WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 617.546-055 ОСОБЛИВІСТЬ СКОЛІОЗУ В ДОРОСЛИХ ОСІБ Купрєєнко М.В., аспірант Запорізький національний університет Серед пацієнтів різних вікових груп, хворих на сколіоз, визначено ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 617.546-055

ОСОБЛИВІСТЬ СКОЛІОЗУ В ДОРОСЛИХ ОСІБ

Купрєєнко М.В., аспірант

Запорізький національний університет

Серед пацієнтів різних вікових груп, хворих на сколіоз, визначено рівень фізичної

підготовленості, особливості функціонування окремих біологічних систем організму.

Встановлено, що суттєвих змін зазнають органи і тканини опорно-рухового апарату,

серцево-судинної, дихальної та системи травлення, які потребують, застосування корекційно-відновлювальних заходів із використанням сучасних засобів і методів фізичної реабілітації.

Ключові слова: сколіоз, пацієнти різних вікових груп, фізична підготовленість, біологічні системи організму, фізична реабілітація Купреенко М.В. ОСОБЕННОСТЬ СКОЛИОЗА У ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ / Запорожский национальный университет, Украина.

Среди пациентов разных возрастных групп со сколиозом определен уровень физической подготовленности, особенности функционирования отдельных биологических систем организма. Установлено, что существенным изменениям подвергаются органы и ткани опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной системы, что требует проведения коррекционно-восстановительных мероприятий с использованием современных средств и методов физической реабилитации.

Ключевые слова: сколиоз, пациенты разных возрастных групп, физическая подготовленность, биологические системы организма, физическая реабилитация Kupreenko M.V. THE PECULIARITY OF SCOLIOSIS IN ADULTS’ PATIENTS / Zaporizhya national university, Ukraine.

Among the patients of different age groups with scoliosis defined level of physical status, particularly the functioning of individual biological systems. Found that significant changes are the organs and tissues of the musculoskeletal system, cardiovascular, respiratory and digestive system, which requires correction and restoration activities by using modern tools and techniques of physical rehabilitation.

Key words: scoliosis, the patients of different age groups, physical status, biological systems of the body, physical rehabilitation

АКТУАЛЬНІСТЬ

Проблема розвитку деформацій хребта та їх лікування залишається однією із найскладніших проблем ортопедії і вертебрології. Значимість захворювань хребта для суспільства дуже велика і визначається, з одного боку, їх поширеністю, з іншого, високою тимчасовою та стійкою втратою працездатності. Окремі автори доводять, що недосить повно з’ясовані питання щодо ролі у формуванні контингенту інвалідів таких тяжких захворювань як сколіотична хвороба, анкілотичний спондилоартроз, тощо. Дані про поширеність сколіозу суперечливі і коливаються в межах від 1% до 53% [1, 4, 5, 7].

Дослідження останніх років свідчать про те, що багато захворювань є результатом складної інтеграції пато- і саногенетичних реакцій організму, адаптивної перебудови діяльності його різних функціональних систем, формування багаторівневих компенсаторних процесів [15]. Проте у деяких випадках адаптація організму до дії несприятливого чинника може бути причиною формування таких реакцій, комплекс яких відбивається у вигляді самостійного захворювання [16]. Повною мірою ця проблема характерна для патології хребетного стовпа, що проявляється у вигляді сколіозу, і надана патологія в сучасному уявленні – це не симптом деякого захворювання, а поліетіологічна хвороба, що характеризується визначеним симптомокомплексом. Проте аналіз літератури свідчить, що численна кількість досліджень, які стосуються сколіозу, не вирішує всіх проблем, пов'язаних з етіологією, класифікацією, діагностикою, лікуванням даного захворювання [6, 13, 11, 14, 17].

Поряд із поширеними методами профілактики і консервативної корекції статичних деформацій хребта, які рекомендовані останнім часом [2, 5, 9], існує потреба в Вісник Запорізького національного університету № 2(8), 2012 методології застосування сучасного спортивного та реабілітаційного обладнання [5, 13]. Необхідність вирішення вищенаведених проблем склало доцільність обраного напрямку досліджень, а саме вивчення особливостей деформаційних порушень хребта та соматичних змін у пацієнтів різних вікових груп з дефектами постави і сколіозом.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконано у рамках планової НДР 4/06 “Вивчення особливостей формування адаптивних можливостей організму в онтогенезі” (№ 0106U000583), складової НДР кафедри фізичної реабілітації ЗНУ: “Розробка, експериментальна апробація і втілення в практику системи заходів фізичної реабілітації стану здоров’я різних категорій населення”.

Мета дослідження – визначити особливості протікання сколіозу у пацієнтів різних вікових груп та сформувати напрямки щодо комплексної, диференційованої програми корекційно-відновлювального заходів із використанням сучасних засобів і методів фізичної реабілітації.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 75 осіб, де 42 особи літнього віку, 20 осіб ІІ зрілого періоду та 13 осіб І зрілого віку. За ступенем сколіотичної деформації 27 хворих мали І ступінь, 36 хворих – ІІ ступінь сколіозу, 12 хворих – ІІІ ступінь.

Проведено аналіз літературних джерел за станом проблеми, анкетування пацієнтів, визначення серед них рівня фізичної підготовленості, виразності больового синдрому за візуальною аналоговою шкалою болю (ВАШ) особливостей функціонального стану системи дихання, кишково-травневого тракту та ССС.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Незважаючи на різні клінічні прояви різних варіантів деформацій хребта, характерною рисою їх є моноформність при поліетіологічності [8]. Це повною мірою можна віднести практично до всіх типів сколіозу (ідіопатичному, диспластичному, паралітичному, уродженому тощо) і кіфозу. Якщо розглядати сколіоз як багатоплощинну деформацію хребетного стовпа, то в замкнутій системі повинні бути механічні фактори які визначають виникнення нових просторових взаємин. Виконуючою ланкою щодо формоутворення деформації хребетного стовпа завжди є тільки м'язи. Саме порушення у м'язовому апараті, як безпосередньо в самих м'язах, так і у регулюючих нервових структурах, призводять до зміни форми хребетного стовпа. Якщо ці порушення симетричні щодо повздовжньої осі тіла, то виникають деформації в сагітальній площині - патологічне кіфозування або надмірне лордозування. При асиметричних порушеннях виникає вже багатоплощинна деформація, самим неприємним варіантом якої є сколіоз [3]. Найбільша частина м'язової діяльності людини спрямована не на здійснення рухів у зовнішньому середовищі, а на прийняття і підтримку пози, яка є найважливішою інтегральною характеристикою стану ОРА людини [12]. Її підтримка забезпечується тими ж фазисними м'язами, які беруть участь у реалізації пересування.

Спеціалізованих тонічних м'язів немає. Відмінності полягають в тому, що при «підтриманні пози» сила скорочення м'язів зазвичай невелика і режим близький до ізометричного. Через об'єктивно обумовлену тривалість у роботі м'язів щодо підтримки «пози» до здійснення даного завдання залучаються переважно низько порогові, повільні і стійкі до стомлення рухові одиниці. При цьому, підтримка пози - це активний процес, що здійснюється, як і будь-який рух, за участю прямих і зворотних зв'язків. У здійсненні останніх найважливішу роль відіграє пропрорецепція. Аналізатором і регулятором всього цього процесу в цілому є ЦНС із вестибулярним апаратом, та активну участь бере вегетативна нервова система (ВНС) й органи внутрішньої секреції.

Безсумнівно, функціональна асиметрія м'язів тулуба, що беруть участь у підтримці вертикальної пози, є однією із патогенетичних ланок у формуванні трьохплощинної ідіопатичної деформації хребетного стовпа як компенсаторної реакції на несинхронний повздовжній ріст кісткового хребта і спинного мозку. Анатомія окремих елементів

Фізичне виховання та спорт

хребетного стовпа, їх функціональні взаємини визначають іншу сторону біомеханіки даного сегмента скелета - його рухливість. Найважливішою особливістю рухливості хребетного стовпа є те, що при мінімальному ступені свободи між двома сусідніми елементами в цілому хребетний стовп є одним із найбільш рухомих сегментів скелета, який здатний істотно змінювати своє положення у будь-якій площині, а саме у фронтальній (нахили вправо-вліво), сагітальній (нахили вперед-назад) і горизонтальній (повороти). Це є результатом підсумовування всіх зсувів, які є між кожними із сусідніх елементів. Зазначені зсуви між хребцями забезпечуються за рахунок еластичності міжхребцевих дисків, але при цьому між двома окремими хребцями зсув одного щодо іншого вимірюється декількома міліметрами або градусами. Найважливішими обмежувачами тут є потужний сполучно-зв'язковий апарат і суглобові відростки хребців.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Якщо врахувати той факт, що хребетний стовп є важливим елементом у забезпеченні ортостазу, то важливим є питання щодо змін і реакцій на деформацію хребта з боку органів грудної та черевної порожнини, які відповідно деформуються при сколіозі. Має місце концепція щодо функціональних і органічних розладів внутрішніх органів на підґрунті дискогенного здавлювання корінців. Тривале дискогенне роздратування сприяє утворенню інертної больової домінанти кори головного мозку, призводить до розладу виробітки умовних рефлексів і диференціацій (наприклад, гальмування стереотипів мускулатури хребта), що поєднують назвою «рефлекторна ланка патогенезу» дискогенної хвороби. При важких формах наданого захворювання виникають суттєві порушення в біологічних системах організму, які призводять до розвитку інвалідності, зниження працездатності та тривалості життя.

Таким чином, розробка ефективних програм реабілітаційно-оздоровчої спрямованості є можливою тільки на засаді визначення особливостей впливу на розвиток й прогресування сколіозу не тільки анатомо-морфологічних змін хребта, порушень його рухливості, а також всіх біологічних систем організму, які безпосередньо задіяні у формуванні сукупності змін, які визначаються як сколіотична хвороба. При цьому слід враховувати вікові фізіологічні особливості формування організму людини, її стать, індивідуальні особливості гомеостазу, соціально-професійного статусу, мікро- і макрооточення тощо.

Із аналізу медичних карток у групі пацієнтів літнього віку із сколіозом була встановлена наявність супутньої патології (рис. 1).

Рис. 1. Наявність супутньої патології у пацієнтів літнього віку, які хворіють на сколіоз Наведені дані свідчили щодо наявності у пацієнтів літнього віку, які хворіють на сколіоз, доволі високого відсотку супутньої патології яка може викликати суттєві дегенеративні структурні зміни у ділянках хребетного стовпа. І серед групи чоловіків і серед групи жінок спостерігався суттєвий відсоток пацієнтів із додатковим

Вісник Запорізького національного університету № 2(8), 2012

остеохондрозом та килами міжхребцевих дисків, дещо вищий серед групи жінок.

Суттєву гендерну різницю спостерігали щодо відсотку додаткової патології на остеопороз де високий відсоток випадків спостерігався серед жінок, та на наявність супутніх запальних процесів, де високий відсоток мали пацієнти чоловічої статі.

При обстеженні дорослих пацієнтів зі сколіозом нами були відзначені деякі відмінності від «дитячих сколіозів», що визначали мету, завдання й спрямованість реабілітаційних заходів для даного контингенту осіб, які взяли участь у дослідженні. Як правило, сколіоз у дітей та підлітків виявляють під час диспансерного профілактичного огляду, тобто діти практично не пред’являють ніяких скарг, тому сколіотична деформація виникає та має розвиток серед них у більшості випадків непомітно, коли її діагностування є несподіванкою для батьків дитини. Сколіоз у дорослої людини визначається, коли потребує звернення до лікаря біль або дискомфорт у ділянці спини та нижніх кінцівках.

Більшість (68%) пацієнтів, що брали участь у дослідженні, мали скарги на наявність больового синдрому (від 40 до 69 мм по ВАШ), що з’являвся як у спокої, так і під час навантаження, що часто потребувало прийому знеболюючих лікарських препаратів.

При оцінці больового синдрому було виявлено, що чоловіки менш терпимі до болю, ніж жінки, однак статистично достовірних відмінностей від залежності болю від статі пацієнтів не виявлено.

Біль та дискомфорт при сколіотичній деформації виникає за рахунок того, що зсуваються суглобні поверхні, та із фізіологічно правильного положення приймають таке, що обумовлене можливими межами амплітуди рухів у деякому окремому напрямку. За цих складних умов хребет підтримується головним чином за рахунок м’язових напружень, що призводить до втоми м’язів, можливих пошкоджень та болю.

У досліджуваних пацієнтів з порушеннями постави із явними клінічними ознаками сколіозу (експериментальна група) та тих, які не мали клінічних проявів сколіозу (контрольна група), спостерігалася знижена рухливість хребта, що могло бути обумовлено: стійкою механічною перешкодою; зниженням еластичності хребта;

рефлекторним м’язовим напруженням, що блокує болісні рухи хребта. Надані зміни охоплюють, як правило, весь хребет чи окремі його сегменти, спостерігаються як відокремлено один від одного, так і разом. При оцінці рухів у сагітальній площині в 45 (67,1%) випадках спостерігалося обмеження при нахилах вперед, і в 38 (56,7%) - назад;

у фронтальній площині амплітуда рухів залежала від локалізації і ступеня сколіозу і його рівня, виразності симптомів натягу. Рухи в бік були різко обмежені в 42 (62,7%) пацієнтів. Ротація була обмежена практично у всіх пацієнтів - 65 (97,0%) спостережень, з них у 18 (26,8%) вона практично була відсутня, 47 (70,1%) спостереженнях відзначалося зниження ротації до другого ступеня. Вважали обмеження ротації фактором ризику розвитку анталгічного сколіозу, оскільки при цьому відзначалося збільшення кута Кобба до 10 і більше градусів. За результатом досліджень було встановлено, що в пацієнтів, хворих на сколіоз, відзначалася асиметрія тонусу м'язів з увігнутої і опуклої сторін викривлення. Електрична активність м'язів спини на увігнутій стороні викривлення була зниженою у порівнянні із опуклою.

Таким чином, при сколіозі відбуваються чітко визначені ушкодження з боку ОРА, які негативним чином позначаються на загальному стані фізичного і психічного здоров’я пацієнтів та його соціальній адаптації.

У результаті змін просторової орієнтації хребетного стовпа, стану його м’язів та сполучних тканин, при сколіозі грудна клітка зменшується у вертикальному розмірі, приймає косе положення, а передньо-задній розмір її збільшується. Структурні зміни хребта і грудної клітки призводять до змін бронхо-легеневої системи, серця і великих судин (аорти, легеневої артерії). Легеня на опуклій стороні викривлення хребта

Фізичне виховання та спортPages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«14 – 16 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ у м. Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза») відбудеться V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ – масштабний комплексний захід інноваційного напрямку галузі охорони здоров'я України, який об'єднує науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я. Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України, Національна академія наук України, Компанія...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 1. С. 79-88. УДК 633.2:504.453(477.52). ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА РОСТУ ЛУЧНОГО РІЗНОТРАВ’Я НА СІНОКОСАХ ТА ПАСОВИЩАХ ЗАПЛАВИ ПСЛА Коровякова Т.О. Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна E-mail: k_tatyana_a@bk.ru В статті представлені результати досліджень продукційного процесу та росту трьох видів лучного різнотрав’я: Achillea millefolium L.,...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 Доклад /Медицина, ветеринарія і фармацевтика – Ветеринарна медицина і зооінженерія УДК 619:615.26:616.995.7:636.596 Сорока Н. М., Сидоренко І. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСЕКТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА МАЛОФАГОЗІВ СВІЙСЬКИХ ГОЛУБІВ Національний університет біоресурсів і...»

«УДК 619.5:6616-085.636.5 О.І. Касяненко, Т.І. Фотіна ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ CAMPYLOBACTER JEJUNI ДО АНТИБІОТИКІВ ДИСКОДИФУЗІЙНИМ МЕТОДОМ Сумський національний аграрний університет Рецензент – доктор ветеринарних наук Кассіч В.Ю. Ключові слова: антибіотики, антибактеріальні препарати, антимікробна чутливість, бактерії, диски з антибіотиками, живильні середовища, зона затримки росту, культивування, мікроорганізми, метод дифузії в агар, тест, чутливість мікроорганізмів. Вступ....»

«В.В. Лозинський. Топографо – геодезична термінологія (довідкове видання). Видання включає біля 560 термінів-слів, термінівсловосполучень, формул і позначень, найбільш уживаних в топографії. Для викладачів, аспірантів, студентів, наукових працівників географічного і геологічного профілю, а також може бути корисним для студентів вищих закладів освіти і коледжів інженерно-технічного та екологічного профілю при вивченні топографічних дисциплін. Зміст Передмова.. Загальні відомості. Відомості про...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ШАЦЬКИЙ БІОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ СТАЦІОНАР Шацький біолого-географічний стаціонар Львівського національного університету імені Івана Франка спочатку був заснований у 1958 році як біологічний, а вже у 1965 році перейменований на біолого-географічний. Навчально-наукова база університету функціонує протягом року. Вона знаходиться у Шацькому районі Волинської області, на території Шацького національного природного парку, в урочищі озера Пісочного,...»

«ЗБІРНИК Н А У К О В И Х П РА Ц Ь НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “І Н С Т И Т У Т З Е М Л Е Р О Б С Т В А УААН” СПЕЦВИПУСК Київ 2007 Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2007. – Спецвипуск. – 150 с. У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва. Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (спецвипуск) рекомендовано...»

«Збірник наукових №2 (64) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 620.92:339.9(477) ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Климчук О. В., к.с.-г.н., доцент Грох Н. В. Вінницький національний аграрний університет В статті проаналізовано досвід зарубіжних країн з виробництва та використання біогазу. Досліджено перспективи виробництва біогазу в Україні. Ключові слова: біогаз, біогазові установки, альтернативні джерела палива. Постановка проблеми. Високі...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент” (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст) Київ 2005 Підготовлено доктором біологічних наук, професором О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 5 від 09.02.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Програма переддипломної практики студентів...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012. № 1-2. С. 303–309. УДК 001.1:101:124.5:13 ЛЮДИНА ЯК УНІВЕРСУМ НАУКИ Найдьонов О. Г. Джерелом знань для сучасної науки стає людина: її фізична (біологічна), душевна (психічна) та духовна (релігійно-моральна) складові. Людина має стати універсумом науки. Ключові слова: людина, універсум науки, антропний принцип. Постановка проблеми у загальному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»