у “живу” фазу умовне, оскільки ___ ____________________________________________________________________________________________

Завдяки тісному взаємозв’язку між фазами ґрунт функціонує як єдина система. Співвідношення між об’ємами та масами твердої, рідкої та газоподібної фаз визначає умови прояву ґрунтової родючості та залежить від ґрунтових і кліматичних умов, характеру рослинного покриву й впливу антропогенного фактору. Ідеальні екологічні умови створюються, коли об’єм твердої фази ґрунту складає _____ %, а рідкої ______ % та газової ______ %.

Морфологічними елементами ґрунту є ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Морфологічними ознаками ґрунтів є _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Морфологічна організація ґрунту складається з п’яти рівнів:

І – _________________________________________________________________________________________

ІІ – _________________________________________________________________________________________

ІІІ – ________________________________________________________________________________________

ІV – ________________________________________________________________________________________

V – _________________________________________________________________________________________

ЗАБАРВЛЕННЯ ҐРУНТУ

Забарвлення ґрунту – ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Гумусові речовини в більшості випадків зумовлюють _________________________________________

забарвлення ґрунту. Іноді чорне забарвлення може бути зумовлене й ________________________________.

Окисне залізо надає ґрунтові ______________________________________________________________

Сполуки закисного заліза надають ґрунтові _________________________________________________

Кремнезем (SiO2), вуглекислий кальцій (СаСО3), каолініт (H2Al2Si2O8·H2O) зумовлюють ____________

______________________ забарвлення. У деяких випадках помітну роль у білястих відтінках відіграють __________ (CaSO4·2H2O), __________________________________ (NaCl, Na2SO4 та інші).

На забарвлення впливає _______________________________________. Агрегати, що знаходяться в грудкуватому, зернистому або глинистому стані, здаються __________________________, ніж безструктурні. Великий вплив на забарвлення має вологість ґрунту, оскільки вологі ґрунти здаються _______________________________. Забарвлення ґрунтів важко охарактеризувати одним кольором, тому треба вказувати ступінь та інтенсивність кольору (наприклад, світло-бурий, темно-бурий), відзначати відтінки (білястий із жовтуватим відтінком), називати проміжні тони (коричнево-сірий, сіро-бурий). У ґрунтознавстві прийнято домінуючу ознаку вказують ________________________. При неоднорідному забарвленні горизонтів їх характеризують як пістряві, або плямисті. При цьому визначають основний тон забарвлення й колір плям.

Хід роботи Коробочний зразок ґрунту в повітряно–сухому стані уважно розглядають, визначають забарвлення і записують у робочий зошит за таким зразком (приклад): зразок №24, ґрунт бурий лісовий, 50–60 см, нерівномірно забарвлений, жовто–бурий з окремими сизуватими плямами.

–  –  –

Причина забарвлення:

СТРУКТУРА ҐРУНТУ

Структура ґрунту - ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Розміри й форми структурних агрегатів варіюють у широких межах як у різних ґрунтах, так і в межах якогось горизонту одного ґрунту. Одному і тому ж горизонту властиве поєднання структурних агрегатів різної форми. Структурні відміни за своєю будовою складаються з дрібних частин. Виділяють структурні агрегати першого (складаються з механічних часточок) та другого порядку (мікроагрегати, на які можуть розділятись присутні в ґрунті структурні відміни). При розломі внутрішня поверхня агрегатів, особливо в ілювіальних горизонтах, відрізняється від зовнішньої. З поверхні вони ніби покриті щільною плівкою з характерним блиском, а в середині пухкі, пористі.

Структурні відокремлення в горизонті не бувають одного розміру і форми. Частіше структура буває змішаною, тому при описі це зазначають двома або трьома словами в послідовності зростання кількості відповідних агрегатів: грудкувато-зерниста, грудкувато-пластинчато-пилувата і т. ін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для різних генетичних горизонтів ґрунтів характерні певні форми структури: грудкувата, зерниста – для дернових, гумусових горизонтів, пластинчасто-лускувата – для елювіальних, горіхувата – для ілювіальних у сірих лісових ґрунтів тощо. При оцінці ґрунтової структури потрібно відрізняти морфологічне поняття структури від агрономічного. В агрономічному розумінні оптимальна тільки грудкувато-зерниста структура розміром від _____ до _____ мм.

Визначте та опишіть типи структури, що зображені на малюнках:

Хід роботи При вивченні структури потрібно визначити її рід, вид, ступінь однорідності в коробочному зразку.

Для цього зразок треба розділити на окремі найбільш типові агрегати за формою, розміром, ступенем вираження граней та ребер і ретельно дослідити. Потім на міліметровому папері виміряти величину агрегатів та уточнити назву. Для визначення водостійкості декілька структурних відмінностей поміщають у фарфорову чашечку і наливають воду. Водостійкі агрегати довго (кілька годин) не змінюються, неводостійкі – розпадаються на елементарні частинки. Приклад запису в робочому зошиті: №17, 0–10 см, крупнозернистий, однорідний, водостійкий горизонт за структурою.

–  –  –

ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТУ

Гранулометричним складом ґрунту називають _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Гранулометричний склад переважної більшості ґрунтів приблизно на 90% представлений ЕГЧ ________________________ природи.

Гранулометричний склад ґрунту має важливе значення в педогенезі, у формуванні родючості ґрунту.

Від нього залежать властивості ґрунту: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.

У польових умовах гранулометричний склад визначають приблизно, за зовнішніми ознаками і на дотик (органолептичний метод). Для точного визначення гранскладу застосовують лабораторні методи (наприклад, метод Качинського).

Мокрий органолептичний метод. Зразок розтертого ґрунту зволожують і перемішують до тістоподібного стану. З підготовленого ґрунту на долоні роблять кульку і пробують зробити з неї шнур товщиною близько 3 мм, а потім звернути кільце діаметром 2-3 см. Залежно від гранулометричного складу результати будуть різні:

– пісок – не утворює ні кульки, ні шнура;

– супісок – утворює кульку, розкачати шнур не вдається, утворюються тільки зачатки шнура;

– легкий суглинок – розкачується в шнур, але дуже нестійкий, легко розпадається на частини при розкачуванні або знятті з долоні;

– середній суглинок – утворює суцільний шнур, який можна звернути в кільце з тріщинами й переломами;

– важкий суглинок – легко розкачується в шнур, утворює кільце з тріщинами;

– глина – утворює довгий тонкий шнур, котрий потім легко утворює кільце без тріщин.

Хід роботи З грудочкою ґрунту, взятого з коробочного зразка, проводять операції, описані вище. Результати визначення заносять у таблицю.

–  –  –

СКЛАДЕННЯ ҐРУНТУ

Складення – ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

За ступенем щільності ґрунти поділяються на ______________________________________________.

____________________________________________________________________________________________

Пористість (шпаруватість) характеризується ________________________________ пор усередині структурних відмін та між ними. За розташуванням пор усередині структурних відмін розрізняють такі стани ґрунту:

– тонкопористий – ґрунт пронизаний порами діаметром ______ мм;

– пористий – ґрунт містить пори діаметром ______мм;

– губчастий – зустрічаються пустоти розміром ______мм;

– ніздрюватий – є пустоти діаметром ______ мм;

– комірчастий – пустоти перевищують ______ мм;

– трубчастий – пустоти у вигляді каналів, проритих землерийками.

Залежно від геометрії порового простору, одні й ті ж типи ґрунтів можуть мати дещо неоднакові водно-повітряні властивості. Це пов’язано з тим, що в більших за розміром порах зосереджується _________________, а в дрібних, які ще називаються капілярами, – ___________________. Оптимальні умови складаються, коли в едафотопі поровий простір гармонійно розподілений за розміром: і крупних, і дрібних пустот удосталь.

Складення – важливий показник при агрономічній оцінці ґрунту, від якого залежить можливість обробітку сільськогосподарськими знаряддями, а також проникнення води й коренів рослин на потрібну глибину.

Хід роботи Уважно розглянувши окремі структурні агрегати ґрунту, визначити його пористість. Приклад запису в робочому зошиті: зразок №14, 40–70 см, ґрунт пористий, пухкий.

–  –  –

Пористість:

Висновок, щодо властивостей горизонту:

НОВОУТВОРЕННЯ І ВКЛЮЧЕННЯ

Новоутворення – ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2011. Вып. 5. С. 164–172. Геоэкология УДК 504.3.054+911.3:314 (477.81) ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Волкова Л. А., Кушнірук Ю. С. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, kushniruk.y@gmail.com Проведені еколого-географічні дослідження території Рівненської області. Розглядаються шляхи визначення екологічного ризику, що базується на основі еколого-географічного аналізу території. Вивчено...»

«Національний лісотехнічний університет України Лупак Р.Л., Гумен А.Ю. Экономические основы обеспечения вхождения Украины к Европейскому образовательному пространству Определены экономические инструменты европейской интеграции Украины в образовательное пространство реализации Болонской декларации и результаты внедрения стратегии реформирования университетского образования Украины. Ключевые слова: высшее образование Украины, Болонский процесс, Европейское образовательное пространство, европейская...»

«Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради В. І. Петроченко БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Методичний посібник для керівників природничо-краєзнавчих гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР Запоріжжя, 2011 ББК 28.088(4Укр-Зап)я7 УДК 502.7(477.64)(075) П 31 Рекомендовано науково-методичною радою комунального...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АПАРАТУРА ДЛЯ ФІЗІОТЕРАПІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 621.396:615.47(075) ББК 32.844:34.7.73 А58 Автори: С. М. Злепко, С. В. Павлов, В. Б. Василенко, С. В. Тимчик, В. Х. Касіяненко Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Оптотехніка». Лист № 1/11 – 5510 від...»

«Н.Ю. Матяш, Т.В. Коршевнюк, О.Г. Козленко ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ З БІОЛОГІЇ ЗА КУРС СТАРШОЇ ШКОЛИ Навчальний посібник для учнів старшої школи Київ Педагогічна думка УДК 57(075.3+076.1) ББК 28я721М35 Рекомендована до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 8 від 6 вересня 2012 р.).Рецензенти: Трубачева С. Е., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України. Буяло Т. Є., кандидат педагогічних наук, доцент...»

«XII Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 23-24 квітня 2013 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 6 БІОМЕДИЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УДК 616.1 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОДНЕВОГО ПОКАЗНИКА В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ Котовський В.Й., Довженко О.П., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Останнім часом важливими питаннями суспільства є оптимізація лікарської допомоги та підвищення якості...»

«ПЕРЕДМОВА О. Г. Козленко, В. В. Додь Слово до вчителя Збірник призначено для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти з біоН. Ю. Матяш, логії учнів 10-х класів за результатами їх навчання в основній школі. Завдання складено відповідно до чинної програми з біології для 7–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7–11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005). Посібник містить 10 варіантів тестів, кожен з яких складається...»

«Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів Курс лекцій Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій: Навчальний посібник. –К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2013. -150 с. У навчальному посібнику викладено основні положення про віруси мікроорганізмів. Важливе місце відводиться питанням генетики та молекулярної біології вірусів мікроорганізмів. Значущим розділом навчального посібника «Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій» є сучасна...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Серія «Біологічні Студії» заснована у 2009 році І. В. Шидловський Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни За редакцією Й....»

«УДК 504.05:622 № держреєстрації _01007_U_000377_ Інв. № Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НГУ) 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19; тел.(0562) 47-32-09; факс: 744-62-14; телекс 143457 «AGAT SU», E-mail:HomenkoO@nmu.org.ua ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, професор _ О.С. Бешта “”2008 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ БІОЛОГІЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»