WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«РЕФЕРАТ з прочитаної англійською мовою літератури з фаху 03.00.07 – мікробіологія На тему: Метаболізм прокаріот За книгою: Microbiology By Lansing Prescott, John Harley, Donald Klein, ...»

Національна Академія Наук України

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов

Львівське відділення

РЕФЕРАТ

з прочитаної англійською мовою літератури

з фаху 03.00.

07 – мікробіологія

На тему:

Метаболізм прокаріот

За книгою:

Microbiology

By Lansing Prescott, John Harley, Donald Klein, the USA; 1996

Виконав:

аспірантка

Інституту біології клітини НАН України Чорна Д. С.

Науковий керівник:

д.б.н., проф. Сибірний А.А.

Викладач англ. мови:

Зденянчин С. М.

Львів- 2011 Національна Академія Наук України National Academy of Sciences of Ukraine ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ INSTITUTE of CELL BIOLOGY 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 14/16, Drahomanov St., 14/16, 79005, Lviv, Ukraine тел. (032) 261-21-63 факс (032) 261-21-08 Tel. (380-32) 261-21-63 Fax. 380-32-261-21-08 E-mail: institut@cellbiol.lviv.ua E-mail: institut@cellbiol.lviv.ua “10“ травня 2011 № ВІДГУК на реферат з прочитаної англійською мовою літератури за фахом 03.00.07 “Мікробіологія” За книгою: Principles of Genetics / Robert H. Tamarin, published in the USA – 1999.

на тему:

“Генетика” Реферат аспіранта Лизака О. О. “Генетика” написаний на основі опрацювання англомовної книги “Principles of Genetics”. Книга описує Аналіз реферату свідчить, що автор добре розуміє англійський текст і передає зміст книги адекватними українськими мовними конструкціями. Цьому сприяє добре володіння аспірантом науковою термінологією в даній галузі.

Зміст реферату свідчить про належне опанування аспірантом техніки перекладу і реферування спеціальних наукових текстів. Його знання достатні для подальшої роботи з англомовною спеціальною науковою літературою за темою дисертації.

Науковий керівник, доктор біол. наук, професор Сибірний А. А.

Вчений секретар канд. біол. наук Білий Р. О.

ЗМІСТ ВСТУП

1.1.Енергія та ферменти

1.2. Утворення енергії

1.3. Використання енергії в біосинтезі

1.4. Біосинтез нуклеїнових кислот та білків

1.5. Регуляція ферментної активності та біосинтезу

ВИСНОВКИ

ВСТУП Вже класичною стала книга «Microbiology» яка на стан 2010 року витримала 5 перевидань. Даний реферат спирається на третє перевидання цієї книги опубліковане в 1996 році. Вона була написана Lansing Prescott, John Harley та Donald Klein і складається з 11 роздів, де розкриваються різноманітні аспекти мікробіології, такі як біохімія, клітинна біологія, генетика, таксономія, медична бактеріологія, харчова та промислова мікробіології, екологія мікроорганізмів.

Мікробіологія (від грецьк. microc - малий, bios - життя, logos - наука) - це наука про дуже малі, невидимі неозброєним оком живі істоти, названі мікроорганізмами, або мікробами, їх систематику, морфологію та фізіологію, екологію та взаємовідношення з іншими живими організмами.

Більш ніж за трьохсотлітню історію вивчення мікроорганізмів (з моменту першого описання мікроорганізмів А. Левенгуком) мікробіологія зібрала велику кількість наукових даних і розділилася на галузі (загальна, технічна, сільськогосподарська, ветеринарна, медична, санітарна, морська, космічна та ін.). Як окрема дисципліна сформувалась імунологія, набула розвитку генна інженерія.

На відміну від еукаріотів, бактерії проявляють надзвичайно широку різноманітність типів метаболізму. Поширення метаболічних рис в межах груп бактерій традиційно використовувалося для визначення іх таксономії, але ці риси часто не збігаються з сучасними генетичними класифікаціями.

Метаболізм бактерій розрізняють за видом енергії, донора і акцептора електрона та джерела вуглецю, які використовуються для росту.

1.1.Енергія та ферменти Найважливішою ознакою живої матерії є постійний обмін речовин між організмом і середовищем. Сукупність процесів, які гармонійно поєднані і перебігають у клітині в певній послідовності, забезпечуючи відтворення її біомаси, називають обміном речовин, або метаболізмом.

Існують два напрями метаболізму: анаболізм, або конструктивний обмін, який об’єднує процеси синтезу складових частин тіла організму за рахунок надходження поживних речовин із довкілля, і катаболізм, або енергетичний обмін, що включає процеси розпаду органічних речовин із одночасним вивільненням енергії та акумуляцією її в АТФ та інші високоенергетичні сполуки. У мікроорганізмів розділяють дві форми катаболізму – дихання і бродіння. Як під час дихання, так і під час бродіння відбуваються процеси розпаду поживних речовин, в основному, внаслідок реакції окислення.

Особливості біологічного окислення. Згідно з сучасними уявленнями, окислення будь-якої сполуки полягає у втрачанні нею електрона або електрона разом з воднем. Цей процес може відбуватися за одним із таких шляхів:

1. Безпосереднім втрачанням електрона, результатом якого є зміна валентності Fe2+ - Fe3+ + ;

2. Вилученням із речовини водню (для перебігу цієї реакції необхідною є наявність у системі рецептора водню);

3. Безпосереднім приєднанням до речовин кисню;

4. У переважній кількості біологічних реакцій речовина, яка піддається окисленню. попередньо гід ратується, в результаті чого її здатність до окислення відчутно зростає.

У біологічних системах ці шляхи окислення пов’язані, до того ж в усіх випадках в основі окислення лежить втрата електрона речовиною, яка окислюється. Таке втрачання електрона, зазвичай, поєднується з одночасним втрачанням водню. Віддача електрона можлива тільки тоді, коли в клітині є речовина, здатна приєднати електрон. Інакше в живих організмах окислення будь-якої сполуки завжди поєднується з відновленням іншої.

1.2. Утворення енергії

Під час біологічного окислення перенесення електронів супроводжується вивільненням енергії, яка утилізується клітиною за допомогою відповідних сполук. У тварин цей процес відбувається в мітохондріях а у бактерій – в мезосомах.

Клітина запасається енергією ц формі сполук, які мають так звані макроенергетичні зв’язки. При гідролітичному розщепленні цих зв’язків енергія звільняється і може бути використана в різних процесах життєдіяльності мікробної клітини.

Як акумулятори і переносники енергії велике значення мають такі сполуки.

як аденозинтрифосфат (АТФ), аденозиндифосфат (АДФ), уридинтрифосфат (УДФ), цитозинтрифосфат (ЦТФ), гуанозинтрифосфат (ГТФ) та інші. Однак найважливішим переносником енергії є АТФ (рис.2). АТФ являє собою тринуклеотидфосфат, який складається з азотистої основи (аденіну), пентози (рибози) і трьох молекул фосфорної кислоти. Дві кінцеві молекули фосфорної кислоти утворюють макроергічні зв’язки - це сполуки, які містять макроергічні зв’язки, тобто зв’язки з високою вільною енергією гідролізу. До таких сполук відносять АТФ – основний носій біологічної енергії [4].

Особливі властивості АТФ визначаються тим, що кінцева фосфорна група легко переноситься з АТФ на інші сполуки або відщеплюється (під час гідролізу) з виділенням енергії, яка може бути використана на фізіологічні функції. Розчеплення АТФ відбувається за рівнянням: АТФ + Н2О АДФ + фН Go1=31,8 кДЖ/моль АТФ утворюється з АДФ і залишку неорганічної фосфорної кислоти з використанням енергії, яка звільняється за окислення різних органічних речовин. Вона призначена для перенесення високо енергетичних фосфорних груп і є зв’язуючою ланкою між процесами, які супроводжуються виділенням енергії, і процесами, що відбуваються з використанням енергії. АТФ фактично є енергетичною «валютою» клітини.

Отже, мікробна клітина нагромаджує велику кількість енергії у формі сполук із макроергічними зв’язками і в міру потреби використовує цю енергію для синтезу найрізноманітніших сполук, необхідних для її життя.



 
Похожие работы:

«КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ШЛЯХУ БІОСИНТЕЗУ СЕРОТОНІНУ В МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ДІЇ АЛКОГОЛЮ УДК 577.151:612.128 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ШЛЯХУ БІОСИНТЕЗУ СЕРОТОНІНУ В МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ДІЇ АЛКОГОЛЮ В. В. Конопельнюк, В. В. Войтенко, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, Київ 01601, Україна e-mail: konopelnyuk@rambler.ru Досліджено ключові показники шляху біосинтезу серотоніну в головному мозку щурів за умов...»

«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці ІII міжнародна науково-технічна конференція УДК 330.15 Проблеми інвестиційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування Автор: Літвак О. А., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова На сучасному етапі розвитку України та її регіонів все більше значення набувають зв’язки між економічними, соціальними, технічними і біологічними процесами, що оточують людину. Тому важливого...»

«НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ПО ПЛАНУВАННЮ СІМ`Ї ТА РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВ`Ю (посібник для викладача) Цей навчальний курс було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу з допомогою Агентства США з Міжнародного Розвитку. Відповідальність за зміст цього документу несе Корпорація Інститут Дослідництва та Тренінгів JSI; інформація, яка відображена в цьому виданні не завжди поділяє погляди Агентства США з Міжнародного Розвитку або уряду Сполучених Штатів. This course is made possible by the...»

«Державна архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ Методичні рекомендації СХВАЛЕНО Протокол засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву 27.12. 2013 № 6 Київ–2013 Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів : метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л.В. Димитрова, В.О. Кітам, О.В. Мельниченко, Н.М. Христова, – К., 2013. – 43 с. У...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Українське герпетологічне товариство В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ (Amphibia et Reptilia) Монографія Дніпропетровськ Видавництво ДНУ 2 В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов УДК 597.6(477.63)+598.1(477.63) ББК 28.639.33/34 (4УКР–4ДНІ) Б 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Й. Й. Білинський, П. М. Ратушний МЕТОДИ ТА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ СЛАБОКОНТРАСТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІКРОКАПІЛЯРІВ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 004.93 : 681.7 ББК 32.973. Б Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 24.11.2011 року). Рецензенти:...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ Дніпропетровськ РВВ ДНУ В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України УДК 591 (597.2/.5)+002.4 ББК Б– Рецензенти: д – р біол. наук, проф. Н. П. Грицан, д-р біол. наук, проф. Л. П. Мицик. Булахов В. Л., Новіцький Р. О., Гассо В. Я., Пахомов О. Є.Зоологія...»

«План роботи Малолисовецького НВК на березень 2011-2012 н.р. № Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка проведення Організаційна нарада з планування роботи на місяць Сидоренко С.С. План роботи 1 01.03 Контроль за станом перевірки зошитів учителем іноземної мови. Рудюк Н.І. Довідка 2 01-09.03 Контроль за виконанням учителями НВК вимог методичного листа «Про обсяг і Адміністрація Довідка 3 05-09.03 характер домашніх завдань для учнів початкових класів Конкурсна розважальна програма «Україночка»...»

«УДК 619:616.98:578.832+616.98:578.831.1+615.371 Музика Д.В., кандидат ветеринарних наук Національний науковий центр «Інститут eкспериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків АНТИГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ АСОЦІЙОВАНИХ ІНАКТИВОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ ВІРУСУ ГРИПУ ПТИЦІ ТА НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ ПРИ ВВЕДЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПТИЦІ РІЗНИХ ВИДІВ Рецензент – кандидат ветеринарних наук А.І. Бузун У статті наведені результати вивчення антигенних властивостей інактивованих асоційованих препаратів...»

«С. В. Межжерін Я. О. Межжеріна Т. В. Коршевнюк (Профільний рівень) підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Видавництво «Планета книжок» ББК 28.0я721 М43 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 177 від 03.03.2010 р.) ВИДАНО ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО Автори розділів та частин підручника: С.В. Межжерін, доктор біологічних наук, професор:...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»