WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК373.015.31:796 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧЛЬНИХ РОБОЧІХ ПРОГРАМ З ПРЕДМЕТА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВНЗ А. О. Хоменко, В. В. Тимошенко У статті розглядаються ...»

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (55)-2013

УДК373.015.31:796

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧЛЬНИХ РОБОЧІХ ПРОГРАМ З

ПРЕДМЕТА «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВНЗ

А. О. Хоменко, В. В. Тимошенко

У статті розглядаються актуальні теоретичні та науковометодичні аспекти модернізації навчальних програм з фізичного виховання у ВНЗ з метою підвищення їхньої ефективності.

Ключові слова: фізичне виховання, навчальна програма, ефективність, модернізація.

Пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це здійснюється шляхом розвитку валеологічної освіти, повноцінного медичного обслуговування, оптимізації режиму навчально-виховного процесу, створення екологічного сприятливого життєвого простору.

Сучасне навчання у ВНЗ пов'язане з постійно зростаючою напруженістю та інтенсивністю навчання, що зумовлює досить високі вимоги до стану здоров'я студентів, їхньої розумової та фізичної працездатності. Тому серед різноманітності засобів забезпечення успішної навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців важливе місце займають фізичне виховання і заняття спортом.

Тому методика фізичного виховання студентів ВНЗ, виражена в багатообразних навчальних програмах на основі спортивноорієнтованої та особистісно-орієнтованої технології навчання, сприяє ефективності та результативності освітнього процесу.

На необхідність підвищення ефективності програм з фізичного виховання, визначення нового змісту, форм і методів фізичного виховання та здорового способу життя студентської молоді вказує і значне погіршення стану її здоров’я, фізичної підготовленості, зниження Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (55)-2013 спортивних показників на змаганнях та негативне ставлення до самостійних занять фізичними вправами.

Взагалі навчальні програми і методичні рекомендації з фізичного виховання розроблялися вітчизняними (Г. Апанасенко, А. Арещенко, Н. Волков, Б. Ведмеденко, В. Гагауз, М. Гошко, В. Давіденко, М. Довганик, О. Дубогай, М. Зубалій, С. Канішевський, Є. Козак, О. Леонов, В. Мудрик, І. Мудрік, В. Мурза, В. Падяк, Н. Перепелицин, М. Петренко, В. Приходько, С. Сичов, В. Щербіна), а також зарубіжними дослідниками з теорії і методики фізичного виховання (М. Віленський, Е. Корабльова. В. Куликов, К. Купер, А. Лебедєв та ін.).

Основні положення теорії та методики фізичного виховання розглянуто у роботах В. Беспалько, Т. Круцевич, Л. Матвєєва, Р. Раєвського. Сучасні проблеми та науково-методичні аспекти підвищення ефективності програм з фізичного виховання викладено в роботах О. Асташова, В. Бальсевіча, Ю. Железняка, Л. Іващенко, В. Харитонова.

При вивченні ефективності програм з фізичного виховання, готовності студентів до інтенсивної навчально-професійної діяльності, збереження і зміцнення їхнього здоров'я виявлений ряд протиріч між:

- високими вимогами навчального процесу у ВНЗ та не відповідним до цих вимогам станом здоров'я багатьох студентів;

- наявністю великої кількості інноваційних методик та засобів фізичної культури і спорту і відсутністю повноти використання педагогічних технологій у сфері фізичного виховання.

Мета роботи полягає у визначенні та науковому обґрунтування методичних аспектів підвищення ефективності навчальних робочих програм з фізичного виховання. Завдання дослідження – обґрунтувати необхідність удосконалення програм з фізичного виховання у вищих навчальних закладах і визначити роль раціонально організованого процесу фізичного виховання у формування стійкої мотивації до здорового способу життя серед студентів.

Орієнтація фізичного виховання на засвоєння жорстко регламентованого програмного матеріалу, зміст якого визначається обов'язковою прикладною підготовкою та здачею нормативних заліків, унеможливлює звернення до особистості студента та розвитку його індивідуальності.

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (55)-2013

Фізичне виховання у ВНЗ, регламентоване за змістом та обсягом обов'язкового часу навчальної програми, за даними наших спостережень і багаточисельними результатами інших досліджень, не здатне повноцінно вирішувати комплекс завдань з фізичної підготовленості, інтелектуального і духовного розвитку студентів.

У вищих навчальних закладах програма фізичного виховання має передбачати дороги і цілеспрямовані дії на розвиток витривалості, швидкісних і силових здібностей, гнучкості, поліпшення сердечної, судинної і дихальної системи, сприяти профілактиці захворювань у студентів.

Методика фізичного виховання студентів основного відділення ВНЗ, яка відображена в багатьох навчальних програмах, сприяє раціоналізації і результативності освітнього процесу з фізичного виховання. Науково-методична ВНЗ має бути спрямована на підвищення рівня якості підготовки студентів, підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах ринку праці в процесі входження до європейського простору.

Організація навчального процесу з фізичного виховання за ефективною робочою програмою сприяє формуванню ціннісної орієнтації студентів на самовизначення у сфері фізичної культури і спорту, підвищує рівень їхнього фізичного стану та сприяє гармонійному розвитку особистості.

З метою формування мотиву фізичного вдосконалення студентів, що передбачає прагнення прискорити темпи власного розвитку, посісти гідне місце в суспільстві, добитися визнання, необхідно розробляти все більш ефективні програми з предмета «Фізичне виховання», що враховують особливості кожного студента, новітні науково-методичні розробки, моделі та технології.

Ефективність тієї або іншої програми занять визначається не лише змістом, а значно більшою мірою, обсягами навантаження, вживаними на заняттях фізичними вправами, і методами їхнього виконання.

В ході нашого дослідження було виявлено сукупність організаційно-методичних умов, сприяючих підвищенню ефективності освітнього процесу з фізичного виховання: урахування переваг студентів до занять певним видом спорту, планомірне освоєння змісту тренування для досягнення спортивного результату, участь у змагальній діяльності.

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (55)-2013

Раціональна методика навчальних занять з фізичного виховання дозволяє істотно підвищити рівень рухової та фізичної підготовленості студентів, сформувати стійку мотивацію до регулярної тренувальної і змагальної діяльності, забезпечити готовність до самоорганізації та здорового способу життя.

З метою підвищення ефективності занять з фізичного виховання у програми все частіш включають не тільки перевірені практикою (спортивні та рухливі ігри, легка атлетика і т. ін.), а й нові засоби фізичної культури (елементи східних єдиноборств, шейпінг, фітнес і т. ін.), які раніше не застосовувалися. Тому організація фізичного виховання у ВНЗ на основі альтернативного комплектування програм занять забезпечує велику ефективність, що виражається в істотному підвищенні рівня фізичної і функціональної підготовленості студентів.

Таким чином, аналіз педагогічного процесу ВНЗ показав, що зміст навчальних програм з фізичного виховання, методи, засоби та форми організації відповідають загальним дидактичним принципам та відображають сучасні педагогічні підходи до навчання, розвитку та виховання студентів. Можна сказати, що навчальна робоча програма є найбільша раціональною формою організації навчального процесу з фізичного виховання. Але аналіз програмового забезпечення фізичного виховання студентів свідчить про те, що в навчальних програмах останніх років більше приділено уваги фізичному вихованню особистості студента.

Але з метою формування мотиву до фізичного та духовного самовдосконалення студентів при організації процесу навчання необхідно вносити певні корективи у програму. Також є багато інших можливостей для подальшого підвищення ефективності та вдосконалення у системі фізичного виховання у ВНЗ.

Література

1. Железняк Ю.Д. Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: учебное пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– М.: «Академия, 2002. – 264 с.

2. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т. Ю. Круцевич. – К.:

Олимпийская литература, 2003. – Т. 2. – 390 с.

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (55)-2013

3. Фізичне вдосконалення студентської молоді: стратегія та інноваційні технології:

моногр. за матеріалами міжнар. симп. /під заг. ред. проф.Р. Раєвського. – О.: Наука і техніка, 2011. – 544 с.

4. Стрельников Р.В. Организация физического воспитания студенческой молодежи на основе альтернативного выбора содржания занятий: автореф. дис. … канд. пед.

наук: 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры / Роман Владимирович Стрельников. – Волгоград, 2009. – 21 с.

5. Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих закладів України ІІІ – ІV рівнів акредитації. МОН України, наказ №757 від 14.11.2003.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УЧЕБНИХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКОЕ

ВОСПИТАНИЕ» В ВУЗЕ

А. А. Хоменко, В. В. Тимошенко В статье рассматриваются актуальные теоретические и научнометодические аспекты модернизации учебных программ по физическому воспитанию в ВУЗе с целью повышения их эффективности.

физическое воспитание, учебная программа,

Ключевые слова:

эффективность, модернизация.

SCIENTIFIC AND METHODICAL ASPECTS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF

TRAINING PROGRAMS OF THE SUBJECT «PHYSICAL EDUCATION» IN

HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT

А. А. Khomenko, В. В. Timoshenko This article considers the actual theoretical and scientific- methodical aspects of modernization of training programs of physical education in higher education establishments with the purpose of increase of their efficiency.

Keywords: physical education, training programs, efficiency, modernization.

Хоменко Анатолій Опанасович – старший викладач кафедри фізичного виховання Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ, Україна) Тимошенко Владимир Валерійович – викладач кафедри фізичного виховання Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ, Україна) Рецензент – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання Донбаської державної машинобудівної академії Ю. О. Долинний 
Похожие работы:

«Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС № 10 за 2012р (жовтень) Київ 2012 Біологічні науки Е Грицик В. Г858 Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посібник/ В.Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій; МОН України.Київ: Кондор, 2009.290с.грн. Транспорт О Загальні відомості щодо фарбування кузовів легкових автомобілів. З-140 Експрес-аналіз лакофарбового покриття під час проведення комплексного дослідження транспортних засобів: Довідковий посібник / МВС...»

«ЯКІСНА ПИТНА ВОДА ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ Інститут Сільського Розвитку Київ – 2005 Якісна питна вода для сільської громади. — К., 2005. — 32 с. На початку ХХІ сторіччя однією з найважливіших проблем розвитку людської цивілізації стала екологічна проблема. Питання чистоти повітря, води та ґрунтів турбують багатьох, проте далеко не завжди на них можна отримати вичерпні відповіді. Це видання стане у нагоді усім, кому не байдуже своє здоров’я, здоров’я своїх дітей, рідних та оточення. Адже якість...»

«УДК 613.523.9 СОНЦЕ – УМОВА ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ, ЧИННИК ЗДОРОВ’Я І НЕЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ Шахненко В.І. Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Харків, Україна КЛЮЧОВІ СЛОВА: Сонце, активність Сонця, геомагнітні збурення, вплив на дітей і дорослих, засоби пом’якшення впливу Сонця. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Солнце, активность Солнца, геомагнитные бури, влияние на детей и взрослых, средства снижения влияния Солнца. KEY WORDS: the Sun, Sun's activity, the geomagnetic storms, the influence to...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Вінниця ВНТУ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності...»

«Міжнародні рекомендації 5 ‘2011 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ Керівництво Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії Друге видання — жовтень 2008 р. (перша публікація — липень 2000 р.) Це керівництво переглядалося у 2010 р. Огляд літератури не виявив нових достовірних даних, які привели б до зміни рекомендацій. Наступний перегляд відбудеться у 2012 р. 1. Мета і галузь застосування Мета керівництва — ознайомити фахівців...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ТЕХНОЛОГІЯ ВАКЦИН МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«ПЕРЕДМОВА О. Г. Козленко, В. В. Додь Слово до вчителя Збірник призначено для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти з біоН. Ю. Матяш, логії учнів 10-х класів за результатами їх навчання в основній школі. Завдання складено відповідно до чинної програми з біології для 7–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7–11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005). Посібник містить 10 варіантів тестів, кожен з яких складається...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА ОМЕРІ Ірина Дмитрівна УДК 595.422:630*27(477) КЛІЩІ РОДИНИ PHYTOSEIIDAE (PARASITIFORMES, MESOSTIGMATA), ЯКІ МЕШКАЮТЬ НА РОСЛИНАХ ДЕНДРОПАРКІВ ТА БОТАНІЧНИХ САДІВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 03.00.08 – зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі акарології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Науковий керівник –...»

«Удк 668.53 № держреєстрації 0109U002428 Інв № МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НТУ „ХПІ”) 61001, МПС, м. Харків, вул. Фрунзе,21 тел.(0572) 707-61-41 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор НТУ „ХПІ” з наукової роботи, _д. т. н. проф. А. Марченко 2010.12 ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОБГРУНТУВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН КОМПОНЕНТІВ В ЕМУЛЬСІЙНІЙ ФОРМІ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ НОСІННЯ (заключний) Декан факультету технології органічних речовин О....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»