WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«from the Створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу INTERREG III B CADSES Project part-financed PlanCoast Project by the European Union Даний документ створений за фінансовою ...»

-- [ Страница 1 ] --

В. Борулько, Т. Гаврилова, Р. Лісовський, О. Братченко,

О. Непрокін, В. Карамушка, Ю. Прудіус, В. Семенов

ПроПозиції

для морського просторового планування

в 12-мільній зоні для Одеської агломерації

на основі принципів комплексного управління

прибережними смугами

ГІС-база даних - Одеська агломерація

from the

Створено за фінансовою

підтримкою Європейського Союзу

INTERREG III B CADSES

Project part-financed

PlanCoast Project by the European Union Даний документ створений за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Одноособову відповідальність за зміст даного документа, що ані за яких умов не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу, несе НДУ „Український науковий центр екології моря“.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of SRI “Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea” and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union The PlanCoast (2006 – 2008) INTERREG IIIB CADSES Project Adriatic Sea I Baltic Sea I Black Sea В. Борулько, Т. Гаврилова, Р. Лісовський, О. Братченко, О. Непрокін, В. Карамушка, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами ГІС-база даних - Одеська агломерація Одеса Наукове видання УДК: 332.334/36 + 504.45 ББК Борулько В.І., Лісовський Р.Й, Гаврилова Т.А., Братченко О.С., Непрокін О.О., Пропозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами. ГІС – база даних - Одеська агломерація / УкрНЦЕМ.

- Одеса: Типография “Принт Бистро”, 2009. - 27 с.

Огляд підготовлений в рамках проекту The PlanCoast (2006 – 2008) INTERREG III B CADSES Project (Adriatic Sea - Baltic Sea - Black Sea).

Борулько В.И., Лисовский Р.И, Гаврилова Т.А., Братченко О.С., Непрокин А.А., Предложения для морского пространственного планирования в 12-мильной зоне для Одесской агломерации на основе принципов комплексного управления прибрежными зонами. ГИС-база данных - Одесская агломерация / УкрНЦЭМ. - Одесса: Принт Бистро, 2009. - 27 с.

Обзор подготовлен в рамках проекта The PlanCoast (2006 – 2008) INTERREG III B CADSES Project (Adriatic Sea - Baltic Sea - Black Sea).

Borulko V., Lisovsky R., Gavrilova T., Bratchenko O., Neprokin O., Proposals for sea spatial planning in 12 mile zone of Odessa agglomeration on the basis of integrated coastal zone management. GIS database - Odessa Agglomeration / UkrSCME. - Odessa: Print Bistro, 2009. - 27 p.

Overview is prepared in the framework of The PlanCoast (2006 – 2008) INTERREG III B CADSES Project (Adriatic Sea - Baltic Sea - Black Sea).

Рецензент: д.г.н., професор, В.І. Михайлов Науковий керівник Проекту та науковий редактор видання к.т.н. В.І.Борулько (УкрНЦЕМ) Рекомендовано до друку засіданням вченої ради Українського наукового центру екології моря (протокол № 2, від 30.03.2009 р.)

–  –  –

1 Роль сучасних геоінформаційних технологій при використанні принципів 7 просторового планування

1.1 Характеристика об’єкту просторового планування 7 2 Методологія створення і опис ГІС-бази даних „Одеська агломерація” 11

2.1. Розділ ГІС-бази даних «Електронні навігаційні морські карти (S-57)»

2.2. Розділ ГІС-бази даних «Природно-рекреаційний потенціал прибережної смуги Одеської агломерації

2.3. Розділ ГІС-бази даних «Екологічна чутливість берегової смуги до нафтового забруднення»

2.4. Розділ ГІС-бази даних «Тематичні карти»

3 Інтерактивна картографічна система „Одеська агломерація” 2 http://plancoast.sea.gov.ua/

–  –  –

ВСТУП Науково дослідна установа „Український науковий центр екології моря” Мінприроди України під патронатом Європейського Співтовариства на протязі 2007-2009 років згідно отриманого гранту «Просторове планування в прибережних смугах» (Plan Coast) проводив дослідження району прибережної смуги від порту «Іллічівськ» до порту «Южний» (Одеська агломерація) згідно принципам просторового планування.

Метою Проекту „Просторове планування в прибережних смугах” - на практиці показати найкращі приклади та інструменти для ефективного комплексного планування в прибережних смугах та морських акваторіях.

„PlanCoast” сприяє реалізації Рекомендацій з Інтегрованого управління прибережними смугами Євросоюзу, Зеленої Книги ЄС з Морської Політики, а також Стратегії Інтегрованого управління прибережними смугами Чорноморської Комісії, що звернена до всіх країн-учасниць:

а) Стратегічний підхід у питаннях, пов’язаних з узбережжям: PlanCoast приведе до розробки й втілення довгострокових просторових планів по землекористуванню й морському використанню;

б) Наслідування принципам Інтегрованого управління прибережними смугами: принципи Інтегрованого управління прибережними смугами закладені в просторовому плануванні прибережних смуг і морських акваторій;

в) Виконання національних стратегій: „PlanCoast” сприяє виконанню національних стратегій Інтегрованого управління прибережними смугами, і подальшому їхньому розвитку;

г) Співробітництво із сусідніми країнами: „PlanCoast” працює у всіх країнах, що омиваються Балтійським і Адріатичним морями, а також чорноморськими країнами (проект CADSES).

„PlanCoast” відповідає політичній директиві 142 (42) ESDP, і сформулює інтегральні просторові стратегії розвитку для чутливих областей.

Звітність з проекту „PlanCoast” передається Єврокомисії, діяльність з проекту додала значимість Морській Стратегії (Maritime Strategy) і Водній Директиві (Water Framework Directive).

Проект „PlanCoast” підтримує виконання Стратегічного Плану Дій для Інтегрованого управління прибережними смугами у Чорноморському регіоні.

Принципи просторового планування при територіальному розвитку прибережних і морських акваторій ще тільки починають впровадження в Україні тому обговорення на семінарах, робочих нарадах, конференціях які проходили на протязі дії проекту викликали завжди великий інтерес серед вчених, тих, хто приймає рішення, представників громадських організацій і різних верств населення.

1 роль СУчаСНих геоіНформаційНих ТехНологій При ВикориСТаННі ПриНциПіВ ПроСТороВого ПлаНУВаННя Узбережжя Чорного моря перебуває під зростаючим тиском через збільшення вимог використання та виникаючих, у зв'язку із цим, конфліктів. Принципи просторового планування підсилюють життєздатний розвиток прибережних смуг Чорного моря, як морської частини так і узбережжя.

Особливе місце в теорії і практиці використання принципів Просторового Планування (ПП) займає використання ГІС – технологій та інформаційний обмін, як необхідні передумови для успішного просторового планування.

Поєднуючи широку участь зацікавлених осіб і сучасні технології розповсюдження інформації, принципи просторового планування забезпечують прозорість поточних досягнень і очікуваних напрямків для користувачів і громадськості. Завдяки відповідним системам збору даних і управління інформація стає доступною. Це дозволяє зацікавленим особам визначити, який вплив буде мати їх діяльність на інше природокористування і на навколишнє середовище. Такий підхід до природокористування сприятиме зменшенню конфліктів інтересів, завдяки доступності інформації.

Ключовою продукцією збору даних є карта поточних користувань і тисків. Карта повинна покривати прибережні і морські райони. Важливо підкреслити, що збір даних - безперервний процес. Моніторинг тисків, просторових вимог і впливів не є одноразовим. Його потрібно проводити регулярно, спостерігаючи тренди і процес розвитку. Карту користувань і навантажень також потрібно постійно поновлювати для відображення чинного розвитку.

Просторове планування буде ефективним, якщо дані будуть достовірними і доступ до них буде забезпечено в вигляді карт морекористувань. Отже ПП пропонує запровадження послідовного картування прибережних смуг і морських акваторій. Там, де ресурси бідні, ПП визначить пріоритети в зборі даних і їх обробці, відповідно до потреб інформації і моніторингу. Оскільки воно по своїй суті крос-секторально, ПП може полегшити обмін інформацією і даними між різними органами влади і інституціями.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Геоінформаційні системи надають унікальну можливість об’єднати різноманітну інформацію, якою володіють різні відомства, та яка в більшості випадків залишається недоступною для формування цілісної картини при вирішенні складних комплексних задач що виникають, надає найкращу і найсучаснішу інформацію про просторові користування, про стан навколишнього середовища і:

допомагає в організації планувальних заходів;

надає основну базову інформацію вищим органам по просторовому плануванню для узгодження або відмови в застосуванні;

надає інформацію секторам, які задіяні в планувальному процесі, і будуть включені в формальний консультативний процес;

надає інформацію про виниклі конфлікти між користувачами завдяки інтегральному підходу.

Розробка ГІС – бази даних „Одеська агломерація” – одна з найважливіших робіт Проекту „Просторове планування в прибережних смугах”. Об’єктом просторового планування згідно завдання Проекту був район прибережної смуги від порту «Іллічівськ» до порту «Южний»

(Одеська агломерація). Фахівці УкрНЦЕМ і експерти, які приймали участь у Проекті, спромоглись зібрати необхідні данні і методом послідовного картування прибережних смуг і морських акваторій визначити, згідно принципам просторового планування, цілісну картину природокористувань, конфліктів, проблем і т.і. в досліджуємому регіоні.

На етапі створення ГІС – бази даних „Одеська агломерація” були узгоджені склад основної інформації, що буде включена в українську ГІС- базу даних, було придбане необхідне устаткування для її створення, проведений збір і аналіз наявних даних для визначеного об’єкту дослідження. Створення ГІС- бази даних провадилось відповідно до стандартів, обговорених з усіма партнерами Проекту „PlanCoast”. Крім цього сформульовані висновки і рекомендації які наведені у виданні „Підґрунтя і пропозиції щодо просторового планування в прибережній смузі – “Одеська агломерація»

1.1. характеристика об’єкту просторового планування Одеса з її містами-супутниками Іллічівськом і Южним, формує найпотужніший портовий та індустріальний комплекс в Україні й одну з найбільших міських агломерацій на всьому 6 узбережжі Чорного моря. Одеські лінії одні з найкоротших і зручних водних шляхів від Північної та Центральної Європи до Близького Сходу та Південно-Східної Азії через систему річок і каналів Рейн-Майн-Дунай. Одеська агломерація - Велика Одеса - виконує найважливіші функції в економіці України. Найбільші порти України - Іллічівськ, Одеса та Южний - разом з Одеською залізницею й розвиненою інфраструктурою складають потужний транспортний вузол і забезпечують комплекс зовнішньоекономічних постачань, транзитні вантажні й пасажирські потоки.

Іллічівськ – найбільший торгівельний і перевантажуючий порт, який зараз є на Чорному морі.

Одеса - великий торгівельний порт і центр машинобудування, харчової й легкої промисловості.

Узбережжя Одеси відомо як головна курортна область, що приваблює велику кількість відпочиваючих і туристів. Специфічного значення має зовнішній економічний потенціал „Великої Одеси”. Одеса і її передмістя мають надзвичайно цінні природні бальнеологічні ресурси. Берегова лінія в межах „Великої Одеси” формує майже безперервну смугу пляжів, загальна довжина яких перевищує 20км. Одночасно на курортах та інших оздоровчих закладах Одеси можуть бути розміщені 40 тисяч відпочиваючих улітку й більше 20 тисяч узимку.

„Велика Одеса” включає саме місто, його супутники Іллічівськ та Южний, а також 5 прилеглих адміністративних районів: Овідіопільський, Біляївський, Роздільнянський, Іванівський, Комінтернівський і південну частину Березовського району.

Одеса розташована на південній окраїні Причорноморської низовини між Дністром і Тілігульським лиманом. Узбережжя тут складається зі стрімчастих, зсувних берегів, висотою 30- 50м, які чередують з піщаними косами висотою 1,5-2м, що відокремлюють море від лиманів.

Одеський клімат помірно-континентальний і близький до морського з короткими та помірними зимами, тривалим і спекотним літом з нестачею опадів.

Велика розмаїтість цінних природних ресурсів, сконцентрованих на узбережжі Одеси, робить його привабливим для життя, роботи та відпочинку.

Однак різноманіття видів діяльності та їхня конкуренція не може не відбитися на природокористуванні.

Область перебуває під тиском зростаючої щільності населення, урбанізації, збільшення обсягів морських транспортних перевезень, берегової ерозії, забруднення. За минулі роки, у результаті росту туризму й незапланованої урбанізації в прибережній зоні, природні ресурси узбережжя були піддані негативному впливу, що відбилося на знеціненні природних ландшафтів, якості води, стані пляжів і рослинності, а також морської екосистеми. Надалі розробка природних ресурсів для розвитку часто вступала в конфлікти з необхідністю захисту та резервування особливо чутливих областей, таких як ареали з більшим біорізноманіттям. Зростання морського трафіку (особливо збільшення нафтоперевезень танкерами в морські порти, або транзитом), так само, як розробка нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі, представляє великий ризик забруднення нафтопродуктами при аваріях, зіткненнях, бункеруванні палива та іншої морської й транспортної діяльності. Від подібних забруднень у першу чергу страждають пляжі, туристична індустрія, рибальство, морська торгівля, прибережна й морська флора й фауна, берегові споруди, все це перетворюється в великі фінансові втрати.

2 меТодологія СТВореННя і оПиС гіС-бази даНих „одеСька агломерація” Основою для створення ГІС – бази даних „Одеська агломерація” є картографічна інформація яка відображає поточний стан використання морських і прибережних ресурсів.

і яка структурована за наступними розділами - Електронні навігаційні карти (S-57), Карти природноресурсного потенціалу, Карти Екологічної чутливості до нафтового забруднення (ESI), Тематичні карти.

Географічна протяжність Покриття морських територій побудованих карт обмежується 12-мильною зоною. На суходолі карти обмежені з північного заходу Хаджибейським Лиманом, з півночі Портом Южний (Аджаликський лиман), включають всю територію міста Одеси, з півдня - портом Іллічівськ (Сухий Лиман) і містом Іллічівськ.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 03.02.2014 р. №6 НАКАЗ Про підсумки заочного етапу Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко-Україна 2014» національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2014 (International Science and Engineering Fair) Відповідно до наказу листа Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 №...»

«УДК 613.523.9 СОНЦЕ – УМОВА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ, ЧИННИК ЗДОРОВ’Я І НЕЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ Шахненко В.І. Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Харків, Україна КЛЮЧОВІ СЛОВА: Сонце, активність Сонця, геомагнітні збурення, вплив на дітей і дорослих, засоби пом’якшення впливу Сонця. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Солнце, активность Солнца, геомагнитные бури, влияние на детей и взрослых, средства снижения влияния Солнца. KEY WORDS: the Sun, Sun's activity, the geomagnetic storms, the influence to...»

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«РОЗДІЛ IІ. Біологія. № 11, 2014 Джерела та література 1. Гриби України [Електронний ресурс] / [Т. В. Андріанова, В. П. Гайова, В. П. Гелюта, І. О. Дудка та ін.]. – 2006. – Режим доступу : http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr [веб-сайт, версія 1.00] 2. Бондарцев А. С. Руководство по сбору высших базидиальных грибов для научного их изучения / А. С. Бондарцев, Р. А. Зингер // Тр. Ботан. ин-та им. В. Л. Комарова. – 1950. – Т. 2, вып. 6. – С. 499–543.3. Гелюта В. П. Флора грибов Украины....»

«Теми міжнародних науково-методичних семінарів (з 2012 р. – наукових ХХІ Міжнародна наукова конференція конференцій), які щороку проводяться на кафедрі фізичної географії та картогННОВАЦІЇ У ГЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ ТА КАРТОГРАФІЇ», рафії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – опорній присвячена 150-річчю з дня народження кафедрі (методичному центрі) з дисциплін картографо-топографічного циклу професора Харківського університету А.М. Краснова для університетів, які входять до...»

«Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України Відділ акліматизації плодових рослин Словацький аграрний університет в Нітрі Інститут охрани біорізноманіття та біологічної безпеки Міжнародна науково-практична заочна конференція ПЛОДОВІ, ЛІКАРСЬКІ, ТЕХНІЧНІ, ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТРОДУКЦІЇ, БІОЛОГІЇ, СЕЛЕКЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ КУЛЬТИВУВАННЯ Пам'яті видатного вченого, академіка М.Ф Кащенка і 100-річчю заснування Акліматизаційного саду 4 вересня 2014 року КИЇВ ЗАПРОШЕННЯ...»

«Психологія УДК 37.018:376.4 Оксана Борисенко, Наталія Жигайло ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ На сьогодні в Україні відбувається переосмислення парадигми навчання і виховання дітей із розладами аутичного спектра. Позитивним можна вважати те, що аутичних дітей почали визнавати в освітньому просторі держави як окрему категорію, яка потребує спеціально розроблених підходів до навчання, розвитку та соціалізації. На часі – розробка...»

«УДК 619:616.98:578.832+616.98:578.831.1+615.371 Музика Д.В., кандидат ветеринарних наук Національний науковий центр «Інститут eкспериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків АНТИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ АСОЦІЙОВАНИХ ІНАКТИВОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ ВІРУСУ ГРИПУ ПТИЦІ ТА НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ ПРИ ВВЕДЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПТИЦІ РІЗНИХ ВИДІВ Рецензент – кандидат ветеринарних наук А.І. Бузун У статті наведені результати вивчення антигенних властивостей інактивованих асоційованих препаратів...»

«ЛІТЕРАТУРА Тривайло А.Ю. Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності 1. керівника торговельного підприємства: Автореф. Дис.. канд. екон. наук / Київський націон. торг.-економ ун-т. – К., 2000. – 18 с. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів 2. / В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 544 с.: Іл., табл. – Библіогр.: 514-516. Тронин Ю.Н. Информационные...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ (ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ) Видається з січня 1998 року № ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 200 ББК УДК 796.072.2 75.0+75. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. №1. 100 с. (Укр., рос, анг. мов.) У збірку вміщено статті, що висвітлюють...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»