WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

««Основи сталого розвитку та охорона навколишнього природного середовища» методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та ...»

-- [ Страница 1 ] --

Донецька обласна адміністрація

Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення

кваліфікації працівників органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, державних підприємств,

установ і організацій

Донецький державний університет управління

«Основи сталого розвитку та охорона

навколишнього природного середовища»

методичний посібник

Рекомендовано науково-методичною радою

Донецького обласного центру

перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (протокол № 4 від 24.12.2013) як методичний посібник для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Донецьк 2013 ББК 20.1(4УКР)я7 О 75 Друкується за рішенням науково-методичної ради Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (протокол № 4 від 24.12.2013)

Укладачі:

Марова Світлана Феліксівна, завідувач кафедри екологічного менеджменту Донецького державного університету управління, д.н.держ.упр., доцент;

Горожанкіна Ірина Олександрівна, завідувач методичного кабінету навчальнометодичного відділу ДО ЦППК

Рецензент:

Солоха Дмитро Володимирович, доцент кафедри екологічного менеджменту Донецького державного університету управління, д.е.н.

Основи сталого розвитку та охорона навколишнього природного середовища:

методичний посібник / [Марова С.Ф., Горожанкіна І.О.], Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Донецьк: ДОЦППК, 2013. – 98 с.

Даний методичний посібник розроблений з метою надання знань відповідно до кваліфікаційних вимог в галузі охорони навколишнього природного середовища в рамках спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Основи сталого розвитку та охорона навколишнього природного середовища».

Методичний посібник розрахований на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища, а також може бути використаний для професійної екологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

–  –  –

ВСТУП Програма спеціалізованого короткострокового курсу «Основи сталого розвитку та охорона навколишнього природного середовища» (надалі – Програма курсу) призначена для надання загальної обов’язкової комплексної освіти в галузі охорони навколишнього природного середовища державним службовцям, дотримання кваліфікаційних вимог щодо наявності екологічних знань для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища (ст. 7. «Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища» Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

Програма курсу розрахована для одноразового проходження навчання всіма державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, які не мають фахової екологічної підготовки, а також може бути використана для професійної екологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

На сучасному етапі розвитку професійної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування екологічна підготовка має стати важливою складовою повноцінної ефективної системи неперервного професійного навчання, яка буде відповідати кращим європейським стандартам професійної освіти.

Мета Програми курсу: забезпечення комплексної професійної екологічної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для надання їм спеціальних знань і практичних навичок у справі охорони довкілля, раціонального природокористування та екологічної безпеки і формування необхідного рівня їх екологічної компетентності та соціальної відповідальності при прийнятті екологічно значущих управлінських рішень з урахуванням сучасних міжнародних і національних вимог сталого розвитку.

Екологічні виклики сьогодення, відповідальність суспільства за збереження довкілля для нинішніх та майбутніх поколінь, процеси євроінтеграції обумовлюють необхідність забезпечення екологічної виваженості та обґрунтованості управлінських рішень, які призводять до впливу на довкілля.

Вирішення економічних та соціальних проблем, які стоять перед суспільством на місцевому, національному та глобальному рівнях без врахування екологічної складової на сучасному етапі розвитку суспільства та держави не можливо. Згідно із статистичними даними, 15% керівних кадрів у світі приймає рішення, які впливають на 85% ресурсів планети, збереження та відновлення чи забруднення довкілля. Недостатність екологічних знань у всіх сферах суспільства призводить до більшості порушень природоохоронного законодавства і є причиною бездіяльності керівництва і неадекватної реакції населення. Тому підвищення рівня 4 екологічної свідомості державних службовців, набуття ними компетентності та практичних навичок щодо виконання своїх посадових обов’язків та службових завдань з урахуванням екологічної складової буде сприяти підвищенню ефективності реалізації державної екологічної політики, зменшенню ризиків виникнення екологічних катастроф або наслідків від їх виникнення, зміцненню здоров’я нації, створенню передумов для збереження національного багатства нашої країни і досягнення сталого розвитку.

Особливістю підготовки управлінця-еколога на відміну від екологауправлінця полягає в тому, що він не повинен бути вузьким спеціалістом у галузі охорони природних ресурсів чи у галузі екологічних проблем промисловості, енергетики, сільського господарства. Він повинен володіти екологічними знаннями в багатьох галузях екології, мати системне бачення екологічних проблем і можливостей їх уникнення у практичній діяльності, приймати компетентні рішення по відверненню збитків оточуючого середовища в умовах ризику і невизначеності.

Основними завданнями Програми курсу є формування та набуття компетентності, відповідальності, навичок та вмінь з таких питань:

1) комплексне управління, проведення відкритої науково-технічної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

2) координація діяльності всіх структурних ланок, установ і організацій у галузі охорони довкілля і природних ресурсів;

3) оцінка і прогнозування антропогенного впливу на довкілля, а також стан і використання природних ресурсів;

4) формування нормативно-методичної бази у галузі охорони навколишнього природного середовища, регулювання природокористування, забезпечення екобезпеки;

5) організація єдиної державної системи екологічного моніторингу;

6) організація і здійснення державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, а також дотримання норм екобезпеки;

7) забезпечення населення екологічно значущою інформацією;

8) організація природно-заповідної справи, управління природнозаповідним фондом;

9) реалізація обов’язків України в міжнародному співробітництві по охороні навколишнього природного середовища і раціональному природокористуванні.

Такі фахівці повинні:

- володіти теоретичними основами державного, соціального та екологічного управління;

- мати необхідні знання в області загальної екології, раціонального природокористування, екологічного права;

- вміти користуватися методами екологічної експертизи і моніторингу навколишнього природного середовища, економічного регулювання природокористування;

- добре знати сучасні технології управління на локальному і регіональному рівнях, у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;

- володіти способами управління, що відображають інтереси в сфері екології та ціннісні орієнтири колективів виробництв різних форм власності і підпорядкованості, налагоджувати їх взаємодії з державними і суспільнополітичними інститутами і структурами;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- вміти готувати суспільну думку при реалізації крупних господарських проектів, які стосуються інтересів широких верств населення або впливають на екологічну ситуацію в регіонах, містах та інших населених пунктах;

- вирішувати конфліктні ситуації і протиріччя з органами управління інших регіонів, коли здійснювані господарські заходи ведуть до змін екологічної ситуації в прилеглих областях та територіях;

- добре знати нормативи забруднень навколишнього природного середовища підприємствами промисловості, транспорту, сільського господарства, форми і розміри платежів за забруднення навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

- мати уяву про методи формування бюджетних та позабюджетних екологічних фондів і способи контролю за їх витратами;

- вміти прогнозувати соціально-економічні наслідки господарських рішень, що стосуються територій і організацій;

- володіти сучасними методами аналізу управлінського процесу, знати науково-обґрунтовані критерії його ефективності, вміти забезпечувати оптимальне функціонування державної служби і організацій, що займаються питаннями управління у галузі екології і природокористування;

- підвищувати професійну кваліфікацію, оволодівати передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом, пов’язаним з охороною навколишнього природного середовища і переходом до стійкого розвитку.

Таким чином, саме за допомогою обов’язкового введення професійної екологічної підготовки та забезпечення подальшого удосконалення та оновлення екологічних знань, набутих навичок та вмінь державний службовець буде в змозі обґрунтовано передбачати і прогнозувати свою діяльність, пов’язану із природокористуванням, сприяти переборенню системної кризи, запобігати подальшому розвитку місцевих, національних та глобальних екологічних проблем.

Навчальний курс побудований за модульним принципом і містить три складові: загальну, функціональну і галузевуКожна складова, крім галузевої, має дві частини: нормативну і варіативну. Нормативна частина курсу обов’язкова для вивчення в навчальному закладі, а варіативна частина – формується навчальним закладом самостійно в залежності від виду діяльності державного службовця та їх потреб.

Нормативна частина. Зміст навчання за нормативною частиною передбачає обов’язкове набуття базових знань, вмінь та навичок, необхідних всім державним службовцям для реалізації екологічної політики, розуміння її основних завдань та механізмів їх виконання, формування системи цілей та ціннісних орієнтирів своєї діяльності відповідно до основних принципів та засад досягнення сталого розвитку в Україні.

Варіативна частина складається з навчальних модулів, які обираються закладом самостійно, виходячи з конкретних потреб у навчанні, індивідуальних запитів державних службовців та завдань, що стоять перед ними при здійсненні своєї діяльності.

Загальна складова. Опанування загальної курсу має сприяти розкриттю базисних питань, що стосуються професійних знань, умінь та особистих якостей державного службовця, не пов’язаних безпосередньо з механізмом реалізації завдань та виконанням конкретних функцій у певній галузі чи сфері діяльності (відповідно до займаної посади).

За загальною складовою державні службовці повинні володіти знаннями з основ екології, системи екологічного управління та її складових, міжнародних можливостей та зобов’язань України з питань охорони довкілля, забезпечення раціонального природокористування та екологічної безпеки.

Функціональна складова. Опанування функціональної складової курсу повинно забезпечити державному службовцю у розв’язанні питань, що визначаються його посадовими обов’язками та узагальненими професійними завданнями і має здійснюватись через набуття компетенції, навичок і умінь відповідних до його професійної діяльності для безпосереднього виконання управлінських і виконавчих функцій та обов’язків. Державні службовці повинні знати та вміти реалізовувати механізми реалізації державної екологічної політики.

–  –  –

XXI століття названо світовою спільнотою «віком навколишнього середовища» на відміну від XX століття - «століття економіки». Це означає, що екологічні потреби мають визначати і розвиток економіки, і освіту, і культуру. Живучи в умовах високого рівня екологічного навантаження, яке яскраво визначилося в другій половині минулого століття, людство шукає шляхи виходу з ситуації, що створилася.

Фахівці зазначають, що сьогодні в світі функціонує суспільство споживання, в якому задоволення сьогоденних бажань стоїть на першому місці і визначає його розвиток на довгостроковий період. Для перелому цього становища визначну роль відіграє екологічне виховання як цілеспрямований вплив на особистість на всіх етапах її життя за допомогою розгорненої системи засобів і методів, що мають на меті формування екологічної свідомості, екологічної культури, екологічної поведінки, екологічної відповідальності.

Сучасний підхід в умовах глобальної екологічної кризи має включати такі основні напрями екологічного виховання:

формування екологічного світогляду через систему безперервної екологічної освіти і освіти для стійкого розвитку;

формування екологічної культури;

еколого-педагогічне виховання;

медико-екологічне виховання екологоекономічну освіту;

еколого-юридичну освіту;

духовно-екологічний і еколого-етичний напрями.

Практично усі перелічені напрями передбачають знання основних екологічних законів. Багато вчених намагалися провести класифікацію екологічних законів. Найчастіше використовують ієрархічну структуру цих законів, побудовану львівськими вченими С.М. Кравченком і

М.В. Костицьким. Вони запропонували такий порядок:

1) закон обмеженості природних ресурсів. Деякі вчені вважають сонячну енергію практично невичерпною, однак при цьому не беруть до уваги, що серйозною перепоною для її використання є біосфера, антропогенна зміна якої понад допустиму межу (за правилом – 1 %) може призвести до серйозних і тяжких наслідків: штучне привнесення енергії в біосферу досягло вже значень, близьких до граничних;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів Курс лекцій Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій: Навчальний посібник. –К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2013. -150 с. У навчальному посібнику викладено основні положення про віруси мікроорганізмів. Важливе місце відводиться питанням генетики та молекулярної біології вірусів мікроорганізмів. Значущим розділом навчального посібника «Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій» є сучасна...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №3 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 330 Г.М. КВІТА Київський національний університет технологій та дизайну АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРОГРАМНИХ ЗАСОБАХ Робоча призначена аналізу моделей та методів економічної кібернетики. Зазначено, що всі модем поділяються на оптимізаційні та моделі імітаційного моделювання і прогнозування. Розглянуто широкий клас оптимізаційних моделей, і обґрунтовано...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ” СТАНДАРТИ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ЛАБОРАТОРІЯХ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Навчальний посібник для фахівців бактеріологічних лабораторій закладів протитуберкульозної служби України КИЇВ 20 Заклад-розробник : ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН...»

«Корпоративне видання ТОВ «Дюпон Україна» Зелені Сторінки Інформаційний бюлетень компанії «Дюпон» Травень 2013 ЦУКРОВІ БУРЯКИ – Читайте у номері РЕКОРДСМЕНИ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ! стор. В.М. Бовсуновський, повідно до конкретної ситуації, що складаЗ Аканто Плюс® на сої к. с.-г.н., ється на полях.– захищати професійно, ТОВ «Дюпон Україна», На даний час, головними у захисті цукрових заробляти надійно! буряків від бур’янів є післясходові гербіциди. Сучасні технології застосування таких...»

«Міжнародні рекомендації 5 ‘2011 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ Керівництво Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії Друге видання жовтень 2008 р. (перша публікація липень 2000 р.) Це керівництво переглядалося у 2010 р. Огляд літератури не виявив нових достовірних даних, які привели б до зміни рекомендацій. Наступний перегляд відбудеться у 2012 р. 1. Мета і галузь застосування Мета керівництва — ознайомити фахівців з...»

«Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». //Редкол.:Т.С.Нінова (відп.ред.) та ін.Черкаси: ФОП Белінська О.Б.,2012.242 с.С.192-195. УДК 504.574.616 Сонько С.П., проф.д-р.геогр.наук Косенко Ю.Ю. асистент Уманський національний університет садівництва ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ОБ’ЄКТІВ ТУРИЗМУ ЧЕРКАЩИНИ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ГІС Геоінформаційні технології давно стали дієвим...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.7 20. White T.L., Hodge G.R., 1989., Predicting Breeding Values with Applications in Forest Tree Improvement. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.21. Williams E.R.; Matheson A.C., Harwood C.E. 2002. Experimental design and analysis for use in tree improvement. CSIRO Publishing. Collingwood. Australia. – P. 1-214. УДК 630*182.21 (477) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; доц. М.В. Чернявський,...»

«КНИГА ЗАПИТАНЬ-ВІДПОВІДЕЙ ЩОДО КОМПЛЕКСНОЇ (ЗВЕДЕНОЇ) ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ ДІЮЧИХ АЕС УКРАЇНИ (КЗПБ) ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ КЗПБ дата: 21 вересня версія ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС України: Екологічна оцінка ДП НАЕК «Енергоатом» Дата 21.09.2011 Стор. 1 Даний документ розроблений ДП НАЕК «Енергоатом» для завдань Екологічної Оцінки Комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України. Він не...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Біологічний факультет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)” Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius,...»

«УДК 597.2/.5 ІХТІОФАУНА АКВАТОРІЙ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Демченко В.О., к.б.н., докторант Таврійський державний агротехнологічний університет У роботі наводиться аналіз іхтіофауни водойм Азово-Сиваського національного природного парку. З’ясовані особливості формування іхтіофауни та проведений порівняльний аналіз видового різноманіття. Описана відносна чисельність деяких риб та частота їх зустрічей, особливості міграцій окремих видів риб. Розглядаються питання важливості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»