WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Ключові слова: материнська та перинатальна смертність, диспансерний нагляд за вагітними робітницями залізниці, екстрагенітальні захворювання, ускладнення вагітності, профілактика. ...»

ПРАКТИКА І ДОСВІД №3, ВЕРЕСЕНЬ 2002

УДК 618.3 084:656.2

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ У

РОБІТНИЦЬ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗАЛІЗНИЦІ, В СУЧАСНИХ

УМОВАХ

Золотухін М.С., Бутіна Л.І., Щербіна Н.В., Солоп М.І.

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького,

Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк Ключові слова: материнська та перинатальна смертність, диспансерний нагляд за вагітними робітницями залізниці, екстрагенітальні захворювання, ускладнення вагітності, профілактика.

Матеріали та методи дослідження а останні 10 років у Донецькій області погіршились З усі показники здоров'я населення. Спостерігається Для аналізу лікувально профілактичної допомо зростання захворюваності на 11%. Це зумовлене, перш ги вагітним робітницям залізниці використовували за все, впливом несприятливих чинників: шкідливих дані звіту по акушерсько гінекологічній службі До умов виробництва, забрудненням навколишнього се нецької залізниці за 2001 рік [2]. Оцінку стану дис редовища (33,8% від загальної кількості викидів шкід пансерного нагляду за вагітними, захворюваності ливих речовин в атмосферу по Україні припадає на та ускладнень вагітності проводили, аналізуючи Донецьку область, при цьому Донецька область зай показники в тих жінок, які народили впродовж має 4,4% території України). Значно погіршилося ма 2001 року — 1121 жінка, — вони склали першу гру теріальне становище більшої частини населення, що пу (основну). Порівняння проводили за результа позначається на харчуванні: знизилися його якість та тами аналізу відповідних показників у жінок, які калорійність. До 80% вагітних жінок мають різнома народили у 2000 році, — друга група (порівняння), нітні патологічні ускладнення (анемія, серцево судин у ній було 1239 робітниць. Групи були статистично ні захворювання, патологія нирок та ін.). рівнозначними за віком.

Кількість пологів по Донецькій області за остан Результати та їх обговорення ні 10 років зменшилася на 50%, а рівень материн ської смертності в 10 разів перевищує показники Загалом у 2001 році під наглядом акушерів гіне розвинутих країн [3]. кологів було 1837 вагітних жінок, це на 11,3% мен Найважливішою умовою для здійснення ефек ше, ніж у 2000 році, коли під наглядом було 2070 тивної профілактики та зниження материнської, робітниць. У 2001 році на 18,6% зменшилась кіль перинатальної захворюваності та смертності є кість вагітних жінок, які були взяті під нагляд у жі удосконалення заходів, спрямованих на поліпшен ночій консультації, вона становила 1170 робітниць ня якості акушерсько гінекологічної допомоги,проти 1437 вагітних у 2000 році. Але при цьому розвиток найраціональніших форм медичного обс збільшився відсоток раннього взяття під нагляд жі луговування у групах високого ризику [1]. нок з терміном вагітності до 12 тижнів — з 86% Без сумніву, однією з таких груп ризику щодо (1239 жінок) у 2000 році до 89,9% у 2001 році (1052 розвитку акушерської патології та ускладнень ва жінки), що свідчить про позитивні тенденції у ро гітності є робітниці залізниці, життя та праця яких боті жіночої консультації.

пов'язана із впливом несприятливих умов праці, У 2001 році було 1121 пологів, що на 168 пологів забрудненням навколишнього середовища та зни (13,6%) менше, ніж у 2000 році, коли було 1239 по женням якості та калорійності харчування. логів. При цьому материнської смертності протя Під час аналізу літературних даних ми не знайшли гом обох років не було, а перинатальна смертність відомостей про акушерську патологію у робітниць у 2001 році значно зменшилася: 6 випадків (5,3%) залізниці, це і зумовило напрямок нашої роботи. проти 13 (10,2%) у 2000 році. Це є прямим наслід Метою дослідження було вивчити сучасні особли ком поліпшення диспансерного нагляду за вагіт вості перебігу вагітності у робітниць залізниці для роз ними робітницями залізниці у жіночих консульта робки профілактичних заходів у встановлених пріори ціях, що доводять і дані, наведені у табл. 1.

тетних напрямках, зниження материнської захворюва Збільшився відсоток жінок, які двічі обстежува ності та поліпшення репродуктивного здоров'я жінок. лися на сифіліс та СНІД, яким виконували УЗД та

–  –  –

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У РАБОТНИЦ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Золотухин Н.С., Бутина Л.И., Щербина Н.В., Солоп Н.И.

В статье проведен анализ результатов диспансерного наблюдения за беременными работницами железнодорожного транспорта. Выявлено увеличение у них частоты сердечно сосудистых заболеваний, заболеваний мочеполовой системы и щитовидной железы, анемий и поздних гестозов.

Предложена патогенетически обоснованная схема профилактики у этой группы женщин осложнений в родах, которые могут возникнуть вследствие указанных патологических состояний, которая включает обязательное назначение антигипоксических средств и препаратов, улучшающих реологические свойства крови, сразу при взятии беременных под наблюдение и непосредственно перед родами, в остальные сроки беременности по показаниям. Это позволит снизить материнскую заболеваемость и улучшить репродуктивное здоровье работниц железнодорожного транспорта.

PECULIARITY OF OBSERVATION OF PREGNANT FEMALE WORKERS OF RAILWAY

Zolotukhin N.S., Butina L.I., Scherbina N.V., Solop N.I.

The article presents the results of dispansaric observation of pregnant railway women. Increase of frequency of cor dio vesscular disease, disease of urine sexual system and thyroid gland, anamia and late hestosis has been deter mined. The pathogenic grounded scheme of prevention of complications after berth in these women was recomend ed. It include the antihypoxias remedy and preparations which improve the reologias of blood. The authors proposed to prescribe the preparations at the beginning of observation of pregnant and befor the berth. It allov to reduce the maternal sick rate and to improve reproductive health of female workers of railway.

–  –  – 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.Д. КУЗОВИК, В.Л. КУЧЕРЕНКО, О.В. БУЛИГІНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих технічних закладів освіти Київ 2010 УДК 615.8:57.089 (075.8) ББК Р. с 51 я 7 К 892 Рецензенти: кафедра автоматизації і експериментальних досліджень Національного технічного університету України (КПІ) (Є.Т. Володарський – д-р техн. наук, проф.); кафедра...»

«УКРАЇНА ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РІШЕННЯ ХIV сесії четвертого скликання 06.01.2005 № 346 Про Програму екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Херсонській області на 2004 2009 роки З метою досягнення належного рівня інформаційного забезпечення державного контролю за станом довкілля, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки, керуючись...»

«Збірник наукових №3 (80) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 330.111.6:658.821 ББК 65 Гуцаленко Оксана Олександрівна, асистент Кафедра організації обліку та звітності Вінницький національний аграрний університет ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ В статті висвітлено основні складові та проведено аналіз природно-економічного потенціалу для формування пропозиції органічної продукції сільського господарства в Україні. Визначено,...»

«Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС № 10 за 2012р (жовтень) Київ 2012 Біологічні науки Е Грицик В. Г858 Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посібник/ В.Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій; МОН України.Київ: Кондор, 2009.290с.грн. Транспорт О Загальні відомості щодо фарбування кузовів легкових автомобілів. З-140 Експрес-аналіз лакофарбового покриття під час проведення комплексного дослідження транспортних засобів: Довідковий посібник / МВС...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 3 2012. УДК 377.1:372.832 Василь Онищенко НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ “ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО” ДЛЯ УЧНІВ ПТНЗ Дослідженню проблеми створення підручників із суспільно-гуманітарних дисциплін для загальноосвітньої школи, зокрема для учнів ПТНЗ, присвячена стаття Р. Арцишевського “Каталізатор духовності (концептуальні засади створення підручників соціально-гуманітарного циклу)” [1, c. 3]. У 2001 р. під його керівництвом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»