WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Актуальнi проблеми держави i права 225 УДК 340:572.02 В.В. Завальнюк ЗмІСТ ЮрИдИЧНоЇ аНТроПоЛоГІЇ У літературі з питання структури антропологічного знання існують різні точки зору. Так, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Актуальнi проблеми держави i права 225

УДК 340:572.02

В.В. Завальнюк

ЗмІСТ ЮрИдИЧНоЇ аНТроПоЛоГІЇ

У літературі з питання структури антропологічного знання існують різні

точки зору. Так, М.С. Каган, ґрунтуючись на визнанні людини як біо-соціокультурної системи, вважає що саме ця обставина диктує наступну структуру

антропологічного знання: а) пізнання цілісності людського буття (реалізовуваного філософською антропологією); б) пізнання кожної з трьох сторін людського буття – біологічної, соціальної і культурної (здійснюваного відповідно біологічною антропологією, соціальною антропологією і культуроантропологією);

в) пізнання різних конкретних сторін, властивостей, процесів людського життя і діяльності; г) пізнання образних аспектів людини в мистецтві, літературі і театрі, здійснюваного антропологією мистецтва. Оцінюючи позицію М.С. Кагана, можна зробити висновок, що вона переконлива в тому відношенні, що її автор прагне всю складну структуру [1, 30-40, 37] антропологічного знання представити в системі, намагається охопити всі області антропології. Разом з цим, таке трактування структури не утворює самодостатнього цілого, оскільки кожна з частин науки, описаного М.С. Каганом, припускає, наприклад, “історико-етнографічний” зріз, який у викладі санкт-петербурзького ученого відсутній.

У спеціальному дослідженні, присвяченому юридичній антропології, французький автор Норбер Рулан затверджує, що задачею юридичної антропології є вивчення “людини у всьому його різноманітті, у всіх його хронологічних, географічних вимірюваннях, у всіх типах общностей”. Але просліджується певна [1, 8] неконкретність в трактуванні Н. Руланом структури юридичної антропології простежується і у викладі того матеріалу, який ним признається як структурні частини юридичної антропології. Це питання традиційних, звичних правових систем (а також функціонуючого в них специфічного усного, громадського права), питання специфічного регулювання основних юридичних відносин (сімейні, земельні, договірні відносини), питання природи конфліктів, способів їх дозволу в нерозвинених суспільствах, порівняння традиційних і сучасних правових систем, юридико-антропологічні характеристики сучасного позитивного права.

Виходить, що юридична антропологія анексує ту наочну галузь, яка завжди признавалася як предмет політичної антропології (походження влади, особливості конфліктів в стародавніх суспільствах), етнографії (спосіб життя народів, традиційні риси побутової культури, обряди і т.д.), загальної цивільної історії і історії первісного суспільства (війни і конфлікти), порівняльного правознавства. Мабуть, таке “самозахоплення” питань, властивих іншим наукам, не зовсім виправдано, оскільки це не сприяє кристалізації дисципліни в самостійний науковий напрям, до того ж виникає дублювання з суміжними науками, проблеми з логікою викладу і аналізу зібраного матеріалу. Всього цього в змісті юридичної антропології (висловленої в книзі Н. Рулана) можна б було уникнути, якби враховувалася спеціалізація окремих частин юридичної антропології.

© В.В. Завальнюк, 2008 Актуальнi проблеми держави i права

Структура юридичної антропології може бути представлена таким чином:

1) теорія (загальна частина) юридичної антропології; 2) юридична антропологія сучасного суспільства (сучасних правових систем); 3) юридична антропологія традиційних суспільств (юридична етнографія).

При аналізі питання про структурні частини юридичної антропології необхідно розуміти, що ведучу роль у визначенні структурних частин науки грає той круг питань, якому присвячуються пізнавальні зусилля вчених. Тому питання про структуру науки невід’ємне від її предмету.

Крім сказаного, актуалізація предмету юридичної антропології при обґрунтовуванні її як нового наукового напряму в правознавстві викликається наступними обставинами:

1) появою нових практичних вимог до процесу правотворчості і вживання права. В негативній формі вони виступають, наприклад, як фіксація фактів неефективності правового регулювання: ті юридичні норми, які створюються в процесі правотворчості не враховують багатьох особливостей «натури» людини, дуже обмежують його свободу, надмірно складні для розуміння і т.д. Ці ж недоліки впливають на правозастосування. Все це ставить задачу обкреслити якийсь предмет «турбування» юридичної антропології, предмет її постійної і пильної наукової уваги з тим, щоб сприяти хоча б частковому усуненню вказаних недоліків;

2) вимогою обліку нових концепції і наукових поглядів, які роблять вплив на елементний склад предмету юридико-антропологічного дослідження. Сюди відносяться, наприклад, сучасні наукові погляди на залежність від рівня правової культури форм правової взаємодії індивіда і суспільства, деякі інноваційні підходи до пояснення феномена свободи людини, інтерпретація правового нігілізму в сучасній Україні, культурно-психологічними чинниками і ін.

Якщо спробувати співвіднести сукупність практичних вимог і сучасних наукових уявлень про феномени правової дійсності з вже наявними уявленнями про предмет філософської і соціальної антропології, то виявляються суперечності і труднощі різного роду, які можуть бути віднесені до елементів предмету юридичної антропології.

У найширшому значенні, предмет – це все, що може бути об’єктом думки. По суті, предмет складає такий вираз мови, вживання якого до чого-небудь (речі, процесу, ситуації і т.п.) як знак перетворює це що-небудь (річ, процес, ситуацію і т.п.) в предмет [2, 20]. Юридична антропологія, як певна система смислових виразів і знакових форм, виділяється завдяки пізнанню певного об’єкту і через це має свій відособлений предмет.

Людина, його поведінка повинні стати важливим напрямом юридичної науки. Останньої, внаслідок того, що вона повинна зберігати своє значення як політична і правова доктрина, перш за все належить відстежувати те, як люди, учасники соціального і політико-правового життя, усвідомлюють, розуміють і спрямовують свою діяльність у сфері держави і права, які чинники впливають на вибір ними того або іншого варіанту поведінки, що лежить в основі їх сприйняття правового або політичного акту, яка роль суб’єктивних і символічних Актуальнi проблеми держави i права 227 феноменів в правовій і політичній сферах. Тільки тоді, коли окрема людина, його мир опиниться у фокусі уваги юридичної антропології, стане можливою адекватна дійсному єству речей рефлексія вчинків людини в правовій сфері.

Поки це залишається за межами пильної уваги юристів. Якщо це так, то юридико-антропологічне знання може зайнятися цією правовою реальністю.

Самостійний, власний розвиток правознавства – насущна необхідність, що, втім, це не означає відриву цієї науки від інших наук, які є цілющим джерелом нових фактів, нових ідей, оцінок і напрямів. Проте, слід додати змісту правознавства велику специфіку і індивідуальність, треба усунути наявне дублювання питань за рахунок чіткого розмежування «предметів ведення» між різними науками.

У даний час правознавство предстає, певною мірою, комплексною наукою, що намагається обійняти наукові предмети, знання і методи інших суспільних, історичних і соціологічних наук, які, можливо, більш конкретні, більш розвинені і більш динамічні. Так, теорія держави і права використовує поняття, категорії і терміни багатьох інших політико-правових наук, активно застосовує загальнонаукову методологію. У принципі, це не так вже погано, але для того, щоб одержати імпульс своєму розвитку, теорія держави і права повинна знайти навики автентичного бачення об’єкту вивчення і активного оновлення мови наукової теорії. Ця робота вже ведеться [3, 124-127]. До певної міри цьому сприяє розвиток юридико-антропологічного знання в рамках філософії держави і права, яка у свою чергу, є складовою частиною теорії держави і права.

Науковий потенціал і пізнавальні можливості філософії держави і права дозволяють правознавству сформулювати власні наукові підстави, оскільки саме вона здатна зробити прозорими глибинні аспекти буття людини в праві і буття права як такого – перш за все за допомогою власного понятійно-категоріального апарату. Як пише М. Хайдеггер, “науки, як образи поведінки людини мають спосіб буття цього сущого (людини). Це суще ми схоплюємо термінологічно” [4, 11].

Юридична антропологія, як вже було відзначено, має власний предмет дослідження. Інструментарій методологічного аналізу дозволяє, наскільки це можливо, звільнитися від емпіричних аспектів знання, що утрудняють сприйняття предмету, в «знятому» вигляді, знеособлений і в той же час зримо, обкреслити «картинку», зображуючи предмет наукового напряму, що цікавить нас.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З філософської точки зору слід зазначити, що первинне по відношенню до об’єкту науки (юридичної антропології) саме суще, об’єктивно існуюче буття.

Предмет юридичної антропології повинен бути розгорнений так, щоб це пізнання відповідало запитам і очікуванням соціальної практики. В руслі цієї рекомендації до людини (головному предмету юридико-антропологічного знання) важливо підійти прагматично, тобто інтерпретувати його з трьох позицій:

юриста-практика, і юриста-теоретика (ученого). Відповідно цим трьом позиціямкритеріям, юридична антропологія повинна сформулювати свої характеристики, інтерпретації і оцінки головного об’єкту – людини, більш чітко “прив’язати” до нього напрями своїх пізнавальних зусиль.

Актуальнi проблеми держави i права Проте наочною областю юридичної антропології є не тільки людина і його специфічно юридична діяльність. Важливо мати у вигляді, що наочна частина юридичної антропології неабиякою мірою складається з латентних структур, слабо пов’язаних з “зовнішніми” сферами соціальної організації. Перш за все, це продукти правосвідомості людини: звичаї, міфи, юридичні помилки, помилкові правові уявлення, явища несвідомого або ірраціонального.

Кінцевою метою функціонування правової системи є правомірна поведінка людини, саме тому знання про причини, чинники і умови цієї поведінки повинні бути щонайменше цікавими для юристів-антропологів. Предмет юридичної антропології, таким чином, об’єктивно повинен охоплювати поле наукового пошуку, обкресленого, з одного боку, фактичним, наявним законодавством, з іншою, правотворчими цілями, формульовані законодавцем, з третьою, людиною, що наділяє істотними індивідуальними відмінностями і особливостями, які позначаються на соціальному рівні в ході правореалізації.

Специфіка предмету юридичної антропології полягає в тому, що предмет її вивчення – людина, що розглядається в контексті правової системи, принциповим чином відрізняється від тієї людини, яка розглядається, наприклад, філософією, психологією або культурологією.

При аналізі предмету юридичної антропології слід виходити з того, що ним є сукупні і багатоманітні процеси прямого, безпосереднього і непрямого впливу права і правового середовища (правових установок, цінностей, правової моралі, правових принципів, юридичних поглядів, теорій, концепцій, юридичної практики і юридичної діяльності і т.д.) на поведінку і свідомість людини.

В рамках вказаного підходу юридико-антропологічні дослідження представляються достатньо широкими і всеосяжними, оскільки зачіпають такі аспекти, які вельми рідко зачіпаються правознавством спеціально.

Предмет юридичної антропології є не завершеним, відкритим. Він дозволяє продовжити проблемний ряд, доповнити предмет дослідження на основі результатів сучасних юридичних досліджень новими питаннями, які виникнуть і зажадають раціональне усвідомлення і рішення. Так, наприклад, юридична антропологія повинна вивчати не тільки вплив правової системи, правової дійсності на поведінку людини і його свідомість (оскільки не прояснені до кінця юридичні, соціальні і психологічні механізми такого впливу), але предметом її пізнавальних зусиль можуть стати і сучасні правові (а також антиправові) суспільства і відповідні їм типи держав, природа яких, єство і функціонування може оцінюватися через призму юридико-антропологічних цінностей.

Деякі наукові питання юридичної антропології складаються в результаті раціонального осмислення проблем юридичної, правотворчої і правозастосовчої практики, юридичної діяльності людини, реалізації прав і свобод людини.

Намагаючись запропонувати свої варіанти рішення цих проблем, юридична антропологія формує елементи свого власного предмету і розробляє свої специфічні поняття і категорії (наприклад, «правове середовище», “юридичний ризик”, “юридичні помилки” і т.д. [5, 100]). Ці нові поняття в перспективі можуть надалі сприяти прискореному формуванню предмету нового наукового напряму.

Актуальнi проблеми держави i права 229 Необхідно мати у відмітити, що предмет юридичної антропології формується і донині шляхом логічного вибудовування особливих знакових і розумових засобів. Ці знакові засоби, покликані позначати виникаючі ситуації розриву в правовій діяльності людини, тобто ситуації, при яких така діяльність стає неефективною або неповноцінною з погляду дотримання всіх процедур і правил, а значить, небажаної для людини і суспільства. Юридична антропологія тлумачить ці знакові форми, що виражають розриви (гострі проблеми практики), додає їм певні значення. Тим самим формування предмету науки здійснюється в результаті розумової діяльності (інтелектуальних властивостей) із знаками і їх значеннями.

Найважливіша лінія формування предмету юридичної антропології проходить, по-перше, через розгортання власних знань на основі використовування, запозичення, термінів і категорій суміжних дисциплін; по-друге, шляхом прояснення алгоритмів рішення суто юридичних проблем соціальної практики за допомогою юридико-антропологічного знання (наприклад, в ході проведення судової юридико-антропологічної експертизи).

Предмет юридичної антропології формується також під сильним впливом етнографії, якій належить пріоритет в методологічному відношенні (саме для цієї науки характерно, наприклад, стаціонарні дослідження, тобто нагляд на місці перебування етносу, експедиційні дослідження, прямі приклади звичаїв і способу життя народів і т.д.). Крім того, етнографія дає можливість зіставити її дані в частині відтворення картини історичного розвитку права, звичаїв і правової культури народів з сучасними фактами. На цій основі юридична антропологія проводить порівняльний аналіз, історико-правові реконструкції і т.д.

Таким чином, зміст юридичної антропології залежить від багатьох обставин і чинників. Головне ж полягає в позитивному впливі, який надають суміжні науки в ході змістовної конкуренції за істинне пояснення феномена людини, його правової культури і правової діяльності.

Література

1. Каган М.С. О структуре современного антропологического знания // Очерки социальной антропологии. – СПб., 1995.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА В. Л. Булахов О. Є. Пахомов функціОнаЛьна зООЛОгія Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Дніпропетровськ Видавництво ДНУ УДК 59(075.8) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-372 від 04.07.2006 р.) ББК 28.6я73 Б Рецензенти: чл.-кор. НАН України, д. б. н., проф. і. г. Ємельянов...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО КОБІВ ЮРІЙ ЙОСИПОВИЧ УДК 581.526(477:292.452) ПОПУЛЯЦІЇ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: СТРУКТУРА, ДИНАМІКА, ЗБЕРЕЖЕННЯ 03.00.05 – ботаніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті екології Карпат НАН України Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор ЦАРИК ЙОСИФ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Львівський національний...»

«ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ДОЗИМЕТРІЯ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК: 621.039.573:616 036.8 С. В. Масюк1, С. В. Шкляр2, О. Г. Кукуш Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, пр т акад. Глушкова, 4 е ПОХИБКИ БЕРКСОНІВСЬКОГО ТИПУ В ДОЗАХ ОПРОМІНЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ...»

«УДК 630*164.3 Аспір. З.М. Юрків – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТА БУДОВИ НАДЗЕМНОЇ І ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ БАРХАТА АМУРСЬКОГО У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ Представлено результати дослідження надземної і підземної частин бархата амурського (Phellodendron amurense Rupr.) в лісових культурах свіжого сугруду. Вивчення будови підземної та надземної частин дерев дає змогу оптимізувати протягом періоду лісовирощування густоту та розміщення особин, режими проведення лісівничих доглядів....»

«РОЗДІЛ 3. ТЕ ОРІ Я ТА МЕ ТОД ИК А ВИХОВАН НЯ УДК 504:37:26/28 СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПІД ЧАС СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ ЦЕРКВИ Біланич М. М., науковий співробітник Ужгородський національний університет Запропоновані можливі способи формування християнської екологічної свідомості в процесі дияконії, зокрема під час служіння нужденним матеріальною допомогою, а також соціального служіння Церкви в процесі реалізації освітніх програм. Ключові слова: християнська екологічна...»

«Шувар І. А. Адаптивна енергоощадна технологія вирощування картоплі / 1. І. А. Шувар, Б. І. Бінерт // Сільський господар. – 2001. – № 1-2. – С. 26–28. Моделювання продуктивності трав’яної ланки сівозміни / 2. І. Шувар, С. Бегей, Б. Бінерт // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 75–79. Особливості біологізації землеробства в умовах достатнього зволоження / І. 3. А. Шувар // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Соціально–екологічні проблеми...»

«Штучний Інтелект Написав Данич Михаил П'ятниця, 01 листопада 2013, 11:48    Штучний інтелект (ії, англ.Artificial intelligence, AI) наука та технологія создания інтелектуальних машин, особливо інтелектуальних комп'ютерних програм. Ії пов'язаний з схожим Завдання Використання комп'ютерів для розуміння людського інтелекту, альо НЕ обов'язково обмежується біологічно правдоподібнімі методами. Походження и розуміння терміну «штучний інтелект»                Процітоване в Преамбулі визначення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В.Іванов (Підпис) « » 2013 р. ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри технології...»

«Міністерство культури і туризму України Одеська державна наукова бібліотека імені М.Горького ГЕНЕТИКА: від законів Менделя до клонування людини Рекомендаційний покажчик літератури Упорядник Т.В.Тющенко Одеса Серія бібліографічних покажчиків «Проблеми. Гіпотези. Відкриття» Заснована 1975 року Випуск 48 Науковий редактор Н.Г.Гандірук, кандидат біологічних наук Редактор І.С.Шелестович © Т.В.Тющенко. Упорядкування, 2005 © ОДНБ ім. М. Горького, 2005 Від упорядника Генетика як нова і самостійна...»

«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК: 612.419+59.085+612.014.482 Д. І. Білько1, О. Ф. Сенюк2, І. З. Руссу1, І. О. Жалейко1, Н. М. Білько1 1Національний університет “Києво Могилянська академія”, вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04655, Україна 2Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, вул. Кірова, 36а, м. Чорнобиль, 07270, Україна ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ ОПРОМІНЕНИХ І НЕОПРОМІНЕНИХ КЛІТИН У КУЛЬТУРІ ДИФУЗІЙНИХ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»