WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних звязків з історією Рівне - 2013 Матеріали розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні ...»

-- [ Страница 1 ] --

Рівненський міський виконавчий комітет

Управління освіти

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

Рівненської міської ради

Мотивація навчальної діяльності учнів на

уроках біології шляхом використання

міжпредметних звязків з історією

Рівне - 2013

Матеріали розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні методичної

ради протокол № 4 від «28» травня 2013 р.

Махник О.Д., вчитель біології ЗОШ № 6 м. Рівного – Мотивація навчальної

діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних звязків з історією - Рівне, 2013 р.

Рецензент: методист комунальної установи «Рівненський міський методичний кабінет» Рівненської міської ради Букша Т.М.

В даному посібнику розкриті методичні, теоретичні, практичні поради щодо мотивації навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних звязків з історією. В роботі на основі педагогічного досвіду розглянуті можливості використання принципу історизму на уроках, позакласній роботі та під час виконання самостійних творчих завдань.

Посібник адресований вчителям біології, студентам природничих факультетів ВНЗ, учням 10-11-х класів ЗМІСТ Вступ.

Розділ І. Можливості предмету біологія у формуванні компетентностей учнів.

Розділ ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів на 11 уроках біології шляхом використання міжпредметних звязків з історією.

Розділ ІІІ. Використання мотивації навчальної діяльності учнів шляхом використання міжпредметних звязків у підготовці творчої самостійної роботи учнів.

Розділ IV. Мотивація навчальної діяльності учнів на 39 уроках біології через використання досвіду здобутого під час проведення позакласних виховних заходів Висновки Література Вступ Одним з найважливіших шляхів формування позитивних відношень до навчання є створення в учнів позитивних мотивів навчання.

Мотивація навчання - це найважливіший компонент кожного уроку.

Мотивація виконує декілька функцій: збуджує поведінку дитини, направляє й організує урок, придає йому особливу значимість.

Проблема мотивації навчання вже давно стоїть перед педагогічною теорією та практикою. Я.А.Каменський писав, що усіма можливими засобами треба розпалювати в дітях вогонь знання та вчення.

Однією з важливих сторін мотиваційної сфери навчальної діяльності учнів Я.А. Каменський вважав пізнавальний інтерес до знань та до процесу їх добування, бажання дізнатися як можна більше, розширити свій світогляд.

Уроки для дітей повинні бути цікавими. Як же формувати в учнів інтерес до предмету? Над цим питанням завжди замислюється вчитель та розуміє наскільки це складна та багатогранна проблема.

Інтерес учня до предмету залежить від багатьох чинників, наприклад, від емоційного стану вчителя, використання додаткових матеріалів, наочності, технічних засобів навчання, міжпредметних зв’язків і т.д.

Навчальна діяльність – це основна форма активності учня, спрямована на зміну самого себе як суб’єкта навчання. Мотив як спонукальна причина окремої дії та сукупність дій є результатом складної взаємодії мотивів - цілей, пізнавального інтересу. Він проявляться в навчанні у вигляді ставлення учня до сукупності дій, в результаті яких формуються компетентності певного рівня. Для проведення уроку, на мою думку слід дотримуватись таких рекомендацій, впровадження яких, сприятиме створенню мотиваційних моментів, а сааме:

- використовувати різноманітні форми й методи організації роботи, що враховують суб'єктивний досвід учнів щодо теми, яка розглядається.

4

- створювати атмосферу зацікавленості кожного учня як у власній роботі, так і в роботі всього класного колективу.

- стимулювати учнів до використання різноманітних способів виконання завдань на уроці без побоювання помилитися.

- заохочувати прагнення учнів до самостійної роботи, аналізуючи під час уроку різні способи виконання завдання, запропоновані учнями, відзначати та підтримувати всі прояви діяльності, що сприяють досягненню учнями мети.

- створювати педагогічну ситуацію спілкування, що дозволяє кожному учневі, незалежно від ступеня його готовності до уроку виявляти ініціативу, самостійність і винахідливість у способах роботи.

- обговорювати з учнями наприкінці уроку не лише те, «що ми дізналися» (що опанували), але й те, що сподобалось (не сподобалось) та чому?; що хотіли б виконати ще раз, а що зробити по – іншому.

- під час опитування на уроці (виставлення оцінок) аналізувати не лише правильність (неправильність) відповіді, але і її самостійність.

Оригінальність, бажання учня шукати та знаходити різноманітні способи виконання завдань; використовувати перевірку та взаємоперевірку знань.

-з метою зацікавленості предметом, безперервності оволодіння основами знань, які спираються на теоретичні та практичні знання з інших предметів, активніше використовувати міжпредметні зв’язки.

- оголошуючи домашнє завдання, слід повідомляти не лише його зміст та обсяг, але й давати докладні рекомендації щодо раціональної організації навчальної роботи, яка забезпечить виконання домашнього завдання. Працювати над диференціацією завдань.

На уроці учень повинен бути налаштований на ефективний процес пізнання, мати в цьому особисту зацікавленість.

Використання міжпредметних зв’язків з історією повинно ґрунтуватися на усвідомленні часу як неперервного і незворотного процесу і передбачати вивчення явищ в історичному розвитку (від виникнення до всіх наступних етапів у розвитку і перетворення його). Історичний аспект слід використовують з метою виявлення тенденції розвитку певних систем наукових знань для надання учням можливості прогнозувати подальший розвиток конкретної ідеї, технології.

Використання міжпредметних зв’язків з історією означає висвітлювання у змісті біологічної освіти класичної спадщини та сучасних тенденціях розвитку науки, демонстрація видатних подій, що пов`язані з відкриттям основних законів, теорій, діяльністю відомих персоналій біологічних наук, осмислення історичних фактів, відображення закономірностей розвитку вітчизняної науки із світовою історією природничих наук.

На сучасному етапі розвитку природничої освіти, пріоритетним напрямком реформування є гуманізація та гуманітаризація. Гуманізація має привести до зближення природничо-наукового і гуманітарних знань, цих двох гілок людської культури, які останнім часом небезпечно розійшлися.

Гуманізація освіти передбачає переорієнтацію освітнього процесу на формування передусім духовного світу особистості, утвердження духовних цінностей як першооснови при визначенні мети та змісту освіти, формування цілісної гармонійної картини світу з повноцінним відображенням у ній світу культури, світу людини. Гуманізація передбачає здобуття учнями системних знань про навколишній світ, розкриття у змісті освіти головних гуманітарних цінностей наук: історичний характер наукового пізнання світу, історичний підхід до тлумачення фундаментальних наукових теорій, планетарне мислення.

Біологія - фундаментальна природнича наука, яка посідає важливе місце в системі викладання загальноосвітніх предметів, яка необхідна учням:

6

- для розуміння наукової картини світу, цілісного сприйняття біологічних знань, реалізації між предметних зв`язків з історією, екологією, географією, хімією, охороною праці;

- вони є основою екологічних знань, які необхідні для збереження довкілля і раціонального природокористування та пропаганди здорового способу життя;

- знання з цього предмету необхідні для усвідомлення ролі науки у вирішенні сировинних, енергетичних, медичних, харчових проблем, що стоять перед людством та формують розуміння впливу біології на технічний прогрес людства;

- вона є основою промислових методів у багатьох галузях народного господарства;

- цей предмет може в деякій мірі забезпечити раціональну поведінку, в деяких випадках і елементарну безпеку у повсякденному житті та діяльності у різних галузях виробництва.

Метою використання мотивації навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних звязків з історією та іншими предметами є підвищення загальної освіченості учнів загальноосвітніх закладів, заохочення до вивчення предмету, розуміння природничо-наукової картини світу, впровадження екологічного способу мислення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розділ І Можливості предмету біологія у формуванні ключових компетентностей учнів Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу.

Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження зумовлюють потребу до гнучкого та оперативного адаптування до цих вимог. Навчальна діяльність в кінцевому результаті повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетенції. Сучасний вчитель повинен пам`ятати, що учень, це не порожня посудина, яку він має наповнити знаннями, а факел, який потрібно запалити.

Європейські експерти визначають поняття компетентність як здатність успішно задовольнити індивідуальні та соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені завдання. Компетентність - це здатність особи діяти.

У формуванні ключових компетентностей необхідно розуміти:

- головне не предмет, якому навчаєш, а особистість, яку виховуєш;

- не шкодувати зусиль і часу на формування та стимулювання активності, бо сьогоднішній активний учень завтрашній активний член суспільства;

- необхідно навчити учнів вчитися;

- необхідно привчити думати та робити висновки самостійно, що передбачено виконанням творчих завдань;

- обов`язково враховувати індивідуальні особливості учнів;

- навчати так, щоб учень зрозумів, що навчання для нього життєва необхідність.

Головною ознакою методів, які можна використовувати для формування компетентності є активна діяльність учнів як суб`єктів педагогічного процесу.

Реалізація вищезазначеної мети відбувається з урахуванням спеціальних компетентностей:

8

- загальнокультурна компетентність передбачає оволодіння учнями вітчизняною та світовою культурною спадщиною, що важливо для розуміння історії розвитку біологічної науки, знання історії відкриттів та біографій видатних вчених;

- громадська компетентність базується на знаннях історії розвитку цих наук в Україні та можливості вирішення сировинних та екологічних проблем;

- здоров`язберігаюча компетентність пов`язана з вивченням властивостей хімічних та біологічних препаратів та їх впливом на здоров`я людини;

- формуванню соціальної компетентності сприяє співпраця з іншими людьми (однокласниками, працівником бібліотеки та музею);

- інформативна компетентність передбачає здатність відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її;

- компетентність продуктивної творчої діяльності є епогеєм готовності та потреби у творчості.

В системі компетентнісного підходу нових акцентів набувають вимоги до засобів навчання. Формування інформаційної компетентності передбачає обов`язкове використання в навчальному процесі комп`ютерної техніки.

Останнім часом наше життя стає більш залежним від комп`ютерів та новітніх комп`ютерних технологій, таких як Internet. Новітні технології спрямовані на покращення якості життя та широко використовуються у навчанні. Нині комп’ютер є високоефективним багатофункціональним потужним засобом навчання. У сучасному світі вимоги до вчителя різко зростають, оскільки він не тільки має досконало знати свій предмет, а й слідкувати за сучасним розвитком наукових знань у своїй галузі. Стрімкий розвиток сучасних комп`ютерних технологій, за умов правильного використання, може полегшити та удосконалити навчання учнів та роботу вчителя. Комп`ютер, за умов правильного залучення до навчального процесу, може бути інструментом, вчителем та наочним посібником. Проте, слід пам`ятати, що виключно правильне залучення та використання комп’ютерів може принести очікувані результати і сприяти поліпшенню якості освіти. За допомогою всесвітньої мережі Internet вчитель і учні можуть слідкувати за новинами у науковому світі, здійснювати додатковий пошук інформації, що сприяє зацікавленості учнів у вивченні предмету, стимулює учня і вчителя до пошуку додаткової інформації, що позитивно впливає на поглиблення і зміцнення знань.

Саме спираючись на позитивний вплив розвитку комп`ютерних технологій, розроблені відповідні теми для творчих робіт з біології: «Їх відкриття змінили світ (лауреати Нобелівської премії в галузі біології, можливо медицини)», «Історія наркозу», «Історичні етапи становлення генетики», «Лікарські препарати, історія їх використання людиною» та інші.

Фундаментальна ідея такого підходу – перехід від пояснення до розуміння, від монологу до діалогу, виховання особистості в процесі залучення її до діяльності. Засвоєння знань перестає носити характер репродукції, а організовується в різноманітні форми пошукової розумової діяльності.

Оскільки засвоєння інформації про зовнішній світ потребує від учнів її сприйняття і осмислення, тоді й діяльність вчителя повинна складатися з організації і забезпечення сприйняття та осмислення учнями нової інформації.

Розділ ІІ Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання міжпредметних звязків з історією Головне призначення «прямого викладання» полягає у викладенні основних положень і законів, які вивчаються в межах навчальної дисципліни таким чином, щоб це було зрозуміло учням. Організація освітньої діяльності постійно вдосконалюється, збагачується новим змістом, оновлюється. Ці процеси обумовлені цілим рядом чинників, серед яких найважливішим є зміна цілей навчання. Вчитель вже не має за мету дати фіксований обсяг знань на все життя. Основна місія - організувати навчальний процес так, щоб учень зрозумів всю велич інформаційного простору, який оточує сучасну людину, і неможливість його забезпечити без самовдосконалення і розвитку особистості. Пряме викладення стає ефективнішим, якщо з перших уроків учня зацікавити, зародити бажання досліджувати і аналізувати. У разі професійного підходу до організації навчання вчитель постійно активізує учнів, наводить приклади та залучає їх до цієї діяльності. Теорія стимулювання в навчанні виходить із необхідності так будувати навчальний процес, щоб його методика орієнтувалась на якнайбільш глибоке проникнення у внутрішній світ учня, мала на меті пробуджувати у нього цікавість. Навчання, яке дає радість і задоволення учня, стає ефективним і плідним. Цю думку свого часу просто і мудро висловив Л.Толстой:Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 330.111.6:658.821 ББК 65 Гуцаленко Оксана Олександрівна, асистент Кафедра організації обліку та звітності Вінницький національний аграрний університет ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В статті висвітлено основні складові та проведено аналіз природно-економічного потенціалу для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства в Україні. Визначено,...»

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Академія наук вищої школи України Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут фізичної культури та спорту Кафедра теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини X МІЖНАРОДНІ НОВОРІЧНІ БІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (Випуск 10) Миколаїв 2010 X Міжнародні Новорічні біологічні читання. МНУ 2010 Випуск 10. УДК 57 (082) ISBN 966-630-019-2 Підготовлено до друку редакційною...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Заснований у 2012 р. Випуск Київ – 201 УДК 911.3: 796.5 (100) (477) ББК 65.04 РЕЦЕНЗЕНТИ: Шищенко П.Г., чл.-кор. АПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки; Масляк П.О., д. геогр. н., проф. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп....»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Порван Андрій Павлович УДК 004.91:615.087-621.32 МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРУ РОСЛИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНОЇ РІВНОВАГИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ Спеціальність 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти...»

«Співробітництво WWF та IKEA з лісових проектів. Партнерство для сприяння лісовому господарству, що викликає довіру Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України). High Conservation Value Forests Toolkit. A practical Guide for Ukraine Друга редакція (потребує ретельної перевірки і доопрацювання) 20 червня 2008 HCVF Toolkit Part 1: Introduction to HCVF Координатори проекту: Богдан Проць (м. Львів), Роман Волосянчук (м. Харків) Колектив...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ АГРОБІЗНЕСУ” (для бакалаврів і спеціалістів) Київ 200 Підготовлено кандидатом біологічних наук, доцентом З. Г. Гамкалом Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом (протокол № 14 від 15.03.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Гамкало З. Г. Навчальна програма дисципліни “Основи агробізнесу” (для бакалаврів і спеціалістів). — К.: МАУП, 2004. — 20 с. Навчальна програма...»

«1. ПІБ Кисилевська Альона Юріївна 2. Назва Удосконалення національної нормативної бази на лікувальні води 3. Спеціальність 05.01.02 — Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.4. Місце роботи «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»5. Де виконана дисертація «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» 6. Науковий керівник Нікіпелова...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО Мінарченко Валентина Миколаївна УДК 633.88:502.75:574.3+57.04.(477) РЕСУРСИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН УКРАЇНИ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ДИНАМІКА, СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,...»

«Психологія УДК 37.018:376.4 Оксана Борисенко, Наталія Жигайло ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ На сьогодні в Україні відбувається переосмислення парадигми навчання і виховання дітей із розладами аутичного спектра. Позитивним можна вважати те, що аутичних дітей почали визнавати в освітньому просторі держави як окрему категорію, яка потребує спеціально розроблених підходів до навчання, розвитку та соціалізації. На часі – розробка...»

«РОЗДІЛ 6 ТВАРИННИЦТВО УДК 636.2.084 ПОЖИВНІСТЬ І МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД КОРМІВ РАЦІОНУ ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКА ХУДОБИ ПАТ “ДУБНО-ХМІЛЬ” ДУБНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Є. Колтун, д. с.-г. н., В. Русин, к. вет. н. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток скотарства потребує постійного контролю за годівлею тварин, а саме за якістю йі поживністю кормів як вирішального чинника їхнього здоров’я та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»