WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК: 621.039.573:616 036.8 С. В. Масюк1, С. В. Шкляр2, О. Г. Кукуш Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. ...»

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

ТА ДОЗИМЕТРІЯ

ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18.

УДК: 621.039.573:616 036.8

С. В. Масюк1, С. В. Шкляр2, О. Г. Кукуш

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної

академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, пр т акад. Глушкова, 4 е

ПОХИБКИ БЕРКСОНІВСЬКОГО ТИПУ В ДОЗАХ

ОПРОМІНЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОЦІНКУ РАДІАЦІЙНИХ

РИЗИКІВ Мета. Оцінити вплив похибок берксонівського типу в дозах опромінення на результати ризик аналізу на прик ладі радіоепідеміологічних досліджень онкозахворюваності щитоподібної залози.

Матеріали та методи. В роботі за допомогою імітаційного стохастичного моделювання досліджено вплив по хибок Берксона в дозах опромінення щитоподібної залози на оцінку ризиків радіоіндукованих стохастичних ефектів.

Результати. Показано, що наявність похибок у дозах призводить до зсунення так званих наївних оцінок фоно вої захворюваності і надлишкового абсолютного ризику в лінійній логістичній моделі регресії. Зі збільшенням дозових похибок зсунення наївних оцінок практично лінійно зростає. Використання розробленого авторами методу повної максимальної вірогідності суттєво поліпшує оцінки параметрів моделі абсолютного ризику.

Висновки. Ігнорування значних берксонівських похибок призводить до переоцінки фонової захворюваності і не дооцінки ексцесу абсолютного ризику. У той же час зсув значно нижчий, ніж у разі класичної похибки.

Ключові слова: дози опромінення, радіаційний ризик, берксонівська похибка, метод повної максимальної вірогідності, наївна оцінка.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 119–126.

S. V. Masiuk1, S. V. Shklyar2, A. G. Kukush2 State Institution “National Research Center for Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Melnykov str., 53, Kyiv, 04050, Ukraine 2 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Pr. Glushkov, 4 е Berkson errors in radiation dose assessments and their impact on radiation risk estimates Objective. To estimate the influence of Berkson errors in exposure doses on the results of risk analysis within exam ple of radiation epidemiological studies of the thyroid cancer prevalence.

Materials and methods. The impact of Berkson errors of the thyroid doses in a dose response analysis is studied by the method of stochastic simulation.

Results. Presence of errors in doses results in bias of the naive estimations of baseline morbidity and absolute risk excess in the linear logistic regression model. With the increase of dose errors the bias of the naive estimate increas es almost linearly. The use of the full maximum likelihood method developed by authors improves essentially the estimates of parameters in the excess absolute risk model.

Conclusion. Ignoring of the significant Berkson errors in dose assessment leads to the bias in estimates of back ground morbidity (overestimated) and of the excess absolute risk (underestimated). At that the bias is essentially less than the one for the case of classical error.

Key words: doses of exposure, radiation risk, Berkson error, full maximum likelihood method, naive estimator.

Problems of radiation medicine and radiobiology. 2013;18:119–126.

–  –  –

Внаслідок Чорнобильської катастрофи у 1986 році As a result of Chornobyl accident in 1986 a con значна частина територій України, Білорусії і Росії siderable part of the territory of Ukraine, Belarus зазнала радіоактивного забруднення, а жителі цих and Russia appeared under contamination and the територій зазнали радіоактивного опромінення. inhabitants of territory since are under radioactive Найбільш істотним було опромінення щитоподібної exposure. The thyroid exposure was most signifi залози (ЩЗ) внаслідок надходження в організм cant as a result of intake of iodine radioisotopes радіоізотопів йоду, перш за все 131I. and 131I first of all.

Фактично зростання онкозахворюваності ЩЗ у In fact the increasing thyroid cancer incidence of дітей та підлітків, зумовлене її внутрішнім опромі children and adolescents caused by the internal thy ненням, обумовленим чорнобильськими радіоактив roid exposure due to Chornobyl radioactive fallout ними викидами, стало головним статистично дос became the main statistically significant remote товірним віддаленим ефектом цієї аварії.

Не дивно, effect of the accident. No wonder this phenomenon що цей феномен викликав величезний інтерес у ра has been of great interest by the radiation epidemiol діоепідеміологів усього світу і спричинив низку епі ogists worldwide and several epidemiological studies деміологічних досліджень в Україні, Білорусії й Росії. were conducted in Ukraine, Belarus and Russia.

Відомо, що оцінка дози неминуче супроводжується It is known that the dose estimation is inevitably похибками класичного та/або берксонівського типу followed by errors of classical and/or Berkson type [1–3]. Однак інтерпретація результатів практично всіх [1–3]. But interpretation of results for practically all радіоепідеміологічних досліджень ґрунтувалася на radioepidemiological studies was based on risk esti методах оцінки ризиків, які не враховують наявності mation methods not taking into account the pres похибок у дозах опромінення. Одним з наслідків при ence of errors in the exposure dose values. The bias in пущення про відсутність похибок у дозах є зсунення risk coefficient estimates and distortion of the “dose оцінок коефіцієнтів ризику і спотворення форми effect” curve are the consequences of assumption of кривої “доза ефект”. Зауважимо, що до подібних no errors in doses. Noteworthy that not only system спотворень оцінок ризиків призводять не лише систе atic errors in dose estimates (this is in principle evi матичні похибки в оцінках доз, що в принципі оче dent) but random errors as well yield such risk esti видно, але й випадкові похибки. І хоча останнім ча mates distortion. And despite non occasional at сом робилися неодноразові спроби побудови матема tempts made last time to elaborate the mathematical тичного апарату, що враховує статистичний розподіл tool which takes into account a statistical distribution не лише ефекту, але й дози [4–6], нині немає остаточ of not only effect but dose as well [4–6] at the mo ного висновку щодо впливу класичної або берк ment there is no ultimate conclusion about the influ сонівської похибки в дозових оцінках на кінцевий ре ence of classical or Berkson error in dose estimates зультат ризик аналізу, що виражається зазвичай у ве on the final result of risk analysis. The latter is usual личинах відносного або абсолютного ризику. ly expressed in the value of relative or absolute risk.

Слід зазначити, що внесок берксонівської похибки It should be noted that the contribution of у загальну похибку дози опромінення, як правило, Berkson error to a total exposure dose error is usu більший за внесок класичної похибки. Це поясню ally larger than the contribution of classical error.

ється тим, що берксонівська похибка пов'язана з ви This is explained by the fact that Berkson error is користанням методу Монте Карло для оцінки ста related to the use of Monte Carlo method for esti тистичних розподілів доз опромінення [1–3]. В той mation of statistical distributions of exposure doses же час, порівняно з класичною похибкою, вплив [1 3]. Meanwhile the influence of Berkson error берксонівської похибки на оцінку радіаційного ризи on the radiation risk estimate is practically unex ку є практично недослідженим. Тому дана робота plored in comparison with classical error. That is присвячена саме цій темі. Дослідження проводились why the present paper deals with this topic.

на імітованих даних. Research was based on simulated data.

–  –  –

Розрахуємо функцію вірогідності L(Yi,Dimes,b) ви Let elaborate the likelihood function L(Yi,Dimes,b) користовуючи наступні кроки. Нехай Pr(Yi,Dimes,Ditr) using the next steps. Let Pr(Yi,Dimes,Ditr) be a joint сукупний імовірнісний розподіл величин Yi,Dimes,Ditr. probability distribution of Yi,Dimes,Ditr. Then we get Тоді за формулою умовних ймовірностей одержимо: by the formula of conditional probabilities that

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


(7) а відповідна логарифмічна функція вірогідності за and the corresponding log likelihood function is пишеться так:

(8) З огляду на той факт, що змінна Yi набуває всього двох In a view of the fact that response Yi takes only two значень 0 і 1, останню рівність можна записати у вигляді: values of 0 and 1 one can rewrite the latter equality as (9)

–  –  –

Рисунок 1. Залежності оцінок фонової захворюваності (а) та надлишкового абсолютного ризику (б) від величини берксонівської мультиплікативної похибки в дозах опромінення ЩЗ Figure 1.

Dependence of estimates for background morbidity (а) and excess absolute risk (b) from the level of Berkson multiplicative error in thyroid doses

–  –  – 
Похожие работы:

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Академія наук вищої школи України Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут фізичної культури та спорту Кафедра теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини X МІЖНАРОДНІ НОВОРІЧНІ БІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (Випуск 10) Миколаїв 2010 X Міжнародні Новорічні біологічні читання. МНУ 2010 Випуск 10. УДК 57 (082) ISBN 966-630-019-2 Підготовлено до друку редакційною...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО ПОСТОЯЛКІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 582.29: 551.435.36 (477.87) ЛИШАЙНИКИ УГОЛЬСЬКОГО МАСИВУ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 03.00.21 – мікологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі ботаніки Херсонського державного університету Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Ходосовцев Олександр Євгенович,...»

«Лекція 1. Найдавніші племена і держави на території України Поява людини на території сучасної України Найдавнішим періодом в історії людства був стародавній кам'яний вік палеоліт (2 млн.-10 тис. років тому). В добу раннього палеоліту розпочалося розселення людини зі своєї прабатьківщини в різні кінці ойкумени. Зокрема в цей час відбувається освоєння первісними людьми типу пітекантроп європейського материка, куди вони проникали з півдня через Кавказ, Східне Середземномор'я та Гібралтар....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 818 Харків 2008 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 818 Серія: ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ Випуск 5 «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ОСНОВАМ ЗДОРОВ’Я » Серію започатковано у 2004 р. Харків – 2008 УДК: 613.539.12/.17+533.9+621.039 Друкується за рішенням Вченої ради Харківського національного...»

«№ 4, 2010 Список литературы 1. Дрейпер Норман Прикладной регрессионный анализ / Дрейпер Норман, Смит Гарри; [пер. с англ.]. — М.: Изд. дом «Вильяме», 2007. — 912 с: ил.2. Доля В.К. К определению вероятности ДТП участника движения на участках транспортной сети /В.К. Доля, И.П. Енглези, А.Е. Пахно // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. — 2010.–№ 3. — С. 49 – 54. Анотація. Проводиться аналіз закономірності між імовірністю виникнення ДТП на ділянці транспортної мережі та...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Том 19 Львів, 2004 С. 5-1 УДК 069.01 Музеологія О.С. Климишин, Ю.Ю. Шрубович ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В ОСВІТНЬО-ВИХОВНІЙ ФУНКЦІЇ ПРИРОДНИЧИХ МУЗЕЇВ Климишин А.С., Шрубович Ю.Ю. Экологическая составляющая в образовательновоспитательной функции естественнонаучных музеев // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2004. – 19. – C. 5-16. Рассмотрен процесс экологизации экспозиционной и научно-просветительной работы естественнонаучных музеев, который...»

«Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту Василь Клапчук УДК 61:796:616-036.83:061.2:614.253.4 Фізична реабілітація як наукова спеціальність і фах у практиці охорони здоров я Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Ще в 1929 р. в колишньому СРСР у наукову літературу й практику увійшов термін «лікувальна фізична культура» (ЛФК), замінивши такі вузькобіологічні терміни, як...»

«І.В. Олійник В.П. Стахурська БІОЛОГІЯ Зошит для оперативного тематичного тестового контролю знань (академічний та стандартний рівні) 10 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 57(076.1) ББК 28.5я72 О-54 Олійник І.В.О-54 Біологія : Зошит для оперативного тематичного тестового контролю знань : (академічний та стандартний рівні) : 10 кл. / І.В. Олійник, В.П. Стахурська. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 64 с. ISBN 978-966-10-2855-4 Пропонований посібник укладено відповідно до...»

«Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Державне підприємство “Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості “МАСМА-СЕПРО” Тема: Проблеми сертифікації рідких біопалив в Україні Завідувач відділу Лютий О.С. Семінар “Сталості біомаси: Досвід України та розвиток біопаливної політики ЄС” Київ 2013 Сертифікація процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку уповноважений орган документально підтверджує відповідність продукції, систем управління якістю, систем...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»