WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

«МАТЕРІАЛИ ІV Міжвузівської студентської науково-практичної інтернетконференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.» 18-19 квітня 2013 р. Житомир, 2013 Актуальні ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БІЗНЕСУ ТА

ТЕХНОЛОГІЙ

МАТЕРІАЛИ

ІV Міжвузівської студентської науково-практичної інтернетконференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.»

18-19 квітня 2013 р.

Житомир, 2013 Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.: матеріали міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції.

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – с.

Збірник містить матеріали міжвузівської науково-практичної інтернетконференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст. з актуальних проблем інноваційного, інвестиційного, стратегічного менеджменту і маркетингу в Україні та світі

Редакційна колегія:

О.В. Харчишина, д.е.н., проф.; О.І. Вікарчук, к.е.н., доц.; Т.О. Зінчук д.е.н., проф.; А.У. Уразов, к.е.н., доц.; А. Ю. Безшкура к.е.н, доц.; Д.І. Дема, к.е.н, проф.; О.І. Янковська, к.е.н., ст. викладач, І.С. Міщук, к.е.н., ст. викладач; О.О.

Калініченко, викладач; С.М. Ніколаєнко викладач.

Відповідальність за досторновірність фактів, цитат, власних імен та наявність неточностей несуть автори публікацій.

ЗМІСТ:

Секція № 1. Актуальні питання теорій менеджменту та маркетингу Александрович Ірина, Свінціцький Віталій, Ярмоченко Олена, ЖДУ ім. І. Франка Актуальні проблеми теорій менеджменту та маркетингу

Андрушко Антоніна, ЖДУ ім. І. Франка Ризик-менеджмент в діяльності підприємства

Васілецька Ніна, ЖДУ ім. І. Франка Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств

Секція № 2.

Актуальні проблеми інноваційного та інвестиційного менеджменту та маркетингу Тетера Вікторія, ЖДУ ім. І. Франка Вдосконалення процесу управління якістю освіти за допомогою інноваційного менеджменту

Секція № 3. Актуальні проблеми менеджменту персоналу Іщук Марина, ЖДУ ім. І. Франка Підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу України

Кирилюк Любов, ЖДТУ Оцінка соціально-прихологічної напруженості в колективі підприємства.............. 20 Лисюк Юлія, ЖДУ ім. І. Франка Фактори і критерії вибору кар‘єри

Савчук Антоніна, ЖДУ ім. І. Франка Роль нематеріальних чинників мотивації праці

Тимчук Юлія, ЖДУ ім. І. Франка Менеджер безпеки організації в сучасному менеджменті

Секція № 4. Актуальні проблеми стратегічного менеджменту та маркетингу Алексейчук Ольга, ЖДУ ім. І. Франка Проблема неефективного використання маркетингу та реклами

Секція № 5. Інтеграційні процеси у світі та в Україні:

міжнародні відносини, співпраця з Європейським Союзом, економіка, менеджмент, маркетинг.

Василик Світлана, ЖНАЕУ Управління фінансовою стійкістю підприємства

Гавриловський Ілля, ЖДУ ІМ. І. ФРАНКА Співпраця України з Європейським Союзом

Грибенюк Яна, ЖДУ ім. І. Франка Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання.......... 38 Данилюк Максим, ЖДУ ім. І. Франка Євроінтеграція України

Дорохова Анастасія, ЖНАЕУ Роль митної логістики в діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності..... 42 Думанський Богдан, ЖДУ ім. І. Франка Ціноутворення інноваційної продукції

Залевська Валерія, ЖДУ ім. І. Франка Міжнародна економічна інтеграція України

Онофрійчук Катерина, ЖНАЕУ Проблеми управління доходами місцевих бюджетів

Першко Ольга, КНУ ім. Т. Шевченка Роль крос-культурного менеджменту у веденні міжнародного бізнесу

Швець Андрій, КНУ ім. Т. Шевченка Професійний розвиток менеджерів в міжнародних компаніях

Шевчук Надія, ЖДУ ім. І. Франка Маркетингове дослідження та організація системи збуту нового продукту........... 56 Широкова Марія, ЖДУ ім. І. Франка Управління конкурентоспроможністю та продуктивністю на прикладі ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»

–  –  –

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

В сучасному світі все більше організацій та підприємств усвідомлює свою безпосередню залежність від суспільства та його потреб. Перехід економіки на ринкові відносини, поставив нові завдання і потребував від підприємців нового підходу до принципів ведення бізнесу в цілому, який забезпечував би більш досконалі засоби виробничої і комерційної діяльності, їх здійснення на новому рівні. Саме такий підхід стимулює використання досвідів менеджменту та маркетингу.

Менеджмент - наука управління; сукупність принципів, методів, засобів та форм управління з метою підвищення ефективності діяльності та збільшення прибутку.

Менеджмент визначається як інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені фахівці формують організації і управляють ними шляхом постановки цілей і розробки методів їх досягнення. Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації, координації, мотивації, при здійсненні яких менеджери забезпечують умови для продуктивної ефективної праці зайнятих в організації працівників і одержання результатів, які відповідають цілям. Тому менеджмент – це ще і вміння досягати поставлених цілей, спрямовуючи працю, інтелект, поведінку людей, які працюють в організації. Це є підставою для розгляду менеджменту як процесу впливу на діяльність окремого працівника, групи і організації в цілому з метою досягнення максимальних результатів.

Уміння ставити і реалізовувати цілі засновник школи наукового менеджменту Ф.У. Тейлор трактував, як мистецтво точно визначити, що і як треба зробити найкращим і найдешевшим способом. Цим мистецтвом повинна володіти певна категорія людей – менеджери, робота яких складається з організації і управління зусиллями персоналу в цілому для досягнення кінцевої мети.

Основною ціллю менеджменту є забезпечення прибутковості, або дохідності в діяльності фірми шляхом раціональної організації виробничого процесу.

Найважливішим завданням менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням потреб споживачі, забезпечення рентабельності діяльності підприємства і його стабільного становища на ринку. У зв'язку з цим – завдання менеджменту це:

– забезпечення автоматизації виробництва і перехід до використання робітників, які мають високу кваліфікацію;

– стимулювання роботи працівників фірми шляхом створення для них кращих умов праці та встановлення більш високої заробітної плати;

– постійний контроль за ефективністю діяльності фірми, координація всіх підрозділів фірми;

– постійний пошук і освоєння нових ринків.

До завдань, які вирішуються в менеджменті, також відносяться визначення конкретних цілей розвитку фірми, розробка стратегій, господарських завдань і шляхів їх вирішення, розробка системи заходів для вирішення проблем, що плануються на різні часові періоди, визначення необхідних ресурсів і джерел їх покриття.

Як самостійний вид професійної діяльності менеджмент можливий лише на базі ринку, який склався і розвинувся: він є управлінським механізмом, який вбудований в ринкову економіку.

Особливої уваги набуває вміння швидко перебудуватися, не втратити нових можливостей розвитку, зумовлених змінами ситуації на ринку, своєчасно виявити зміни існуючих чи можливості появи нових потреб споживачів та знайти шляхи їх задоволення в більш ефективний, ніж конкуренти, спосіб. З огляду на це однією з головних передумов тривалого виживання і стійкого розвитку підприємства на ринку є ефективна робота його маркетингових підрозділів.

Маркетинг, в свою чергу, це вид людської діяльності, що направлений на задоволення потреб шляхом обміну. Сучасний розвиток маркетингу як науки відбувається в умовах соціально-економічних змін, що характеризуються динамізмом, високим ступенем невизначеності навколишнього середовища, суттєвими технологічними перетвореннями, які в значній мірі впливають і на маркетинг.

Пріоритетними завданнями маркетингу вважається здатність передбачати майбутнє розвитку ринку, його зовнішнього та внутрішнього середовища, а підприємство на основі маркетингової діяльності може отримати стратегічну конкурентну перевагу та створити передумови для адекватної реакції на зміни й обумовити цілеспрямований вплив на зовнішнє середовище та активне його формування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Останнім часом маркетинг упевнено завойовує ринкові позиції як джерело, що дає змогу створювати й підтримувати певні стандарти людського життя:

– досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності відповідно до довгострокових цілей підприємства, тобто одержання прибутку від реалізації запланованої кількості й асортименту продукції;

– орієнтація не лише на поточний, а й на довгостроковий результат діяльності підприємства, що надає особливого значення прогнозним дослідженням виробництва й ринку;

– застосування у взаємозв'язку тактики та стратегії активного пристосування до вимог споживачів;

– цілеспрямований вплив на попит споживачів з метою його належного формування;

– комплексність, тобто здійснення різноманітних маркетингових дій як системи взаємозалежних заходів.

Маркетинг охоплює всі аспекти діяльності підприємства. Він здійснює:

– аналіз і дослідження ринку;

– прогнозування попиту;

– планування асортименту продукції;

– організація маркетингових комунікацій (реклама, пропаганда, стимулювання збуту, паблік рілейшнз, персональний продаж);

– ціноутворення;

– розподіл товару;

– маркетингове планування.

Оскільки він розвивається в наш час у період певних глобальних змін, то можна сказати, що це і є його основною проблемою. Кожне десятиріччя фахівцям у цій галузі доводиться переглядати нові цілі та методи маркетингу. Через стрімкі зміни, що відбуваються в наш час у світі, стратегія, яка ще вчора була найкращою, спроможна сьогодні стати шкідливою. Один з провідних теоретиків менеджменту Пітер Друкер зазначив, що формула успіху минулого десятиріччя у наступному цілком може стати для компанії формулою краху. Сьогодні дослідники виділяють такі найважливіші проблеми маркетингу:

зміна цінностей й орієнтації у споживачів;

– застійні процеси в економіці;

– погіршення стану навколишнього середовища;

– зростання конкуренції у глобальних масштабах;

– велика кількість економічних, політичних і соціальних проблем.

– Однак ці проблеми відкривають перед маркетингом нові можливості.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що в умовах змін міжнародного та національного ринків головне завдання підприємств полягає в знаходженні інноваційних підходів виробництва та продажу товарів, в умовах жорсткої конкуренції на ринках. Для цього підприємство повинно враховувати особливості сучасного ринку. В умовах ринкової економіки дуже важливим є фактори спрямовані на підвищення конкурентоздатності підприємств. До них належать: проведення інноваційної політики, яка визначає можливість підприємства конкурувати на ринках, наявність кваліфікованих трудових ресурсів, що відповідають вимогам сучасного ринку, які здатні реагувати на ринкові зміни,які вміють прогнозувати наступні зміни, здатні аналізувати і розставляти правильні пріоритети; гнучка система управління якістю на підприємстві; безперервне вдосконалення продукції, що реалізується.

Розв‘язання існуючих проблем менеджменту вимагає застосування системних механізмів на загальнонаціональному рівні. Одним з головних елементів такого механізму є побудова національної системи стандартів маркетингової та управлінської діяльності. Широкому впровадженню сучасних методів управління і, насамперед, усвідомленню підприємцями причини власних проблем сприятиме проведення „круглих столів із залученням провідних фахівців.

Список використаної літератури:

1. Котлер Ф., Вероника Вонг, Джон Сондерс, Гари Армстронг Основы маркетинга, 4-е европейское издание = Principles of Marketing: European Edition 4th. – М.: «Вильямс», 2007. – С. 1200.

2. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг [текст]: Навчально-методичний посібник / Т.М. Циганкова.– К. КНЕУ, 2005. – 236 с.

3. Галькевич Р.С. Набоков В.И. «Основи менеджменту», М., - 1998, (с.467)

–  –  –

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Коли людина ризикує власними грошима – це його особиста справа. Збиток понесе він сам. Зовсім інша справа, коли грішми ризикує керівник фірми, менеджер. Тут під удар ставляться інтереси багатьох зацікавлених сторін – керівництва фірми, її акціонерів, місцевих органів влади, податкових органів, держави і т.д. Розміри небезпеки незмірно зростають і, природно, міра відповідальності теж.

Бізнес завжди пов'язаний з ризиком. При цьому найбільший прибуток, як правило, приносять ринкові операції з підвищеним ризиком. Проте у всьому потрібна міра. Ризик обов'язково повинен бути розрахований до максимально припустимої межі. Як відомо, всі ринкові оцінки носять імовірнісний, різноманітний характер. Помилка, прорахунки – річ звичайна, оскільки все передбачити не можна. Важливо не повторювати помилок, постійно коректувати систему дій з позицій максимуму прибутку. Менеджер завжди повинен передбачати додаткові можливості для пом'якшення крутих поворотів на ринку. Головна мета менеджменту – домогтися, щоб при самому гіршому розкладі, мова могла йти тільки про деяке зменшення прибутку, але, щоб ні в якому разі не стояло питання про можливість існування самого підприємства. Досвід компаній переконує, що банкрутство майже завжди пов'язане з грубими прорахунками в менеджменті. Звідси, особливу увагу командири бізнесу покликані приділяти постійному вдосконаленню управління ризиком – ризик-менеджменту.

Головні завдання менеджера в цій області загальновідомі: виявити область підвищеного ризику, оцінити його ступінь, розробити і прийняти завчасних заходів, а якщо проблем вже має місце, то і способи відшкодування збитку. Розпізнавання, оцінка, контроль ризикових ситуацій дозволяють уникнути багатьох втрат.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |
 
Похожие работы:

«ЯКІСНА ПИТНА ВОДА ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ Інститут Сільського Розвитку Київ – 2005 Якісна питна вода для сільської громади. — К., 2005. — 32 с. На початку ХХІ сторіччя однією з найважливіших проблем розвитку людської цивілізації стала екологічна проблема. Питання чистоти повітря, води та ґрунтів турбують багатьох, проте далеко не завжди на них можна отримати вичерпні відповіді. Це видання стане у нагоді усім, кому не байдуже своє здоров’я, здоров’я своїх дітей, рідних та оточення. Адже якість...»

«УДК 664.858(613.28) Бачинська Я.О., канд. с.-г. наук, доц., Степанова О.А. (ХТЕІ КНТЕУ, Харків) ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЖЕМІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ СТЕВІЇ У статті розглянуто шляхи підвищення біологічної цінності, можливі шляхи вдосконалення технології виробництва за рахунок використання екстракту стевії, яка дозволяє знизити енергетичну цінність, збагатити джеми вітамінами та мінеральними речовинами, а також розширити асортимент продуктів функціонального...»

«Міністерство науки і освіти, молоді та спорту Конференція присвячена 150-річчю від дня 3. ДОВКІЛЛЯ ТА СТАЛИЙ НООСФЕРНИЙ України народження видатного мислителя ХХ століття РОЗВИТОК В. І. Вернадського, ідеї якого відіграли значущу роль у Пошук шляхів сталого екологічного розвитку Національна академія наук України становленні сучасної наукової картини світу. За сучасного світу на тлі ідей В.І. Вернадського. Таврійський національний університет рішенням ЮНЕСКО ювілей В. І. Вернадського було...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ГРЕГОРАЩУК Юлія Володимирівна УДК 373.6(73) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ США 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 2    Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка,...»

«ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ З ХРОНІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ Присяжнюк С.І.1, Приймаков О.О. 2 Національний університет біоресурсів і природокористування України1 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова2 Щецинський університет, Польща2 Анотація. Метою роботи було дослідити динаміку хронічних захворювань легенів студентської молоді вищих навчальних закладів та вплив засобів фізичного виховання на покращення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 2012 р. Випуск 1 Київ – 2012 УДК 911.3: 796.5 (100) (477) ББК 65.04 РЕЦЕНЗЕНТИ: Шищенко П.Г., чл.-кор. АПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки; Масляк П.О., д. геогр. н., проф. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп....»

«2009 Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 37 УДК: 316.32+32 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИ Володін П.В. (м. Запоріжжя) Анотації В наш час проблема відношення людини до природи вабить до себе пильну увагу. Тому є важливі причини. Безпрецедентне зростання науково-технічного потенціалу підняло на якісно нову ступінь можливості людини по перетворенню оточуючого його природного середовища і відкрило перед ним широкі перспективи. При цьому екологія розглядається не тільки як самостійна...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Спеціальний випуск определения в нем и на основе него какого-либо одного эстетического направления или течения. Крайности взгляда на писателя в доминировании в его творчестве экспрессионистической манеры письма будут не точны. Ибо в основе его творчества положен синтез эстетических явлений, которые стали открытием в литературном процессе ХХ века, а больший спектр синтеза возможно будет предложен следующими исследованиями. ЛІТЕРАТУРА:...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 07.05.2013 № 359 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Епідеміологія, клініка, лабораторна діагностика та профілактика гранулоцитарного анаплазмозу людини» Галузь застосування Лікувальні заклади системи охорони здоровя, установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби, санаторно-оздоровчі, медико-соціальні та спеціалізовані заклади охорони здоровя. Методичні рекомендації призначені для широкого кола фахівців: сімейних лікарів,...»

«Красноштан Ігор доцент кафедри біології та методики її викладання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Пащенко Майя доцент кафедри виховних технологій та педагогічної майстерності Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У статті розкриваються педагогічні умови застосування модульнорозвивальної системи навчання. Модульне навчання, як...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»