WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 53 |

«Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ – 2013 УДК 37.013.42 (075.8) ББК 28.0 Рекомендовано Міністерством освіти і ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Навчальні програми

з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму:

еколого-біологічний профіль

Київ – 2013

УДК 37.013.42 (075.8)

ББК 28.0

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України

№ 1|11-10901 від 04.07.2013 р.)

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Відділення теорії та історії педагогіки НАПН України Пустовіт Григорій Петрович директор Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва Герасимова Альбіна Степанівна Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль [збірник / за загальною редакцією доктора педагогічних наук В. В. Вербицького].— К.: «НЕНЦ», 2013. — 336 с.

Відповідальний редактор – Петлицька В.П.

У збірнику подані навчальні програми з позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль.

Пропонований збірник стане в нагоді керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів вчителям біології, екології, природознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

© НЕНЦ, 2013

ПЕРЕДМОВА

Виклики та проблеми ХХІ століття обумовлюють оновлення змісту освіти. У зв’язку з цим актуальним є питання розроблення нових навчальнометодичних матеріалів, що відповідають соціальному запиту, сприяють професійному самовизначенню, творчій самореалізації дітей та учнівської молоді.

Одним із основних завдань «Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» (Постанова Кабінету міністрів України №785 від 27.08.2010) є підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів шляхом розроблення навчальних програм і навчальнометодичних посібників для позашкільних навчальних закладів.

Збірник включає в себе навчальні програми з позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму: еколого-біологічного профілю.

• Програми розроблені з урахуванням Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти.

• Під час конструювання змісту програм враховано функції позашкільної освіти: освітню, виховну, творчу,компенсаційну, профорієнтаційну, інтеграції, соціалізації,самореалізації.

• У змісті навчальних програм закладено вивчення фундаментальних засад як класичної біології, а саме біології рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів, біології людини, так і найновіших сфер вивчення живих систем: біохімії, молекулярної біології,генетики.

• Важливою особливістю зазначених програм є збільшення обсягу екологічної складової у змісті за рахунок посилення уваги до проблем біологічного різноманіття як цінності органічного світу, до ідей еволюції, гармонійного розвитку суспільства і природи, кількості лабораторних і практичних робіт з орієнтацією на активне самостійне пізнання природи, розвиток дослідницької культури, творчого потенціалу вихованців.

• Навчальні програми спрямовані на реалізацію цілей освіти в інтересах збалансованого розвитку, вони інтегровані за змістом, комплексні за видами діяльності.

Сподіваємося, що пропонований збірник стане в нагоді керівникам гуртків еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, вчителям біології, екології, природознавства та у забезпеченні якісного навчання, виховання, розвитку та соціалізації дітей і молоді.

–  –  –

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ЮНІ РОСЛИННИКИ»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Стратегія збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України передбачає поповнення галузі висококваліфікованими фахівцями. Сучасні аграрні об’єднання потребують компетентних працівників, які б здійснювали виробництво конкурентоздатної продукції. Важлива роль у професійному самовизначенні учнів належить сільськогосподарському дослідництву.

Залученню учнів до дослідницької діяльності передбачає навчальна програма з позашкільної освіти «Юні рослинники», яка спрямована на екологонатуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на вихованців віком 11-15 років.

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Новизна навчальної програми полягає в доповненні змісту програми «Юні рослинники» (2004 р.) питаннями дослідницької роботи, застосування сучасних технологій вирощування польових культур з метою одержання екологічно безпечної продукції.

Мета програми – створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з рослинництва, оволодіння технологіями вирощування польових культур.

Основні завдання:

- систематизувати базові знання;

- розширити і поглибити знання з біології, хімії, екології;

- надати знання з основ рослинництва;

- розвивати вміння та навички застосування теоретичних знань у практичній діяльності;

- сформувати навички вирощування польових культур;

- сформувати навички самостійного опрацювання наукової літератури;

- сформувати мотивацію до дослідницької роботи;

- розвивати творчі здібності;

- сформувати екологічне мислення;

- виховувати культуру праці;

- розвивати самостійність, відповідальність, підприємливість.

Навчальна програма передбачає два роки навчання:

1-й рік навчання – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

2-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі).

Передбачено також широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (ділових та рольових ігор, розгляд ситуацій, комп'ютерні) в поєднанні з дослідницькою роботою.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльотах, виставках, змаганнях, захист дослідницького проекту або формування портфоліо.

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки Украни від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.

–  –  –

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2 год.) Теоретична частина. Ознайомлення учнів із роботою гуртка, з масовими натуралістичними заходами, в яких гуртківці братимуть участь. Проблеми охорони природи в нашій державі. Участь України у міжнародних організаціях по захисту навколишнього середовища.

2. Основні галузі сільськогосподарського виробництва (4 год.) Теоретична частина. Основні галузі сільськогосподарського виробництва, їх значення у житті людини. Ознайомлення з основами рослинництва та з поняттям «технологія сільськогосподарського виробництва». Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва.

Екскурсія на виробничі об’єкти агрооб’єднань для ознайомлення з їхньою роботою. Зустріч зі спеціалістами виробництва.

3. Вирощування польових і овочевих культур (20 год.) Теоретична частина. Ознайомлення з польовими і овочевими культурами, які ростуть на навчально-дослідній земельній ділянці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Поняття про біологічну та господарсько-технічну стиглість продукції.

Способи і строки збирання врожаю польових та овочевих культур. Вплив своєчасного збирання на врожайність і якість товарної продукції та насіння.

Завдання і основні прийоми обробітку ґрунту. Агротехнічні вимоги до осіннього обробітку ґрунту та внесення добрив.

Практична частина. Техніка безпеки під час роботи на навчальнодослідних земельних ділянках із сільськогосподарським інвентарем та з окремими видами культур. Участь у зборі товарної продукції, насіння і пожнивних решток. Внесення добрив та перекопка ґрунту. Вплив якості посівного матеріалу, норм висівання сільськогосподарських культур, способів сівби (садіння) на урожайність. Посів озимих зернових. Підзимовий посів овочевих культур.

4. Ґрунт і його родючість (8 год.) Теоретична частина. Поняття про ґрунт та його родючість. Механічний склад та структура ґрунту. Основні типи ґрунтів.

Водний, повітряний і тепловий режим ґрунту та способи їх покращення.

Особливості обробітку ґрунту під ярі і озимі культури, просапні та овочеві культури.

Практична частина. Ознайомлення з різними типами ґрунтів. Методи визначення вологості ґрунту. Визначення стиглості ґрунту. Вивчення різноманітних схем обробітку ґрунту, агротехнічна оцінка якості обробітку.

5. Сівозміни (6 год.) Теоретична частина. Поняття про сівозміни. Типи і види сівозмін. Чергування культур у сівозміні. Переваги вирощування рослин у сівозміні.

Практична частина. Складання схем чергування культур у сівозміні та ротаційних таблиць. Вивчення впливу попередників на врожайність сільськогосподарських культур.

6. Живлення рослин. Добрива (8 год.) Теоретична частина. Повітряне, кореневе і позакореневе живлення рослин. Роль окремих хімічних елементів у живленні рослин.

Вимоги рослин до умов живлення в різні періоди росту.

Органічні добрива, їхній вплив на ґрунт та рослини. Основні види мінеральних добрив.

Практична частина. Визначення потреби рослин в елементах живлення візуально, за зовнішніми ознаками. Розрахунки норм внесення органічних і мінеральних добрив.

Правила техніки безпеки при роботі з добривами.

7. Провідні сільськогосподарські культури (22 год.) Теоретична частина. Роль зелених рослин у природі, в житті людини, в народному господарстві.

Ботанічна характеристика, біологічні особливості основних сільськогосподарських культур, які вирощуються в певній місцевості.

Агротехніка їх вирощування.

Практична частина. Ознайомлення із зерновими, зернобобовими, овочевими, плодово-ягідними, технічними і лікарськими рослинами, з їхнім насінням (за гербарієм, стендами, муляжами, вологими препаратами, натуральними експонатами, використанням відеотеки).

Екскурсія на виробничі об’єкти агрооб’єднань.

8. Інтегрований захист рослин від бур’янів, хвороб та шкідників (18 год.) Теоретична частина. Основні біологічні групи бур’янів. Шкода, якої завдають бур’яни. Найбільш поширені шкідники та хвороби сільськогосподарських культур. Збитки, що завдають шкідники сільському господарству.

Біологічні і хімічні засоби боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур. Раціональне використання і безпечність для навколишнього середовища.

Агротехнічні та хімічні заходи боротьби з бур’янами.

Практична частина. Визначення основних біологічних груп бур’янів за зовнішнім виглядом гербарію і під час проведення дослідів у польових умовах.

Збір гербарію.

Ознайомлення з основними шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур за колекціями, таблицями. Робота з довідковою літературою.

Техніка безпеки під час роботи з отрутохімікатами. (Учні до цієї роботи не допускаються).

9. Основи дослідницької роботи (32 год.) Теоретична частина. Лабораторно-польовий, лабораторний і вегетаційний методи досліджень. Виробничий дослід та методика його проведення. Тематика дослідницької роботи і спостережень. Планування наукових досліджень.

Практична частина. Закладання дослідів з с/г культурами у відкритому та закритому ґрунті. Підготовка насіння до сівби. Строки і способи посіву та посадки основних сільськогосподарських культур. Вплив своєчасного обробітку ґрунту і внесення добрив на врожайність сільськогосподарських культур. Підготовка ґрунту згідно зі строками сівби. Розрахунок та внесення органічних і мінеральних добрив. Технологія сівби та висаджування різних сільськогосподарських культур. Фенологічні й метеорологічні спостереження. Ведення документації досліду (щоденник, польовий журнал, звіт). Статистична обробка результатів досліджень. Формулювання висновків та пропозицій. Підготовка до участі в конкурсах дослідницького характеру. Участь у науково-практичній конференції.

10. Збирання і облік урожаю польових і овочевих культур (16 год.) Теоретична частина. Поняття про біологічну стиглість.

Значення своєчасного збору врожаю сільськогосподарських культур. Вимоги до відбору рослин на насіння.

Практична частина. Збирання та облік урожаю. Перерахунок одержаного врожаю з одиниці площі. Визначення собівартості продукції.

Відбір рослин для насіння і відбір експонатів для виставки.

11. Участь у масових заходах (6 год.) Теоретична частина. Облік результатів дослідницької роботи і оформлення щоденників, рефератів, наукових робіт.

Практична частина. Участь у виставках, науково-практичній конференції, святі врожаю.

Екскурсії в природу, до агропромислових господарств, науково-дослідних установ.

12. Підсумок (2 год.)

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• основні галузі с/г виробництва;

• польові і овочеві культури, які ростуть на НДЗД;

• техніку безпеки під час роботи з с/г інвентарем;

• основні типи ґрунтів;

• типи та види сівозмін;

• повітряне, кореневе і позакореневе живлення рослин;

• основні види мінеральних та органічних добрив;

• правила техніки безпеки при роботі з добривами;

• провідні с/г культури та їхнє насіння (зернові, зернобобові, овочеві, плодово-ягідні, технічні і лікарські рослини);

• основні біологічні групи бур’янів;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 53 |
 
Похожие работы:

«ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Київ 200 Міністерство праці та соціальної політики України НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НАУКОВА ДОПОВІДЬ Київ 2007 УДК 338.486.5:616-006. ББК С550:уд(4Укр)0-4 М59 Микитенко В. В.,...»

«Cучасні проблеми селекції, Збірник наукових Випуск 3 (73) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2013 УДК 639.3.032 Марценюк В. П., кандидат біологічних наук Гуцол А. В., доктор с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет ПОРОДИ ТА ПОРІДНІ ГРУПИ МАЛОЛУСКАТИХ КОРОПІВ Показано, що українські породи коропа створювались колективом авторів під керівництвом Кузьоми О.І. В основу селекційних робіт покладено метод відтворювального схрещування на базі аборигенних стад і дзеркальних...»

«_Педагогічні науки_4. Міжнародна анатомічна номенклатура. Nomina anatomica /[уклад. К.А.Дюбенко].К.: ВТФ Перун, 1997.304 с.5. Мороз І.І. Словник-довідник з біології / Мороз І.І., Мороз Л.І. – К.: Ґенеза, 2001.416с.6. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями для учнів 7-го класу / Неведомська Є.О. – К.: Фенікс, 2000.136 с.7. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями для учнів 8-го класу / Неведомська Є.О. – К.: Фенікс, 2000.136 с. 8. Неведомська Є.О. Робота...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Вінниця ВНТУ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання модульної контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності...»

«О. Є. ПАХОМОВ, О. Ф. ПИЛИПЕНКО, В. В. БРИГАДИРЕНКО МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИХ, КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет О. Є. ПАХОМОВ, О. Ф. ПИЛИПЕНКО, В. В. БРИГАДИРЕНКО МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИХ, КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Дніпропетровськ РВВ ДНУ УДК 57/.59:378.22 (477) М 54 Рецензенти: д-р біол. наук, проф....»

«УДК 597.2/.5 ІХТІОФАУНА АКВАТОРІЙ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ Демченко В.О., к.б.н., докторант Таврійський державний агротехнологічний університет У роботі наводиться аналіз іхтіофауни водойм Азово-Сиваського національного природного парку. З’ясовані особливості формування іхтіофауни та проведений порівняльний аналіз видового різноманіття. Описана відносна чисельність деяких риб та частота їх зустрічей, особливості міграцій окремих видів риб. Розглядаються питання важливості...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Серія «Біологічні Студії» заснована у 2009 році І. В. Шидловський Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни За редакцією Й....»

«Волинський державний університет імені Лесі Українки Коцан І. Я., Журавльов О. А. Біоритмологія Навчально-методичний посібник Луцьк – 2005 Волинський державний університет імені Лесі Українки Коцан І. Я., Журавльов О. А. БІОРИТМОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів біологічного, психологічного факультетів, Інституту фізичної культури і здоров’я Луцьк – 2005 УДК 591.5:612(075.8) ББК 28.903,1я73 К 75 Усі живі організми на Землі від бактерій до вищих ссавців підпорядковуються певним...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ АГРОБІЗНЕСУ” (для бакалаврів і спеціалістів) Київ 200 Підготовлено кандидатом біологічних наук, доцентом З. Г. Гамкалом Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом (протокол № 14 від 15.03.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Гамкало З. Г. Навчальна програма дисципліни “Основи агробізнесу” (для бакалаврів і спеціалістів). — К.: МАУП, 2004. — 20 с. Навчальна програма...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»