WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«opy ec МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до дипломного проектування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем «БАКАЛАВР» Fre для студентiв з напряму пiдготовки 6.040106 „Екологiя, охорона навколишнього ...»

-- [ Страница 1 ] --

v.1

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДI ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ»

Iнженерно-хiмiчний факультет

Кафедра екологiї та технологiї рослинних полiмерiв

opy

ec

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

до дипломного проектування

за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем

«БАКАЛАВР»

Fre для студентiв з напряму пiдготовки 6.040106 „Екологiя, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” ».

Рекомендовано кафедрою екологiї та технологiї рослинних полiмерiв, «L протокол № 6 вiд 30.01.2013 Затверджено на засiданнi Вченої Ради iнженерно-хiмiчного факультету НТУУ «КПI» протокол № 2 вiд 25.02.2013 ss Cla Київ НТУУ «КПI» - 2013 v.1 УДК 372.862 Методичнi вказiвки до дипломного проектування за освiтньоквалiфiкацiйним рiвнем «бакалавр» для студентiв з напряму пiдготовки 6.040106 „Екологiя, охорона навколишнього середовища та збаланopy соване природокористування” / Укл.: О.М. Гороховський, Т.О. Шаблiй, М.Д. Гомеля. – К.: НТУУ «КПI», 2013. -67 с.

Методичнi вказiвки розробленi кафедрою екологiї та технологiї рослинних полiмерiв на пiдставi „Положення про органiзацiю дипломec ного проектування та державну атестацiю студентiв НТУУ «КПI»”.

Вони мiстять iнформацiю про органiзацiю дипломного проектування, структуру дипломного проекту освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня «бакалавр» та змiст основних його роздiлiв, вимоги до оформлення поFre яснювальної записки, графiчних та iлюстративних матерiалiв, форми необхiдних документiв та приклади їх заповнення.

».

Укладачi: к.х.н., доцент О.М. Гороховський к.т.н., доцент Т.О. Шаблiй «L д.т.н., професор М.Д. Гомеля Рецензент: к.т.н., доцент Г.М. Васильченко ss Вiдповiдальний д.т.н., професор Е та ТРП редактор: В.М. Радовенчик Cla v.1 ЗМIСТ 1 Мета, завдання та етапи дипломно

–  –  –

Дипломне проектування є завершальною стадiєю навчання студентiв в унiверситетi, головною метою якої є оволодiння методологiopy єю творчого розв’язання сучасних проблем наукового та прикладного характеру на основi отриманих знань, професiйних умiнь та навичок вiдповiдно до вимог стандартiв вищої освiти України.

Основними завданнями дипломного проектування є:

1) систематизацiя, закрiплення i розширення теоретичних знань, ec отриманих у процесi навчання за освiтньо-професiйною програмою пiдготовки бакалавра з екологiчним напрямком та їх практичне використання при вирiшеннi конкретних iнженерних, наукових, виробничих питань;

Fre

2) розвиток навичок самостiйної роботи, оволодiння методиками дослiджень через експериментування, моделювання, використання сучасних iнформацiйних технологiй у процесi розв’язання задач, що передбаченi завданням на дипломне проектування;

3) визначення вiдповiдностi рiвня пiдготовки випускника вимогам освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики (ОКХ) бакалавра, його готовностi та спроможностi до самостiйної роботи в умовах ринкової ».

економiки, сучасного виробництва, прогресу науки та технiки.

Органiзацiйно процес дипломного проектування складається з наступних етапiв:

«L

1) пiдготовчого, який починається з вибору студентом теми та отримання iндивiдуального завдання вiд керiвника дипломного проекту з питань, якi необхiдно вирiшити пiд час переддипломної практики за темою дипломного проекту(ДП) (ознайомлення зi станом проблеми, збирання фактичних матерiалiв, проведення необхiдних спостережень, ss експериментiв, дослiджень тощо), включає освоєння програми переддипломної практики i завершується складанням та захистом звiту про її проходження;

Cla v.1

2) основного, який починається одразу пiсля захисту звiту про практику й завершується напередоднi попереднього захисту ДП. На цьому етапi проект повинен бути повнiстю виконаний, перевiрений керiвником та консультантами;

opy

3) заключного, який включає отримання вiдгуку керiвника та рецензiї на дипломний проект, проведення попереднього захисту на кафедрi, отримання вiзи завiдувача кафедри про допуск до захисту, подання проекту до державної екзаменацiйної комiсiї (ДЕК) (не пiзнiше, нiж за два днi до його захисту на засiданнi ДЕК).

ec 2 ОРГАНIЗАЦIЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Для керiвництва дипломними проектами призначаються викладачi випускової кафедри, а також провiднi спiвробiтники наукових пiдроздiлiв кафедри або провiднi спецiалiсти у вiдповiднiй галузi з пiдFre приємств, науково-дослiдних iнститутiв, мiнiстерств, вiдомств тощо.

За рiшенням кафедри або на прохання керiвника ДП можуть призначатися консультанти дипломника:

– зi специфiчних виробничих, технiчних, наукових питань;

– питань, якi належать до компетенцiї кафедр фундаментальних чи професiйно-орiєнтованих дисциплiн;

».

– технiко-економiчного обґрунтування прийнятих рiшень та розрахункiв економiчного ефекту;

– безпеки життєдiяльностi та охорони працi.

«L Якщо рiшення кафедри про призначення консультантiв з певних питань є обов’язковим для всiх ДП, то це зазначається в робочому навчальному планi спецiальностi, де вказується конкретний час, вiдведений консультантам на одного дипломника, та кафедра, яка видiляє викладачiв для консультування.

ss Cla

–  –  –

Керiвник розробляє теми ДП, подає їх до затвердження на засiдання кафедри, а пiсля оприлюднення тематики дає студентам необopy хiднi пояснення за запропонованими темами.

Керiвник готує та видає студенту завдання на дипломне проектування (форма № H-9.01, додат. В) за рекомендацiями та у строки, визначенi у роздiлi „Завдання на дипломний проект”. Вiн видає рекомендацiї дипломнику для опрацювання необхiдної лiтератури, нормативних i довiдкових матерiалiв, наукових видань тощо за темою ДП.

ec Керiвник допомагає дипломнику скласти, затверджує та контролює реалiзацiю календарного плану-графiка виконання проекту (форма № H-9.01, додат. В). У разi суттєвих порушень, якi можуть призвести до зриву встановлених термiнiв надання ДП до ДЕК, iнформує Fre керiвництво кафедри для прийняття вiдповiдних заходiв, у тому числi й рiшення про недопущення до захисту ДП.

Керiвник здiйснює загальне керiвництво ДП i несе вiдповiдальнiсть за наявнiсть у проектi помилок системного характеру. У разi невиконання дипломником його рекомендацiй щодо виправлення таких помилок, зазначає це у вiдгуку. Час, вiдведений на керiвництво

ДП, керiвник використовує для:

».

1) систематичних (не менше одного разу на два тижнi) спiвбесiд, на яких дипломник iнформує про стан виконання ДП, обгоL ворюються можливi варiанти рiшень, конкретизуються окремi пункти завдання тощо;

2) консультацiй дипломника з усiх питань, крiм тих, що належать до компетенцiї консультантiв з окремих роздiлiв ДП;

3) перевiрки виконаного проекту (частинами або в цiлому).

ss Керiвник готує вiдгук з характеристикою дiяльностi студента пiд час виконання ДП i несе вiдповiдальнiсть за його об’єктивнiсть.

У вiдгуку зазначається:

Cla

– головна мета дипломного проекту, в iнтересах або на заv.1 мовлення якої органiзацiї вiн виконаний (в рамках науково-дослiдної роботи кафедри, пiдприємства, НДI тощо);

– вiдповiднiсть виконаного ДП завданню та ступень самостiйностi при його виконаннi;

opy

– умiння аналiзувати лiтературнi джерела, приймати правильнi iнженернi та науковi рiшення, застосовувати сучаснi iнформацiйнi технологiї, обробляти та аналiзувати результати експерименту;

– найбiльш важливi теоретичнi i практичних результати, апробацiя їх (участь у конференцiях, семiнарах, оформлення патентiв, публiкацiя в наукових журналах тощо);

ec

– загальна оцiнка виконаного ДП, вiдповiднiсть якостi пiдготовки дипломника вимогам ОКХ бакалавра та можливiсть присвоєння йому вiдповiдної квалiфiкацiї.

Керiвник готує дипломника до захисту ДП, як правило, має буFre ти присутнiм на попередньому захистi та на засiданнi ДЕК при захистi ДП.

2.2 Обов’язки консультантiв дипломного проекту

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– складає графiк консультацiй iз зазначенням часу i мiсця їх проведення, погоджує його з керiвником дипломного проекту та довоL дить до вiдома дипломника;

– формулює, у межах своєї компетенцiї, завдання перед дипломником, досягаючи чiткого розумiння шляхiв їх вирiшення;

– рекомендує методи вирiшення питань, залишаючи за дипломником право приймати остаточне розв’язання;

ss

– iнформує керiвника проекту про стан виконання роздiлу, наполегливiсть та самостiйнiсть роботи дипломника над роздiлом, його ставлення до виконання рекомендацiй та врахування зауважень конCla сультанта;

v.1

– своєчасно перевiряє роздiл i, за вiдсутностi зауважень, пiдписує титульний лист пояснювальної записки та вiдповiдний графiчний (iлюстративний) матерiал.

–  –  –

Рецензент на пiдставi направлення за пiдписом завiдувача випускової кафедри, отримує вiд дипломника проект для рецензування. Вiн детально знайомиться зi змiстом пояснювальної записки та графiчним ec матерiалом дипломного проекту, придiляє увагу науково-технiчному рiвню розробки, сучасностi та рацiональностi прийнятих рiшень, коректностi розрахункiв, використанню новiтнiх технологiй, дотриманню вимог державних стандартiв тощо. За необхiдностi запрошує дипломFre ника на бесiду для отримання його пояснень з питань дипломного проекту.

До зазначеної у направленнi дати захисту, готує рецензiю у письмовому або друкованому виглядi. Вона має довiльну форму iз зазначенням:

– вiдповiдностi ДП затвердженiй темi, завданню та її актуальностi;

».

– реальностi ДП (його виконання на замовлення пiдприємств, органiзацiй, за науковою тематикою кафедри, НДI тощо);

«L

– ступеня використання сучасних досягнень науки, технiки, виробництва, iнформацiйних та iнженерних технологiй;

– оригiнальностi, глибини технiко-економiчного обґрунтування прийняття рiшень та отриманих результатiв;

– наявностi, повноти експериментального та математичного ss пiдтвердження прийнятих рiшень;

– коректностi проведених розрахункiв i конструкторськотехнологiчних рiшень;

Cla

– якостi виконання пояснювальної записки, вiдповiдностi кре

–  –  –

opy Рецензiя не повинна дублювати вiдгук керiвника, тому що вiдгук керiвника — це в основному характеристика професiйних та громадянських якостей дипломника та його роботи в процесi дипломного проектування, а рецензiя — це характеристика якостi безпосередньо дипломного проекту.1).

Якщо рецензент є спiвробiтником зовнiшньої органiзацiї (iншо

–  –  –

Студент-дипломник має право:

– вибирати тему дипломного проекту з перелiку запропонованих випусковою кафедрою або запропонувати власну тему з необхiдним обґрунтуванням доцiльностi її розробки i можливостi виконання.

У разi необхiдностi може iнiцiювати питання про змiну теми дипломного проекту, керiвника та консультантiв, але не пiзнiше одного тижня «L вiд початку дипломного проектування. У всiх випадках вiн звертається з вiдповiдною заявою на iм’я завiдувача випускової кафедри;

– отримати окреме робоче мiсце для роботи над дипломним проектом у спецiальнiй аудиторiї (кабiнетi дипломного проектування), 1) Випадки їх повного збiгу свiдчать про формальний пiдхiд до рецензування ss i повиннi своєчасно виявлятися завiдувачем випускової кафедри, який має вжити заходiв щодо недопущення цього. Одним iз них є вилучення вiдгуку керiвника з проекту, що направляється на рецензування.

Cla v.1 обладнанiй комп’ютерною технiкою, необхiдним наочним приладдям, довiдковою лiтературою та стандартами, зразками фрагментiв пояснювальної записки та графiчного матерiалу, методичними вказiвками щодо виконання та оформлення складових дипломного проекту та iн.;

opy

– користуватися лабораторною та iнформацiйною базою кафедри, приладами, вимiрювальною технiкою тощо для проведення натурного експерименту, математичного моделювання або наукових дослiджень за темою дипломного проекту;

– отримувати консультацiї керiвника та консультантiв проекту;

– самостiйно вибирати варiанти вирiшення завдань дипломноec го проектування;

– попереднього (на кафедрi), первiсного або повторного (у ДЕК) захисту дипломного проекту;

– звертатися (в уснiй або письмовiй формi) до голови ДЕК, Fre керiвництва факультету, унiверситету та Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України зi скаргами про порушення його прав.

Оцiнка, яка за результатами захисту ДП виставлена ДЕК, оскарженню не пiдлягає.

Студент-дипломник зобов’язаний:

– своєчасно вибрати тему дипломного проекту та отримати ».

конкретнi завдання вiд керiвника проекту на збирання та опрацювання матерiалiв, необхiдних для дипломного проектування пiд час «L проведення переддипломної практики;

– на переддипломнiй практицi, крiм виконання її програми, ознайомитися з практичною реалiзацiєю питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi, технiко-економiчних i спецiальних питань за темою дипломного проекту;

ss

– пiсля складання та захисту звiту про переддипломну практику отримати у керiвника ДП остаточне завдання на дипломне проектування за встановленою формою та затверджене завiдувачем випуCla скової кафедри, з’ясувати змiст, особливостi та вимоги до виконання v.1 його окремих питань;

– скласти та узгодити з керiвником проекту календарний планграфiк виконання дипломного проектування з урахуванням трудомiсткостi роздiлiв, необхiдностi перевiрки матерiалiв керiвником та конopy сультантами, отримати вiдгук керiвника i рецензiї та своєчасне надання повнiстю пiдготовленого i перевiреного та допущеного до захисту проекту не менш нiж за два днi до його захисту в ДЕК, пройшовши перед цим попереднiй захист;

– регулярно, не менше одного разу на тиждень, iнформувати керiвника про стан виконання проекту вiдповiдно до плану-графiка, ec надавати на його вимогу необхiднi матерiали для перевiрки;

– самостiйно виконувати iндивiдуальний проект або iндивiдуальну частину комплексного проекту;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«УДК 330.32 ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Чаплигін О.В., здобувач Національний університет державної податкової служби України У статті висвітлюються актуальні проблеми екологічного інвестування, описано теоретичні основи екологізації економіки, відзначено особливості екологічно орієнтованого інвестування. Показано необхідність розвитку відновлювальних технологій у контексті переходу на модель сталого розвитку та необхідність міжнародної співпраці у питаннях захисту...»

«УДК 664.002.3:663.8 Павлюк Р.Ю., д-р техн. наук, проф., Погарська В.В., канд. техн. наук, доц., Коробець Н.В., канд. техн. наук, Козюрін Д.М. (ХДУХТ, Харків) МЕХАНОДЕСТРУКЦІЯ ТА МЕХАНОАКТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ХЛОРОФІЛОВМІСНИХ ДОБАВОК ІЗ РЕКОРДНИМ ВМІСТОМ ХЛОРОФІЛУ У статті висвітлено науково обґрунтовані розроблені нанотехнології порошкоподібних наноструктурованих добавок із хлорофіловмісних овочів з рекордним вмістом хлорофілу і каротиноїдів з використанням процесів...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІВАНОЧКО ОКСАНА ЮРІЇВНА УДК 796.015.6:371.711057.875 ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНІВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 24.00.02 фізична культура, фізичне виховання різних груп населення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Львів – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї,...»

«Конструктивна географія та геоекологія Наукові записки. №2. 2010. УДК 911.2 Анатолій СМАЛІЙЧУК, Іван КРУГЛОВ ГІС-АНАЛІЗ ГЕОЕКОСИСТЕМ НИЗЬКОГІР’Я КАРПАТ У МЕЖАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Природній ландшафт розуміємо як поліструктне утворення, яке моделюється за допомогою комплементарних геоекосистем, виділених на підставі форм рельєфу. Виступаючи в якості системоформуючого компонента, форми рельєфу впливають на розподіл інших гідрокліматичних та біотичних компонентів, включаючи потенційну природну...»

«ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА» ЗМІСТ Лекція 1. Предмет і задачі судово-ветеринарної експертизи.3 1. Лекція 2. Процесуальні основи судово-ветеринарної експертизи.7 2. Лекція 3. Судова танатологія..10 3. Лекція 4. Класифікація смерті та її причин.14 4. Лекція 5. Експертиза в акушерській практиці.18 5. Лекція 6. Судова токсикологія..22 6. Лекція 7. Судова експертиза харчових продуктів тваринного 7. походження..26 8. Лекція 8. Судова відповідальність ветеринарних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИТУТ №14 ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ХАРКIВ 1999 ББК УДК 796.072.2 75.0+75.1 Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С.С. Харків: ХХПІ, 1999. №14. с. (Укр., рос. мов.) У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів. Збірник розрахований на...»

«Оксьон Валентина Іванівна. Керівник міжнародної культурнопросвітньої програми “Київ – СанктПетербург. Школа Володимира Лубенка”, член спілки дизайнерів росії, офіційний представник, керівник проекту “Школа Володимира Лубенка” в Україні РОЗВИТОК АВТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ “ШКОЛИ ВОЛОДИМИРА ЛУБЕНКА”) “Не треба навчати дітей будьчому, що не буде мати сенсу в їх дорослому житті все має бути енергетично економічним та біологічно...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК 796.035 Олена Шишкіна, Ігор Бейгул, Віктор Тонконог, Микола Скабицький Поєднання різних видів фітнесу в навчально-тренувальному процесі зі студентською молоддю Дніпродзержинський державний технічний університет (м. Дніпродзержинськ) Постановка наукової проблеми та її значення. Протягом останнього десятиліття підвищений інтерес педагогів, соціологів, медиків викликають проблеми, пов’язані із взаємовпливом способу життя людей та їхнім...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК 631.461:631.51:633.34 ГРИГОР’ЄВА О.М., кандидат с.-г наук, доцент Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН е-mail: grigorjeva_elena@mail.ru ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Досліджено ефективність застосування мікробного препарату комплексної дії Ризогумін як окремо, так і у комбінації з регуляторами росту...»

«УДК 81’271’276.5 ФОРМА ІСНУВАННЯ МОВИ ЯК ЗАСІБ І РЕЗУЛЬТАТ ВІДБИТТЯ СВОЄРІДНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДІЙСНОСТІ Жукова Н.М., аспірант Запорізький національний університет Стаття присвячена вивченню особливостей картини світу в різних формах існування мови. Картина світу в літературній мові, у діалекті, у сленгу, у жаргоні, в арго охарактеризована з огляду на специфіку складу компонентів, способів та набору засобів вербалізації знань. Ключові слова: форма існування мови, картина світу в літературній...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»