WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 658.562.012.32 С.В. Ковальчук Хмельницький національний університет МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ © Ковальчук С.В., 2010 Визначено основні ...»

-- [ Страница 1 ] --

отриманого досвіду та заохочення інноваційної практики, що передаються наступним поколінням, дало змогу

провести аналогію із біологічним ДНК та визначити основні принципи його формування з метою

подальшого ефективного застосування.

Перспективи подальших досліджень

Варто зауважити, що впровадження концепції інноваційного ДНК не завжди гарантує успіх, оскільки

розвиток та реалізація ідей залежить не лише від самої її концепції, а також від наявних наукових знань,

навичок та вмінь. Отже, лише збалансований портфель інноваційної практики, культивований у інноваційному ДНК, збільшує ймовірність досягти мети, і саме розроблення цього портфеля є перспективою подальших досліджень.

1. Спосіб доступу: http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html – Загол. з екрану.

2. McKinsey Global Survey Results: Assessing innovation metrics, October 2008 3. Alwattari A. Innovation DNA – what are you good at? Ubiquity Volume 8, Issue 17, May, 2007 4. Hattori R.A., Wycoff J. and Joyce Wycoff Innovation DNA TD January 2002. – Р. 25–30. 5. Patnaik D. The Fundamentals of Innovation Спосіб доступу http://www.businessweek.com/innovate/content/feb2010/id2010028_823268.htm – Загол. з екрану.

УДК 658.562.012.32 С.В. Ковальчук Хмельницький національний університет

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ © Ковальчук С.В., 2010 Визначено основні концептуальні підходи до управління якістю високотехнологічної продукції.

Одним із головних підходів до управління якістю високотехнологічної продукції є маркетингова орієнтація діяльності підприємства. Для ефективнішого маркетингового управління якістю високотехнологічної продукції необхідно дотримуватися чітко визначених та сформульованих принципів.

Ключові слова: якість; управління якістю; якість високотехнологічної продукції; маркетингове управління якістю; корисність; цінність; конкурентоспроможність The article the basic conceptual going is determined near the quality management of highly technological products. One of the main approaches to high-quality products is the marketing orientation of the enterprise. For more effective marketing of quality high-tech products need to follow clearly defined and principles.

Keywords: quality, quality management, high quality products, marketing and quality management utility, the value of competitiveness.

Постановка проблеми Якість завжди була і залишається важливою ринковою характеристикою товару, а оцінювання якості товарів споживачами завжди визначало та визначатиме стратегію конкуренції промислових підприємств.

Висока якість продукції означає, що кожен виріб в певних реальних умовах забезпечить задоволення встановлених вимог споживача, виробника і народного господарства загалом з найменшими сумарними витратами під час виготовлення і споживання. Висока якість є ознакою тих виробів, що за своїми технічними і економічними характеристиками є кращими за інші (результат бездефектної праці інженерів) і не мають браку (результат бездефектної праці робітників). Проте, поза увагою дослідників у сфері якості залишається те, що не лише оцінювання якості, але і формування якісних показників продукції має орієнтуватися на реальні або потенційні потреби проміжних та кінцевих споживачів.

Аналіз останніх досліджень і результатів Останнім часом тематика управління якістю набула особливої популярності. Багато науковців, не всі з яких є економістами за освітою, працюють у цьому напрямі. Особливо вагомий внесок щодо розгляду якості праці та її продукту зробили такі науковці як, Б.К. Злобін, С.Ф. Черкашин, І.Б. Іваненко, Я.Б. Шор, В.І. Синько, А.В. Глічев, В.П. Панов, М. П. Бабін. Маркетингові аспекти формування якісних показників та визначення їх Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua впливу на товарну політику підприємства висвітлювали в своїх роботах С.С. Гаркавенко, В.Я. Кардаш, О.ЛЄ.В. Крикавський, П.Г. Перерва, А.О. Старостіна, Т.М. Циганкова, Н.І. Чухрай та інші українські та зарубіжні науковці.

Управління якістю має стати складовою маркетингової діяльності підприємства. Це знаходить підтвердження і в працях відомого американського фахівця у галузі якості А. Фейгенбаума, який неодноразово наголошував, що у 80-ті роки XX століття розпочався період безпрецедентного зростання значення якості, котрий триває і сьогодні. Уже наприкінці минулого десятиріччя для 80 % покупців промислових та споживчих товарів якість стала так само або, навіть, більш важливою, ніж ціна. Для порівняння: у 70-х роках минулого століття такої думки дотримувалися лише 30% покупців. Тому у більшості ринково орієнтованих підприємців склалося стійке розуміння того, що найефективніший спосіб швидше продати товари та послуги – це поліпшити їхню якість.

До того ж стан економіки України не стимулює діяльність з управління якістю продукції. Про це свідчить інфляція, значні труднощі з матеріально-технічним забезпеченням і комплектацією, відсутність державної підтримки вітчизняного товаровиробника. Разом із тим з'являється нове ставлення до якості продукції [1, с. 15].

По-перше, зростає вплив рівня якості продукції на економічні та маркетингові показники підприємств (через затрати і втрати, пов'язані з випуском неякісної продукції). Причому маркетинговий аспект є навіть істотнішим, ніж економічний: втрачаючи одного реального споживача, підприємство втрачає, як мінімум, двадцять потенційних; а для подолання негативного ставлення споживачів до неякісної продукції підприємства знадобиться, що найменше, в десятеро більше витрат, ніж на підтримання відповідного рівня якості.

По-друге, український ринок стає конкурентним практично у всіх сферах, причому найбільшу конкуренцію становлять імпортні товари і техніка, які здатні витіснити продукцію вітчизняних підприємств з українського ринку споживання.

По-третє, з'являються підприємства, що вже тепер, запроваджують маркетинговий підхід у веденні бізнесу, розробляють сучасні системи якості, орієнтовані на вимоги міжнародних стандартів серії ІСО 9000, використовують у системах якості засоби комп'ютерної технології.

Отже, в Україні сформувалися передумови для здійснення управління якістю на засадах маркетингу.

Деякі із зазначених вчених намагалися поєднати управління якістю з маркетинговим управлінням, проте ці спроби не мали завершеного концептуального вигляду. Саме тому у цій статті здійснюємо спробу обґрунтувати необхідність використання в управлінні якістю продукції маркетингового бачення та інструментарію.

Постановка цілей Метою написання статті було визначити маркетингові підходи та інструментарій в управлінні якістю продукції окремих господарюючих суб’єктів, зокрема, підприємств машинобудування.

Відповідно до поставленої мети можна сформулювати і певні завдання дослідження, за допомогою яких реалізовуватиметься основна мета: визначити основи класифікації якості; відмінності щодо визначення якості продукції, які випливають з маркетингового підходу, та оцінити можливий вплив маркетингових заходів на підвищення якості продукції.

Усе вищезазначене, а також деякі інші аспекти поєднання маркетингового менеджменту та менеджменту якості, знайшли відображення у цій статті.

Виклад основного матеріалу Як зазначав М.К. Рерих: “Якість розвиває й іншу настільки необхідну в еволюційних процесах особливість – дійсну відповідальність за все...”. Тобто майбутнє підприємства ґрунтується на відповідальності за те, що відбувається нині на виробництві. Відповідальне ставлення до якості сьогодні визначає майбутній розвиток підприємства.

Це підтверджує дослідження яке провели в Ієрусалимському і Хайфському університетах (Ізраїль), що дозволило встановити, скільки коштує країні зневажливе ставлення до якості [2]. Вони розробили методику визначення вартості ресурсів, що втрачаються в разі нехтування якісними характеристиками в різноманітних секторах економіки на всіх рівнях національної економіки. Під час дослідження було встановлено, що сумарні втрати економіки Ізраїлю від зневаги до якості у 1995 році становили 45–47 млрд шекелів (близько 15 млрд $ США). Причому за секторами економіки ці втрати істотно різняться: від 11,4 % – в сфері комунікацій і промисловості, до 50 % – в будівництві. У 1995 році втрати від зневажання якістю становили 25 % валового внутрішнього продукту країни і фактично дорівнювали сумі всіх сплачених за рік податків. Все вище згадане підкреслює пріоритет проблеми якості для забезпечення ефективного і сталого функціонування підприємств та економіки країни загалом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Існує кілька підходів до трактування категорії “якість”. Як правило, якість розглядають у контексті визначення конкурентоспроможності продукції. Якість – це сукупність властивостей і характеристик товару, які зумовлюють його здатність задовольняти конкретні особові чи виробничі потреби відповідно до свого призначення.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Якість розглядають як сукупність певних властивостей або ознак, які є характерними для продукції, послуги або процесу. Якість – абсолютний показник, результат праці; вона охоплює характеристики, які об'єктивно закладені в цей товар під час його розроблення і виробництва. Хоча при тому окремі споживачі можуть сприймати по-різному рівень якості одного й того самого товару. Якість продукції вимірюють системою показників, що характеризують надійність, функціональність, довговічність, ремонтопридатність, економічність, дизайн, легкість у користуванні та інші споживчі властивості товару.

Якість визначають як здатність товару (продукту, процесу, послуги) задовольняти певну потребу. Але до того ж споживач оцінює товар, порівнюючи його корисність та витрати на придбання та експлуатацію.

Корисність товару з погляду споживача ототожнюється із здатністю товару вирішити якісь проблеми самого споживача. Разом із цим корисність та якість не можна вважати синонімами. Так, цілком якісний за всіма технічними, ергономічними та іншими характеристиками товар, може бути зовсім некорисним для споживача. Зрозуміло, що і сама корисність (цінність) конкретного товару з погляду окремих споживачів істотно відрізнятиметься. Наприклад, пральна машина-автомат є доволі корисною з погляду економії часу та зусиль домогосподарки, але з погляду витрат на пральний порошок та електроенергію програє ручному пранню або звичайній пральній машині. Оцінка можливості товару вирішувати проблеми споживача залежить не тільки від його об’єктивних технічних, конструктивних, фізико-хімічних характеристик, а й від психологічного процесу сприйняття та оброблення людиною інформації про товар.

Саме останній підхід можна вважати маркетинговим поглядом на проблеми якості.

У маркетингу якість виступає невід’ємною складовою товарної політики підприємства. Зважаючи на те, що підприємство має продукувати товар, орієнтуючись на реальні чи потенційні потреби споживачів, саме реалізація цих потреб має знайти відображення в конкретних якісних показниках. На жаль, на підприємствах, що виготовляють продукцію виробничо-технічного призначення або, як її тепер називають,- високотехнологічну продукцію, існує певна проблема з розмежуванням рівнів стратегічного управління. Як правило, в своїй діяльності такі підприємства здебільшого орієнтуються не на кінцевого, а на проміжного споживача. Крім того, ринки, на яких працюють такі підприємства, характеризуються швидким, турбулентним розвитком технологій; на цих ринках відбуваються технологічні стрибки, за яких існуючі технології або ті, що нині запроваджуються, заміщуються новими, досконалішими. Така турбулентність технологічного розвитку має для підприємств, які працюють на ринках високотехнологічної продукції, підвищений та майже неконтрольований ризик, бо подібні стрибки, як правило призводять до того, що технологічні “ноу-хау” старіють так само швидко, як і виробниче обладнання.

Динаміка розвитку ринку, його межі та ринкова поведінка споживачів змінюються доволі швидко, якщо нові технології виробництва матеріалів, технології продукування виробів та/або технологічні принципи їх функціонування істотно покращують споживчі властивості цих виробів або значно знижують собівартість їх продукування.

На практиці можна виокремити низку факторів, обумовлених загальною культурою підприємства, котрі заважають успішному вживанню заходів маркетингового управління якістю високотехнологічної продукції, а саме:

1) керівництво є занадто зацикленим на проблемах поточної діяльності і немає часу або зацікавленості до запровадження технологічних новацій, внаслідок чого впродовж тривалого часу не відбуваються інновації виробничих процесів, продукції та сфери якості;

2) вище керівництво не сприймає та не враховує, приймаючи рішення інформацію про споживачів, їхні проблеми, або ця інформація втрачається та змінюється під час слідування від безпосередніх “контакторів” зі споживачами до керівних осіб підприємства, отже, що останні мають помилкову уяву про замовника та його вимоги, конкурентів, динаміку розвитку ринку;

3) прагнення співробітників до інновацій, зокрема і в сфері якості, не використовується та не заохочується; пропозиції про зміни сприймаються як неконструктивні, що заважають нормальній роботі;

4) керівництво підприємства має пересторогу до сторонніх осіб, що пропонують власні технічні та технологічні “ноу-хау”;

5) існує недовіра до будь-якого виду співпраці, внаслідок чого утруднюється спільна паралельна розробка технологій, наприклад, разом з постачальником чи замовником;

6) існують труднощі у взаєморозумінні та спілкуванні технічного (інженерного) та комерційного (маркетингового) персоналу підприємства;

7) бюрократизм ускладнює взаємодію та кооперацію між підрозділами, знижує зацікавленість співробітників, збільшує вартість проектів тощо.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ – 2013 УДК 37.013.42 (075.8) ББК 28.0 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1|11-10901 від 04.07.2013 р.) Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Відділення теорії та історії педагогіки НАПН України Пустовіт...»

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ Дніпропетровськ РВВ ДНУ В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов ЗООЛОГІЯ ХОРДОВИХ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України УДК 591 (597.2/.5)+002.4 ББК Б– Рецензенти: д – р біол. наук, проф. Н. П. Грицан, д-р біол. наук, проф. Л. П. Мицик. Булахов В. Л., Новіцький Р. О., Гассо В. Я., Пахомов О. Є.Зоологія...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій Джерела та література 1. Зузук Ф. В. Вірогідність впливу розробки Хотиславського родовища родовища крейди на заповідні екосистеми Волині / Ф. В. Зузук, В. Г. Мельничук, І. І. Залеський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – № 9. – С. 3–11.2. Палієнко В. П. Загальне геоморфологічне районування території України / В. П. Палієнко // Укр. геогр. журн. – 2004. – № 1. – С. 3–12. 3. Природа...»

«БІОЕТИКА ТА ХРИСТИЯНСЬКІ ЗАСАДИ ПРАВ ЛЮДИНИ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів Зінько о. Василь, Огірко О. В.1, Андрушко В. Т.2 Львівський Святоонуфріївський монастир 1; Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького 2 Біоетика — наука про пошану людського життя від зачаття аж до природної смерті, розглядає людину як особистість, що наділена своїми правами та...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 3 ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ БІОСФЕРИ. АГРОЕКОЛОГІЯ ТА РАДІОЕКОЛОГІЯ УДК 504.05 Рудько Г.І. (Україна, Київ) ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ГЕОЕКОЛОГІЇ Існує багато суперечок щодо терміну геоекологія, структури цієї науки, об’єкта і предмета її досліджень. Термін “геоекологія введений К. Тролем у 1939 р. Сьогодні об’єктом вивчення екологічної науки є система Природа – Людина –...»

«Посібник користувача У цьому посібнику користувача наведено докладні інструкції щодо використання камери. Уважно ознайомтеся з ним. UKR Відомості про авторські права • Microsoft Windows і емблема Windows є зареєстрованими Концепція PlanetFirst втілює прагнення компанії товарними знаками корпорації Microsoft Corporation. Samsung до сталого розвитку та соціальної • Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple відповідальності, запроваджуючи екологічні принципи Corporation. ведення...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент” (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст) Київ 2005 Підготовлено доктором біологічних наук, професором О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 5 від 09.02.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Програма переддипломної практики студентів...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Серія «Біологічні Студії» заснована у 2009 році І. В. Шидловський Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни За редакцією Й....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»