WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«41. Чернышенко С. В. Нелинейные методы анализа динамики лесных биогеоценозов / С. В. Чернишенко. – Днепропетровск : ДНУ, 2005. – 512 с. 42. Акимов М. П. Очередные задачи ...»

-- [ Страница 1 ] --

41. Чернышенко С. В. Нелинейные методы анализа динамики лесных биогеоценозов /

С. В. Чернишенко. – Днепропетровск : ДНУ, 2005. – 512 с.

42. Акимов М. П. Очередные задачи зооэкологического изучения искусственных

лесов степной зоны Украины // Искусственные леса степной зоны Украины :

всесоюзная конф., 1960 г. : матер. докл. – Х., 1960. – С. 251–257.

43. Бяллович Ю. П. Биогеоценотические горизонты / Ю. П. Бяллович // Труды

МОИП. Отдел биологический. – 1960. – Т. 3. – С. 45–60.

44. Белик В. П. Биотопическое распределение и экологическая классификация животных / В. П. Белик // Чтения памяти проф. В. В. Станчинского : междунар.

науч. конф., 1992 г. : матер. докл. – Смоленск, 1992. – С. 13–16.

45. Белик В. П. Птицы степного Придонья : Формирование, антропогенная трансформация и вопросы охраны / В. П. Белик. – Ростов-на-Дону : РГПУ, 2000. – 276 с.

46. Листопадский М. А. Фауногенетическая структура населения птиц дендрофильного комплекса Биосферного заповедника "Аскания-Нова" и вероятные пути ее формирования / М. А. Листопадский // Мониторинг биоразнообразия экосистем Степной и Лесостепной зон : всероссийская науч.практ. конф. (29–30 сент. 2011 г.) : матер. докл. – Саратов, 2011. – С. 91–94.

47. Губкин А. А. К вопросу формирования орнитофауны лесных насаждений юговостока Украниы / А. А. Губкин // Вопросы степного лесоведения и охраны природы. – 1975. – Вып. 5. – С. 229–233.

48. Гузій А. І. Просторово-типологічна організація населення птахів лісостанів Західного регіону України / А. І. Гузій. – Житомир : Волинь, 2006. – 448 с.

УДК 631.427.1:58.08 НОВІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РІДКІСНИХ ПЕРВОЦВІТІВ (ЮР’ЇВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ) Мицик Л. П., д. б. н., професор, Тарасова О. С., аспірант Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Показані еколого-фітоценотичні позиції рідкісних трав’яних видів рослин (первоцвітів), наведені їх локально-супровідні види на степовій цілині, що розташована близько села Чаплинки Юр’ївського району Дніпропетровської області.

Ключові слова: первоцвіти, рідкісні види, степова цілина, локально-супровідні види.

Мыцык Л. П., Тарасова Е. С. НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ ПЕРВОЦВЕТОВ (ЮРЬЕВСКИЙ РАЙОН, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) / Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Украина.

Показаны эколого-фитоценотические позиции редких травянистых видов растений (первоцветов), приведены их локально-сопутствующие виды на степной целине, расположенной около села Чаплынки Юрьевского района Днепропетровской области.

Ключевые слова: первоцветы, редкие виды, степная целина, локально-сопутствующие виды.

Mytsyk L. P., Tarasova O. S. NEW LOCATIONS OF RARE THE PRIMROSES (OF THE YURIVSKIY DISTRICT THE DNEPROPETROVSK REGION) / Dnipropetrovsk National University name’s О. Gonchar, Ukraine.

Біологічні науки The article is devoted the ecologo-associated species іn the steppe virgin is placed by village of the Yurivskiy district the Dnepropetrovsk region.

Key words: primroses, rare species, virgin steppe, locally-associated species.

ВСТУП Серед рослин, що підлягають охороні, одними з найвразливіших є, за термінологією О. Л. Бельгарда [1], «степанти», ті види, що мають типовий степовий екологічний режим. Це пояснюється тим, що степові екосистеми в Україні майже всі знищені.

Вважається, що від первісного стану їх лишилось менше 1 % (переважно у заповідниках) [2].

Метою дослідження є пошук нових місцезростань обговорюваних видів рослин, вивчення їх фітоценотичних властивостей, пропозиції щодо захисту.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Об’єктом пропонованого дослідження є степова цілина, розташована близько села Чаплинки Юр’ївського району Дніпропетровської області (північна смуга області, що межує з Харківщиною), майже на вододілі басейнів Самари та Орілі, на відстані 0,5 км від річки Чаплинки (в останні десятиліття перетворилась на майже пересохлий струмок). Це масив первинного степу з помірним випасанням. За конфігурацією він нагадує овал 2,5 км довжиною і 1,5 км шириною зі схилом 2–3 східної експозиції.

Цілина зі сходу безпосередньо прилягає до незначного за площею лісу байрачного типу, з протилежного боку – до «терника», деревно-чагарникового угруповання з домінуванням Prunus stepposa Kotov. Рослинність степової цілини – типова для різнотравно-типчакого-ковилового степу.

Присутні тут червонокнижні види характеризуємо, крім іншого, за допомогою показника фітоценотичної активності локально-супровідних видів. Остання назва стосується рослин, зареєстрованих в межах 1 м2 разом з видом, що характеризується [3]. Фітоценотична активність розраховувалась перемноженням показників проективного покриття та трапляння виду і здобуванням квадратного кореня з отриманої величини [4]. Видові назви рослин наводимо за «Определителем …» [5].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Як виявилось, серед інших видів рослин на зазначеній вище степовій цілині були й червонокнижні види та такі, що охороняються на території Дніпропетровської області.

Нижче подаємо відомості, що стосуються первоцвітів.

Adonis vernalis L. (горицвіт весняний) багаторічник, короткокореневищний, пучкокореневий, вегетативномалорухливий, гемікриптофіт, мегатроф, ксерофіт, геліофіт, ентомофіл, баліст, степант [6], занесений до Червоної книги Дніпропетровської області [7] та України [8]. Природоохоронний статус – «вразливий»

[7]. За «Флорою … » В. В. Тарасова [6], присутність цього виду за всі роки досліджень засвідчена лише для 4-х адміністративних районів з 23-х існуючих у Дніпропетровській області. Отже, наше повідомлення є першим, стосовно знахідки цього горицвіту у Юр’ївському районі. Його особини розміщені по всій території досліджуваної степової цілини відносно рівномірно і є одними з найчисельніших серед її первоцвітів. Головними локально-супровідними видами горицвіту весняного були Stipa capillata L., Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Stipa pennata L. s. str., Festuca valesiaca Gaud., Caragana frutex (L.) C. Koch, Salvia nutans L., Thymus marschallianus Willd., Iris pumila L. (перелік цих видів – за послідовністю зменшення проективного покриття).

Adonis wolgensis Stev. (горицвіт волзький) багаторічник, короткокореневищний, вегетативномалорухливий, гемікриптофіт, мегатроф, ксерофіт, геліофіт, ентомофіл, баліст, степант [6], занесений до Червоної книги Дніпропетровської області [7] та Вісник Запорізького національного університету № 3, 2012 України [8]. Природоохоронний статус – «вразливий» [7]. У «Флорі … » В. В. Тарасова [6] присутність цього виду теж зазначена лише для 4-х адміністративних районів області; про наявність у Юр’ївському районі не згадується. На дослідженій цілині цей вид зосереджений переважно у верхній третині пологого схилу, найбільше біля терника. Головні локально-супровідні види – Stipa pennata L. s. str., Festuca valesiaca Gaud., Poa angustifolia L., Caragana frutex (L.) C. Koch, Salvia nutans L., Marrubium praecox Janka, Phlomis pungens Willd., Thymus marschallianus Willd.

Anemone sylvestris L. (анемона лісова) багаторічник, короткокореневищний, пучкокореневий, вегетативномалорухливий, гемікриптофіт, мегатроф, мезофіт, геліофіт, ентомофіл, баліст, степант-сільвант [6], занесений до Червоної книги Дніпропетровської області [7] та України [8]. Природоохоронний статус – «вразливий»

[7]. За «Флорою … » В. В. Тарасова [6], присутність цього виду зазначено лише для семи адміністративних районів області. Для Юр’ївського району не згадується. На Чаплинській цілині зосереджений на нижній її частині в безпосередній близькості з байраком; чисельність досить незначна і представлена лише одним відносно компактним угрупованням. Головні локально-супровідні види – Elytrigia repens (L.) Nevski, Caragana frutex (L.) C. Koch, Genista tinctoria L., Salvia nutans L., Poa angustifolia L., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova, Phlomis tuberosа L., Thalictrum minus L.

Hyacintella leucophaea (C. Koch) Schur (гіацинтик блідий) багаторічник, ефемероїд, цибулинний, короткокореневищний, стрижньокореневий, вегетативнонерухливий, геофіт, мезофіт, геліофіт, ентомофіл, петрофіт-степант [6], занесений до Червоної книги Дніпропетровської області [7]. Природоохоронний статус – «рідкісний» [7]. Зазначено, що вид розповсюджений по всій області [6, 7], проте про його конкретну знахідку у Юр’ївському районі досі було тільки одне повідомлення [9].

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Особини його бачили на території заказника «Варламівський» на плакорі та у верхній частині схилів до двох річечок [9]. На Чаплинській цілині – зустрічається на плакорі і є досить рівномірно розосередженим по всій її території, за чисельністю поступається лише горицвіту весняному (Adonis vernalis L.) та півникам карликовим (Iris pumila L.). Головними локально-супровідними видами гіацинтика блідого були Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Stipa pennata L. s. str., Festuca valesiaca Gaud., Caragana frutex (L.) C. Koch, Salvia nutans L., Iris pumila L., Adonis vernalis L, Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova.

Iris halophila Pall. (півники солелюбні) – багаторічник, гемікриптофіт, короткокореневищний, вегетативномалорухливий, рослина засолених ґрунтів, мезотроф, мезофіт, геліофіт, ентомохор, баліст, галофіт-пратант [6], занесений до Червоної книги Дніпропетровської області [7]. Природоохоронний статус – «рідкісний» [7]. Розповсюджені, за В. В. Тарасовим [6], у 12 районах області. Про присутність у Юр’ївському районі згадується лише за знахідкою в заказнику «Варламівський» і тільки «в нижніх третинах схилів степових ділянок» [9]. На Чаплинській цілині – зустрічається у верхній її частині, переважно біля тернику;

чисельність досить незначна і представлена лише двома відносно компактними угрупованнями. Головні локально-супровідні види півників солелюбних Elytrigia elongata (Host) Nevski, Elytrigia repens (L.) Nevski, Caragana frutex (L.) C. Koch, Salvia nutans L., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova, Achillea submillefolium Klok. Et Krytzka, Fragaria viridis Duch., Galium verum L.

Iris pumila L. (півники карликові) – багаторічник, ефемероїд, гемікриптофіт, довгокореневищний, пучкокореневий, вегетативнорухливий, мезотроф, мезофіт, геліофіт, ентомохор, гідрохор, степант, панонсько-середземноморський вид [6], занесений до Червоної книги Дніпропетровської області [7]. Природоохоронний статус

– «рідкісний» [7]. Розповсюджений – по всій області, по степах дифузно [6, 7]. На Біологічні науки Чаплинській цілині півники карликові розосереджені рівномірно по всій території і є одним з найчисельніших серед її первоцвітів. Головними локально-супровідними видами були Stipa capillata L., Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Stipa pennata L. s. str., Festuca valesiaca Gaud., Caragana frutex (L.) C. Koch, Salvia nutans L., Thymus marschallianus Willd.

Pulsatilla nigricans Strck (сон чорніючий) багаторічник, гемікриптофіт, стрижньокореневий, вегетативнонерухливий, оліго-мезотроф, мезофіт, геліофіт, ентомохор, анемохор, сільвант-пратант [6], занесений до Червоної книги Дніпропетровської області [7]. Природоохоронний статус – «рідкісний» [7]. У «Флорі … » В. В. Тарасова [6] присутність цього виду зазначено лише для 4-х адміністративних районів області. Про знахідки в Юр’ївському районі досі ніде не згадувалось. На Чаплинській цілині цей вид розташований у нижній її частині, за чисельністю досить незначний ( як і Adonis wolgensis Stev.). Головними локальносупровідними видами сону чорніючого були Poa angustifolia L., Stipa capillata L., Adonis vernalis L, Fragaria viridis Duch., Salvia nutans L., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova, Caragana frutex (L.) C. Koch, Achillea submillefolium Klok. Et Krytzka.

Перспективою подальшого дослідження є необхідність подальшого пошуку степових цілин, що збереглися від розорювання, вивчення їх фітоценотичних властивостей (особливо звертати увагу на наявність рідкісних видів рослин) та заповідання як складових екологічної мережі України.

ВИСНОВКИ

1. Фітоценотичні та екологічні позиції будь-яких рослин, у тому числі й рідкісних первоцвітів, повніше розкривають відомості про їхні супровідні види. Чим вони чисельніші та чим ближче розташовані до особин виду, що характеризується, тим вище їхнє індикаційне значення. Такі дані є об’єктивним підґрунтям для прогнозу розвитку досліджуваної популяції в природних умовах та успішності вирощування її рослин (за необходністі) у культурі.

2. Чаплинська цілина зберегла унікальність флористичного складу, про що свідчить, крім іншого, наявність у її складі рідкісних видів первоцвітів, характерних для степової екосистеми.

3. Ураховуючи важливе значення решток степових фітоценозів, присутність у складі даної степової цілини червонокнижних видів та відносну її незайманість (як на сьогодення, доволі рідкісне позитивне явище), необхідне термінове її заповідання в статусі, що гарантував би збереження як осередку одного з різновидів справжнього степу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР / А.Л. Бельгард – Киев:

КГУ, 1950. – 264 с.

2. Вакаренко Л.П. Відновлення степів України: Проблеми, інституційні можливості та потреби / Відп. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: Cтан та перспективи. – Київ: Хімджест, 2003. – С. 177-187.

3. Мицик Л.П. До характеристики еколого-фітоценотичної позиції рідкісних видів рослин (на прикладі угруповань степової цілини) / Л.П. Мицик, О.С. Тарасова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – Вип. 39. С. 3-6.

Вісник Запорізького національного університету № 3, 2012

4. Лісовець О.І. Структурні особливості степового та лісового трав’янистого покриву в Присамар’ї / О.І. Лісовець, Л.П. Мицик // Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т. 19, № 3-4. – С. 25-30.

5. Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д.Н., Котов М.И.,.

Прокудин Ю.Н и др.] – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

6. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини.

Біолого-екологічна характеристика видів / В.В. Тарасов // Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 275 с.

7. Червона книга Дніпропетровської області. (Рослинний світ) / Під ред.

А.П. Травлєєва. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010. – 500 с.

8. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. Київ:

Глобалконсалтинг, 2009. 912 с.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Державна архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ Методичні рекомендації СХВАЛЕНО Протокол засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву 27.12. 2013 № 6 Київ–2013 Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів : метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л.В. Димитрова, В.О. Кітам, О.В. Мельниченко, Н.М. Христова, – К., 2013. – 43 с. У...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Милобог Юрій Валерійович УДК:598.279.24:502.743(477-212.6) СОКОЛОПОДІБНІ (FALCONIFORMES) СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ: ВИДОВИЙ СКЛАД, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ, ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА 03.00.08 – зоологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі зоології Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ Криворізький національний...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Випуск 17 Канова Л.П. (Житомир, Україна) Концепт “УСПІХ” в англійській та українській мовних картинах світу У статті розглянуто концепт “успіх” в англійській та українській мовних картинах світу. Автором проаналізовано концепт як багатогранне поняття, яке може проявлятися у різних сферах життя людини. Виділено семантичні групи з відповідними семантичними центрами, що дає змогу визначити загальне асоціативне поле досліджуваного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ПУСТОВАЛОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА УДК: 618.146:616.988+576.8.077.3/-022.7-076.5 ЦИТОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОЦИТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ І ЦЕРВІКАЛЬНОГО КАНАЛУ ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ВІРУСНОМУ ТА БАКТЕРІАЛЬНОМУ ІНФІКУВАННІ 14.03.09 – гістологія, цитологія та ембріологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Серія «Біологічні Студії» заснована у 2009 році І. В. Шидловський Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни За редакцією Й....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«УДК 347.4 А. С. Коломієць, аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ З СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА Cтаттю присвячено аналізу цивільних правовідносин з сурогатного материнства, визначенню основних понять, правової регламентації і складу даних правовідносин. Ключові слова: сурогатне материнство, правове регулювання штучного запліднення, цивільні правовідносини з сурогатного материнства. Постановка проблеми....»

«D4-09 a-.qxd 24.11.2009 18:56 Page 25 до внеску у загальну захворю THE ESTIMATION AND FORECASTING RISK FOR HEALTH OF ваність та інших канцерогенних THE POPULATION ON TERRITORY TECHNOGENIC LOADS речовин і визначення прояву їх впливу на інші локалізації раку. BY INDUSTRIAL WASTES ЛІТЕРАТУРА Shevchenko A.A., Ogir K.Y., Ogir L.B. 1. Рак в Україні, 2006 2007. Захворюваність, смертність, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я показники діяльності онколо гічної служби / З.П. Федорен НАСЕЛЕННЯ НА...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК 631.461:631.51:633.34 ГРИГОР’ЄВА О.М., кандидат с.-г наук, доцент Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН е-mail: grigorjeva_elena@mail.ru ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Досліджено ефективність застосування мікробного препарату комплексної дії Ризогумін як окремо, так і у комбінації з регуляторами росту...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей Н. В. СВЕРЛОВА НАУКОВА НОМЕНКЛАТУРА НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ ФАУНИ УКРАЇНИ Львів 2003 Национальная академия наук Украины Государственный природоведческий музей Н. В. СВЕРЛОВА НАУЧНАЯ НОМЕНКЛАТУРА НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ ФАУНЫ УКРАИНЫ Львов 2003 ББК 691.9-8(4 Ук) С УДК 594.38(477) Сверлова Н. В С 24 Наукова номенклатура наземних молюсків фауни України. Львів, 2003. с. 18ЕУЫ 966-02-2810-4 У довіднику наведено наукову номенклатуру і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»