WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ БІОЛОГІЇ Статтю присвячено аналізу змісту біологічної освіти в системі фахової підготовки екологів. Розглянуто ...»

Наукові праці. Педагогіка

УДК 372.8: 574.2+502.7

Лебідь С. Г., Дмитрієв Д. О., Осадчук Н. І.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ БІОЛОГІЇ

Статтю присвячено аналізу змісту біологічної освіти в системі фахової підготовки

екологів. Розглянуто зміст професійних умінь, які необхідно формувати у студентів у

процесі вивчення курсу «Біологія» з циклу нормативних дисциплін професійної та

практичної підготовки.

Ключові слова: професійна підготовка екологів, зміст біологічної освіти, професійні компетенції екологів, професійні вміння екологів.

Статья посвящена анализу содержания биологического образования в системе профессиональной подготовки экологов. Рассматривается содержание профессиональных учений, которые не обходимо формировать у студентов в процессе изучения курса «Биология» цикла нормативных дисциплин профессиональной и практической подготовки.

Ключевые слова: профессиональная подготовка экологов, содержание биологического образования, профессиональные компетенции, профессиональные умения экологов.

This article analyzes the content of biological education in the vocational training of ecologists. There are described the content of professional skills to form in the study of the course «Biology» of the cycle regulatory disciplines of professional and practices training.

Key words: environmental training, content of biological education, professional skills of ecologists, professional competence of ecologists.

особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Біологія – суспільства» [3].

одна з фундаментальних дисциплін в системі підготовки Аналіз літературних джерел засвідчив, що поняття екологів. Знання, вміння та навички, опановані «компетентність» являє собою систему окремих студентами в процесі вивчення курсу біології компетенцій. Компетентність передбачає володіння складають основу професійних компетенцій екологів, компетенціями [4; 7].

пов’язаних з діяльністю з охорони біорізноманіття, Трактування поняття «компетенція» в сучасній біологічним моніторингом, біоекологічними дослід- науці не є однозначним. У деяких джерелах увага женнями тощо. акцентується переважно на особистісному аспекті Визнаючи роль формування професійних вмінь у компетенції. Так, у матеріалах міжнародної комісії майбутніх екологів в розрізі біологічної складової Ради Європи компетенції визначаються як загальні, освіти слід констатувати протиріччя між їх базові й кроснавчальні вміння, фундаментальні шляхи значущістю у реалізації майбутньої фахової діяльності навчання, ключові кваліфікації, уявлення, опорні та відсутністю визначеного та науково обґрунтованого знання [8].

переліку обов’язкових вмінь та навичок, як Більшість визначень поняття «компетенція» враховує, результатів вивчення курсу біології студентами окрім його особистісного аспекту, ще й діяльнісний. У спеціальності «Екологія, охорона навколишнього словнику методичних термінів [1] компетенція середовище та збалансоване природокористування». визначається як сукупність знань, навиків, умінь, що Це зумовлює актуальність нашого дослідження та формуються у процесі вивчення тієї чи іншої формулювання мети даної статті, що полягає в дисципліни, а також здатність до виконання будь-якої обговоренні комплексу професійних біологічних діяльності.

вмінь, що входять до складу фахової компетенції Незважаючи на велику увагу, яка останнім часом екологів, які необхідно сформувати у студентів під час приділяється компетентнісному підходу в освіті, стан вивчення курсу екології. професійної підготовки екологів подекуди залишається незадовільним. На достатньому рівні в наукових Аналіз останніх досліджень та публікацій, публікаціях висвітлюється і сутність та класифікація присвячених проблемі формування фахових компеключових компетенцій, однак питання розробки й тенцій екологів в процесі вивчення курсу біології.

Серед основних термінів, визначених у загальних поглиблення змісту предметних компетенцій знаходиться положеннях Закону України «Про вищу освіту» на початковому етапі. Це стосується й компетенцій у провідне місце посідає поняття якості вищої освіти. біологічній науці, які слід формувати в процесі Воно визначається як «сукупність якостей особи з професійної підготовки екологів.

вищою освітою, що відображає її професійну Виклад основного матеріалу дослідження.

компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну Згідно освітньо-професійної програми підготовки спрямованість і обумовлює датність задовольняти як бакалаврів зі спеціальності «Екологія, охорона

Випуск 203. Том 215

навколишнього середовище та збалансоване природо- рівнях організації для обробки, інвентаризації та користування» в Чорноморському державному універ- складання описів біологічного різноманіття;

ситеті імені Петра Могили (м. Миколаїв) загальний Дослідницька виробнича функція передбачає:

обсяг кредитів ECTS/ годин на її вивчення складає оцінювання стану біоти на основі збору, відповідно – 4,5 кредити / 162,0 години. Розподіл обробки, аналізу і систематизації інформації про біоту навчального часу по даній дисципліні наступний: на оцінити стан екосистем, надання рекомендацій щодо аудиторну роботу відводиться 110 годин, на збереження різноманіття.

самостійну роботу – 52 години. За видами аудиторних Проектувальна виробнича функція передбачає:

занять: лекційних – 42 годин, практичних – 28 годин, – розробку проектів на основі даних про фізиколабораторних – 28 годин. Крім того: 4 години – географічний, екологічний та економічний стан консультації, 8 годин – іспит [5]. території з використанням відповідних критеріїв Метою дисципліни «Біологія» є формування у створення заповідних об’єктів і територій, обґрунтування студентів – екологів цілісного уявлення про біологічне доцільності їх заповідання.

різноманіття на видовому, ценотичному та екосистем- Прогнозна виробнича функція передбачає:

ному рівнях. – прогнозування стану екосистем, моделювання Передбачена навчальною програмою характеристика негативних змін елементів екосистеми, і біосфери в представників окремих блоків біоти базується на цілому.

знаннях основ загальної біології, отриманих в Контрольна виробнича функція передбачає:

середній школі, і подається із залученням даних – екологічний контроль виконання програм фізіології, біохімії, генетики. Але головний акцент моніторингу окремих складових навколишнього робиться на екологічних особливостях як окремих природного середовища, прийняття заходів щодо індикаторних видів, так і їх сукупностей на рівні повної реалізації та виконання встановлених вимог асоціацій, ценозів, екосистем. програм моніторингу.

Відповідно до основних, найбільш крупних блоків Дуже важливим при визначенні комплексу біоти, навчальний матеріал з дисципліни розподілений професійних вмінь майбутніх екологів є урахування за трьома модулями. З огляду на роль рослин, як вимог організацій та установ, де використовується первинного ланцюга трофічних зв’язків і базису праця фахівців даної галузі.

екосистем, починається курс із ботанічного модуля. В В даний час на факультеті еколого – медичних цьому випадку при вивченні складових зоологічного наук ЧДУ імені Петра Могили запроваджується модулю викладач матиме змогу спиратися на знання проект, спрямований на покращення ситуації з студентів щодо типів фітоценозів і в цілому працевлаштуванням випускників. Одним з напрямків рослинності різних природних зон (лісової, лісо- цього проекту є вивчення вимог потенційних степової, степової) як місць помешкання різних видів роботодавців до фахових вмінь випускників, що є тварин. Третій модуль присвячується узагальненню необхідними для виконання професійних обов’язків.

знань про живу природу. До цієї роботи залучені студенти випускних курсів, як Окремо необхідно розглянути питання, що найбільш вмотивована до цього група. Дмитрієв Д. та стосується змісту професійних вмінь фахівця – Осадчук Н. провели анкетування роботодавців, еколога, на формування яких спрямований практичний працівників різних установ екологічної галузі, а також компонент курсу біології. В цьому питанні доцільно колишніх випускників з метою аналізу труднощів, з орієнтуватися на освітньо – кваліфікаційну характе- якими вони стикаються у фаховій діяльності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ристику [6]. Для визначення змісту даного компоненту Узагальнення цих матеріалів дозволило включити у ми виділили з усього масиву виробничих функцій, перелік обов’язкових біологічних вмінь студентів типових задач діяльності, вмінь та компетенцій саме такі, найбільша потреба у яких, виявилася за фахівця – еколога ті, які можуть бути забезпечені результатами анкетування на різних посадах.

біологічною складовою змісту його університетської Враховуючи результати цієї роботи, а також, підготовки. Зупинимось на них детальніше. екстраполюючи вказані вище виробничі функції на Технічна виробнича функція передбачає: конкретні вміння в галузі біологічної науки, можна проведення спостережень за станом ґрунтового зазначити, що майбутній еколог для успішної покриву (а) за відповідними методиками використо- реалізації професійної діяльності має вміти наступне:

вуючи лабораторне обладнання спостерігати за станом вести біологічний моніторинг навколишнього грунто-підгрунтя), грунтово-екологічними режимами; середовища, зокрема за допомогою методів біотестування та біоіндикації;

за алгоритмом грунтово-екологічного моніторингу, використовуючи лабораторне обладнання, проведення проводити інвентаризацію біологічних об’єктів спостереження ґрунтово-рослинного покриву для за допомогою визначників та статистичного обліку;

обробки, паспортизації та аналізу; складати ботанічні, фауністичні списки;

проведення спостережень за станом гідросфери проводити мікробіологічні дослідження стану на основі настанов дослідження гідродинамічних, біологічного забруднення середовища (ідентифікація гідрохімічних, гідробіологічних та інших характеристик культур, вирощування культур мікроорганізмів, в умовах окремого водного об’єкта, користуючись приготування діагностичних живильних середовищ);

лабораторним обладнанням, обробляти результати описувати екологічний стан біомів, надавати спостережень та робити відповідні записи; комплексні біоценотичні характеристики;

проведення спостережень за станом біоти за вести розрахунки, пов’язані з динамікою відповідними методиками, використовуючи лабораторне популяцій;

обладнання спостерігати за станом біоти на різних досліджувати генетичну структуру популяцій;

–  –  –

Розв’язання задач на моногібридне, дигібридне схрещування та проміжне успадкування Розв’язання задач на зчеплене успадкування та успадкування, зчеплене зі статтю

–  –  –

документів, регламентуючих реалізацію визнаної в Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Наведений світі стратегії сталого розвитку в контексті плану дій перелік практичних та лабораторних робіт не в змозі щодо збереження біорізноманіття, охорони лісових забезпечити формування всього обсягу вмінь студентів в масивів, біотичних об’єктів гідросфери тощо. Погалузі біології. Крім того, зміст професійних вмінь та третє, слід розробити стратегію формування біоеколонавичок майбутніх екологів, які необхідно формувати гічних компетенцій під час проведення практик в процесі професійної підготовки, потребує подальшого студентів. В-четверте, бажано окреслити тематику та обґрунтування та уточнення. По-перше, необхідним є створити матеріально-технічні умови для організації проведення аналізу всього комплексу біологічних наукової роботи студентів у галузі санітарної дисциплін, передбачених освітньо-професійною мікробіології, біоекології, біологічного моніторингу програмою підготовки фахівців-екологів для тощо. Реалізація даних напрямів діяльності дозволить забезпечення міжпредметної координації та уникання вдосконалити систему практичного компоненту дублювання навчального матеріалу. По-друге – професійної підготовки екологів взагалі і в процесі доцільним є врахування національних та міжнародних вивчення біологічних дисциплін зокрема.

ЛІТЕРАТУРА

Азимов Э. Г. Словарь методических терминов (Теория и практика преподавания языков) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб. :

1.

«Златоуст», 1999. – 472 с.

Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 0708 «Екологія», 2.

кваліфікація 3211 «Технік-лаборант». – К. : Видання Міністерства освіти і науки України, 2003. – 117 с.

Закон України «Про вищу освіту». – К., 2002. – 96 с.

3.

Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М. : Рус. яз., 1989. – 924 с.

4.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 5.

природокористування». – ГСВО МОН України 6.040106-11, Київ, 2011.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 6.

природокористування». – ГСВО МОН України 6.040106-11, Київ, 2011 Хуторский А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. Хуторский // 7.

Нар. образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.

8. Definition and Selektion of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies.

An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program – OECD (Draft).

–  –  –

ЛЕБІДЬ Світлана Григорівна – к.пед.н., доцент кафедри екології та природокористування, декан факультету еколого-медичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Коло наукових інтересів: екологічна освіта, біологічна складова екологічної освіти, освіта для сталого розвитку.

ДМИТРІЄВ Дмитро Олегович – бакалавр з екології, студент факультету еколого-медичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Коло наукових інтересів: професійні компетенції еколога, екологічна освіта.

ОСАДЧУК Наталя Ігорівна – бакалавр з екології, студентка факультету еколого-медичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Коло наукових інтересів: професійні компетенції еколога, екологічна освіта. 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Вінниця ВНТУ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності...»

«_Педагогічні науки_4. Міжнародна анатомічна номенклатура. Nomina anatomica /[уклад. К.А.Дюбенко].К.: ВТФ Перун, 1997.304 с.5. Мороз І.І. Словник-довідник з біології / Мороз І.І., Мороз Л.І. – К.: Ґенеза, 2001.416с.6. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями для учнів 7-го класу / Неведомська Є.О. – К.: Фенікс, 2000.136 с.7. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями для учнів 8-го класу / Неведомська Є.О. – К.: Фенікс, 2000.136 с. 8. Неведомська Є.О. Робота...»

«В. Борулько, О. Бонь, В. Карамушка, Р. Лісовський, Т. Гаврилова, Д. Заболотний, B. Зізак, М. Дімерлі, А. Скачек, О. Братченко, О. Непрокін, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами Рекомендації щодо просторового планування в прибережній смузі – Одеська агломерація from the Створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу INTERREG III B CADSES Project...»

«В.Г. Доц, О.О. Жемеров ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУШІ Методичний посібник Харків – 2011 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кафедра фізичної географії та картографії О.О. Жемеров, В.Г. Доц ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУШІ Методичний посібник для студентів–географів вищих навчальних закладів Харків 2011 УДК 556.5 (075.8) ББК 26.22я73 Ж55 Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету...»

«ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Біологічний факультет Кафедра зоології О. П. ЗІНЧЕНКО, К. Б. СУХОМЛІН МЕДИЧНА ТА ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт Редакційно-видавничий відділ ”Вежа” Волинського національного університету імені Лесі Українки Луцьк – 2010 УДК 576.895.771.095.6.08 ББК Е621.158+Р267.89 З 63 Рекомендовано до друку методичною радою Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 3 від 24...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Агрономічний факультет Кафедра кормовиробництва, луківництва та с/г меліорації КОРМОВИРОБНИЦТВО ТА ЛУКІВНИЦТВО Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 7.1130.102 “Агрономія” Вінниця – 2010 УДК Підпалий І.Ф., Польова О.М. Кормовиробництво та луківництво. Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МОЗ ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ/БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА БІОСИМІЛЯРІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Київ – 201 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МОЗ Схвалено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ (протокол № 03 від 29.03.2013 р.) ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ/БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА БІОСИМІЛЯРІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Київ – 2013 Укладачі: Нестерчук М.М.; к.хім. н. Баула...»

«14 – 16 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ у м. Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза») відбудеться V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ – масштабний комплексний захід інноваційного напрямку галузі охорони здоров'я України, який об'єднує науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я. Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України, Національна академія наук України, Компанія...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент” (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст) Київ 2005 Підготовлено доктором біологічних наук, професором О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 5 від 09.02.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Програма переддипломної практики студентів...»

«Посібник користувача У цьому посібнику користувача наведено докладні інструкції щодо використання камери. Уважно ознайомтеся з ним. UKR Відомості про авторські права • Microsoft Windows і емблема Windows є зареєстрованими Концепція PlanetFirst втілює прагнення компанії товарними знаками корпорації Microsoft Corporation. Samsung до сталого розвитку та соціальної • Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple відповідальності, запроваджуючи екологічні принципи Corporation. ведення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»