WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Педагогічні засади викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищій школі Автор: Гвоздій С. П., к.п.н., доцент, завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності ...»

Всеукраїнська науково-методична конференція

Безпечна життєдіяльність – майбутнє людства

УДК 378.133:574.2

Педагогічні засади викладання дисципліни «Безпека

життєдіяльності» у вищій школі

Автор: Гвоздій С. П., к.п.н., доцент, завідувач кафедри медичних знань та безпеки

життєдіяльності біологічного факультету Одеського національного університету імені

І. І. Мечникова, м. Одеса.

Проблема безпеки життєдіяльності знайшла відображення у педагогічних концепціях і

системах, світоглядних позиціях, педагогічних поглядах мислителів і просвітителів різних епох (Н. Герман, П. Грабовський, М. Коцюбинський та ін.). На сучасному етапі розвитку науки і освіти дисципліна «Безпека життєдіяльності», як нормативна дисципліна, посіла ключове місце у підготовці майбутніх фахівців різних спеціальностей. На нашу думку, від методики викладання та зацікавленості студентів буде залежати рівень засвоєння знань та міцності сформованих умінь щодо безпечної життєдіяльності.

Безпека життєдіяльності розуміється як активна взаємодія людини з довкіллям, без загроз для власного життя і життя людей, які її оточують. Безпека життєдіяльності не є природним способом існування людини. Вона є наслідком її певних зусиль, цілеспрямованих дій, метою яких є подолання або усунення загрози для життя самої людини, її оточення і середовища їхнього існування. Безпека життєдіяльності є певним моральним імперативом, дотримання якого зумовлює існування кожної людини, і людства загалом. Формування, підтримка та подальше удосконалення означеного морального імперативу можливе завдяки наскрізному навчанню безпечній життєдіяльності та використанню найновіших досягнень усіх наук, зокрема педагогічної, психологічної, технічної тощо.

Як зазначає К. В Корсак, рівень сприймання й запам’ятовування аудиторією навчальновиховних зусиль викладача залежить від того, наскільки емоційними будуть виклад і дії лектора. «Нейтральність» і надмірна відстороненість лектора є шкідливими факторами – вони знижують ефективність навчання і його кінцевий результат. З появою Інтернету і всесвітнього супутникового телебачення й радіо старше покоління назавжди втратило повну можливість постійно контролювати ті потоки інформації, з якими може зіткнутися молодь від народження до досягнення дорослого віку під час процесу так званої формальної (визнаної, контрольованої |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Всеукраїнська науково-методична конференція Безпечна життєдіяльність – майбутнє людства і документованої) освіти, підкреслює науковець. Необхідна одночасна зміна і змісту, і методики навчання на практично всіх рівнях освіти, особливо для старшої середньої школи і закладів вищої освіти [1].

Змін потребує і методика викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності». Традиційні форми навчальної діяльності (лекції, семінарські та практичні заняття, консультації, іспити, заліки) мають обмежені можливості у зміні позиції студента. Тобто студент постійно знаходиться у ролі того, кого навчають. Інтерактивні форми навчання дають можливість студенту самореалізуватися, проявити себе у якості режисера, учителя, консультанта, організатора діяльності однокурсників, у ролі учня, керівника, рятувальника тощо. Інтерактивне навчання, як різновид активного, має свої закономірності, особливості. Сутність його в тому, що в навчальний процес залучаються всі студенти, кожний робить індивідуальний внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. На заняттях студенти повинні бути не спостерігачами, а активними учасниками тих процесів, що лягли в основу викладання дисципліни, залучаючи їх до спільної діяльності з викладачем. І чим більше різноманітність функцій, які виконує студент протягом навчального процесу, тим більше різноманітність його уяви і усвідомленості з питань безпеки життєдіяльності. За даними американських учених, під час лекції засвоюється всього 5 % матеріалу, під час читання – 10 %, роботи з відео/аудіоматеріалами – 20 %, під час демонстрації – 30 %, під час дискусії – 50 %, під час практики – 75 %, а коли людина навчає іншу чи відразу застосовує знання – 90 %. Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що студенти навчаються ефективній роботі в колективі [2, 3].

На теперішньому етапі розвитку науки про безпечну життєдіяльність людини, функція викладача у вищій школі і вчителя у загальноосвітній школі полягає не в передаванні знань, а у формуванні навичок здобувати їх. На даний момент студенти помітно випереджають своїх наставників у знаннях і вміннях з використання комп’ютерів та інших найновіших знарядь пошуку і перетворення інформації. Через використання таких знарядь, інтерактивних методів викладання дисципліни розвитку підлягає безпосередньо особистість майбутнього фахівця.

Його розумова діяльність приймає системний характер, відпрацьовуються навички організації безпечної життєдіяльності себе і оточуючих.

С.О. Ковжога та співавтори зазначають, що найбільш емоційно привабливими і професійно необхідними в інноваційному навчанні є імітаційні активні методи, які поділяються на неігрові (аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, індивідуальний тренаж) та ігрові |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Всеукраїнська науково-методична конференція

Безпечна життєдіяльність – майбутнє людства

(ділові ігри, розігрування ролей, ігрове проектування). Саме вони є найбільш суттєвими у професійній спрямованості навчального процесу ВНЗ, бо є важливим засобом орієнтування студента на такі цінності, як краще засвоєння майбутньої спеціальності, оволодіння професійною майстерністю, створення нових, більш цінних, алгоритмів діяльності [4].

Рівень сформованості концептуальної моделі навчання у більшості студентів не може забезпечити достатньо високого рівня активності в навчальній діяльності. По ряду предметів існує дуже низька оцінка емоційної привабливості і оцінка професійної необхідності цих предметів. За цих предметів пізнавальна активність студентів підмінюється системою зовнішнього впливу, що приводить до формального вивчення "аби здати". Дисципліна «Безпека життєдіяльності», нажаль, знаходиться у більшості студентів на такому ж рівні сприйняття. Отже, на нашу думку, фахівці з безпеки життєдіяльності мають довести до студента, що наша дисципліна має сприйматися як така, без якої сучасний фахівець, громадянин, сім’янин взагалі не може існувати!

Для утримання уваги студентів необхідно: по-перше, викликати емоційну готовість студентів до сприймання питань безпечної життєдіяльності застосуванням парадоксів, проблем, шокуючих чи дуже емоційних прикладів у викладі найостанніших відкриттів та здобутків наук з подальшим проблемним викладом основного матеріалу; по-друге, надати у розпорядження всіх студентів мікроконспект до кожної наступної лекції, які б готували до її сприймання і допомогли активізації самостійної роботи студентів щодо вивчення безпеки життєдіяльності; по-третє, максимально глибоко поєднати теорію з важливою саме для студентів практикою.

Виклад матеріалу з безпеки життєдіяльності логічно, зв’язно, без хаосу та відволікаючих відхилень, цікаво, сповнено експресії та елементів доречного гумору, з використанням усіх допоміжних технічних засобів утримання уваги слухачів призведе до кращого засвоєння змісту дисципліни, зацікавленості та 100% відвідуванням занять студентами. Розробка та впровадження сучасних освітніх технологій під час викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» потребує нових підходів до управління, залучення до традиційної системи навчання і виховання принципово нових елементів, оскільки цей процес не зводиться лише до збільшення суми знань та розвитку професійної спрямованості майбутніх фахівців, а передбачає досягнення нової якості організації навчально-виховного процесу, урахування сучасних підходів до організації суб’єктів діяльності в процесі професійної підготовки.

–  –  –

Список використаної літератури:

Корсак К.В. Проблеми інтенсифікації участі студентів у навчальному процесі // 1.

Педагогіка толерантності. – 2002. – № 4. – С. 33-40.

Іванова-Комарщук О. Корисність інтерактивних методів навчання // Відкритий урок:

2.

розробки, технології, досвід. Професійний журнал для вчителів. – 2009. – №9. – http://osvita.ua/school/technol/6564.

Технологія тренінгу / Упорядк.: О.Главник, Г.Бевз. / За заг.ред. С. Максименко. – 3.

К.: Главник, 2005. – 112 с.

Ковжога С.О., Полєжаєв А.М., Тузіков С.А. Сучасні освітні технології та методи їх 4.

використання в навчальному процесі // http://www.rusnauka.com/ 8_NMIW_2008 /Pedagogica/

28601.doc.htm.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 
Похожие работы:

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 1 ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ. ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ УДК 557.4 : 577.486 Голубець М.А. (Україна, Львів) ЕКОЛОГІЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ Екологія – у науковому розумінні – розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем,...»

«Міністерство науки і освіти, молоді та спорту Конференція присвячена 150-річчю від дня 3. ДОВКІЛЛЯ ТА СТАЛИЙ НООСФЕРНИЙ України народження видатного мислителя ХХ століття РОЗВИТОК В. І. Вернадського, ідеї якого відіграли значущу роль у Пошук шляхів сталого екологічного розвитку Національна академія наук України становленні сучасної наукової картини світу. За сучасного світу на тлі ідей В.І. Вернадського. Таврійський національний університет рішенням ЮНЕСКО ювілей В. І. Вернадського було...»

«Національний лісотехнічний університет України D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp.14. Finr L., Mannerkoski H., Piirainen S., et al. Carbon and nitrogen pools in an oldgrowth, Norway spruce mixed forest in eastern Finland and changes associated with clear-cutting. For. Ecol. Mgmt., 2003. – № 174. – P. 51-63.15. Jacobson S., Kukkola M., Mlknen E. et al., Impact...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 28.03.13. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,72. Ум. фарбо-відб. 23,95. Облік.-вид-арк. 23,83. Тираж 250 прим. Зам. № 02/2013 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50; 067-944-11-15 E-mаil: nаuk.visnyk@gmаil.com Засновано в 1994 р. Випуск 23.4...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 28 Львів 2012 УДК 57+58+591.5+502.7:069 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2012. – Вип. 28. – 170 с. До 28-го випуску увійшли статті з музейної справи, екології, ботаніки та охорони природи. Для екологів, ботаніків, зоологів, працівників природничих музеїв, заповідників, національних парків та інших природоохоронних установ. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Чернобай...»

«В. Борулько, О. Бонь, В. Карамушка, Р. Лісовський, Т. Гаврилова, Д. Заболотний, B. Зізак, М. Дімерлі, А. Скачек, О. Братченко, О. Непрокін, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами Рекомендації щодо просторового планування в прибережній смузі – Одеська агломерація from the Створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу INTERREG III B CADSES Project...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СЕМАЛЬ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 796.035-056.26 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ НЕПОВНОСПРАВНИХ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ЗАНЯТЬ 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту Львів – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури,...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4 1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630.164.3 (075.8) Проф. М.М. Гузь, д-р с.-г. наук; проф. І.М. Озарків, д-р техн. наук; доц. І.Є. Кульчицький-Жигайло, канд. с.-г. наук; студ. О.І. Озарків; асист. О.Я. Данчівська – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОЛОГИ У ДЕРЕВІ Розкрито будову кореневої системи дуба. Наведено закономірності перенесення вологи в дереві....»

«БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА БАДАЛОВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 1. Прізвище, ім’я, по батькові Бадалов Павло Петрович 2. Посада і місце роботи, служби провідний науковий співробітник лабораторії селекції Українського ордена «Знак Пошани» науководослідного інституту лісового господрства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.3. Число, місяць, рік і місце народження 10.12.1925 року м. Тбілісі 4. Стать чоловіча 5. Громадянство громадянин України 6. Партійність 7. Освіта вища, Ленінградська лісотехнічна академія...»

«14 – 16 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ у м. Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза») відбудеться V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ – масштабний комплексний захід інноваційного напрямку галузі охорони здоров'я України, який об'єднує науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я. Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України, Національна академія наук України, Компанія...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»