WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗМІСТ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ Статтю присвячено аналізу змісту біологічної освіти в системі фахової підготовки екологів. Розглянуто зміст навчальних ...»

Випуск 197. Том 209

УДК 372.8: 574.2+502.7

Лебідь С. Г., Федорович Г. Т.

ЗМІСТ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ

Статтю присвячено аналізу змісту біологічної освіти в системі фахової

підготовки екологів. Розглянуто зміст навчальних елементів курсу «Біологія» з

циклу нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки. Обґрунтовано

доцільність введення у навчальний процес підготовки екологів в університеті таких дисциплін вибіркового циклу: «Основи загальної мікробіології», «Біометрія», «Біотичний компонент місцевих екосистем», «Червонокнижні рослини та тварини Миколаївської області».

Ключові слова: професійна підготовка екологів, зміст біологічної освіти Статья посвящена анализу содержания биологического образования в системе профессиональной подготовки экологов. Рассматривается содержание учебных элементов курса «Биология» цикла нормативных дисциплин профессиональной и практической подготовки. Обосновано целесообразность введения в учебный процесс подготовки экологов в университете следующих дисциплин выборного цикла: «Основы общей микробиологии», «Биометрия», «Биотический компонент местных экосистем», «Краснокнижные растения и животные Николаевской области».

Ключевые слова: профессиональная подготовка экологов, содержание биологического образования.

This article analyzes the content of biological education in the vocational training of ecologists. There are described the content of training elements of the course «Biology»

of the cycle regulatory disciplines of professional and practices training. Also there is substantiated the necessity of including into the learning process the preparation of ecologists at the University of the next branches of the selective cycle : «Principles of General Microbiology», «Biometry», «Biotic component of local ecosystems», «Plants and animals of the red book from Mykolaiv region».

Key words: environmental training, content of biological education Статтю присвячено аналізу біологічної Вступ.

складової змісту професійної підготовки екологів Несприятливий екологічний стан, що в в університеті. Актуальність нашого дослідження багатьох регіонах планети набуває характеру ґрунтується на спробі розв’язання суперечності критичного, зумовлює актуальність підготовки між ви

–  –  –

Як свідчать дані табл. 2, при вивченні І, ІІ організмів, тоді як необхідним є встановлення модулів спостерігається дещо фрагментарне, причинно-наслідкових зв’язків, систематизація описове вивчення кожної екологічної групи знань про будову клітин, тканин, органів, Наукові праці. Педагогіка встановлення як внутрішньопредметних зв’язків знання є необхідними, оскільки санітарна між морфологічним, анатомічним, фізіологічним мікробіологія вирішує такі завдання, як:

змістом, так і міжпредметних зв’язків між бактеріологічне дослідження води, ґрунту, повітря біологічними та екологічними знаннями. Отже, тощо, оцінка шляхів впливу людини та тварин на одним з завдань вдосконалення змісту біологічної навколишнє середовище, що можуть стати освіти є забезпечення більш глибокої систематизації причинами його бактеріологічного забруднення;

знань з екології груп організмів. розробка державних санітарних стандартів щодо Для озброєння майбутніх екологів знаннями мікрофлори навколишнього середовища. У про флористичний та фауністичний склад програмі курсу передбачено низку лабораторних місцевого регіону ми запропонували такі курси за робіт, що присвячені ознайомленню студентів із вибором, як «Біотичний компонент місцевих методиками санітарно-бактеріологічних досліджень екосистем», «Червонокнижні рослини та тварини та їх опрацюванню. Крім того, заплановано Миколаївської області». Основною метою першого з ознайомлення майбутніх фахівців із сучасними них є ознайомлення студентів з найбільш типовими методиками екологічних досліджень, в яких представниками різних царств живої природи в використовуються мікроорганізми.

місцевих екосистемах, з видами – домінантами та Біосфера Землі сформувалась як складна субдомінантами, що формують фітоценози, система, в якій численні види живих організмів вивчення екологічних зв’язків між різними взаємодіють між собою під впливом факторів групами організмів. оточуючого середовища. У процесі еволюції Метою другої дисципліни є огляд представників біосфери визначились біологічні закони, що місцевих флори та фауни, що взято під охорону. регламентують особливості існування окремих Це є досить актуальним для нашого ВНЗ, оскільки, видів життєвих форм, структуру популяцій і видів.

як свідчить моніторинг місць працевлаштування Явища мінливості й спадковості забезпечили наших випускників-екологів, суттєвий їх відсоток динамічний процес існування й розвитку життя в здійснює професійну діяльність у заповідних умовах постійної еволюції довкілля. Вивчення установах різного рівня та відомчого підпорядку- природи й особливостей цього процесу забезпечується вання. застосуванням у біологічних дослідженнях Крім всебічного вивчення рослинного, тваринного сукупності математико-статистичних методів, які та грибного царств, навчальним планом передбачено забезпечують одержання достовірних результатів й спеціальний курс «Основи загальної мікро- при дослідженні складних біологічних об’єктів і біології», який надає студентам теоретичні знання процесів у всьому розмаїтті їх проявів. Для про мікроорганізми, сприяє формуванню вмінь та формування в майбутніх фахівців відповідних навичок мікробіологічних досліджень. компетенцій нами введено дисципліну «Біометрія», У біосфері Землі немає такого середовища, де б метою якої є ознайомлення з особливостями не зустрічалися мікроорганізми. Активна життє- обробки результатів біологічних досліджень діяльність величезної кількості, гігантська роль у методами математичної статистики [1].

колообігу речовин у природі має виняткове Окремо необхідно розглянути питання, що значення для підтримки динамічної рівноваги всієї стосується змісту професійних вмінь фахівцябіосфери, порушення якого призвело б до еколога, які пов’язані з його біологічною катастрофічних наслідків. Збереження природної підготовкою. У цьому питанні доцільно орієнтурівноваги біосфери – це галузь інтересів сучасної ватися на освітньо-кваліфікаційну характеристику екологічної науки. Саме тому мікробіологічні [5]. Освітньо-кваліфікаційна характеристика знання є досить необхідними для екологів, випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є оскільки вони складають основу розуміння галузевим нормативним документом, в якому процесів саморегуляції в екосистемах різного узагальнюється зміст вищої освіти, тобто рівня, у тому числі всієї біосфери [8]. відображаються цілі вищої освіти та професійної Цей курс передбачає вивчення морфології, підготовки, визначається місце фахівця в структурі систематики, фізіології, біохімії та екології галузей економіки держави і вимоги до його мікроорганізмів, їхньої ролі та значення в компетентності, інших соціально важливих колообігу речовин, патології людини, тварин та властивостей та якостей.

рослин, дослідженню загальних умов життєдіяльності Для визначення практичного компоненту мікроорганізмів. Особлива увага приділяється змісту біологічної освіти, який екстраполюється на дослідженню найчисленнішої групи мікро- групові, лабораторні види занять, а також організмів – бактерій. передбачені програмою підготовки бакалаврів На межі мікробіології, епідеміології та гігієни практики, ми виділили з усього масиву виникла та набула свого величезного значення виробничих функцій, типових задач діяльності, санітарна мікробіологія. Даний курс містить вмінь та компетенцій фахівця-еколога ті, які спеціальний розділ, присвячений саме основам цієї можуть бути забезпечені біологічною складовою галузі мікробіології. Для фахівців-екологів ці змісту його університетської підготовки (табл. 3).

–  –  –

Наукові праці. Педагогіка пов’язаних із такими видами професійної діяльності, прогноз стану екосистем, розробка ефективних як біологічний моніторинг, збір, обробка, аналіз і заходів, спрямованих на збереження біологічного систематизація інформації про біоту, оцінка та різноманіття тощо.

ЛІТЕРАТУРА Калінін М. І. Біометрія: [навчальний посібник для студентів вузів біологічних і екологічних напрямків] / М. І. Калінін, 1.

В. В. Єлісєєв. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2000. – 204 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Лебідь С. Г. Методичні вказівки з курсу біології для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 2.

середовища та збалансоване природокористування» / С. Г. Лебідь, Г. В. Нєпєіна. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013.

Лисун М. Н. Зміст освти з курсу біохімії в педагогічному ВНЗ / М. Н. Лисун // Актуальные проблемы методики преподавания 3.

биологии и экологии в школе и ВУЗе. Сборник материалов Международной научно-практической конференции 8-10 ноября 2007 г. – М., 2007. – С. 126–127.

Некос В. Ю. Основи формування національної технології вищої екологічної освіти в Україні / В. Ю. Некос, А. Н. Некос // Вища 4.

освіта України. – 2006. – № 1. – С. 32–36.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 5.

збалансоване природокористування». – ГСВО МОН України 6.040106-11, Київ, 2011.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 6.

збалансоване природокористування». – ГСВО МОН України 6.040106-11, Київ, 2011.

Рудишин С. Д. Біологічний та хімічний зміст фахової підготовки еколога у вищій школі: проблеми і перспективи / 7.

С. Д. Рудишин // Збірник матеріалів МНПК «Перший Всеукраїнський з’їзд екологів». – 2006.

Федорович Г. Т. Лабораторний практикум з курсу «Основи загальної мікробіології» для студентів напряму підготовки 6.040106 8.

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». / Г. Т. Федорович, С. Г. Лебідь. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013.

–  –  –

ЛЕБІДЬ Світлана Григорівна – к.пед.н., доцент кафедри екології та природокористування, декан факультету еколого-медичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Коло наукових інтересів: екологічна освіта, біологічна складова екологічної освіти, освіта для сталого розвитку.

ФЕДОРОВИЧ Галина Тимофіївна – к.с.-г.н., доцент (б.в.з.) кафедри біології та екологічної безпеки Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Коло наукових інтересів: екологічна освіта, біологічна складова екологічної освіти, методика викладання біології. 
Похожие работы:

«В.Г. Доц, О.О. Жемеров ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУШІ Методичний посібник Харків – 2011 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кафедра фізичної географії та картографії О.О. Жемеров, В.Г. Доц ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУШІ Методичний посібник для студентів–географів вищих навчальних закладів Харків 2011 УДК 556.5 (075.8) ББК 26.22я73 Ж55 Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 200 (Праці Теріологічної школи. Випуск 9. С. 7–20) УДК: 502.742 Раритетна фауна та критерії раритетності видів Ігор Загороднюк Раритетна фауна та ознаки раритетності видів. — Загороднюк І. — Розглянуто поняття раритетної фауни з огляду на перспективи її збереження. Проаналізовано складові поняття «раритетність», критерії визначення раритетів і місце раритетів у «червоних» списках. У якості одного з критеріїв раритетності розглянуто представленість...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Навчально науковий центр Інститут біології Кафедра екології та охорони навколишнього середовища Укладач(і): Доцент. Лукашов Д.В. МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування” Затверджено на засіданні кафедри Протокол № 3 від «19»травня 2011р. Зав. кафедри Лукашов Д.В. Директор ННЦ...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4 1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630.164.3 (075.8) Проф. М.М. Гузь, д-р с.-г. наук; проф. І.М. Озарків, д-р техн. наук; доц. І.Є. Кульчицький-Жигайло, канд. с.-г. наук; студ. О.І. Озарків; асист. О.Я. Данчівська – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОЛОГИ У ДЕРЕВІ Розкрито будову кореневої системи дуба. Наведено закономірності перенесення вологи в дереві....»

«Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС № 10 за 2012р (жовтень) Київ 2012 Біологічні науки Е Грицик В. Г858 Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посібник/ В.Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій; МОН України.Київ: Кондор, 2009.290с.грн. Транспорт О Загальні відомості щодо фарбування кузовів легкових автомобілів. З-140 Експрес-аналіз лакофарбового покриття під час проведення комплексного дослідження транспортних засобів: Довідковий посібник / МВС...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» 2013 р ТЕХНОЛОГІЯ ВАКЦИН МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ – 2013 УДК 37.013.42 (075.8) ББК 28.0 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1|11-10901 від 04.07.2013 р.) Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Відділення теорії та історії педагогіки НАПН України Пустовіт...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 8.091722 “Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” для студентів денної форми навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри технології функціональних харчових продуктів Протокол №10 від 21.12.2007 р. Київ НУХТ 2008 Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2013 № 662 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції» Методичні рекомендації «Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції» (далі – МР) встановлюють загальні вимоги до організації забору, первинної обробки, зберігання та транспортування матеріалу для досліджень методом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»