WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 330.15 Проблеми інвестиційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування Автор: Літвак О. А., Національний університет ...»

Інновації в суднобудуванні та океанотехніці

ІII міжнародна науково-технічна конференція

УДК 330.15

Проблеми інвестиційного забезпечення охорони навколишнього природного

середовища та раціонального природокористування

Автор: Літвак О. А., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

На сучасному етапі розвитку України та її регіонів все більше значення набувають зв’язки

між економічними, соціальними, технічними і біологічними процесами, що оточують людину.

Тому важливого значення набувають дослідження екологічних процесів та забезпечення ефективних природоохоронних заходів, які обмежують шкідливий вплив різних галузей виробництва та забезпечують раціональне використання природних ресурсів, їх відновлення та відтворення. Одним з чинників зменшення забруднення навколишнього природного середовища, збереження існуючих природних ресурсів та запобігання екологічних криз є інвестиції на охорону навколишнього середовища [1].

Заходи, що направлені на попередження негативних наслідків обходяться набагато дешевше, ніж компенсація вже існуючих екологічних негараздів. Тому інвестиційна діяльність є одним із ефективних еколого-економічних методів стимулювання раціонального природокористування. Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують значних коштів. Система фінансування природоохоронних заходів в умовах переходу до ринкової економіки формується на основі таких головних джерел: державного бюджету України та місцевих бюджетів; фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів;

власних коштів підприємств; іноземних надходжень та інвестицій; інших позабюджетних коштів.

Динаміка капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів за 2006-2011 рр..

представлена на рис.1. Аналіз наведеної діаграми показує, що кількість інвестицій за останні роки зросла. Як і в попередні роки, у 2011 році переважну частку капітальних інвестицій спрямовано: на очищення зворотних вод – 33,0 %, на поводження з відходами – 27,3 %, на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату – 22,1 %, на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 6,7 % [2].

web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Інновації в суднобудуванні та океанотехніці ІII міжнародна науково-технічна конференція 12039,7 10366,6 8444,6 8032,8 млн.грн.

6610,3 6451,0 6000 5172,4 3731,4 4000 3080,7 3040,7 2761,5 2194,2 843,6 809,4 554,2 517,0 498,0 354,7

–  –  –

Основними джерелами фінансування інвестицій на охорону навколишнього природного середовища та раціональне природокористування виступають власні кошти підприємств, адже безпосередньо на підприємствах відбувається залучення та використання природних ресурсів, що спонукає до запровадження екологічно безпечних та ресурсозберігаючих технологій. За рахунок власних коштів підприємств та організацій в 2011 році освоєно 4297,6 млн. грн. (66,6 % загального обсягу витрат) – капітальних інвестицій та 11598,5 млн. грн. (96,3 загального обсягу витрат) – поточних витрат [2]. В табл.1 представлена структура джерел фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів за останні три роки.

Таблиця 1. Джерела фінансування капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища

–  –  –

За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів у 2011 р. було освоєно майже 10 % капітальних вкладень і здійснено 3 % поточних витрат, а основним джерелом фінансування витрат на охорону довкілля, як і в попередні роки, були власні кошти підприємств – відповідно 67 % і 96 %.

Вищезазначені дані підтверджують, що обсяги капітальних вкладень в значній мірі залежать від темпів фінансово-економічного розвитку всього народногосподарського комплексу України, її регіонів та окремих підприємств, що використовують природні ресурси.

Недостатнє інвестиційне забезпечення охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування в Україні спричиняється недосконалістю нормативнозаконодавчої бази у сфері природокористування; великим рівнем морального та фізичного зносу основних фондів природоохоронного призначення; низьким рівнем вітчизняних технологій та обмеженим використанням світових досягнень; неефективною роботою контролюючих органів у сфері природокористування та іншими факторами.

Висновки. Для вирішення проблем активізації інвестиційної діяльності у сфері природоохоронної діяльності необхідне розроблення та поетапне запровадження нових методів та інструментів економічного механізму природокористування. Головними складовими елементами мають бути: екологізація податкової і цінової систем; пільгове оподаткування;

ефективна система фінансування і кредитування природоохоронних заходів (державний і місцеві бюджети, природоохоронні фонди, банки, кошти підприємств, іноземні надходження та інвестиції тощо); підтримка становлення і розвитку екологічного підприємництва, формування ринку екологічних послуг та робіт; урахування регіональних особливостей природокористування.

–  –  –

Література

1. Хвесик М.А., Степанюк Н.А. Проблеми раціонального природокористування в процесі забезпечення сталого розвитку в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Перший Всеукраїнський з’їзд екологів», 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.есо.com.ua.

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //ukrstat.gov.ua.

web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp.14. Finr L., Mannerkoski H., Piirainen S., et al. Carbon and nitrogen pools in an oldgrowth, Norway spruce mixed forest in eastern Finland and changes associated with clear-cutting. For. Ecol. Mgmt., 2003. – № 174. – P. 51-63.15. Jacobson S., Kukkola M., Mlknen E. et al., Impact...»

«ПРОЕКТ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА Посібник Проект РЕОП впроваджується за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР). Зміст Вступ Розділ 1. Поняття стратегічної екологічної оцінки 1.1. Визначення та зміст СЕО 1.2. Мета проведення СЕО 1.3. Додаткові можливості СЕО порівняно з ОВНС 1.4. Ключові принципи застосування СЕО 1.5. Вигоди від проведення СЕО 1.6. Витрати на проведення СЕО 1.7. Чинники ефективності СЕО 1.8. СЕО як інструмент...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Біологічний факультет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)” Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КНЯЗЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 373.5.016:57(043.3) ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова,...»

«ISSN 2073-3771 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 876 Харків 2009 ISSN 2073-3771 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 876 Серія: ВАЛЕОЛОГІЯ: СУЧАСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ Випуск 7 «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА ОСНОВАМ ЗДОРОВ’Я» Серію започатковано у 2004 р. Харків – 2009 УДК: 613.539.12/.17+533.9+621.039 Друкується за рішенням Вченої ради...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»