WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

«Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради ...»

-- [ Страница 1 ] --

Управління освіти і науки

Запорізької обласної державної адміністрації

Комунальний заклад

«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства

учнівської молоді» Запорізької обласної ради

В. І. Петроченко

БІОРІЗНОМАНІТТЯ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Методичний посібник

для керівників природничо-краєзнавчих гуртків

позашкільних та загальноосвітніх

навчальних закладів

КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР

Запоріжжя, 2011

ББК 28.088(4Укр-Зап)я7

УДК 502.7(477.64)(075)

П 31

Рекомендовано науково-методичною радою комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради (протокол № 2 від 21.12.2011 р.) Рецензенти: Жаков О. В., завідувач краєзнавчого відділу КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» ЗОР Шелегеда О.Р., методист КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» ЗОР П 31 Петроченко В. І. Біологічне різноманіття Запорізької області: Методичний посібник. – Запоріжжя: КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 2011. – 96 с., іл.

Методичний посібник присвячений одній із інтегральних навчальних тем, які вивчаються у гуртках природничо-краєзнавчого напряму: «Біологічне різноманіття Запорізької області». У посібнику наводяться розгорнуті плани-конспекти занять з дидактичними завданнями у вигляді навчальних модулів (для роботи у навчальному кабінеті) та матеріал для доповідей і повідомлень гуртківців (для самостійного опрацювання вдома та підготовки до виступу під час занять).

Для керівників природничо-краєзнавчих гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

УДК 502.7(477.64)(075) © Петроченко В.І., 2011 © КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 2011 ВСТУП Одним із пріоритетних питань охорони навколишнього природного середовища є збереження біологічного різноманіття. Вирішення цієї проблеми, у свою чергу, неможливе без належного інформування і залучення до цієї справи широких верств населення та учнівської молоді.

З метою збереження рідкісних видів тварин, рослин, грибів і лишайників в Україні ведеться Червона книга, проводяться відповідні природоохоронні заходи. У багатьох областях України створені так звані регіональні Червоні списки рідкісних видів. Дані про рідкісні угруповання наводяться в Зеленій книзі України. Працює міжнародна система заходів із збереження біорізноманіття. Але ця інформація є малодоступною для освітян.

Варіативною частиною навчальних планів спеціалізованих класів природничого, біологічного та екологічного профілю загальноосвітніх закладів передбачені спеціальні курси та факультативи екологічної та природоохоронної спрямованості. Але, на жаль, програми цих курсів не приділяють достатньої уваги проблемі збереження біологічного різноманіття. Подібна ситуація склалася з екологокраєзнавчими та еколого-натуралістичними гуртками позашкільних навчальних закладів. Цей пробіл можна вирішити завдяки введенню інтегрального курсу «Біологічне різноманіття Запорізької області».

Курс є більш-менш уніфікованим і може викладатись як у спеціалізованих еколого-краєзнавчих гуртках та інших природничо-краєзнавчих і еколого-натуралістичних гуртках, а також в профільних класах загальноосвітніх шкіл як інтегральний курс (блок). Тому надані у методичному посібнику розгорнуті плани-конспекти занять пропонується використовувати відповідно до визначених навчальних завдань та наявного часу, переважно у гуртках початкового та основного рівня.

Пропонований курс розрахований на 10-12 годин (4 заняття). Наявний матеріал дозволяє викладачу значно збільшити кількість навчальних занять/годин на його вивчення.

В основу навчального процесу покладені інтерактивні педагогічні технології, які, на наш погляд, максимально сприяють всебічному розвитку та самовизначенню учнів (вихованців), дають змогу максимально ефективно використати навчальний час. Всі завдання виконуються учнями самостійно, при мінімальному втручанні педагога, який при цьому перетворюється на тактовного помічника і консультанта. Роль педагога різко зростає під час обговорення результатів виконання завдань, коли він повинен узагальнити та допомогти учням (вихованцям) зробити правильні висновки. Звертаємо увагу педагогів також на значні еколого-виховні можливості курсу.

Вивчення теми краще проводити на місцевому матеріалі, звертаючи увагу, у першу чергу, на рідкісні та зникаючі види та угруповання живих організмів свого району. Теж саме стосується підготовки учнями доповідей та рефератів, виконання ними творчих завдань.

Доречи, рекомендуємо не нехтувати можливістю заслухати останніх за результатами їх пошуків та досліджень, що тільки підвищить рівень їх вмотивованості.

Сподіваємося, що викладені у посібнику рекомендації полегшать впровадження у педагогічну практику даного курсу, призначеного підвищити рівень компетенції та екологічної культури нашої молоді.

–  –  –

Біоценотичне Термін біорізноманіття найчастіше використовують саме для того, щоб вказати на кількість видів живих організмів, які мешкають на певній території, наприклад, на материку, у природній зоні, гірській системі, басейні річки, країні, області і т.п. У цьому розумінні поняття «біологічне різноманіття» наближається до відомих понять флора (видовий склад рослин певної території) і фауна (видовий склад тварин певної території). Тому, у даному випадку, доцільніше говорити не про біологічне, а про видове різноманіття.

Відомо, що кожен вид організмів має свій ареал (географічні межі розповсюдження) складається з окремих популяцій – груп особин, які тісно взаємопов’язані між собою і населяють певну, відносно відокремлену, територію. Сукупність популяцій виду складає його популяційне різноманіття.

У природі популяції одних видів взаємодіють з популяціями інших видів, утворюючи певні угруповання організмів – біоценози. Кожен фізико-географічний регіон характеризується унікальним набором біоценозів, які разом складають його біоценотичне різноманіття.

Зрозуміло, що угруповання живих організмів існують у певному фізичному середовищі, разом з якими утворюють комплексні системи – біогеоценози. Тому, характеризуючи природну зону чи великий фізико-географічний район доречно говорити про їх біогеоценотичне різноманіття (= екосистемне різноманіття).

Ряд вчених у межах біологічного різноманіття виділяють також генетичне різноманіття, маючи на увазі весь об’єм спадкової інформації, яка зберігається у хромосомних апаратах клітин особин певної популяції чи виду.

2. Біологічне різноманіття Землі

2.1. Робота з картою «Біокліматичні пояси і біоми Землі» (медіаслайд).

Завдання 1.3 Ознайомтесь з картою «Біокліматичні пояси і біоми Землі (рис.1.2). Знайдіть на карті основні: а) біокліматичні пояси Землі; б) типи біомів Землі.

–  –  –

2.2. Робота з навчальним блоком 1.2, робочим зошитом + обговорення результатів виконаного завдання.

Завдання 1.4 Ознайомтесь з наведеним нижче навчальним блоком 1.2. У робочому зошиті виконайте завдання. Обговоріть результати виконаного завдання (з паралельною демонстрацією медіаслайдів).

Закінчіть речення:

а) Біокліматичні пояси утворились під впливом ____________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

б) Біогеографи виділяють наступні типи біомів ___________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

в) Екваторіальні і тропічні ліси відрізняються _____________________________

____________________. Це пояснюється ____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

г) Високе біорізноманіття узлісся пояснюється ____________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

НАВЧАЛЬНИЙ БЛОК 1.2 Живі організми населяють майже всю поверхню планети, проникли у глибини Світового океану і досягли верхньої межі тропосфери, сформувавши біосферу Землі – геологічну оболонку, де поширене життя. Внаслідок складних геологічних процесів утворились материки с рівнинами і гірськими системами, моря і океани. Під впливом фізичних факторів (сонячної радіації, температури, вологості, опадів, вітру тощо) сформувались так звані біокліматичні пояси (із природними зонами) з відповідними великими угрупованнями живих організмів – біомами (рис. 1.2).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найбільше біорізноманіття сконцентроване у екваторіальних широтах.

Це цілком зрозуміло – саме тут сформувались оптимальні умови для існування самих різних груп організмів. У вологих екваторіальних і тропічних лісах представлено біля 40% усіх видів рослин і більше половини видів тварин, які мешкають на планеті. Так, для порівняння, на 1 га екваторіального лісу зростає у середньому 250 видів дерев, а на 1 га широколистяного лісу – до 10 видів. Інший приклад: на 1 км2 амазонського лісу можна зустріти більше видів птахів, Рис. 1.3. Вологий екваторіальний ліс ніж у всій Великобританії чи Україні.

–  –  –

ному напрямку територію України перетинає одна з найбільших і найславетніших річок Старого Світу – Дніпро з унікальними долинно-річковими комплексами – плавнями (рис. 1.5).

Найбільш багатими на видове різноманіття типами ландшафтів є ліси.

Далі біорізноманіття зменшується у такій послідо- Рис. 1.6. Карпати. Смерековий ліс вності: степи, долини річок, болота, луки. Високими рівнями біорізноманіття відрізняються гірські райони – Крим і Карпати (рис. 1.6).

За останніми даними, в Україні мешкають біля 80 тис. видів живих організмів, зростають більше 3500 рослинних угруповань (асоціацій). Не всі таксони є достатньо вивченими. Відомо, що на території України зустрічаються біля 5100 видів судинних рослин, 1900 видів найпростіших, 1600 видів нематод, 45 тис. видів членистоногих, 247 видів риб, 20 видів земноводних, 21 вид плазунів, 413 видів птахів (270 – гніздових) та 126 видів ссавців.

3.2. Практична робота «Біорізноманіття країн Євразії»

Інструктаж викладача:

1. Користуючись таблицею 1.1. побудуйте стовпчасту діаграму «Показники біорізноманіття країн Євразії».

2. Дайте відповіді на запитання (за кожним таксоном окремо):

У яких країнах відмічаються найвищі показники видового біорізноманіття? Як ви вважаєте, чому?

Таблиця 1.1 Сучасні показники біорізноманіття країн Євразії

–  –  –

4. Біологічне різноманіття Запорізької області Робота з навчальним блоком 1.3, робочим зошитом + обговорення результатів виконаного завдання з паралельною.

Завдання 1.4 Ознайомтесь з навчальним блоком 1.3. У робочому зошиті виконайте завдання 1.5. Обговоріть результати виконаного завдання з паралельною демонстрацією медіаслайдів.

Дайте відповіді на запитання:

а) Чому Україна має відносно високі показники біорізноманіття? Наведіть основні з них. ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

б) У чому полягає особливість біорізноманіття Запорізької області? _______ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

в) Які райони Запорізького краю вивчено найкраще щодо біорізноманіття?

Наведіть приклади. ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

г) Які таксони живих організмів Запорізької області вивчено найкраще? Як ви вважаєте, чому? _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

НАВЧАЛЬНИЙ БЛОК 1.3 Запорізька область розташована у Степовій зоні. Тому основу нашої флори і фауни начебто повинні були складати степові види рослин і тварин.

Але уздовж західної межі області тече величний Дніпро, а на південному сході розташувалось Азовське море. Ці великі водойми наклали значний відбиток на біорізноманіття нашого краю. Саме у долині Дніпра і його приток, а також у Приазов’ї сконцентрована більшість видів рослин, тварин, грибів і лишайників регіону.

Відомості про видове різноманіття Запорізької області фрагментарні і стосуються лише окремих таксонів чи районів області. Найбільш детальними є дані про флору і фауну острова Хортиця: 1090 видів вищих судинних рослин, 6 видів земноводних, 8 видів плазунів, 214 видів птахів і 22 види ссавців (рис. 1.6). Є також більш-менш повні відомості про біорізноманіття Запорізького Придніпров’я та Приазов’я. Інші райони залишаються маловивченими.

Найбільш плідно у Запо- різькому краї попрацювали поки що тільки зоологи. Менше уваги досі приділялось вивченню рослинного світу і зовсім мало – грибам і лишайникам. За літературними і нашими даними, видовий склад хребетних області включає біля 60 видів ссавців, 330 видів птахів, 10 видів плазунів, 6 видів земноводних і біля 110 видів риб. Фауна безхребетних в цілому вив- Рис. 1.6. Азовське море чена слабо, але, фауна за

–  –  –

2.2. Закріплення набутих знань та умінь Робота з новими термінами і поняттями.

Надайте визначення термінам і поняттям:

а) біорізноманіття - ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

б) флора - _______________________________________________________________

в) фауна - ________________________________________________________________

г) релікти - ______________________________________________________________Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
 
Похожие работы:

«УДК 631.42 © К. М. Божко МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕДАФОТОПІВ УРОЧИЩА «ВІЙСЬКОВА БАЛКА» (ПІВДЕННИЙ ВАРІАНТ БАЙРАЧНИХ ЛІСІВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ) Академія митної служби України У статті наведено результати мікроморфологічних досліджень південного варіанта байрачного лісу південно-східної України на прикладі урочища «Військова балка». Виявлено особливості макроі мікроморфологічної будови ґрунтів пробної ділянки, розташованої на північному схилі байраку. Визначено і проаналізовано...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ГРЕГОРАЩУК Юлія Володимирівна УДК 373.6(73) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ США 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 2    Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка,...»

«Оригінальні дослідження УДК 577.19: 582.284 БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ГРИБІВ ВІДДІЛУ BASIDIOMYCOTA Іванова Т.С., Бісько Н.А., доктор біол. наук, В.Ю. Барштейн, кандидат тех. наук, Т.А. Круподьорова, кандидат біол. наук ДУ Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України, Київ Резюме. У статті узагальнено сучасні відомості про основні біологічно активні речовини грибів відділу Basidiomycota та наведені галузі їх застосування. Ключові слова: базидіальні гриби,...»

«Національний лісотехнічний університет України Лупак Р.Л., Гумен А.Ю. Экономические основы обеспечения вхождения Украины к Европейскому образовательному пространству Определены экономические инструменты европейской интеграции Украины в образовательное пространство реализации Болонской декларации и результаты внедрения стратегии реформирования университетского образования Украины. Ключевые слова: высшее образование Украины, Болонский процесс, Европейское образовательное пространство, европейская...»

«консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ СЕКТОРІВ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ) РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА Рослинництво, тваринництво та змішане сільське господарство залишаються пріоритетними для розвитку економіки України. Більшість видів економічної діяльності у...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО ДАНИЛИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ УДК [582.542.12:574.3:502.211](477) РОДИНА CYPERACEAE JUSS. ФЛОРИ УКРАЇНИ: СИСТЕМАТИКА, ФІТОГЕОГРАФІЯ, ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ОХОРОНА 03.00.05 – ботаніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті екології Карпат НАН України Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор, академік...»

«Річний звіт діяльності Мальтійської Служби Допомоги м. Івано-Франківськ Участь у різдвяних богослужіннях; січень відвідини домівок інвалідів та Мальтійської молоді з колядою та вертепом Приготування та роздача гарячих напоїв під час Розколяди при Катедральному лютого соборі Святкування річниць осередків мальтійської молоді „Мальтійської лютого Дружини”, „Мальтійських Бджілок”, „Тисмениці” Великопосні реколекції 16-18 лютого 30 березня квітня Вишкіл лідерів 24-25 лютого Хресний хід березня...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 16, 2011: 70-74 УДК: 633.854.78:631.527 ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ, СТВОРЕНІ В ІНСТИТУТІ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН Н.М. Кутіщева, Б.К. Литовченко, Л.І. Шудря, Г.В. Жаркова1 Інститут олійних культур НААН Український інститут експертизи сортів рослин В статті наведені результати Державного випробування 4-х нових гібридів соняшнику – Регіон, Політ 2, Каменяр та Початок, які визнані перспективними та занесені до Державного реєстру...»

«14 – 16 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ у м. Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза») відбудеться V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ – масштабний комплексний захід інноваційного напрямку галузі охорони здоров'я України, який об'єднує науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я. Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України, Національна академія наук України, Компанія...»

«УДК 617.546-055 ОСОБЛИВІСТЬ СКОЛІОЗУ В ДОРОСЛИХ ОСІБ Купрєєнко М.В., аспірант Запорізький національний університет Серед пацієнтів різних вікових груп, хворих на сколіоз, визначено рівень фізичної підготовленості, особливості функціонування окремих біологічних систем організму. Встановлено, що суттєвих змін зазнають органи і тканини опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та системи травлення, які потребують, застосування корекційно-відновлювальних заходів із використанням сучасних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»