WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Окремі питання приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення Автор: Іваненко Людмила, студентка гр. 4512 спеціальності ...»

УДК 347.633

Окремі питання приєднання України до Конвенції про захист дітей

та співробітництво з питань міждержавного усиновлення

Автор: Іваненко Людмила, студентка гр. 4512 спеціальності «Правознавство»

НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Науковий керівник: Тригуб Оксана Володимирівна, викладач кафедри теорії та історії

держави і права НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

В останні роки одним з найбільш важливих питань сімейного права, який обговорює

широкими колами громадськості та освітлюваний в засобах масової інформації, стало питання про належне виконання процедур усиновлення (удочеріння). По країні прокотилася хвиля судових процесів, пов`язана з с порушеннями в сфері опіки та піклування, та усиновлення дітей, тому на мою думку дана тема дуже актуальна у наш час.

Щодо статистики усиновлення, за даними Мінсоцполітики, впродовж 2012 року в Україні усиновлено 2819 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них в сім’ї українців усиновлено 2016 дітей, іноземних громадян - 803 дитини, з яких 144 - це діти-інваліди та 19 - з хворобою ВІЛ.

Відповідно до Конституції України, утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей [1]. Серед усіх форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пріоритетною є усиновлення. Адже лише при усиновленні дитина набуває усіх прав, які в сім’ї має біологічна дитина Правовим проблемам усиновлення приділяли та приділяють увагу такі відомі вченіцивілісти, як З.В. Ромовська, М.В. Антокольська, Г.К. Матвєєв, В.О. Рясенцев, Л.М. Пчелінцева, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та багато інших.

Правове регулювання відносин усиновлення з іноземним елементом в Україні здійснюється на основі низки нормативно-правових актів, міжнародних договорів, що визначають правові стандарти з усиновлення. Зокрема, Україна приєдналась до Конвенції ООН про права дитини, Мінської конвенції. Проте, Європейська конвенція з усиновлення дітей та Гаазька конвенція про захист прав дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення не ратифіковані Україною на даний момент, що створює низку проблем при вирішенні цього питання [2, с.407].

На сьогодні сторонами Конвенції є 79 держав світу, і в тому числі практично всі держави Європейського континенту. Сторонами Конвенції є і сусіди України, пов’язані з нашою державою спільною історичною та правовою спадщиною – Білорусь, Молдова, Азербайджан, Вірменія, Грузія. Працює у сфері міждержавного усиновлення за принципами Конвенції і Російська Федерація, імплементувавши її положення в національне законодавство.

Неодноразово рекомендували Україні приєднатися до Конвенції Комітет ООН зправ дитини та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Конвенція визначає, що міждержавне усиновлення передбачає знаходження постійної сім’ї дитині, для якої не можуть знайти прийомних батьків на батьківщині. Конвенція встановлює обов’язок дотримання "найкращих інтересів дитини" і забезпечення її прав і свобод, запобігання викрадення, продажу або експлуатації Відповідно до механізму, запропонованого Гаазькою конвенцією про захист дітей та співробітництво держав щодо міждержавного усиновлення 1993 року, процедура міжнародного усиновлення складається з трьох головних етапів: а) визначення можливості бути усиновлювачами; б) визначення можливості бути усиновленим; в) визначення того, які пари кандидатів в усиновлювачі і дітей, що можуть бути усиновлені, найбільш підходять один одному за більшістю характеристик.

Законодавство України не містить критеріїв оцінки можливості бути усиновлювачами для іноземних громадян. На них поширюються загальні вимоги ст. 211 Сімейного кодексу України до усиновлювачів [3].

Визначення критеріїв можливості бути усиновленим передбачені Порядком провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 905. [4] Найбільшу кількість нарікань викликає положення про створення акредитованих організацій, які, згідно із Гаазькою конвенцією, є посередниками, що діють в інтересах усиновлюваних дітей. Ці організації повинні бути неприбутковими і допомагати усиновлювачам уникнути зайвих витрат, мінімізувати бюрократичні перепони на шляху до усиновлення.

Наприклад в статті 6 Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення Договірна Держава призначає Центральний орган для виконання обов'язків, які покладаються на такі органи згідно з Конвенцією [5].

В Проекті Закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення визначено, що центральним органом для виконання обов'язків, які покладаються згідно з положеннями Конвенції, є Міністерство соціальної політики України [6]. Також у п. 3 даного Проекту зазначено, в Україні функції центрального органу можуть виконувати органи опіки та піклування в обсязі, дозволеному законодавством України.

На даний час центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей також є Міністерство соціальної політики України [7].

Згідно з висновку, яке надало Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, законопроект потребує доопрацювання з урахуванням необхідності врегулювання всього комплексу проблемних питань і ризиків щодо забезпечення найвищих інтересів дитини при приєднанні України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення [8].

Таким чином усиновлення є однією із важливих форм влаштування дітей, що позбавлені батьківського піклування.

Подальший розвиток і вдосконалення інституту усиновлення у сімейному праві України, через приведення українського законодавства з питань захисту прав дітей, які з тих чи інших причин втратили сім’ю, у відповідність з міжнародним законодавством займає далеко не другорядне місце серед заходів щодо захисту прав дитини. Це дозволяє говорити про актуальність вдосконалення системи усиновлення на сучасному етапі становлення і розвитку сімейного законодавства в Україні, як дієвого механізму захисту інтересів та прав дітей.

Список літератури:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996.-№30. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua

2. Кухар А. О. Актуальні питання удосконалення інституту міжнародного усиновлення [Текст] / А. О. Кухар // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2010. – Вип. 48. – С.

407–412.

3. Сімейний кодекс України. Закон України від 10 січня 2002 року, № 2947-III зі зм. і доп.// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. - Ст.135

4. Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 905 [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF

5. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення ООН, Міжнародний документ від 29.05.1993. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

6. Проект Закону України «Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення» від 14.01.2013, внесений Президентом України. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua

7. Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України.

Указ Президента України від 08 липня 2011 року № 741/2011. - [Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.president.gov.ua/

8. Висновок на проект Закону України «Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення» (№ 0014 від 14.01.2013 р.) - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua 
Похожие работы:

«ДСТУ 5028:200 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЯЙЦЯ КУРЯЧІ ХАРЧОВІ Технічні умови ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ Технические условия HEN’S EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION Specifications Чинний від _01.01.20 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на курячі яйця (далі яйця), які використовують для харчування населення і промислової переробки на продукти харчування, і призначені для реалізації в Україні, а також на експорт до країн ЄЕС. 1.1.1 У разі постачання харчових яєць до інших країн вимоги до...»

«В. М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв. МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛИМАТОЛОГІЯ Навчальний посібник Харків „ХАІ” 2006 УДК 551.5 (551.52) Метеорологія і кліматологія / В.М. Кобрін, В.В. Вамболь, В.Л. Клеєвська, Л.Б. Яковлєв. – Навч. посібник. Харків: Нац. аерокосм. ун-т „Харк....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Й. Й. Білинський, П. М. Ратушний МЕТОДИ ТА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ СЛАБОКОНТРАСТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІКРОКАПІЛЯРІВ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 004.93 : 681.7 ББК 32.973. Б Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 4 від 24.11.2011 року). Рецензенти:...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА І СУЧАСНІСТЬ Підп. до друку 28.02.13. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 30/05/2013 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 23.9 Свідоцтво про внесення суб'єкта...»

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Академія наук вищої школи України Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Навчально-науковий інститут фізичної культури та спорту Кафедра теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини XI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини», присвячена 50-річчю кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров я людини. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ (Випуск 11)...»

«ЗНА ЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ Бойчук Т.В., ГолубєваМ.Г., Левандовський О.С. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Анотація. У статті висвітлено особливості методичних підходів до проведення контролю засвоєння та якості знань студентів на кафедрі фізичної реабілітації. У досконалення педагогічного процесу шляхом науково обґрунтованої системи контролю знань сприяє покращенню засвоєння студентами теоретичного та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ” СТАНДАРТИ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ЛАБОРАТОРІЯХ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Навчальний посібник для фахівців бактеріологічних лабораторій закладів протитуберкульозної служби України КИЇВ 20 Заклад-розробник : ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 м. Київ, Інститут зоології, 8–9 квітня 2009 р. Зоологічний кур’єр № 3, квітень 2009 у Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — 61 с. — (Зоологічний кур’єр, № 3.) — http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf У збірнику подано тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів України, що працюють у галузі дослідження фауни, систематики,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»