WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” (для бакалаврів спеціальності “Туризм”) Київ 2005 Підготовлено кандидатом біологічних наук, доцентом Л. В. Кузнєцовою ...»

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

“ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

(для бакалаврів спеціальності “Туризм”)

Київ 2005

Підготовлено кандидатом біологічних наук, доцентом Л. В. Кузнєцовою

Затверджено на засіданні кафедри міжнародного туризму

(протокол № 2 від 19.09.04)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Кузнєцова Л. В. Навчальна програма дисципліни “Основи наукових досліджень” (для бакалаврів спеціальності “Туризм”). — К.: МАУП, 2005. — 10 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень”, контрольні питання, а також список рекомендованої літератури.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2005

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розвиток дослідницьких навичок — одне із важливих завдань вищої освіти. Як у нашій повсякденній, так і професійній діяльності постійно відчувається потреба у вирішенні різноманітних науково-практичних проблем, які можуть розглядатися як дослідницькі завдання, що вимагають для їх вирішення певних навичок. Проте, як показує досвід, випускники вищих навчальних закладів, незважаючи на те, що саме вони є основною рушійною силою науково-технічного і соціального прогресу, нерідко неадекватно сприймають структуру наукового пошуку, його філософію та методологію. Як наслідок, студенти не одержують спеціальних знань, необхідних для проведення наукових досліджень, не набувають дослідницьких навичок і досвіду для практики. Виходячи з цього, студенти повинні вивчати методологію наукових досліджень.

Мета курсу “Основи наукових досліджень” — підготувати студентів до проведення самостійних наукових досліджень, а саме:

• ознайомити з основними поняттями і принципами наукового дослідження;

• навчити оцінювати науковий потенціал певного наукового дослідження та самостійно запроваджувати його етапи на практиці.

Навчальна дисципліна “Основи наукових досліджень” вивчається на лекціях і практичних заняттях.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

вивчення дисципліни

“ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

№ Назва теми пор.

1 Вступ. Поняття гранту. Джерела фінансування наукових досліджень.

Компоненти наукового дослідження. Критерії його оцінки 2 Поняття наукової гіпотези. Поняття цілі та завдань наукового дослідження 3 Поняття обґрунтування і значення наукового дослідження. Попередні дослідження 4 Поняття дизайну і методів наукового дослідження 5 Аналіз даних наукового дослідження. Поняття абстракту 6 Основні етапи наукового дослідження. Поняття бази даних. Види баз даних. Основні електронні бази даних 7 Основні правила користування електронними базами даних 8 Пошук літератури за темою наукового дослідження з використанням електронних баз даних 9 Написання наукової статті 10 Поняття бібліографії

–  –  –

“ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Тема 1. Вступ. Поняття гранту. Джерела фінансування наукових досліджень. Компоненти наукового дослідження. Критерії його оцінки Поняття гранту. Джерела фінансування наукових досліджень (внутрішні, зовнішні). Принципи пошуку агенції, яка фінансує наукові дослідження. Компоненти наукового дослідження (наукова гіпотеза, ціль, завдання, обґрунтування, значення, дизайн, методи, аналіз даних наукового дослідження, абстракт). Критерії оцінки наукового дослідження (значення, науковий підхід, новизна, дослідник, наукове оточення).

Література [1–4; 6; 7; 10]

–  –  –

Тема 5. Аналіз даних наукового дослідження.

Поняття абстракту Поняття статистичних даних. Тип даних (правильно і неправильно розподілені). Статистичні тести (параметричні та непараметричні). Значення даних у термінах гіпотези наукового дослідження. Комп’ютерні програми, призначені для статистичного аналізу даних наукового дослідження. Програма InStat. Поняття абстракту.

Література [6; 10] Тема 6. Основні етапи наукового дослідження. Поняття бази даних. Види баз даних. Основні електронні бази даних Поняття бази даних. Види баз даних (друковані, електронні).

Принципи пошуку електронних баз даних. Основні електронні

–  –  –

Тема 9. Написання наукової статті Види наукових видань (що рецензуються і що не рецензуються).

Структура наукової статті (назва, автори, абстракт, ключові слова, вступ, матеріали та методи, експериментальний протокол, результати, обговорення результатів, висновки). Надсилання наукової статті до видання. Інформація для авторів. Структура рецензії (загальні зауваження, головні зауваження, другорядні зауваження). Перегляд статті. Відповідь рецензентам.

Література [4; 6; 7] Тема 10. Поняття бібліографії Поняття бібліографії. Принципи складання бібліографії.

Комп’ютерні програми, призначені для складання бібліографії.

Програма EndNote.

Література [3; 6]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Поняття гранту.

1.

Внутрішні джерела фінансування наукових досліджень.

2.

Зовнішні джерела фінансування наукових досліджень.

3.

Компоненти наукового дослідження.

4.

Критерії оцінки наукового дослідження.

5.

Принципи пошуку агенції, яка фінансує наукові дослідження.

Поняття наукової гіпотези. Приклади.

7.

Поняття цілі наукового дослідження. Приклади.

8.

Поняття завдань наукового дослідження. Приклади.

9.

Поняття обґрунтування наукового дослідження.

10.

Поняття значення наукового дослідження. Приклади.

11.

Попередні дослідження.

12.

Поняття дизайну і методів наукового дослідження. Приклади.

Поняття абстракту.

14.

Поняття статистичних даних.

15.

Тип статистичних даних. Правильно розподілені дані.

16.

Тип статистичних даних. Неправильно розподілені дані.

17.

Параметричні статистичні тести.

18.

Парний Student’s t-тест.

19.

Непарний Student’s t-тест.

20.

21. ANOVA-тест.

Непараметричні статистичні тести.

22.

Значення даних у термінах гіпотези наукового дослідження.

23.

Комп’ютерні програми, призначені для статистичного аналізу даних наукового дослідження.

Основні риси програми InStat.

25.

Види наукових видань.

26.

Структура наукової статті. Назва.

27.

Структура наукової статті. Автори.

28.

Структура наукової статті. Абстракт.

29.

Структура наукової статті. Ключові слова.

30.

Структура наукової статті. Вступ.

31.

Структура наукової статті. Матеріали та методи.

32.

Структура наукової статті. Експериментальний протокол.

33.

–  –  –

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи України. — К., 1998. — 272 с.

2. Бабарицька В. К., Бейдик О. О. та ін. Підготовка туристських кадрів в Україні. З історії вітчизняного туризму. — К., 1997.

3. Безпалько В. П. Слагаемые педагогических технологий. — М., 1989.

4. Вазина К. Я., Петров Ю. В. Технология развивающего управления и непрерывное профессиональное саморазвитие. — Н., 1996.

5. Державна Національна програма “Освіта”. — К., 1994.

6. Кузнєцова Л. В. Матеріали лекцій.

7. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі:

Навч. посіб. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін.; За ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. — К.: Вища шк., 2003. — 323 с.

8. Падалка О. С., Нісімчук А. М. та ін. Педагогічні технології. — К., 1995.

9. Подласый И. П. Педагогика. Общие основы процесса обучения. — М., 1999.

10. Sanders W. Proposal writing: The Business of Science. http:// www.whitaker.org/sanders.html

ЗМІ СТ

Пояснювальна записка

Навчально-тематичний план вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень”

Програмний матеріал до вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень”

Контрольні питання

Список рекомендованої літератури

–  –  –

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Біологічний факультет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)” Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius,...»

«В. Борулько, О. Бонь, В. Карамушка, Р. Лісовський, Т. Гаврилова, Д. Заболотний, B. Зізак, М. Дімерлі, А. Скачек, О. Братченко, О. Непрокін, Ю. Прудіус, В. Семенов ПроПозиції для морського просторового планування в 12-мільній зоні для Одеської агломерації на основі принципів комплексного управління прибережними смугами Рекомендації щодо просторового планування в прибережній смузі – Одеська агломерація from the Створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу INTERREG III B CADSES Project...»

«СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО Аннотация Роик Н.В.,Чередничок О.И., Дубчак О.В. Цитоэмбриологическая характеристика доноров апозиготии у сахарной свеклы В статье приведены результаты исследований на эмбриологический и пыльцевой тесты материалов с апозиготическим способом репродукции, а так же возможности передачи элементов апозиготии комбинационно-ценным О типам и их ЧС аналогам. Ключевые слова: апозиготия, адвентивная эмбриония, апомиктические зародыши, сахарная свекла. Annotation Royik M.,...»

«Інститут зології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ Національний екологічний центр України Костюшин В. А., Василюк О. В., Коломицев Г. О.ІНДИКАТИВНА СХЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ БАСЕЙНУ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ УКРАЇНИ Київ Костюшин В. А., Василюк О. В., Коломицев Г. О. Індикативна схема екологічної мережі басейну р. Південний Буг та методичні підходи до створення національної екомережі України. – Київ: Інституту зології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ,...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 2. – С. 80–88. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2012. – Vol. 20, N 2. – P. 80–88. УДК 597.2/.5 : 597.08 + 628.1 Ю. М. Ситник1, П. Г. Шевченко2, Р. О. Новіцький3, А. В. Подобайло4, С. М. Салій4 12 Інститут гідробіології НАН України Національний університет біоресурсів та природокористування України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Київський національний...»

«Б.М. Шиян І.О. Омельяненко Теорія і методика фізичного виховання школярів У двох частинах Частина Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН 2 УДК 371.32:371.72(075.8) ББК 75.1я73 Ш 65 Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА М.Е. Дзержинський, Г.В. Островська, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна ГІСТОЛОГІЯ. ПРАКТИКУМ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів УДК 576.3(075.8) ББК 28.05я73 З 14 Рецензенти: д-р біол. наук, проф. Т. Ю. Квітницька-Рижова д-р біол. наук, проф. Н. В. Родіонова д-р мед. наук, проф. О. М. Грабовий Рекомендовано до друку вченою радою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«УДК 519.6 В сборнике представлены статьи по современным проблемам математического моделирования процессов в биологии и медицине, физических процессов, созданию экспертных систем, инструментальных средств информационных технологий, проблемам оптимизации вычислений, системному анализу физических процессов. Для специалистов в области прикладной математики, системного анализа, численного анализа, компьютерных технологий, экспертных систем. В збірнику представлені статті з сучасних проблем...»

«Педагогіка, психологія та медико-біологічні Особистісно – орієнтований підхід в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін – основа формування професійної компетентності майбутнього учителя фізичної культури Омельчук О.В. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Анотації: Омельчук Е.В. ИндивидуальноOmelchuk O.V. Individually – oriented Розглянуто напрямки формуванориентированный поход в процессе изуmarching during study of natural-sciня професійної компетентності чения...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»