WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Н. В. Касьянова, І. В. Подоляка Оцінка стану репродуктивного здоров’я студенток Донецького інституту інженерів залізничного транспорту На підставі обстеження 629 дівчат, зокрема 580 — у ...»

№ 1, березень 2008 Практика і досвід

УДК 618.17—056.2—057.875:378.96.25.1

Н. В. Касьянова, І. В. Подоляка

Оцінка стану репродуктивного здоров’я

студенток Донецького інституту

інженерів залізничного транспорту

На підставі обстеження 629 дівчат, зокрема 580 — у центрі здоров’я жінки Дорожньої

клінічної лікарні на станції Донецьк, оцінено стан репродуктивного здоров’я студенток

Донецького інституту інженерів залізничного транспорту, проаналізовано структуру гінекологічної захворюваності.

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, ранній репродуктивний період, гінекологічна захворюваність, генеративна функція.

роблеми патогенезу, діагностики та лікуван вання гінекологічної патології у жінок раннього П ня гінекологічної патології, що спричиняє репродуктивного віку є важливим аспектом збе порушення репродуктивної функції, досі є акту реження їхнього майбутнього репродуктивного альними. Значна частина цих проблем починаєть здоров’я, реалізації їхньої генеративної функції ся ще в періоді статевого дозрівання. У структурі [4, 6].

гінекологічних захворювань раннього репродук У центрі здоров’я жінки Дорожньої клінічної тивного віку перше місце посідають порушення лікарні на станції Донецьк велику увагу приділя менструального циклу (34—61 %), більшість з ють якісному медичному профілактичному огля яких має функціональне походження [1—3]. На ду як абітурієнток вищого навчального закладу жаль, тепер не завжди приділяють належну увагу системи Укрзалізниці, так і студенток, що вже лікуванню гінекологічної патології саме в цієї ка навчаються в Донецькому інституті інженерів за тегорії пацієнток, побутує хибна думка, що та чи лізничного транспорту. Адже більшість з них у не та проблема є характерною, тимчасовою особли далекому майбутньому можуть реалізувати свою вістю періоду статевого дозрівання, яка минеться репродуктивну функцію. І зберегти їхнє здоров’я після «подорослішання» або з початком регуляр тепер важливо не тільки для профілактики уск ного статевого життя. Такий підхід призводить до ладнень вагітності та пологів, внутрішньоутроб запізнення з терапевтичними заходами, а іноді й ної патології плода, а й для збереження здоров’я до ситуації, коли консервативні методи лікування майбутніх поколінь. Також теперішні студентки — не можуть кардинально розв’язати проблеми [4]. майбутні працівниці залізничного транспорту, ре Крім того, пацієнтка підростає і, переходячи в зерв фахівців, що незабаром приєднаються до наступну вікову категорію, «тягне» за собою тягар 6 725 жінок, які нині працюють на Донецькій за своїх патологічних станів та проблем, що далі пог лізниці. Якщо своєчасно скоригувати гінекологіч либлюються, стають тлом і «базою» для появи но ну патологію в них, можна не тільки запобігти вих хвороб. І якщо значні порушення менструаль безплідності, ендокринним порушенням, онколо ної та генеративної функцій, виникнення урген гічній захворюваності, а й знизити кількість ви тної ситуації все ж змушують дівчину звернутися падків тимчасової втрати працездатності заліз до лікаря, то супровідну симптоматику, прихова ничниць.

ні, латентні форми гінекологічної патології паці Для того щоб оцінити стан репродуктивної єнтка іноді недооцінює, вони субклінічно існують функції дівчат, анкетували абітурієнток та студен роками, поки їх виявлять як порушення репро ток I—V курсів Донецького інституту інженерів дуктивної функції [4]. залізничного транспорту, вивчали амбулаторні Національна програма «Репродуктивне здо картки.

ров’я нації на 2006—2015 роки» одним з головних В інституті навчаються 629 студенток, серед завдань ставить формування та збереження реп них:

родуктивного здоров’я молоді, поліпшення реп 246 (39 %) — раннього репродуктивного віку родуктивного здоров’я жіночого населення, ство (15—18 років), рення умов для безпечного материнства [5]. І саме 383 (61 %) — активного репродуктивного віку тому адекватне, своєчасне діагностування та ліку (19—35 років).

–  –  –

Цитована література

1. Проблемы репродуктивного здоровья девочек и девушек / Н. М. Веселова, Н. Н. Атипина, В. А. Бурлов. — М., 1999.

2. Дисфункция яичников у девочек и девушек : автореф. дис. … докт. мед наук / Ю. А. Гуркин. — Л., 1986. — 23 с.

3. Ювенильная гинекология / Ю. А. Гуркин. — СПб., 2001.

4. Особенности обменно эндокринных нарушений в репродуктивном периоде у женщин с патологическим тече нием пубертатного периода / А. А. Трушкевич // Репродуктивное здоровье женщины. — 2005. — № 2. — С. 89—91.

5. Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на 2006—2015 роки».

6. Руководство по эндокринной гинекологии / ред. Е. М. Вихляева. — М. : Мед. информ. агентство, 1998. — 765 с.

Н. В. Касьянова, И. В. Подоляка Оценка состояния репродуктивного здоровья студенток Донецкого института инженеров железнодорожного транспорта Гинекологическая заболеваемость формируется еще в раннем репродуктивном возрасте. Низкий уровень репродуктивного здоровья студенток института инженеров железнодорожного транспорта обусловлен распространенностью воспалительных и инфекционных заболеваний гениталий, эндо кринной патологией. Санитарно просветительная работа среди молодежи, улучшение качества служ бы планирования семьи, проведение профилактических медицинских осмотров и своевременное лече ние выявленной патологии позволят сохранить репродуктивное здоровье будущих поколений, снизить гинекологическую заболеваемость работающих железнодорожниц.

N. V. Kas’ianova, I. V. Podoliaka Assessment of the reproductive health of students girls of Donetsk Institute of Railroad Engineers Gynecological morbidity is formed as early as in the early reproductive age. The low level of reproductive of health in the students girls of Donetsk Institute of Railroad Engineers is stipulated by the prevalence of inflam matory and infectious diseases, and endocrine pathology. The sanitary and educational work among the young people, improvement of the quality of the service of family planning, realization of preventive medical surveys and duly treatment of the revealed pathology will allow to keep reproductive health of the future generations, and to reduce the gynecological morbidity of female railroad workers.

–  –  – 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ: ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Методичні рекомендації Харків УДК 343.147(072) ББК 67.308р30-2 О-37 Серія «Бібліотека криміналіста»А в т о р и у п о р я д н и к и: Перлін С. І. — начальник Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні МВС України в Харківській області. Шевцов С. О. — заступник начальника Науково-дослідного...»

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«Герасимова І. В. кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедра загальної педагогіки і психології Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У статті розглядаються гендерні аспекти формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів. Окреслено значення гендерного підходу в освіті. Проаналізована констеляція схожих і відмінних характеристик, що визначають здатність до професійної діяльності...»

«ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК 615.849 Д. А. Базика, В. О. Сушко, А. А. Чумак, В. О. Бузунов В. В. Талько, Л. А. Янович Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ЗА 2012 РІК У доповіді...»

«2009 Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 37 УДК: 316.32+32 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИ Володін П.В. (м. Запоріжжя) Анотації В наш час проблема відношення людини до природи вабить до себе пильну увагу. Тому є важливі причини. Безпрецедентне зростання науково-технічного потенціалу підняло на якісно нову ступінь можливості людини по перетворенню оточуючого його природного середовища і відкрило перед ним широкі перспективи. При цьому екологія розглядається не тільки як самостійна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»