WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1. ПІБ Кисилевська Альона Юріївна 2. Назва Удосконалення національної нормативної бази на лікувальні води 3. Спеціальність 05.01.02 — Стандартизація, сертифікація та метрологічне ...»

-- [ Страница 1 ] --

1. ПІБ

Кисилевська Альона Юріївна

2. Назва

Удосконалення національної нормативної бази на лікувальні води

3. Спеціальність

05.01.02 — Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

4. Місце роботи

«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства

охорони здоров’я України»

5. Де виконана дисертація

«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»

6. Науковий керівник Нікіпелова Олена Михайлівна, к.х.н, с.н.с

7. Опоненти Ванько Володимир Михайлович, д.т.н., професор Гордієнко Тетяна Богданівна, к.т.н., с.н.с

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами планів науково-дослідних робіт (НДР) Державної установи «Український науководослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» (ДУ «УкрНДІМРтаК МОЗ України») за темами: «Наукові основи визначення напрямів спеціалізації санаторно-курортних закладів» (2006 р., № держреє-страції 0105U001444), «Наукове обґрунтування можливості оголошення природних територій України курортними територіями державного чи місцевого значення» (2007 р., № держреєстрації 0107U005400), «Наукове обґрунтування критеріїв оцінки природних територій курортів України щодо оголошення їх курортними територіями державного та місцевого значення» (2008 — 2010 рр., № держреєстрації 0108U001953) — у цих роботах авторка була відповідальним виконавцем; «Медикобіологічна оцінка якості та цінності мінеральних вод свердловин 2-РГД, 5-К, 7-А, 7-К, 9-Б, 6-Т, 22-РГД, 85-РГ, 121-РГД Трускавецького 16-РК, 28-РГД, 43-РГ, 61-РГД, 5-РГД, родовища Львівської області, а також розведених вод, розробка кондицій» (2010 р., № держреєстрації: 0110U002983).

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є удосконалення нормативної бази на лікувальні води шляхом розробки системи проектів нормативних документів щодо їх використання у медичній практиці.

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі:

— дослідити сучасний стан вітчизняної та міжнародної бази щодо мінеральних та лікувальних вод, проаналізувати методи оцінювання якості ЛВ вітчизняної та міжнародної практики;

— дослідити технології забезпечення та оцінювання якості ЛВ різних типів, які використовуються для відпуску процедур, на усіх етапах життєвого циклу ЛВ; виявити потенційні джерела впливу на якість організації процесу;

— розробити метод кваліметричного оцінювання якості організації відпуску процедур з використанням ЛВ;

— розробити модель моніторингу біологічно активних компонентів та сполук (БАКС) і основних іонів ЛВ різних типів, які використовуються для відпуску процедур;

— запропонувати типові НД щодо забезпечення та контролювання якості організації відпуску процедур з використанням ЛВ: типову технологічну інструкцію та типову анкету для кваліметричного оцінювання якості; впровадити типові НД у санаторнокурортних закладах;

— розробити систему забезпечення якості ЛВ на усіх стадіях їх життєвого циклу;

— розробити проект стандарту на ЛВ;

- розробити пропозиції до Концепції розвитку нормативної бази на ЛВ в Україні.

10. Наукова новизна отриманих результатів Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні нормативної бази щодо використання ЛВ у медичній практиці для забезпечення та підвищення їх якості шляхом впровадження наступних розробок:

вперше розроблено метод кваліметричного оцінювання якості процесу відпуску процедур з використанням ЛВ, у якому одиничні показники якості оцінюються за допомогою типової анкети, а комплексний показник є середньоарифметичним одиничних показників з урахуванням їх коефіцієнтів вагомості, що дозволяє кількісно оцінювати рівень якості організації відпуску процедур з використанням ЛВ у будь-якому санаторнокурортному закладі та виявити невідповідності у загальному процесі використання ЛВ;

розроблено модель моніторингу якості різних типів ЛВ під час відпуску процедур, яка включає схему визначення біологічно активних компонентів та сполук та основних іонів ЛВ різних типів у критичних точках технології організації відпуску процедур з використанням ЛВ, що дозволяє оптимізувати контроль якості ЛВ під час їх практичного використання;

розроблено наукове обґрунтування параметрів безпечності ЛВ, яке базується на урахуванні обов’язкових параметрів безпечності ЛВ, хімічних та мікробіологічних характеристиках з суттєвим розширенням їх переліку, що приводить стандарт на ЛВ у відповідність до міжнародних вимог;

розроблено пропозиції до Концепції розвитку нормативної бази на ЛВ в Україні та механізм забезпечення її реалізації за рахунок актуалізації чинних і прийняття нових нормативно-правових актів щодо використання ЛВ, реформування контролюючих органів, введення в штат установ, які використовують ЛВ, бальнеотехніків та менеджерів з управління якістю, формування державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації цих спеціалістів, розробки критеріїв акредитації санаторно-курортних закладів, що використовують ЛВ.

11. Апробація результатів дисертації Матеріали дисертації доповідались і обговорювались на наукових, у т.ч.

міжнародних, конференціях: науково-практичній конференції (НПК) з міжнародною участю «Кліматолікування, лікувальна фізкультура, механотерапія, фітотерапія»

(Євпаторія, 2005); ІІІ Національному конгресі фізіотерапевтів та курортологів України «Медична реабілітація — сучасна система відновлення здоров’я» (Ялта, ЗАТ «Клінічний санаторій «Парус», 2006); Международном научном конгрессе Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения «Вода и климат для здоровья в современном обществе»

(Андорра, 2006); VII конгресі фізіотерапевтів та курортологів АР Крим (Євпаторія, 2007); НПК медпрацівників Укрзалізниці та санаторно-ку-рортних закладів України «Теорія та практика курортної справи», присвяченій 55-річчю з дня заснування Медичного центру реабілітації залізничників Південно-Західної залізниці (Хмільник, 2008); ІІІ з’їзді фізіотерапевтів, курортологів та медичних реабілітологів симпозіуму «Основні напрями ровитку курортної справи в сучасних умовах» (Ялта, ЗАТ «Клінічний санаторій «Парус», 2008); Международном научном конгрессе и 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК) (Китай, Гуанчжоу, 2008); НПК «Роль санаторно-курортного лікування в вирішенні проблем збереження здоров’я нації, наукове, медичне, еконо-мічне, соціальне та суспільне його значення», присвяченій 130-річчю курорту Моршин (Моршин, 2009);

конференції «Екологічні, медичні та економічні аспекти середовища життєдіяльності людини» (Солочин, 2010); НПК з міжнародною участю «Вода в харчовій промисловості»

(Одеса, 2010); міжнародній конференції молодих вчених «Актуальні питання відновлювальної медицини» (Одеса, 2010); НПК, приуроченій до: 70-річчя від дати утворення інституту, 100-річчя від дня народження д.мед.н. Г. С. Мосінга, Дня науки «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни» (Львів, 2010); НПК молодих вчених «Молодь у розбудові санаторно-курортної справи» (Одеса, 2011); ІІІ міжнародній НПК «Якість технологій — якість життя» (Харків, 2011); підсумкових наукових сесіях ДУ «УкрНДІМРтаК МОЗ України» (Одеса, 2006 — 2011); ХІ НПК з міжнародною участю «Актуальні питання медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії дорослих та дітей»

(Євпаторія, 2011); міжнародній НПК «Проблеми та перспективи розвитку етапного відновлювального лікування» (Одеса, 2012); ХІІ конгресі АР Крим «Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии (Євпаторія, 2012).

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ:

1. Кисилевська, А. Ю. Основні результати моніторингу сульфідних мінеральних вод при їх використанні у санаторно-курортних закладах // Труды Одесского политехнического университета : науч. и произв.-практ. сб. — 2009. — вып. 1 (31). — С. 173—177.

2. Нікіпелова, О. Мінеральні лікувальні води: методичні та методологічні основи вивчення та стандартизації / О. Нікіпелова, А. Кисилевська // Стандар-тизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 2. — С. 8—14.

3. Бабов, К. Лікувальні води: сучасний стан національної та міжнародної нормативної бази / К. Бабов, А. Кисилевська, О. Нікіпелова // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2011. — № 5. — С. 3—11.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Бабов, К. Д. Контролювання якості вуглекислих лікувальних вод при використанні їх для відпуску процедур / К. Д. Бабов, О. М. Нікіпелова, А. Ю. Кисилевська // Харчова наука і технологія. — 2011. — № 4. — С. 7—10.

5. Нікіпелова, О. М. Гігієнічні нормативи щодо мінеральної лікувальнопрофілактичної води та лікувальної води — каталізатор розвитку їх стандарти- зації в Україні / О. М. Нікіпелова, А. Ю. Кисилевська // Харчова наука і техно-логія. — 2010. — № 2 (11). — С. 26—29.

6. Технічні вимоги до організації лікувальних процедур із застосуванням мінеральних вод / К. Д. Бабов, О. М. Нікіпелова, А. Ю. Кисилевська, Л. Б. Со-лодова, С. І. Ніколенко, А. В. Мокієнко. — К.: Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2008. — 58 с.

7. Минеральные лечебные воды курортов Крыма [Бабов К. Д., Дышло- вой И. Н., Зернаев Ю. Я., Ежов В. В., Ижетникова А. А., Кисилевская А. Ю., Никипелова Е. М., Николенко С. И., Новодран А. В., Поберская В. В., Солодо- ва Л. Б., Стоянова А. А., Тхоржевский В. М.] ; под ред. К. Д. Бабова, Е. М. Никипеловой. 2-е изд. Одесса, 2012. 212 с.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

8. Никипелова, Е. М. Современные требования к изучению, стандартизации, мониторингу качества минеральных лечебных вод в Украине / Е. М. Никипелова, Л.

Б. Солодова, А. Ю. Кисилевська // Материалы Международного науч. Конгр.

Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК) «Вода и климат для здоровья в современном обществе», Андорра, 8—11 ноября 2006 г. — К. — 2006.

— С. 68—69.

9. Кисилевська, А. Ю. Міжнародна стандартизація мінеральних вод // Наук.практ. міжнар. конф. молодих вчених «Актуальні питання відновлювальної медицини», м. Одеса, 23—24 вересня 2010 р. — Одеса, 2010. — С. 19—22.

10.Кисилевська А. Ю. Європейське нормування біологічно активних компонентів та сполук мінеральних вод, що використовуються для відпуску лікувальних та СПА-процедур // Матеріали XI наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання медичної реабілітації та фізіотерапії дорослих і дітей», 28—29 вересня 2011 р., м. Євпаторія, АР Крим. — Київ — Євпаторія, 2011. — С. 120—121.

11.Нікіпелова, О. М. Про необхідність розробки національного стандарту на мінеральні природні лікувальні води / О. М. Нікіпелова, С. І. Ніколенко, А. Ю. Кисилевська // Матеріали ІІІ Нац. конгр. фізіотерапевтів та курортологів «Медична реабілітація — сучасна система відновлення здоров’я» м. Ялта, 3—6 жовтня 2006 р. — Ялта, 2006. — С. 110—111.

12.Нікіпелова, О. М. Технологічна Інструкція з організації лікувальних процедур із застосуванням мінеральних лікувальних вод у санаторно-курортних закладах ЗАТ «Трускавецькурорт» / О. М. Нікіпелова, А. Ю. Кисилевська // Матеріали ІХ наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Роль санаторно-курортного лікування в вирішенні проблем збереження здоров’я нації, наукове, медичне, економічне, соціальне та суспільне його значення», присвяч.130-річчю курорту Моршин 1—3 жовтня 2009 р., м. Моршин — К., 2009. — С. 175—176.

13.Нікіпелова, О. М. Про розробку нових нормативних документів щодо відпуску лікувальних процедур при бальнеотерапії, пелоїдотерапії та питному лікуванні мінеральними водами / О. М. Нікіпелова, А. Ю. Кисилевська, А. В.

Мокієнко // Теорія та практика курортної справи : матеріали наук.-практ. конф.

медпрацівників Укрзалізниці та санаторно-курортних закладів України, присвяч. 55річчю з дня заснування Медичного центру реабілітації залізничників ПівденноЗахідної залізниці, 14—15 травня, 2008 р., Хмільник, 2008. — С.107—108.

14.О разработке нового документа — Инструкция «Контроль безопасности и качества минеральных вод при отпуске лечебных процедур» / К. Д. Бабов, Е. М.

Никипелова, А. Ю. Кисилевская, А. В. Мокиенко // Международный научный конгресс и 61-ая сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной Федера-ции Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК), 26—28 ноября 2008 г. : материалы когр., Гуанчжоу (Китай), 2008. — Китай. — С. 134—135.

15.Наукове обґрунтування технологічної схеми відпуску лікувальних процедур при використанні мінеральних вод / К. Д. Бабов, О. М. Нікіпелова, А.

Ю. Кисилевська, Л. Б. Солодова // Матеріали конф. «Екологічні, медичні та економічні аспекти середовища життєдіяльності людини», 1—5 березня 2010 р., Свалявський р-н, с. Солочин, 2010. — К. : Знання. — С. 3—4.

16.Гігієнічний норматив «Параметри безпечності природної мінеральної води» / О. М. Нікіпелова, Л. Б. Солодова, С. І. Ніколенко, А. Ю. Кисилевська, А. В.

Мокієнко. // Зб. тез доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Вода в хар-човій промисловості» 24—25 березня 2010 р., м. Одеса, — О. — 2010. — С. 23.

17.Щодо необхідності гігієнічних нормативів параметрів безпечності мінеральних вод як основи розробки та впровадження державних санітарних правил і норм / Мокієнко А. В., Нікіпелова О. М., Кисилевська А. Ю., Солодо-ва Л.Б., Ніколенко С. І. // Матеріали наук.-практ. щорічної 7-ої ювіл. конф. «Су-часні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни», приуроченої до: 70-річчя від дати утворення інституту, 100-річчя від дня народження д.мед.н. Г. С. Мосінга, Дня науки, травень 2010 р., м. Львів. — С. 111.

18.Кисилевська, А. Ю. Використання діаграм Ісікави та Парето для оціню-вання якості лікувальних вод при відпуску лікувальних процедур / А. Ю. Киси-левська, О.

М. Нікіпелова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку етапного відновлювального лікування», «День науки», 29—30 березня 2012 р., м. Одеса. — Одеса. — 2012. — С. 65—66.

19.Нікіпелова, О. М. Типова «Анкета для кваліметричного оцінювання якості організації процедур з використанням лікувальних вод» / О. М. Нікіпелова, А. Ю. Кисилевська // Міжнар. мед. конгр. «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», 25—27 вересня 2012 р., м.

Київ: [тези доповідей].— К.: ЕкспоПлаза, 2012. — С. 71—72.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Штучний Інтелект Написав Данич Михаил П'ятниця, 01 листопада 2013, 11:48    Штучний інтелект (ії, англ.Artificial intelligence, AI) наука та технологія создания інтелектуальних машин, особливо інтелектуальних комп'ютерних програм. Ії пов'язаний з схожим Завдання Використання комп'ютерів для розуміння людського інтелекту, альо НЕ обов'язково обмежується біологічно правдоподібнімі методами. Походження и розуміння терміну «штучний інтелект»                Процітоване в Преамбулі визначення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ТЕХНОЛОГІЯ ВАКЦИН МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«Національна академія наук України Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного КУЗЕМКО Анна Аркадіївна УДК 581.55:581.526.45:581.524.34(477) ЛУЧНА РОСЛИННІСТЬ ЛІСОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ 03.00.05 — ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ — 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі трав’янистих рослин природної та культурної флори Національного дендрологічного парку...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК 631.432.2:631.58 ТАНЧИК С. П., доктор с.-г. наук, професор САЛЬНІКОВ С. М., аспірант Національний університет біоресурсів і природокористування e-mail: Salnikovsm@ukr.net ВИНОС ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ БУР’ЯНАМИ З ҐРУНТУ АГРОФІТОЦЕНОЗУ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ У статті висвітлено основні результати по вивченню кількості елементів живлення, винесених основними бур’янами, що сформувалися в агрофітоценозі буряків цукрових, залежно...»

«УДК 371.7+37.014.5+613 Здоров’язбережувальна діяльність у школах здоров’я: зарубіжний досвід Валентина Єфімова У статті подано аналіз закордонного досвіду діяльності шкіл сприяння здоров’ю в Європі, виявлено значну актуальність цього питання для української педагогіки, розглянуто головні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до організації збереження здоров’я дітей і молоді шкільного віку. Ключові слова: здоров’я, здоров’язбереження, школи сприяння здоров’ю, професійна підготовка,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«Випуск 197. Том 209 УДК 372.8: 574.2+502.7 Лебідь С. Г., Федорович Г. Т. ЗМІСТ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ Статтю присвячено аналізу змісту біологічної освіти в системі фахової підготовки екологів. Розглянуто зміст навчальних елементів курсу «Біологія» з циклу нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки. Обґрунтовано доцільність введення у навчальний процес підготовки екологів в університеті таких дисциплін вибіркового циклу: «Основи загальної...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М.Г. ХОЛОДНОГО РАЙДА Олена Володимирівна УДК 582.26 ВОДОРОСТІ ВОДОЙМ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ “НИЖНЬОВОРСКЛЯНСЬКИЙ” (УКРАЇНА) 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університенті імені. В.Н. Каразіна. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Догадіна Тетяна Василівна Харківський...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій Джерела та література 1. Зузук Ф. В. Вірогідність впливу розробки Хотиславського родовища родовища крейди на заповідні екосистеми Волині / Ф. В. Зузук, В. Г. Мельничук, І. І. Залеський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – № 9. – С. 3–11.2. Палієнко В. П. Загальне геоморфологічне районування території України / В. П. Палієнко // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 1. – С. 3–12. 3. Природа...»

«отриманого досвіду та заохочення інноваційної практики, що передаються наступним поколінням, дало змогу провести аналогію із біологічним ДНК та визначити основні принципи його формування з метою подальшого ефективного застосування. Перспективи подальших досліджень Варто зауважити, що впровадження концепції інноваційного ДНК не завжди гарантує успіх, оскільки розвиток та реалізація ідей залежить не лише від самої її концепції, а також від наявних наукових знань, навичок та вмінь. Отже, лише...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»