WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«РОЗДІЛ II. Біологія. № 7, 2010 УДК 581.55.(477.8) О. Я. Іванців – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Волинського національного ...»

РОЗДІЛ II. Біологія. № 7, 2010

УДК 581.55.(477.8) О. Я. Іванців – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

ботаніки і садово-паркового господарства Волинського

національного університету імені Лесі Українки;

В. В. Іванців – кандидат історичних наук,

доцент кафедри екології Луцького

національного технічного університету

Вплив рекреації на фітоценози Шацького національного природного парку

Роботу виконано на кафедрі ботаніки та садовопаркового господарства ВНУ ім. Лесі Українки Туризм у багатьох випадках є причиною виникнення серйозних проблем для навколишнього середовища

– забруднення, деградації ландшафтів, виснаження біологічних ресурсів. Джерелом небезпеки є не так збільшення кількості туристів, як відсутність точних норм регулювання рекреаційного навантаження.

Створення таких умов має ґрунтуватися на комплексному вивченні впливу людини на фітоценози, їхню стабільність та ефективність, видове різноманіття.

Ключові слова: популяції, фітоценози, рекреація.

Иванцив О. Я., Иванцив В. В. Влияние рекреации на фитоценозы Шацкого национального природного парка. Туризм во многих случаях является причиной возникновения серьезных проблем в естественной среде – загрязнения, деградации ландшафтов, истощения биологических ресурсов. Очагом угрозы является не столько увеличение количества туристов, сколько отсутствие точных норм регулирования рекреационной нагрузки. Создание таких условий должно базироваться на комплексном изучении влияния человека на фитоценозы, их стабильность и эффективность, видовое многообразие.

Ключевые слова: популяции, фитоценозы, рекреация.

Ivantsiv O. Ja., Ivantsiv V. V. Recreation Impact on Plant Communities of Shatsk National Natural Park.

Tourism in many cases is the reason of occurrence serious problems for the natural environment -pollution, degradations of landscapes, exhaustions of biological resources. A source of threat is not so much increase in number of tourists, how much absence of precise norms of regulation of recreational loading. Creation of such specifications should be based on complex studying of man influence on natural plant communities, their stability, efficiency and variety.

Key words: population, phytotsinoses, recreation.Постановка наукової проблеми та її значення. Сталий розвиток Шацького національного природного парку (ШНПП) нерозривно пов’язаний із розвитком туризму й освоєнням рекреаційного потенціалу території. Однак, масовий туризм негативно впливає на навколишнє середовище, зокрема спричинює його забруднення, призводить до виснаження природних ресурсів, руйнації природносторичних ландшафтів. Максимальне рекреаційне навантаження має бути дослідженим та ґрунтуватися на комплексному вивченні території та впливу рекреації на стан природних екосистем, визначення стійкості та стабільності їх компонентів, вивчення реакції популяцій рослин і тварин на дію антропогенного чинника. Особливо важливим це є для рекреаційних комплексів Шацького національного природного парку. Антропогенний вплив на досліджуваній території за останнє десятиліття характеризується швидким зростанням частки туризму й рекреації. Отож вивчення впливу цих чинників на різноманітні природні екосистеми, зокрема на фітоценози й популяції рослин, набуває вагомого значення.

Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. На сучасному етапі над проблемою негативного впливу на фітоценози Шацького національного природного парку займаються такі вчені:

В. І. Гончаренко, Н. О. Калінович, Т. Л. Андрієнко, В. І. Гончаренко, Л. О. Коцун, І. І. Кузмішина, А. А. Горун та ін., які провели систематичний аналіз флори, уточнення хорології рідкісних видів рослин Шацького поозер’я [3].

Формулювання мети статті. Мета статті – розкриття особливостей впливу рекреації на популяції рідкісних видів рослин, найпоширеніші та рідкісні фітоценози Шацького національного природного парку.

–  –  –

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Природа Західного Полісся та прилеглих територій Матеріали й методи. Роботу виконано на основі матеріалів експедиційних і експериментальних досліджень, проведених на території Шацького національного природного парку протягом 2007–2009 рр., а також критичного аналізу літературних джерел.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.

Розвиток рекреаційного та “зеленого” туризму протягом останніх років зумовив різке зростання рекреаційного навантаження на природні об’єкти, які є особливо привабливими. Відповідно, найшвидше деградують екосистеми, котрі розміщені вздовж туристичних маршрутів та на ділянках інтенсивного відвідування – узбережжя озер, самі озера, території, прилеглі до них.

Найпоширенішими формами рекреації в ШНПП є літній короткочасний відпочинок на берегах озер та відпочинок на облаштованих туристичних базах відпочинку. Головними антропогенними факторами, які спричинюють негативний вплив на довкілля й біорізноманіття зокрема, є витоптування, розпалювання вогнищ, улаштування наметових таборів, вирубування дерев, засмічення прибережних територій та водних акваторій, а також збирання лікарських та декоративних рослин, ягід, грибів. Особливої шкоди завдають масові збори чорниць, суниць.

Влаштування привалів і більш тривале таборування, які супроводжуються розведенням багать, спричинюють глибокі порушення структури й функцій ценозів, – є типовим явищем для ШНПП.

Особливо потерпають від відвідувачів озера Світязь та Пісочне. Уздовж стежок та в прибережній зоні озер рослинний покрив знищений або істотно порушений, прогресує ґрунтова ерозія. Ще одним районом із високим рівнем рекреаційного навантаження є прилегле до території ШНПП оз. Згоранське. Унаслідок витоптування, безконтрольного збору й заготівлі сировини негативних змін зазнають популяції рідкісних, декоративних і лікарських видів рослин.

Останнім часом поширюється “новий” фактор загрози, а саме викопування декоративних видів рослин задля використання їх у присадибному озелененні, зокрема для формування рокаріїв, альпійських гірок. Перелік рослин, котрі знищуються так, уключає низку рідкісних видів. Здебільшого це види, котрі погано розмножуються насіннєво, повільно відновлюються і є особливо вразливими – сланкі та шпалерні чагарники, подушки (види родів Salix, Platanthera, Dianthus тощо). Щодо лікарських видів рослин, то проблема має двоякий характер. Серед рідкісних рослин інтенсивно збирають лише окремі види (Drosera intermedia Hayne та деякі інші) [4]. Натомість відзначається тенденція до збільшення масштабів заготівлі порівняно поширених видів рослин, котрі, проте, є компонентами вразливих фітоценозів. Унаслідок цього опосередкованого негативного впливу зазнають багато інших рідкісних й ендемічних видів [3].

Для видів рослин, котрі представлені переважно у вигляді малих популяцій, установлено високу стабільність тісного сусідства з одним–двома, а то й декількома іншими видами, з якими вони мають чітко виражені позитивні кореляції зустрічності в більшості місцезростань. Так, наприклад Qphioglossum vulgatum L. у всіх ценозах росте у складі травостою Centaurea jacea L., Coronaria floscuculi L., Viscaria vulgaris Bernh., Leucanthemum vulgare Lam., Cynosurus cristatus L. Зважаючи на високу стабільність кореляцій сусідства малих популяцій рідкісних видів з іншими видами в умовах ШНПП різних фітоценозів, робимо висновок про особливо вагоме значення цих зв’язків для їх життєвості й життєздатності. Навіть сама наявність, чисельність і популяційна структура видів рослин, котрі є позитивними сусідами для рідкісних видів, значною мірою створюють їм передумови для колонізації і визначають потенційний діапазон чисельності (щільності, життєвості) їхніх популяцій.

Тому рідкісні види часто залежать від своїх видів-партнерів і в результаті є надзвичайно вразливими до змін фітоценотичної ситуації. Потужним чинником збіднення рослинності території ШНПП є випас.

Проте перебування на межі зникнення популяцій Neottia nidus-avis L., Oxycoccus microcarpa Turcz., Scheuchzeria palustris L. та багатьох інших видів є наслідком лише багаторічного нерегульованого збирання й викопування туристами та місцевими жителями. Вочевидь, з цієї ж причини Marsilea quadrifolia L., Salvinia natans L. уважаються зниклими, оскільки їх місцезростання за останні сто років є непідтвердженими. У межах природоохоронних територій, де випас припинено, рекреація залишається головною загрозою для рідкісних видів рослин та цілих екосистем ШНПП [8].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com РОЗДІЛ II. Біологія. № 7, 2010 Зривання декоративних рослин на букети становить велику загрозу для таких рідкісних видів, як Dactylorhiza fuchsia Soo, Gladiolus imbricatus L., Lilium martagon L., Nymphaea alba L. тощо [5].

Популяції цих видів розташовані часто на легкодоступних ділянках уздовж стежок і туристичних маршрутів. Ми провели експерименти для виявлення наслідків впливу відчуження надземної частини генеративних особин Lilium martagon L., що імітувало їх зривання. Виявилося, що в Lilium martagon L. після відчуження надземних органів до наступного року елімінує 40 % особин, повторно генерує 20 %, решта зазнає псевдоомолодження. До відчуження надземної та підземної частин рослин особливо чутливими є види моноцентричних і неявнополіцентричних біоморф зі слабкою вегетативною рухливістю, зокрема Pulsatilla patens L. [1].

Під дією факторів рекреації насамперед відбувається зниження інтенсивності генеративного й вегетативного розмноження. Для рідкісних видів ШНПП найчутливішою до антропогенних порушень індикаторною ознакою та найвразливішою складовою частиною життєздатності популяцій є сфера їх генеративного розмноження. Як стверджують В. Г. Кияк та В. М. Білонога (2007), збір декоративних і лікарських видів спричинює передусім зменшення чисельності генеративної групи особин у популяції, із вікових спектрів якої випадають середньовікові та старі генеративні особини, спрощується онтогенез, знижується чисельність підросту, відбувається старіння популяції, знижується її щільність та чисельність. Унаслідок зниження життєвості й відмирання особин та популяцій порушуються взаємозв’язки між видами, що призводить до деградації угруповань, заміни первинних фітоценозів, багатих рідкісними, ендемічними та реліктовими видами, вторинними, флористично збідненими [2].

Складником рекреації та туризму є фактор витоптування. До найвразливіших щодо витоптування фітоценозів належать угруповання видів роду Salix. Швидко деградують унаслідок інтенсивного або регулярного витоптування первинні фітоценози, у яких вагому частку покриття становить Vaccinium arboreum, зокрема чорничники кущові.

В обох типах фітоценозів негативна дія витоптування є різносторонньою:

– особини зазнають механічного ушкодження;

– порушується структура ґрунту, який ущільнюється й оголюється;

– порушується протекторна функція мікрофітосередовища внаслідок розрідження травостою та покриву Vaccinium arboretum;

– створюються несприятливі умови і для виживання дорослих особин, і для насіннєвого та вегетативного розмноження внаслідок зміни мікросередовища в надземному приповерхневому шарі, на поверхні ґрунту й у верхньому його шарі;

– старіє вихідна популяція, знижується її життєвість, щільність і фітоценотична роль [6].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Відновлення рослинного покриву навіть після невеликих порушень є особливо тривалими й обчислюються десятиліттями. Наслідки таких порушень є небезпечними й з огляду на поширення в екотопах рідкісних видів рослин.

Деградація навколишнього середовища, знищення унікальних об’єктів природи, безумовно, матиме негативний вплив і на туристичну індустрію. Вирішення проблеми полягає в консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін. Поряд із необхідністю регулювання потоку туристів, чіткого визначення туристичних маршрутів, місць таборування, відпочинку та їх обслуговування обов’язковим є проведення комплексних екологічних досліджень у ШНПП. Пріоритетними мають бути дослідження найпривабливіших із рекреаційного огляду, але, водночас, і найвразливіших екосистем, зокрема водних. Потрібно кількісно оцінити фактори впливу та ступінь загрози щодо цих природних об’єктів, визначити гранично допустимі норми антропогенного навантаження та шляхи відновлення розбалансованих екосистем.

Для збереження природного флористичного розмаїття ШНПП необхідним є:

– розроблення комплексної цільової програми охорони фітоценозів;

– інвентаризація, моніторинг рідкісних популяцій та екосистем Шацького поозер’я;

– розширення масштабів досліджень, інвентаризації й охорони рідкісних фітоценозів ШНПП;

– дотримання режимів охорони заповідних територій;

– вироблення дієвого механізму нагляду за проведенням незалежних екологічних експертиз і PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Природа Західного Полісся та прилеглих територій

–  –  –

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
Похожие работы:

«БІОЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН У СИСТЕМІ “ЛІКАР—ПАЦІЄНТ” В УМОВАХ НАУКОВО ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА РИНКУ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Бакалюк Олег Йосипович, Давидович Ігор Євгенович, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Вакіряк Петро Іванович, Потічна Олександра Ігорівна, Тернопільський національний економічний університет Особливості...»

«Forestry Information Bulletin Інформаційний лісівничий вісник by the website http://sfmu.org.ua за матеріалами сайту http://sfmu.org.ua Issue 5, May 201 4 Номер 5, травень 201 4 У номері: Експерти програми FLEG II активно долучаються до вирішення завдань лісової галузі. Круглий стіл «Проблеми природокористування на території об’єктів ПЗФ України: сучасний стан і шляхи їх розв’язання». Інформаційний семінар Відбулось чергове засідання Громадської ради при Львівському обласному управлінні...»

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 330.111.6:658.821 ББК 65 Гуцаленко Оксана Олександрівна, асистент Кафедра організації обліку та звітності Вінницький національний аграрний університет ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В статті висвітлено основні складові та проведено аналіз природно-економічного потенціалу для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства в Україні. Визначено,...»

«Герасимова І. В. кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедра загальної педагогіки і психології Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У статті розглядаються гендерні аспекти формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів. Окреслено значення гендерного підходу в освіті. Проаналізована констеляція схожих і відмінних характеристик, що визначають здатність до професійної діяльності...»

«УДК 911.2 Олішевська Ю. А. Історія геоекологічних досліджень Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Киев e-mail: jlia_29@ukr.net Анотація. Подано історію розвитку й виділено основні наукові напрями геоекологічних досліджень. Ключові слова: геоэкология, геоэкологические исследования, научные направления. Вступ Вирішення проблем гармонізації взаємовідносин між суспільством і природою можливе лише за умови, що раціональне природокористування стане основою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кулаков М. А., Ляпун В. О., Мягкий В.О., Пугач В.І. Цивільна оборона Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей та усіх форм навчання За редакцією проф. В.В.Березуцького Затверджено редакційно – видавничою Радою університету Протокол №_1від 20.01.0 Видавничий центр НТУ ХПІ Видавництво Факт Харків 200 ББК 68. К.бібліографічний відділ УДК 335. Рецензенти: Т.В. Горбач, д-р...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОЇ ОПТИКИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК [535+681.7]:615.47 ББК 22.34:5 Ф48 Автори: С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко, П. Ф. Колісник, Т. І. Козловська, В. П. Думенко Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 24 грудня 2009 року). Рецензенти: Л. І. Тимченко, доктор технічних наук, професор; С. М....»

«Міністерство освіти і науки Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Наукове товариство студентів і аспірантів МАТЕРІАЛИ VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (1415 травня 2014 року) Том 1 Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки УДК 001(477.82)(082) ББК 72.4(4УКР-4ВОЛ)я431 М 75 Рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного...»

«Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань» На базі Харківського національного медичного університету 25–26 квітня 2013 р. проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань», яка об’єднала професорсько-викладацький склад провідних вищих медичних навчальних закладів України, наукові кадри з Росії та Великої Британії,...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.ГОРЬКОГО КАФЕДРА БІОФІЗИКИ, МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ І КЛІНІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ “ КОМП‘ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” м. ДОНЕЦЬК 2008 р Затверджена на засіданні кафедри Протокол № від 2008 р. Автори: Лях Ю.Є. Гур’янов В.Г. Горшков О.Г. ЗАНЯТТЯ №1 ВСТУП ДО АНАЛІЗУ. ОСНОВНІ ФАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ. Термін «медицина, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»