WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«РОЗТОЧЧЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М. Г. ХОЛОДНОГО

ПІРОГОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 582.29(477.83)

ЛИШАЙНИКИ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

03.00.21 – мікологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 201

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі ботаніки Львівського національного університету імені

Івана Франка

Науковий керівник:

Доктор біологічних наук, професор Волгін Сергій Олександрович Волинський національний університет імені Лесі Українки професор кафедри ботаніки та садово-паркового господарства

Офіційні опоненти:

Доктор біологічних наук, професор Ходосовцев Олександр Євгенович Херсонський державний університет декан факультету біології, географії і екології, завідувач кафедри ботаніки Кандидат біологічних наук Надєіна Ольга Володимирівна Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного науковий співробітник відділу ліхенології та бріології Захист відбудеться 11 червня 2012 р. о _1000_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 при Інституті ботаніки ім.

М. Г. Холодного НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. Терещенківська, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ботаніки ім.

М. Г. Холодного НАН України за адресою: 01025, Київ-25, вул. В. Житомирська, 28.

Автореферат розісланий «_7_» _травня_ 2012 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради канд. біол. наук Виноградова О. М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Конвенція про біологічне різноманіття, яка була відкрита для підписання на Саміті Землі у Ріо-де-Жанейро у 1992 році та набула чинності у грудні 1993 року, наголошує на необхідності збереження біологічного різноманіття як невід’ємної частини і найважливішої умови функціональної стабільності екосистем, їх еволюції та досягнення збалансованого розвитку людства. Серед першочергових завдань, окреслених Конвенцією, а також іншими Міжнародними угодами, спрямованими на пізнання, раціональне використання та збереження біологічного різноманіття, є визначення різноманіття світової біоти через дослідження регіональних біот, а також оцінка природоохоронного статусу усіх видів тварин, рослин та грибів на національному, регіональному та міжнародному рівнях.

Актуальність теми. Ліхенобіота Українського Розточчя досі залишалась мало вивченою, оскільки її дослідження носило лише фрагментарний характер і для неї було відомо лише 124 види лишайників, на відміну від польської частини регіону, ліхенобіота якої на сьогодні включає понад 300 видів лишайників та споріднених з ними грибів.

Отже, інвентаризація видового складу ліхенобіоти Українського Розточчя та її еколого-біогеографічний аналіз є актуальними і становлять значний науковий інтерес. Крім того, лишайники є відомими біоіндикаторами стану навколишнього середовища і детальне вивчення ліхенобіоти регіону дасть змогу проводити довготривалий моніторинг для визначення тенденцій антропогенних змін в Українському Розточчі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова робота виконана на базі кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до індивідуального плану роботи аспіранта, а також у межах таких тем (у межах робочого часу викладачів): «Природні і антропогенні зміни рослинного покриву заходу України в голоцені за даними порівняльного флористичного та палеопалінологічного аналізу» (№ 0106U005902, термін виконання 2006–2008), «Флора і рослинний покрив заходу України як індикатор природних та антропогенних змін середовища» (№0109U009045, термін виконання 2009–2011).

Мета та завдання дослідження. Метою роботи стало встановлення видового складу ліхенобіоти Українського Розточчя та його аналіз. Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

визначити видовий склад та систематичну структуру ліхенобіоти Українського Розточчя;

провести порівняльно-флористичний аналіз ліхенобіоти Українського Розточчя з ліхенобіотами прилеглих територій;

виявити еколого-субстратні групи лишайників досліджуваної ліхенобіоти;

визначити біоморфологічну структуру ліхенобіоти регіону досліджень;

виявити закономірності поділу лишайників за класами та типами фітоценозів Українського Розточчя, а також встановити фітоценотичні групи лишайників;

провести географічний аналіз ліхенобіоти Українського Розточчя.

Об’єкт дослідження: біорізноманіття лишайників Українського Розточчя.

Предмет дослідження: систематична структура ліхенобіоти, екологосубстратні, біоморфологічні, фітоценотичні та географічні групи лишайників Українського Розточчя.

Методи дослідження: методи польових досліджень, мікроскопічні методи досліджень морфологічної та анатомічної будови лишайників, порівняльнофлористичний метод, методи екологічного, біоморфологічного, фітоценологічного та географічного аналізів, метод розподілу видів за категоріями рясності Стівенсона.

При виконанні роботи біоетичні норми не були порушені.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше встановлено видовий склад та систематичну структуру ліхенобіоти Українського Розточчя, що включає 240 видів лишайників та два види споріднених з ними грибів, які належать до одного відділу Ascomycota, п’яти класів, 15 порядків, 42 родин та 89 родів.

Вперше для ліхенобіоти регіону наведено 118 видів лишайників, з них два види наведено вперше для України, дев’ять видів відмічено вперше для рівнинної частини України, а 34 види наведено вперше для природного регіону Розточчя.

Вперше проведено порівняння ліхенобіот Українського Розточчя та прилеглих територій, яке виявило риси подібності ліхенобіот Українського та Польського Розточчя, Полісся та Східних Бескидів.

Вперше здійснено екологічний, біоморфологічний, фітоценологічний та географічний аналізи ліхенобіоти Українського Розточчя, за результатами яких лишайники розподілені за еколого-субстратними та фітоценотичними групами, географічними елементами та групами життєвих форм. Виділеним групам властиве велике різноманіття, що свідчить про багатство ліхенобіоти.

Вперше встановлено розподіл видів ліхенобіоти Українського Розточчя за категоріями рясності Стівенсона. Так, два види віднесені до групи «масових», 20 – до групи «звичайних», 65 – «спорадичних» і 155 видів – до групи «рідкісних». Серед рідкісних видів визначено 49 «вразливих», популяції яких потребують додаткових досліджень і застосування особливих заходів охорони.

Вперше встановлено видовий склад ліхенобіот природно-заповідних територій Українського Розточчя і показано, що загальна репрезентативність ліхенобіоти регіону у них становить 45,4%.

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації будуть використані при підготовці визначників лишайників України, четвертого видання зведеного списку лишайників та ліхенофільних грибів України, а також монографій, що стосуються ліхенобіоти України та сусідніх територій.

Зібраний матеріал може бути використаний для підготовки Червоного списку Львівської області та чергового видання Червоної книги України.

Закладено основи для довготривалого моніторингу тенденцій антропогенних змін в Українському Розточчі.

Отримані дані використовують під час викладання курсу «Мікологія.

Альгологія», а також будуть застосовані при підготуванні спеціальних курсів для студентів біологічного факультету.

Оформлено ліхенологічний гербарій лишайників Українського Розточчя, що складається з понад 1200 пакетів. Зразки лишайників передані до гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка (LW), гербарію Несудинних рослин Львівського державного природознавчого музею (LWS), а також гербарію Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (KW-L).

Особистий внесок. Робота є самостійним дослідженням здобувача. Автор безпосередньо планував та проводив експедиційні виїзди на досліджувану територію, в результаті яких зібрав понад 1200 гербарних ліхенологічних пакетів.

Камеральне опрацювання і визначення зібраного матеріалу, підготування конспекту ліхенобіоти Українського Розточчя, а також аналіз отриманих результатів здійснено здобувачем особисто.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації репрезентовані та обговорені на наукових семінарах та засіданнях кафедри ботаніки, а також на звітних конференціях біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, на засіданнях відділу ліхенології та бріології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного, на засіданні кафедри ботаніки Херсонського державного університету, на конференціях: «І Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених» (м. Донецьк, 2009), «V Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів: Молодь та поступ біології» (м. Львів, 2009), «ІІ Международной научно-практической конференции:

Молодые исследователи – ботанической науке 2009» (Білорусь, м. Гомель, 2009), «VІІ Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів: Молодь та поступ біології» (м. Львів, 2011), Міжнародній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (м. Березне, 2011), 13 з’їзді Українського ботанічного товариства (м. Львів, 2011).

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано: одна колективна монографія, п’ять наукових статей у фахових виданнях та тези семи доповідей.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з вступу, 8 розділів, висновків, списку літератури (179 найменувань, з них 77 іншомовних) і двох додатків, які включають конспект ліхенобіоти Українського Розточчя. Загальний обсяг роботи – 301 сторінка. Основна частина дисертації викладена на 136 сторінках, проілюстрована 15 таблицями та 53 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗТОЧЧЯ

Розточчя – це крайній північно-західний район Подільської височини, який має вигляд горбистого пасма шириною близько 20 км. Це вкрите лісом горбогір’я, що простягається від околиць Львова на північний захід, до кордону з Республікою Польща, і тягнеться далі по її території до м. Красніка. Загальна довжина пасма Розточчя близько 180 км, у тому числі 60 км у межах української частини регіону (Buraczyski, 1997). Північно-східний край Розточчя піднімається 100-метровим уступом над рівниною Малого Полісся (Геоботанічне…, 1977). У межах Львова проходить межа між Розточчям та Опіллям. Часто Розточчя продовжують на південний схід від Львова аж до с. Винники (Ковальчук, Петровська, 2003). В адміністративному відношенні територія Розточчя лежить у межах Жовківського та Яворівського районів Львівської області.

Розточчя розділяє водні системи Вєпжа і Бугу з північного сходу, Сяну і Дністра з південного заходу. На території Польщі хребет Розточчя в фізикогеографічних межах має довжину 120 км та площу 2100 км2, на українській частині

– довжину 60 км і площу 710 км2. Ширина його змінюється від 14 до 28 км (Buraczyski, 1997).

Відповідно до геоботанічного районування України (Дідух, Шеляг-Сосонко,

2003) природний регіон Українське Розточчя входить до складу Південнопольсько– Західноподільської підпровінції Центральноєвропейської провінції широколистяних лісів.

На основі літературних даних у розділі охарактеризовано географічне положення, геоморфологію, геолого-тектонічну будову, водні ресурси, кліматичні умови, ґрунти та рослинність досліджуваного регіону, а також дана коротка характеристика заповідних територій Українського Розточчя.

РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ЛІХЕНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА

УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ

Вивченню лишайників рівнинних областей Західної України та Прикарпаття поклав початок В. Боберський у 1881 році (Boberski, 1881). У дальших роботах В.

Боберського (Boberski, 1885, 1886, 1892 та ін.) містяться флористичні списки лишайників, зібраних у Західному Поліссі, Прикарпатті, Карпатах, Словацьких Татрах та у східній частині території Польщі, а також наведено сім видів і з територій Розточчя та Опілля. Подальші дослідження здійснив І. Суза (Suza, 1928) та Й. Мотика (Motyka, 1936–1938). Перший, з території Львова, навів три види лишайників, а другий, з околиць Львова, – чотири за зборами Мондальського, Матусяка і Щавінського1.

Більш повно і детально лишайники цієї території вивчались А. М. Окснером у середині та другій половині ХХ століття. У його фундаментальній праці «Флора лишайників України» (Окснер, 1956, 1968, 1993, 2010) для Ростоцько-Опільських лісів наведено 90 видів лишайників. У цій роботі цитовані гербарні збори як автора, так й інших дослідників, що працювали на даній території: Котов, Теличко, Постригань, Данилевська, Гринь, Заверуха, Улична, Кондратюк, Навроцька, Макаревич, Зоз, Смеречинська, а також Косець і Слободян2.

Серед інших робіт у яких наведені списки лишайників Ростоцько-Опільських лісів необхідно вказати статті М. Ф. Макаревич (1954), А. М. Окснера (1953), І. Л.

Навроцької (1984), С. Я. Кондратюка одноосібні і зі співавторами (Кондратюк, 1990;

Кондратюк та ін., 1991, 1996), та монографію М. Ф. Макаревич зі співавторами (Макаревич и др., 1982).

З гербарних зборів лишайників, зібраних на Українському Розточчі, описано два нових види: Lecanora nemoralis Makarevicz (Макаревич, 1954) та Lecanora leopoliensis Mot. (Motyka, 1996).

Отже, за цитованими літературними джерелами для біоти лишайників Ростоцько-Опільських лісів наведено 146 видів, частина з яких досі була відомою В оригінальній роботі Й. Мотики прізвища колекторів подано без ініціалів 2 В оригінальній роботі А. М. Окснера прізвища колекторів подано без ініціалів лише для Опільської частини регіону. Так, у «Другому чеклісті лишайників, ліхенофільних та споріднених з лишайниками грибів» (Kondratyuk et al., 1998) для ліхенобіоти Українського Розточчя наведено лише 57 видів лишайників.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Актуальні питання дитячої гастроентерології та нутриціології За матеріалами науково-практичної конференції (27 вересня 2013 року, м. Львів) Є безліч причин відвідати місто Львів: таємничі вулиці старого міста, вишукані костьоли і церкви, суворі кам’яні леви, самобутні кав’ярні, солодкий шоколад і запашна кава. А для спеціалістів, які займаються питаннями дитячого здоров’я, є ще одна приємна нагода приїхати до вересневого Львова – вже другий рік поспіль колектив кафедри педіатрії Львівського...»

«РОЗДІЛ 3. ТЕ ОРІ Я ТА МЕ ТОД ИК А ВИХОВАН НЯ УДК 504:37:26/28 СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ПІД ЧАС СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ ЦЕРКВИ Біланич М. М., науковий співробітник Ужгородський національний університет Запропоновані можливі способи формування християнської екологічної свідомості в процесі дияконії, зокрема під час служіння нужденним матеріальною допомогою, а також соціального служіння Церкви в процесі реалізації освітніх програм. Ключові слова: християнська екологічна...»

«БІОЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН У СИСТЕМІ “ЛІКАР—ПАЦІЄНТ” В УМОВАХ НАУКОВО ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА РИНКУ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Бакалюк Олег Йосипович, Давидович Ігор Євгенович, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Вакіряк Петро Іванович, Потічна Олександра Ігорівна, Тернопільський національний економічний університет Особливості...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО Навчально-методичний посібник Київ 2008 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО Навчально-методичний посібник Київ 2008 УДК 711.8 (075.8) ББК Н80я7 М6 Автори: Е.І. Устінова, А.Є. Гай, О.О. Маріц, Є.О. Бовсуновський, І.І. Устінова Рецензенти: Г.М. Франчук – д-р техн. наук, проф.; Т.О. Шилова – канд. техн. наук, доц.;...»

«БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА БАДАЛОВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 1. Прізвище, ім’я, по батькові Бадалов Павло Петрович 2. Посада і місце роботи, служби провідний науковий співробітник лабораторії селекції Українського ордена «Знак Пошани» науководослідного інституту лісового господрства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.3. Число, місяць, рік і місце народження 10.12.1925 року м. Тбілісі 4. Стать чоловіча 5. Громадянство громадянин України 6. Партійність 7. Освіта вища, Ленінградська лісотехнічна академія...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа №1 (3), 2012 БУДІВНИЦТВО, ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ ТА КОМУНІКАЦІЇ УДК 628.3 С. В. Завацький, к.ф.-м.н., доцент, Л. С. Котельчук, к.т.н., доцент, А. Л. Котельчук, к.т.н. БІОІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У статті запропонована технологічна схема очищення стічних вод за технологією біоплато, а також розглянуто конструкцію і роботу споруд, які використовуються для їхнього очищення. Приведений режим роботи системи...»

«Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів Курс лекцій Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій: Навчальний посібник. –К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2013. -150 с. У навчальному посібнику викладено основні положення про віруси мікроорганізмів. Важливе місце відводиться питанням генетики та молекулярної біології вірусів мікроорганізмів. Значущим розділом навчального посібника «Віруси мікроорганізмів. Курс лекцій» є сучасна...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Й. Й. Білинський, П. М. Ратушний МЕТОДИ ТА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ СЛАБОКОНТРАСТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІКРОКАПІЛЯРІВ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 004.93 : 681.7 ББК 32.973. Б Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 24.11.2011 року). Рецензенти:...»

«УДК 504:622.691.4 (477.86) З ІСТОРІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ВПЛИВУ БОГОРОДЧАНСЬКОГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА Л.Д.Потравич Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019, Івано-Франківськ, Карпатська,15, тел.(0342) 559698 В статье рассматривается история экологических исследований на территории Богородчанского газотранспортного узла. The history of environmental investigations on the territory of Bogorodchansky gas transportation nets is showed in the...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей Н. В. СВЕРЛОВА НАУКОВА НОМЕНКЛАТУРА НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ ФАУНИ УКРАЇНИ Львів 2003 Национальная академия наук Украины Государственный природоведческий музей Н. В. СВЕРЛОВА НАУЧНАЯ НОМЕНКЛАТУРА НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ ФАУНЫ УКРАИНЫ Львов 2003 ББК 691.9-8(4 Ук) С УДК 594.38(477) Сверлова Н. В С 24 Наукова номенклатура наземних молюсків фауни України. Львів, 2003. с. 18ЕУЫ 966-02-2810-4 У довіднику наведено наукову номенклатуру і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»