WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ПРИРОДНОГО ПАРКУ, ЇЇ АНАЛІЗ ТА ОХОРОНА ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО

КВАКОВСЬКА Інна Михайлівна

УДК 502.75(477.6)

ФЛОРА УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ,

ЇЇ АНАЛІЗ ТА ОХОРОНА

03.00.05 – ботаніка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2012

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у відділі біосистематики та еволюції Державного природознавчого музею НАН України.

Науковий керівник:

доктор біологічних наук, професор Тасєнкевич Лідія Олексіївна Львівський національний університет ім. Івана Франка, завідуюча кафедри ботаніки

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Соломаха Володимир Андрійович Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри ботаніки ННЦ “Інститут біології” кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Шевера Мирослав Васильович Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, провідний науковий співробітник відділу систематики та флористики судинних рослин Захист відбудеться «11» червня 2012 р. о 13-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.211.01 Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 2.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту ботаніки ім.

М.Г.Холодного НАН України за адресою: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 28.

Автореферат розісланий «07» травня 2012 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наук О.М.Виноградова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема інвентаризації та збереження біорізноманіття в наш час є однією з загальносвітових екологічних проблем, про що свідчить прийнята Конвенція про охорону біологічного різноманіття. Розроблені в рамках Конвенції Глобальна таксономічна ініціатива та Глобальна стратегія охорони рослин спрямовані на пізнання, раціональне використання та збереження флористичного різноманіття.

Також в Україні збереження біорізноманіття визначено одним з пріоритетних напрямів державної політики в галузі охорони довкілля, використання ресурсів та екологічної безпеки.

Найбільш ефективними і надалі залишаються охорона і збереження біорізноманіття в об’єктах природно-заповідного фонду. У визначенні загальної соціально-економічної значимості природно-заповідного фонду регіону найважливішою є оцінка його ботанічної цінності, пріоритетними критеріями якої є:

типовість (репрезентативність) флори і рослинноcті, созологічне і господарське значення.

До початку наших досліджень дані про флору Ужанського національного природного парку (Ужанського НПП) були фрагментарними. Вони не давали повного уявлення про видовий склад, антропогенну трансформацію та історію розвитку флори, тому вивчення флори судинних рослин Ужанського національного природного парку, її аналіз мають важливе наукове і практичне значення, тим більше, що парк є складовою міжнародного трилатерального біосферного резервату „Східні Карпати”, флора всіх інших частин якого досліджена.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у Державному природознавчому музеї НАН України на базі наукового відділу Ужанського НПП у 2001–2010 роках відповідно до планових тем музею:

„Музейний моніторинг таксономічної різноманітності західного регіону України” (№ держреєстрації 0101U002539), 2001–2005 роки, „Філетична і типологічна організація розмаїття окремих груп біоти на території України (№ держреєстрації 0106U002480), 2006–2010 роки, the Ukrainian Carpathians’ Grasslands Inventory project (BBIMATRA/2007/004), 2008–2010.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було встановлення видового складу та структури флори судинних рослин Ужанського національного природного парку і на підставі отриманих даних – розробка наукових основ охорони фітогенофонду парку.

Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання:

провести повну інвентаризацію видового складу флори судинних 1.

рослин парку;

скласти анотований список флори судинних рослин та створити 2.

базу даних „Флора Ужанського НПП”;

виявити особливості флори парку шляхом аналізу її структури:

3.

систематичної, географічної, біоморфологічної, екологічної;

з’ясувати ступінь антропогенної трансформації флори;

4.

здійснити созологічну оцінку флори та провести картування видів, 5.

занесених до Червоної книги України, а також рідкісних і зникаючих видів у регіональному і локальному вимірі;

розробити рекомендації з покращення рівня охорони флори парку 6.

шляхом обгрунтування створення ботанічних мікрозаказників.

Об’єктом дослідження є флора судинних рослин Ужанського національного природного парку.

Предметом дослідження є систематична, географічна, біоморфологічна, екологічна структури, антропогенні зміни та созологічна оцінка флори.

Методи дослідження. Польові (маршрутний та напівстаціонарний) і камеральні (критико-таксономічна обробка гербарного матеріалу, аналіз флори).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведена повна інвентаризація флори судинних рослин, встановлено, що на території Ужанського національного природного парку росте 922 види і підвиди, з яких 95 (10,3 %) раніше не наводились, в тому числі сім – раритетних: Iris sibirica, Cortusa matthioli, Typha schuttleworthii, Anacamptis morio, Quercus dalechampii, Ophioglossum vulgatum, Pedicularis sylvatica. Вперше повідомлено про знахідку нового для флори Українських Карпат виду – Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Вперше досліджено систематичну, географічну, біоморфологічну, екологічну структури флори, проаналізовано її синантропну фракцію. Проведено порівняння флор Ужанського НПП та прилеглих заповідних територій – Бещадського НП (Польща) та НП «Полоніни» (Словаччина), визначено рівень репрезентативності флори Ужанського НПП щодо флори міжнародного біосферного резервату «Східні Карпати» та складено спільний список рідкісних і загрожених видів ядрової зони резервату.

Проаналізована репрезентативність природно-заповідного фонду регіону та обгрунтовані шляхи його оптимізації. Доповнено склад раритетного фітогенофонду, дано оцінку созологічної цінності Ужанського НПП, проведено картування оселищ видів, занесених до Червоної книги України та інших рідкісних видів рослин, складено електронні карти їх поширення. Для Ужанського НПП вперше проведено виділення типів оселищ, що підпадають під категорію рідкісності програми Natura 2000.

Практичне значення отриманих результатів. За результатами роботи підготовлений анотований список флори судинних рослин Ужанського НПП, створена електронна база даних „Флора Ужанського НПП” та електронні карти поширення раритетних видів судинних рослин. Отримані дані будуть слугувати базою:

- для ведення довгострокового флористичного моніторингу стану флори парку;

- для розробки менеджмент-плану та практичних заходів з охорони флори парку.

Результати досліджень можуть бути використані при створенні національної бази даних про біотичне різноманіття природно-заповідного фонду України, при плануванні та впровадженні созотехнічних заходів щодо режимів збереження раритетного біорізноманіття на території парку, для підняття рівня і престижу природно-заповідної справи, служитимуть інформаційною базою для подальшого розвитку охорони біорізноманіття, екологічної освіти і культури.

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійним дослідженням здобувача, яким протягом 2001–2010 років проведено понад 160 маршрутних обстежень, зібрано 1100 гербарних аркушів, які частково передані до гербарію Державного природознавчого музею НАН України (LWS), а також зберігаються у гербарії Ужанського НПП. Проведено картування поширення раритетних видів рослин на території Ужанського НПП, складено конспект флори судинних рослин.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати досліджень пройшли апробацію на міжнародній конференції молодих ученихботаніків „Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття” (Київ, науковій конференції, присвяченій 60-тій річниці кафедри ботаніки 2005), Ужгородського національного університету „Історія та сучасний стан дослідження фітобіоти Карпат” (Ужгород, 2005), науковій конференції „Синантропізація рослинного покриву України” (Переяслав-Хмельницький, 2006), міжнародній конференції молодих учених-ботаніків „Актуальні проблеми ботаніки та екології” (Київ, 2007), міжнародній конференції молодих учених „Актуальні проблеми ботаніки та екології” (Кам’янець-Подільський, 2008), міжнародній науковопрактичній конференції, присвяченій 10-й річниці створення Ужанського національного природного парку „Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій” (Кострино, 2009), конференції молодих учених „Актуальні проблеми ботаніки та екології” (Ялта, 2010 р.), V Міжнародній конференції „Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation” (Кострино, 2002), ХІІ з’їзді Українського ботанічного товариства (Одеса, 2006), Міжнародній науковій конференції “Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках ” (Київ, 2010), ХІІІ з’їзді Українського ботанічного товариства (Львів, 2011).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 21 наукову працю, у тому числі – 6 статей (Науковий вісник Ужгородського національного університету – 2 (1

– у співавторстві); Наукові записки Державного природознавчого музею – 2;

Український ботанічний журнал – 2 (1 – у співавторстві), 15 публікацій у матеріалах і тезах доповідей конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 7 розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел (255 найменувань, в тому числі 89 – латиницею), трьох додатків. Повний обсяг дисертації становить 294 стор.

Основний текст займає 129 стор., робота проілюстрована 21 рисунком та 28 таблицями.

Подяки. Автор висловлює щиру подяку д.б.н., професору, зав. каф. ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка Л.О. Тасєнкевич – за наукове керівництво; Doc., Ing. A. Buek, CSc. та H.Kirchmeir – за допомогу, роботу присвячую своїм батькам – М.І. та М.І.Лесьо.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УЖАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

1.1. Географічне положення. Ужанський національний природний парк (Ужанський НПП) розташований у північній частині Великоберезнянського району Закарпатської області. За фізико-географічним районуванням України (Екологічна енциклопедія, територія Ужанського НПП знаходиться в 2006) Широколистянолісовій зоні, в межах двох фізико-географічних областей – Полонинсько-Чорногірської (південно-західна частина території) та ВододільноВерховинської (північно-східна частина території). Загальна площа території парку становить 39159,3 га.

Рельєф території Ужанського НПП представлений серією хребтів різного, переважно південно-східного спрямування, окремими вершинами, а також долиною р.Уж та долинами її притоків. Найвища гірська вершина парку – гора Кінчик Буковський – 1250,8 м н.р.м., розташована на польсько-українському кордоні у північно-східній частині парку. Найнижчою відміткою є місце злиття р. Уличанки та р.Уж у с. Забродь, де абсолютна висота становить 208 м н.р.м.

1.2. Геоморфологічна та геологічна будова. За схемою геоморфологічного поділу Закарпатської області територію парку складають, головним чином, флішові узгір’я верхньої крейди і магурського палеогену (Демедюк, 1981, Цись, 1962). Ці узгір’я утворюють комплекс товщиною понад 500 метрів. У флішовому поясі палеогенові відклади мають типово флішовий вигляд, значну площу поширення і досить різноманітне поєднання окремих пачок.

За Л.І.Воропай (1981) в межах парку виділяються дві головні морфоструктури:

Полонинська та Верховинська. Полонинська морфоструктура приурочена до Дуклянської тектонічної зони, яка займає західну частину парку. Верховинська морфоструктура представлена Бескидською морфоструктурою II порядку.

1.3. Клімат. Ужанський НПП розташований в південно-західній підобласті атлантико-континентальної кліматичної області помірного поясу, в низькогірній зоні помірного відносно вологого клімату. За характером клімату, за М.С.Адріановим (1956), в районі розташування Ужанського НПП можна виділити дві термічні зони:

помірну вологу, де сума активних температур більше 10С дорівнює 1800–2400;

прохолодну, більш вологу в межах висот 850–1200 м, де така сума становить 1400– 1800С.

Середня річна температура повітря за багаторічними даними спостережень метеостанції Великий Березний становить 8,2 С, середня температура найхолоднішого місяця – січня – мінус 4,1 С, найтеплішого липня – плюс 9,2 С.

1.4. Гідрографія. Територія Ужанського НПП належить до басейну р. Уж, яка починається біля підніжжя Вододільного хребта. Найціннішими гідрогеологічними об’єктами є виходи мінеральних вод, що відносяться до типу вуглекислих з підвищеним вмістом бору.

1.5. Ґрунти. У межах парку поширені переважно бурі гірсько-лісові ґрунти (буроземи), серед яких виділяються два підтипи: темно-бурі та світло-бурі гірськолісові ґрунти. На післялісових луках поширені дерново-буроземні грунти. Вздовж річок на сучасних алювіальних відкладах поширені дерново-алювіальні ґрунти. Іноді на сучасних алювіальних відкладах зустрічаються дерново-буроземні, дерново-глеєві та світло-бурі ґрунти.

1.6. Характеристика рослинності. Згідно з геоботанічним районуванням України (Геоботанічне районування, 1977) територія Ужанського НПП належить до Ставненсько-Жденіївського геоботанічного району ялицево-букових лісів Карпатського геоботанічного округу букових лісів Східнокарпатської гірської підпровінції Європейської широколистяної області.

Рослинність Ужанського НПП складає три вегетаційних пояси: передгірний (до 500 м н.р.м.), нижній гірський або лісовий (500–1100 м н.р.м.) та субальпійський (1100–1150 м н.р.м.). Лісовий пояс займають головним чином букові, буково-ялицеві та ялицево-букові ліси (Fagetum sylvaticae, Acereto-Fagetum, Abieto-Fagetum, частково Carpineto-Fagetum), які відзначаються порівняно низькою флористичною насиченістю (Устименко, Попович, 1995, 1996, Stojko, 2003).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Вплив засобів фізичного виховання на функціональний стан дихальної системи студентів з хронічним захворюванням легенів Присяжнюк С.І.1, Приймаков О.О. 2 Національний університет біоресурсів і природокористування України1 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова2 Щецинський університет, Польща2 Анотації: Присяжнюк  С.И.,  Приймаков  А.А.  ВлияPrysiazhniuk  S.I.,  Pryimakov  O.O.  Метою роботи було дослідити ние  средств  физического  воспитания  на  Influence  of  physical ...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 70. 2008 УДК 28.001 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” ВИЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗАХИСНОЇ СМУГИ © Сай В.М., 2008 Приведен алгоритм, который дает возможность на научном уровне обозначить ширину прибрежной защитной полосы в зависимости от видов лесной растительности, гранулометрического состава грунтов, экспозиции склонов и видов агрообработки. In the article an algorithm which allows is offered, at scientific level to...»

«Інститут зології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ Національний екологічний центр України Костюшин В. А., Василюк О. В., Коломицев Г. О.ІНДИКАТИВНА СХЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ БАСЕЙНУ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ УКРАЇНИ Київ Костюшин В. А., Василюк О. В., Коломицев Г. О. Індикативна схема екологічної мережі басейну р. Південний Буг та методичні підходи до створення національної екомережі України. – Київ: Інституту зології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ,...»

«Посібник користувача У цьому посібнику користувача наведено докладні інструкції щодо використання камери. Уважно ознайомтеся з ним. UKR Відомості про авторські права • Microsoft Windows і емблема Windows є зареєстрованими Концепція PlanetFirst втілює прагнення компанії товарними знаками корпорації Microsoft Corporation. Samsung до сталого розвитку та соціальної • Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple відповідальності, запроваджуючи екологічні принципи Corporation. ведення...»

«D4-09 a-.qxd 24.11.2009 18:56 Page 25 до внеску у загальну захворю THE ESTIMATION AND FORECASTING RISK FOR HEALTH OF ваність та інших канцерогенних THE POPULATION ON TERRITORY TECHNOGENIC LOADS речовин і визначення прояву їх впливу на інші локалізації раку. BY INDUSTRIAL WASTES ЛІТЕРАТУРА Shevchenko A.A., Ogir K.Y., Ogir L.B. 1. Рак в Україні, 2006 2007. Захворюваність, смертність, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я показники діяльності онколо гічної служби / З.П. Федорен НАСЕЛЕННЯ НА...»

«ЧУМАК АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ д.м.н., професор кафедри екології Народився 2 жовтня 1946 р. у с. Чорбівцї Полтавської області (Україна). В 1971 р, закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. Працював у Київському науково-дослідному інституті туберкульозу та грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського: аспірант (1971-1974), молодший науковий співробітник відділу імунології (1974-1978), вчений секретар інституту (1978-1983). З 1983 по...»

«ПРАВО ЛЮДИНИ НА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів У КОНТЕКСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Сенюта І. Я. Львівський національний університет ім. І. Франка; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Надання людині будь-якого виду медичної допомоги означає втручання як у її життя, так і у сферу її здоров’я. Як зазначали вчені (А. Загрядська, Л....»

«ПОСІБНИК ДЛЯ ТРЕНЕРА Цей посібник було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу з допомогою Агентства США з міжнародного розвитку. Відповідальність за зміст цього документу несе Корпорація Інститут дослідництва та тренінгів JSI; інформація, яку відображено в цьому виданні, не завжди поділяє погляди Агентство США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів. This manual is made possible by the generous support of the American people through the United Sates Agency for...»

«ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ: ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ УДК 343.98:05 А. І. Лозовий, директор Харківського НДІСЕ, Е. Б. Сімакова-Єфремян, заступник директора з наукової роботи Харківського НДІСЕ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, Л. М. Дереча, учений секретар Харківського НДІСЕ, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА ЛЕВА ЮХИМОВИЧА АРОЦКЕРА На основі архівних матеріалів, наявних у...»

«ОЧЕРЕТ ЗВИЧАЙНИЙ – ФІТОРЕМЕДІАНТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДРЕНАЖНИХ КАНАВАХ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ. УДК 581.5: 662.271.4: 582.542.11 ОЧЕРЕТ ЗВИЧАЙНИЙ – ФІТОРЕМЕДІАНТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДРЕНАЖНИХ КАНАВАХ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ В. І. Баранов1, І. М. Книш1, І. А. Блайда3, С. П. Ващук1, М. С. Гавриляк2 Львiвськuй нацiональнuй унiверсuтет iмені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львiв 79005, Україна e-таil: bio.lwiw@ukr.net Львівська комерційна академія, вул. Самчука, 9, Львів 79005, Україна Одеський...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»