WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Публікації А.П.Голиков, В.Г.Клименко, Э.А.Попова Учет влияния хозяйственной деятельности на водные ресурсы и баланс вод при мелиорации земель /Экологические и экономические аспекты ...»

Публікації

А.П.Голиков, В.Г.Клименко, Э.А.Попова Учет влияния хозяйственной деятельности на водные ресурсы и баланс вод при мелиорации земель /Экологические и экономические аспекты мелиорации. Тезисы докладов УШ Всесоюзной конференции по мелиоративной географии, 4-6 октября

1988 г. Климат. Эрозия и дефляция. Охрана природы. Методика исследований. Преподавание мелиоративной географии. Таллин, 1988. Т.4. – с. 135В.Г.Клименко, Є.А.Попова Якість вод Лівобережної частини

2.

України // Сучасні географічні проблеми Української РСР: Тези доп. У1 з’їзду Геогр. товариства УРСР.- к., 1990. – с.39-40.

Некос В.Ю., Клименко В.Г., Васильчик С.О. Проблеми земель 3.

водного фонду Харківської області // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Харків – Кременчук, 2001. т.4.- 11 с.

Байназаров А.М., Гвоздь М.А., Жемеров О.О., Захаров С.В., Клименко В.Г. та ін. Участь студентів у навчально-методичному забезпеченні безперервної освіти з географії і картографії. 2002. – с.300-303.

В.Г.Клименко, М.А.Гвоздь, Ю.Ф.Кобченко Комплекс навчальних 5.

завдань з гідрології та метеорології /Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наук

ових праць.- Вінниця: Консоль, 2002. -– С.307-308 В.Г.Клименко, Ю.Ф.Кобченко, М.А.Гвоздь Внесок 6.

Г.П.Дубинського у Вітчизняну географію /Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в кранах СНД: досвід, проблеми, перспективи. – Вінниця: Ант екс –У лтд, 2003. – с.224-226.

Водні ресурси України, їх використання та охорона // Географія, 7.

№ 19, 2004. – с.8-11.

Клименко В.Г. Оцінювання якості поверхневих вод за індексом 8.

забрудненості //Географія, № 6(10), 2004. – с. 2-3.

Клименко В.Г. Екологічна оцінка сучасного стану якості річкових вод басейну Сіверського Дінця /Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб.наук.праць. В 4-х т. – К.:ВГЛ Обрій, 2004. – Т.3.- с. 292-294.

10. В.Г.Клименко, В.О.Левицька Землі водного фонду Харківської області та їх охоронна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Регіон – 2004: стратегія оптимального розвитку” (11-13 листопада 2004 р., м. Харків) /Гол.ред колегії В.С.Багіров // РВВ Харківського національного університету ім..В.Н.Каразіна, Харків, 2004. – с. 91-92..

11. Н.А.Гвоздь, В.Г.Клименко, В.А.Резуненко Новые методы моделирования и прогнозирования в агрометеорологических исследованиях //Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць.- Вінниця:Антекс, УЛТД, 2004. – Вип.4, с.73-75.

12. Клименко В.Г., Носуля Н.О. Цікаве про моря та океани //Географія, № 7 (35), 2005.- с. 19-23.

13. Гопченко С.Д., Кресс Л.Є., Кучеренко Н.В., Клименко В.Г., Степанян С.В. Гідрологгія /Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом “Екологія” /Навчальне видання /За ред. Проф.. В.Ю.Некоса, проф.. Т.А.Софронова. – Х.:

ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – с.79-87.

14. Клименко В.Г., Гвоздь М.А., Кобченко Ю.Ф. Метеорологія і кліматологія в Харківському університеті / Вісник Харк. Нац.ун-та, № 655.- Харків: Основа, 2005.с. 103-107.

15. Клименко В.Г., Поклонський О.О. Активізація творчої діяльності учнів у навчальному процесі: наукове підгрунття, шляхи реалізації //ХУ Міжнародний науково-методичний семінар “Наукові основи організації і проведення пошуково-творчої роботи студентів та учнів у системі безперервної географічної і картографічної освіти. «- К.: Інститут передових технологій, 2006.- Випуск :6 – С.107-111.

16. В.Г.Клименко За сторінками шкільного підручника географії.

Хрестоматія 6 клас. Харків: Вид.група “Основа”, 2006. – 192 с. – (Б-ка журнала “Географія”. Вип.. 3 (27).

17. Клименко В.Г. Екологічна оцінка поверхневих вод басейну р.Сіверський Донець.//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Регіон – 2006”: стратегія оптимального розвитку” (15-16 травня 2006 року, м.Харків) / Гол.ред колегії В.С.Ьакіров // РВВ Харківського національного університету ім..В.Н.Каразіна, Харків, 2006. – 150 с.

18. Э.А.Попова, В.Г.Клименко Тесты лабораторних работ по гидрологии для студентов дневного и вечернего отделений геологогеографического факультета.- Харьков, :ХГУ, 1980. – 22 с.

19. Э.А. Попова, В.Г. Клименко Методические указания к лабораторным работам по гидрологии для студентов дневного и вечернего отделений и студентов-иностранцев, обучающихся на факультете. – Харьков: ХГУ, 1984. – 22 с.

20. Методические указания по проведению полевой гидрологической практики для студентов 2-3 курсов /Сост. Э.А. Попова, В.Г. Клименко. – Харьков: ХГУ, 1986. – 24 с.

21. Учебная общегеографическая практика. Методические указания для студентов-географов / Сост. А.Д.Бабич, Н.А. Гвоздь, Э.А.Попова, В.Г.Клименко, И.М.Подоба, А.В.Климов, С.А.Юрченко. – Харьков: ХГУ, 1987. – 82 с.

22. Ю.Ф.Кобченко, В.Г.Клименко, М.А.Гвоздь Вимірювання променистої енергії та розрахунок складових радіаційного балансу.- Харків: ХДУ, 1998. – 25 с.

23. Загальна гідрологія: Лабораторні роботи для студентів-географів 1 курсі геолого-географічного факультету/ В.Г.Клименко, М.А.Гвоздь. – Харків: ХДУ, 2001.- 22 с.

24. В.Г.Клименко Загальна гідрологія: Навчальний посібник для студентів-географів.- Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006. – 166с.

25. Клименко В.Г. Використання комп’ютера при виконанні робіт з гідрології./ Проблеми безперервної географічної освіти і картографії.: Збірник наукових праць.- К.: Інститут передових технологій, 2007.- Вип.. 7.С.86-89.

26. І.Ю.Левицький, А.М.Байназаров, О.О.Байназарова, М.А.Гвоздь, О.О.Жемеров, В.Г.Клименко, Ю.Ф.Кобченко, В.Е.Лунячек, В.А.Пересадько, Ю.І.Прасул, О.Ю.Селі верстов Лабораторія геоінформаційних технологій університетської кафедри географії та картографії../ Проблеми безперервної географічної освіти і картографії.: Збірник наукових праць.- К.:Інститут передових технологій, 2007.- Вип.. 7.- С.3-7.

27. Клименко В.Г. Гідролого-екологічна характеристика річок м. Харкова./Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Регіонстратегія оптимального розвитку” (17-18 квітня 2007 р. м. Харків) /Гол.

редактор В.С.Багіров //РВВ Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Харків, 2007.- 252 с.

28. Клименко В.Г. За сторінками шкільного підручника географії.

Хрестоматія. 7 клас. – Х.: Вид.група “Основа”, 2007. – 192 с.

29. Клименко В.Г. Гідрографічна мережа і водні ресурси Харківської області./ Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.- № 753.- Харків, Харківський національний університет, 2007. – С.76-80.

30. Клименко В.Г., Левицька В.О. Загальна гідрологія: Програма і лабораторні роботи для студентів-географів 1 курсу геолого-географічного факультету. – Харків: ХНУ, 2007. – 62 с.

31. Клименко В.Г. Основи океанології: Навчальний посібник для студентів-географів.- Харків, 2007. – 114 с.

32. Клименко В.Г., Черкашина Н.І. Загальна гідрологія. Українськоросійсько-англійський словник: Навчальний посібник. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 176 с. (рекомендовано Вченою радою університету)

33.Клименко В.Г., Дейнеко О.М. Використання комп’ютерних інформа ційних технологій при вивченні теми «Гідросфера» у школі /Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – К.: Інститут передових технологій, 2008.- Випуск 8. – С.123-125.

34.Клименко В.Г. Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Харківської області. /Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 824. – Геологія-Географія-Екологія. Випуск 29. – Харків, 2008. – С.127-131.

35.Клименко В.Г., Фролова Л.І., Терещенко І.В. Формування у студентів знань і вмінь про хімічний склад та оцінку якості поверхневих вод./Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. Випуск 9. – К.: Інститут передових технологій, 2009. –С. 107-113.

36.Клименко В.Г., Фролова Л.І. Екологічна оцінка природних ресурсів:

Методичний посібник для студентів. – Харків: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2009.

– 64 с.

37. Valentyna Klymenko, Nadiya Cherkashyna Main tendencies in use of water resources of Kharkiv Region and ways of their Economy / Час опис соціально-економічної географії. – Харків:ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2010.- Вип. №8 (1). – С.110-114.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


38. Клименко В.Г., Кійко С.О. Визначення середнього багаторічного стоку та його картографування в курсі «Гідрологія України»/ Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків:ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2010. – Вип. 12.- С.78-85.

39. Клименко В.Г. Гідрологія України: Навчальний посібник для студентів-географів. – Харків:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. - 99 с.

40. Клименко В.Г., Клименко О.Ю. Фізична географія України: Словник -довідник.- Харків: Форт, 2010. – 270 с.

41. Клименко В.Г., Кійко С.О. Норма та мінливість стоку: Методична розробка для студентів-географів. – Харків, 2010. – 22 с.

42. Клименко В.Г., Цигічко О.Ю. Забруднення атмосферного повітря: Методична розробка для студентів-географів.- Харків:Екограф, 2010. -25 с.

43. Клименко В.Г., Картун С. В.Природно-ресурсний потенціал Харківської області: стан, використання: Методична розробка для студентівгеографів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 14 с.

44. Клименко В.Г., Клубань С.С. Гідрокліматичні ресурси Харківської об ласті: Методичний посібник для студентів-географів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 40 с.

45. Клименко В.Г., Петрова Н.В. Оцінка якості води р. Харків: Методичний посібник для студентів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 58 с.

46. Клименко В.Г., Локтіонова О.В. Гідрографічна характеристика річок Харківської області: Методичні вказівки. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. -45 с.

47. В.Г. Клименко, Г.Г. Бойко, А.О. Івашина, Н.С. Федь Особливості формування хімічного складу води ріки Сіверський Донець / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ і. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 13. – с. 45-50.

48. В. Г. Клименко Вивчення водних ресурсів України / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ і. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – с. 45-47.

49.Клименко В.Г., Журавель Г.Г. Вивчення гідрологічного режиму річок України (на прикладі річки Уда). / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2012. - Випуск 15- С.50-55.

50. Клименко В.Г. Екологічна оцінка якості води річки Харків у межах України./ Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. - Випуск 16. – С.40-44.

51.Клименко В.Г., Локтіонова О.В. Гідрографічна характеристика річок Харківської області: Методичні вказівки. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. -45 с.

53.Клименко В.Г., Білецька К. Г. Екологічна оцінка якості води річок Харківської області: Методичний посібник для студентів / В. Г. Клименко, К.

Г. Білецька.- Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна., 2012. – 94 с.

54.Клименко В.Г., Івашина А. О. Водні маршрути річкою Десна:

туристський путівник / В. Г. Клименко, А. О. Івашина. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 84 с.

55.Клименко В.Г. Журавель Г. Г. Гідроекологічна оцінка поверхневих вод басейну р. Уда (в межах Харківської області): Методичний посібник для студентів / В.Г. Клименко, Г.Г. Журавель.- Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. - 100 с.

56.Клименко В.Г., Федь Н.С. Гідроекологічна характеристика поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець (в межах Харківської області): Методичний посібник. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 76 с.

1. Valentyna Klymenko, Nadiya Cherkashyna Main tendencies in use of water resources of Kharkiv Region and ways of their Economy / Час опис соціально-економічної географії. – Харків:ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2010.- Вип. №8 (1). – С.110-114.

Клименко В.Г., Кійко С.О. Визначення середнього багаторічного 2.

стоку та його картографування в курсі «Гідрологія України»/ Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків:ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2010. – Вип. 12.- С.78-85.

Клименко В.Г. Гідрологія України: Навчальний посібник для 3.

студентів-географів. – Харків:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. - 99 с.

Клименко В.Г., Клименко О.Ю. Фізична географія України: Словник -довідник.- Харків: Форт, 2010. – 270 с.

Клименко В.Г., Кійко С.О. Норма та мінливість стоку: Методична 5.

розробка для студентів-географів. – Харків, 2010. – 22 с.

Клименко В.Г., Цигічко О.Ю. Забруднення атмосферного повітря: Методична розробка для студентів-географів.- Харків:Екограф, 2010. -25 с. 
Похожие работы:

«Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 200 (Праці Теріологічної школи. Випуск 9. С. 7–20) УДК: 502.742 Раритетна фауна та критерії раритетності видів Ігор Загороднюк Раритетна фауна та ознаки раритетності видів. — Загороднюк І. — Розглянуто поняття раритетної фауни з огляду на перспективи її збереження. Проаналізовано складові поняття «раритетність», критерії визначення раритетів і місце раритетів у «червоних» списках. У якості одного з критеріїв раритетності розглянуто представленість...»

«ЗБІРНИК Н А У К О В И Х П РА Ц Ь НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “І Н С Т И Т У Т З Е М Л Е Р О Б С Т В А УААН” СПЕЦВИПУСК Київ 2007 Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2007. – Спецвипуск. – 150 с. У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва. Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (спецвипуск) рекомендовано...»

«ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА» ЗМІСТ Лекція 1. Предмет і задачі судово-ветеринарної експертизи.3 1. Лекція 2. Процесуальні основи судово-ветеринарної експертизи.7 2. Лекція 3. Судова танатологія..10 3. Лекція 4. Класифікація смерті та її причин.14 4. Лекція 5. Експертиза в акушерській практиці.18 5. Лекція 6. Судова токсикологія..22 6. Лекція 7. Судова експертиза харчових продуктів тваринного 7. походження..26 8. Лекція 8. Судова відповідальність ветеринарних...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (спеціальність “Менеджмент організацій” спеціалізація “Управління якістю”) (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доктором біологічних наук, професором кафедри медичного та екологічного менеджменту О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 1 від 26.08.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 330.111.6:658.821 ББК 65 Гуцаленко Оксана Олександрівна, асистент Кафедра організації обліку та звітності Вінницький національний аграрний університет ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В статті висвітлено основні складові та проведено аналіз природно-економічного потенціалу для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства в Україні. Визначено,...»

«РОЗДІЛ II. Біологія. № 7, 2010 УДК 581.55.(477.8) О. Я. Іванців – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки; В. В. Іванців – кандидат історичних наук, доцент кафедри екології Луцького національного технічного університету Вплив рекреації на фітоценози Шацького національного природного парку Роботу виконано на кафедрі ботаніки та садовопаркового господарства ВНУ ім. Лесі Українки Туризм у...»

«Збірник №36 Вип.4 Кормовиробництво наукових праць ВНАУ 2012 високопродуктивних бобово-злакових травостоїв та збереження в них бобових видів. / П. У. Ковбасюк, Н. М. Мусієнко // Корми і кормовиробництво К.: Аграрна наука, 2002.-№48.-с.67-71. 5. Іскра В. І. Люцерно-злакові травосумішки висіяні смугами в біологізації кормовиробництва / В. І. Іскра, П. У. Ковбасюк // Корми і кормовиробництво. 2008. Вип. 62.-с. 121-132. Summary V. Dymtsyura Feed productivity alfalfa-grass mixtures of grasses...»

«Міжнародні рекомендації 5 ‘2011 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ Керівництво Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії Друге видання — жовтень 2008 р. (перша публікація — липень 2000 р.) Це керівництво переглядалося у 2010 р. Огляд літератури не виявив нових достовірних даних, які привели б до зміни рекомендацій. Наступний перегляд відбудеться у 2012 р. 1. Мета і галузь застосування Мета керівництва — ознайомити фахівців...»

«к.е.н. Гончаренко Н.В. асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА: СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація. Розглянуті теоретико-методичні засади бухгалтерського обліку незрілих біологічних активів. Розроблено пропозиції по удосконаленню методичних підходів до обліку довгострокових біологічних активів рослинництва. Ключові слова: незрілі біологічні активи, справедлива вартість, капітальні інвестиції. Summery. The theoretical...»

«XII Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 23-24 квітня 2013 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 6 БІОМЕДИЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УДК 616.1 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОДНЕВОГО ПОКАЗНИКА В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ Котовський В.Й., Довженко О.П., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Останнім часом важливими питаннями суспільства є оптимізація лікарської допомоги та підвищення якості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»