WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 631.445.4:504.062(477.7X26.05) М.В. Адобовська, ст. викладач. Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, вул. Дворянська, 2, ...»

Вісник ОНУ ______________________ Том 14, випуск 7, 2009, Географічні та геологічні нау

УДК 631.445.4:504.062(477.7X26.05)

М.В. Адобовська, ст. викладач.

Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова,

кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, вул. Дворянська, 2,

Одеса, 65082, Україна

СУЧАСНИЙ ПРИРОДООХОРОННО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН

ЧОРНОЗЕМНИХ ГРУНТІВ УЗБЕРЕЖНО-СХИАОВІХ ТЕРИТОРІЙ

ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я Розглядаються види та інтенсивність сучасного антропогенног впливу на стан чорноземних ґрунтів узбережно-схилових територій лн манів північно-західного Причорномор’я. Аналізується природоохоров ного-екологічний стан чорноземів та шляхи збереження і відновлення ї: ресурсно-екологічного стану.

Ключові слова: чорноземи, схилові території, лимани північно-захід ного Причорномор’я, сучасний стан ґрунтів.

Вступ Ґрунти, що сформувалися на схилових територіях, одні з найуразливіших в екологічному відношенні, особливо при посиленні антропогенного навантаження на ці території. Використання природних ресурсів узбережних зон річок, озер, морів з давніх часів створило унікальні форми сільських і міських пейзажів. На жаль, урбанізація, сільськогосподарське і індустріальне використання ґрунтів узбережних територій значно зменшили біологічну різноманітність і природний характер довкілля цих територій. Хоча екологічна, економічна і соціальна важливість природних узбережних територій усвідомлюється суспільством і державою, екологічна ситуація тут продовжує погіршуватися. Привабливість узбережних зон перебуває під тиском, який збільшується, - екологічна рівновага порушена і продовжує погіршуватися, все це веде до погіршення санітарно-екологічної ситуації [6].

Узбережна зона лиманних комплексів північно-західного Причорномор’я, за рахунок свого вигідного (унікального) положення, піддається суттєвому антропогенному навантаженню. Сюди можна віднести сільськогосподарське використання, обумовлене як вигідним кліматичним положенням, та наявністю прісної води, так і територіальним - близькістю до крупних населених пунктів:

Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл та ін. При цьому в нинішній ситуації це використання носить скоріше екстенсивний характер, ніж інтенсивний. А це веде до конфлікту між діяльністю людини, первісною природою і природоохоронними заходами, спрямованими на збереження стійкої (стабільної) екологічної ситуації [7, 8].

Об'єкти досліджень Сучасний природоохоронно-екологічний стан чорноземних ґрунтів узбережно-схилових територій характеризується на прикладі декількох ____________________________________________________________________________MS. Адобовсъка лиманів північно-західного Причорномор’я. Для аналізу вибрані території узбережних схилів в басейнах лиманів, які вирізняються за походженням та фізикогеографічними характеристиками.

Куяльницький лиман утворився в результаті відокремлення долини річки Вел.Куяльник від моря піщаним пересипом, ширина якого в даний час складає 1,5 км. Лиман є гіпергалинним. Характерною особливістю басейну цього водоймища є близькість його південної частини до житлових районів, промислових зон і транспортних магістралей міської агломерації Одеси, в результаті чого постійно зростає антропогенний тиск, на території узбережних схилів [1].

Дністровський лиман утворився шляхом затоплення гирла річки Дністер. На територіях узбережних схилів в басейні лиману ведеться активна господарська діяльність. Більша частина берегів лиману зайнята населеними пунктами, рекреаційними зонами, транспортними магістралями та дачними масивами [4].

Ялпуг — прісноводий річковий лиман, найбільше природне озеро України.

З’єднується з Дунаєм через озеро Кугурлуй. Котловина лиману має витягнуту форму. Східний і західний береги підвищенні, розчленовані балками, південні — піщані, крайня північна ділянка узбережжя заболочена і поросла очеретом [5].

Розглядаючи види і інтенсивність господарського освоєння, перетворення і використання територій і земель потрібно відзначати, що згідно законодавству в 100-метровій водоохоронній зоні, яка відлічується від урізу води, заборонена будьяка господарська діяльність. Всі території, що примикають до лиманів, за межею першої 100-метрової водоохоронної зони зайняті сільськогосподарськими угіддями, територіями населених пунктів, дачними масивами, промзонами, транспортними магістралями, кар’єрами по видобутку будівельних матеріалів і звалищами сміття, а інколи добрив та отрутохімікатів, які не утилізовані і часто знаходяться просто неба вже декілька десятків років.

На жаль, на практиці, частіше не завжди дотримується режим 100-метрової охоронної зони і зокрема на берегах лиманів Ялпуг і Дністровський. На березі Куяльницького лиману, крім цього в даний час приватно ведеться активний видобуток грязей і є до десятка несанкціонованих піщаних кар’єрів, де ведеться видобуток піску без дотримання яких-небудь природоохоронно-екологічних норм [1].

Незважаючи на дещо відмінні умови утворення, історію формування, відмінності геологічної історії і будови території району досліджень, у всіх лиманів, що розглядаються, можна виділити спільні геоморфологічні рівні, на яких утворились фонові чорноземні ґрунти. Вододільна рівнина (плато) займає більшу частину району наших досліджень і має помітний ухил поверхні на південь.

Розчленована річковими і балковими долинами та ярами на великих пологохвилясто-рівнинних межиріччях. Території схилів тут в різній мірі еродовані (від слабого до сильного ступеня), а в береговій зоні лиманів прорізані глибокими ярами. Останні, у ряді випадків, продовжують активно розвиватися на даний час.

Глибина врізу верхів’їв ярів тут досягає 5-10 м. Такі ділянки перебувають нині в цілинному стані або виведені з ріллі 15-20 років тому. Враховуючи субмеридіональну витягнутість лиманів, згідно дії сили Каріоліса сильніше ерозійній дії завжди були схильні західні береги лиманів, таке ж положення зберігається і сьогодні.

Дослідження генетико-виробничого стану ґрунтів і земель територій;

узбережних схилів Куяльницького, Дністровського лиманів і озера Ялпуг підтверджують встановлені раніше відмінності домінуючих у ґрунтовому Сучасний природоохоронно-екологічний стан чорноземних грунтів ______________________________________

покриві чорноземів південних і чорноземів звичайних на фаціально-підтиповому рівні, лінія поділу проходить по акваторії Дністровського лиману [4]. Ґрунти узбережної зони Куяльницького лиману і лівого берега Дністровського відносяться до помірно-континентальної фації, а чорноземи правого берегу Дністровського лиману і озера Ялпуг - до ґрунтів міцелярно-карбонатних теплої фації.

Чорноземи помірно-континентальної фації, пересічно середньосуглинкового гранулометричного складу, слабогумусовані - містять менше 3% гумусу в верхніх горизонтах повнопрофільних (незмитих) різновидів на ділянках узбережжя з ухилом поверхні до 1° і суміжних вододілів. На переважаючій же площі території схилового узбережжя з ухилом поверхні 1-2° чорноземи слабо-, а на ділянках з ухилом 3-5° - середньозмиті з укороченим профілем і меншою гумусованістю в результаті змиву верхніх (гумусових) горизонтів профілю.

На узбережних схилах правобережжя Нижнього Дністра і всього узбережжя озера Ялпуг на лесових породах сформувалися чорноземи звичайні міцелярнокарбонатні теплої фації, в південній частині узбрежжя - чорноземи південні міцелярно-карбонатні, переважно слабогумусовані. Як звичайні, так і південні міцелярно-карбонатні чорноземи, на відміну від чорноземів помірноконтинентальної фації, характеризуються високою біогенністю. На переважаючій території вони слабо-, а на ділянках з великими ухилами поверхні середньозмиті. В узбережній зоні лиманів ґрунти зазвичай середньо- і сильнозмиті, містять гумусу в верхньому горизонті менше 2%. Досить часто ґрунтовий шар товщі в узбережній зоні лиманів повністю змитий-розмитий. У останньому випадку на поверхню відслонюються леси, червоно-бурі або сизосірі глини і суглинки.

У всіх досліджуваних чорноземах, що сформувалися на лесових породах, в нижній частині профілю морфологічно чітко виділяється горизонт акумуляції карбонатів (Вк, Свк, Ск) у формі білозірки, а в міцелярно-карбонатних чорноземах Задністров’я - рясної карбонатної «псевдоцвілі». Вміст карбонатів (СаС03) в цих горизонтах складає зазвичай 9-12, в окремих випадках до 15% [4, 5].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Господарська діяльність і меліоративна освоєність земель території району досліджень є потужним чинником сучасного рельефо- і ґрунтоутворення, перетворення первісних ландшафтів і ґрунтів узбережно-схилових територій лиманів. Практично повне освоєння земель в межах вододільної і терасової рівнини, в т.ч. і територій схилів, під ріллю, екстенсивна технологія землеробства і низька його культура зумовили розвиток цілого ряду деградаційних ґрунтових процесів - ерозії, дегуміфікації, руйнування агрономічно цінної структури і ущільнення верхніх горизонтів профілю.

Інтенсивний випас худоби, вирубка лісонасаджень і особливо пожежі в узбережній зоні лиманів також сприяють інтенсифікації процесів площинної і глибинної ерозії, а часто і процесів ерозійно-абразійного руйнування берегів.

Основні висновки та проблеми раціонального використання чорноземів узбережно-схилових територій В результаті вивчення чорноземів узбережно-схилових територій лиманів північно-західного Причорномор’я встановлено, що природоохоронноекологічний стан ґрунтів далекий навіть від задовільного рівня. Досліджувана територія слабо заліснена. Дуже часті випадки застосування під ріллю узбережних схилів з ухилом поверхні більше 3-5°.

_________________________________________________________________________ М.В. Адобоесъка Пиродоохоронно- і санітарно-екологічну ситуацію чорноземів ускладюють також об’єкти виробничої інфраструктури - ферми з підсобними виробничими приміщеннями, силосо- і гноєсховища, кар’єри видобутку будматеріалів та ін. В процесі вивчення стану узбережжя виявлена велика кількість несанкціонованих звалищ сміття (побутові відходи, будівельне сміття), інколи і гною в районі населених пунктів і дачних масивів.

Досить складний рельєф узбережно-схилових територій, умови зволоження і, особливо властивості та рівень родючості чорноземів різного ступеня еродованості, суттєво ускладнюють використання земель цієї території. Зокрема, верхні менш круті (зазвичай до 2-4°) третини схилів із слабо-, рідше середньозмитими чорноземами найчастіше використовуються під ріллю, і потребують суворого дотримання заходів щодо запобігання ерозії ґрунтів, відновлення і підвищення їх родючості [3].

Крутіші ділянки узбережно-схилових територій, ускладнені ярами, балками і зсувами, виходами на поверхню вапняків традиційно використовуються під пасовища. Вони потребують проведення заходів щодо поліпшення травостою шляхом підсіву цінних в кормовому відношенні трав, ліквідації смітної рослинності.

Найбільш же круті і обривисті ділянки узбережжя лиманів, глибоко розчленовані ярами, осипами, необхідно відвести під ґрунтозахисні, берего- та водозахисні лісонасадження.

Прикладом одного з шляхів раціонального та ефективного використання чорноземних грунтів має досвід освоєння ділянок схилових територій узбережжя Нижнього Дністра під дачні сади і виноградники для населення м.Одеси і придністровських райцентрів. Для цього цілком придатні як ділянки із слабо- і середньозмитими чорноземними ґрунтами, так і зсувонебезпечні і терасовані ділянки узбережжя.

Література Адобоеский В.В., Адобовская MJB., Губанов ВЛ. К проблеме деградации и реконструкции 1.

закрытых лиманов северо-западного Причерноморья // География и природные ресурсы № 3. Новосибирск: Изд. СО РАН НИЦ ОИГГН СО РАН, 2000. - С. 63-67 Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты.

2.

Одесса: Ред.-изд.отдел, 1992. - 436 с.

Світличний О.О., Чорний СТ. Основи ерозієзнавства: Підручник. - Суми: ВТД 3.

«Університетська книга», 2007. - 266 с.

Технический отчет о результатах исследований и картографирования геоморфологических 4.

процессов и состояния берегов и прибрежной суши Нижнего Днестра южнее широты г.Беляевка Одесской области в 2007 году. - Одесса: ОНУ, 2007. - 109 с.

Технический отчет о результатах экспедиционно-полевых работ по исследованию 5.

геоморфологических процессов в береговой зоне озера Ялпуг в августе 2001 года.

Одесса: ОНУ, 2002. - 71 с.

СОМ(2005) 35, 9.2.2005.

6.

Department of the Environment (1995) A Guide to Risk Assessment and Risk Management for 7.

Environmental Protection. HMSO, London The situation in Europe’s coastal zones, http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm 8.

Сучасний природоохоронно-екологічний стан чорноземних грунтів ______________________________________

М.В. Адобовская Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, кафедра почвоведения и географии почв, ул. Дворянская, 2, Одесса, 65082, Украина

СОВРЕМЕННОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ПРИБРЕЖНО-СКЛОНОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ ЛИМАНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Резюме Рассматриваются виды и интенсивность современного антропогенного влияния на состояние черноземных почв прибрежно-склоновых территорий лиманов северо-западного Причерноморья. Анализируется природоохранно-экологическое состояние черноземов и пути сохранения и возобновления их ресурсно-экологического состояния Ключевые слова: черноземы, склоновые территории, лиманы северо-западного Причерноморья, современное состояние почв.

M.V. Adobovska

Odessa Mechnikov National University, Department of Soil Science and Soil Geography, Dvorianskaya St., 2, Odessa, 65082, Ukraine

MODERN NATURE PROTECTION-ECOLOGICAL CONDITION

OF CHERNOZEM SOILS OF COASTAL-SLOPES OF TERRITORIES

OF ESTUARIES NORTHWEST BLACK SEA COAST

Summary Kinds and intensity of modern anthropogenesis influence on a condition chernozem soils of coastal-slopes of territories of estuaries of northwest Black Sea Coast are examined. The nature protection-ecological condition of chernozems and ways of preservation and renewal of their resource-ecological condition is analyzed.

Key words: chernozems, slopes territories, estuaries of northwest Black Sea Coast, a modern condition of soils. 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАЇНИ УКРАИНЫ Дніпропетровський Днепропетровский національний університет национальный университет Геолого-географічний Геолого-географический факультет факультет ГЕОГРАФІЯ, ЕКОЛОГІЯ, ГЕОЛОГІЯ: ПЕРШИЙ ДОСВІД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 155-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО ДОСЛІДНИКА ПРИДНІПРОВ’Я В.О. ДОМГЕРА ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ НАУЧНЫХ...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 21 (60). № 2. 2008 г. С. 179­183.  УДК 336.5  Скакун Ю.В.  ДО ПИТАННЯ ПРО АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ  ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ  Стаття містить аналіз правового регулювання видатків рекреаційних підприємств  як за рахунок бюджету різних рівнів, так і за рахунок альтернативних джерел.  Ключові  слова:  рекреація,  рекреаційна  діяльність,  видатки  на  рекреаційні ...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 16, 2011: 70-74 УДК: 633.854.78:631.527 ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ, СТВОРЕНІ В ІНСТИТУТІ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН Н.М. Кутіщева, Б.К. Литовченко, Л.І. Шудря, Г.В. Жаркова1 Інститут олійних культур НААН Український інститут експертизи сортів рослин В статті наведені результати Державного випробування 4-х нових гібридів соняшнику – Регіон, Політ 2, Каменяр та Початок, які визнані перспективними та занесені до Державного реєстру...»

«УДК 634.0.114.3 (477.6) (045) © Ю. М. Попа ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ҐРУНТОУТВОРЕННЯ НА ПОВЕРХНІ ТЕРИКОНІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ Національний авіаційний університет Визначено закономірності та надано екологічну оцінку процесів первинного ґрунтоутворення на поверхні териконів вугільних шахт Донбасу в природних умовах та під впливом рослинного покрову. Ключові слова: терикони, відвальна порода, ґрунтоутворення, рослинний покрив. Ю. Н. Попа Национальный авиационный университет ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОГО...»

«РОЗДІЛ IІ. Біологія. № 10, 2013 УДК [(597: 001.891) 502.1].(285.2)(477.82) П. Г. Шевченко – старший науковий співробітник, доцент, кандидат біологічних наук, завідувач кафедри загальної зоології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України; Ю. М. Ситник – старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної токсикології Інституту гідробіології НАН України; В. І. Матейчик – заступник директора з наукової...»

«ВІСНИК ДІТБ, 2011, № 15 УДК 379.8:658 С.В. Кононихін, к.т.н., доц. Л.С. Ляхова, асп. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ У статті проаналізовано практичний досвід участі підприємств в організації відпочинку своїх співробітників. Розроблено пропозиції щодо удосконалення організації рекреаційно-туристичного обслуговування працюючих. Розраховано економічну ефективність розроблених пропозицій. В статье проведен анализ практического опыта участия...»

«Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 200 (Праці Теріологічної школи. Випуск 9. С. 7–20) УДК: 502.742 Раритетна фауна та критерії раритетності видів Ігор Загороднюк Раритетна фауна та ознаки раритетності видів. — Загороднюк І. — Розглянуто поняття раритетної фауни з огляду на перспективи її збереження. Проаналізовано складові поняття «раритетність», критерії визначення раритетів і місце раритетів у «червоних» списках. У якості одного з критеріїв раритетності розглянуто представленість...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV Серія географічна. 2004. Вип. 31. С. 106–113 Ser.Geogr. 2004. №31. Р. 106–113 УДК 911.2:551.4 (477.83) ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ГЕОКОМПЛЕКСІВ Є. Іванов Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000 Україна Протягом 1997 – 2003 рр. проведено еколого-ландшафтні дослідження в межах районів розроблення різних корисних копалин Львівської області (Дрогобицького нафтогазо-соляного,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 799 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 799 Серія: ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ Випуск 4 «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ОСНОВАМ ЗДОРОВ’ЯМ Серію започатковано у 2004 р. Харків – 2008 УДК: 613.539.12/.17+533.9+621.039 Друкується за рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (55)-2013 УДК373.015.31:796 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧЛЬНИХ РОБОЧІХ ПРОГРАМ З ПРЕДМЕТА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВНЗ А. О. Хоменко, В. В. Тимошенко У статті розглядаються актуальні теоретичні та науковометодичні аспекти модернізації навчальних програм з фізичного виховання у ВНЗ з метою підвищення їхньої ефективності. Ключові слова: фізичне виховання, навчальна програма, ефективність, модернізація. Пріоритетним...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»