WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Педагогіка, психологія та медико-біологічні Особистісно – орієнтований підхід в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін – основа формування професійної компетентності майбутнього ...»

Педагогіка, психологія та медико-біологічні

Особистісно – орієнтований підхід

в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін

– основа формування професійної компетентності

майбутнього учителя фізичної культури

Омельчук О.В.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:

Омельчук Е.В. Индивидуально- Omelchuk O.V. Individually – oriented

Розглянуто напрямки формуванориентированный поход в процессе изу- marching during study of natural-sciня професійної компетентності чения естественно-научных дисциплин – ence disciplines – a basis of forming майбутніх учителів в процесі основа формирования профессиональной professional competence of the future вивчення природничо-наукових компетентности будущего учителя физи- teacher of physical training. Directions дисциплін. Виявлено, що у ческой культуры. Рассмотрены направления о с о б и с т і с н о - о р і є н то ва н о м у of forming professional competence of навчанні однією з найбільш формирования профессиональной компетент- the future teachers are construed durефективних форм підготовки є ности будущих учителей в процессе изучения ing study of natural-science disciplines.

тренінг. Тренінг розглядається як естественно-научных дисциплин. Выявлено, It is revealed, that in individually – oriзапланований процес поповнен- что в индивидуально-ориентированном обу- ented training one of the most efficient ня навичок, знань, перевірки чении одной из наиболее эффективных форм forms of preparation is training. Training ставлення, ідеї, поведінки. За- подготовки является тренинг. Тренинг рассма- is considered as the scheduled process значено, що методика навчан- тривается как запланированный процесс по- of refilling of skills, knowledge, checks of ня спирається на здібності, полнения навыков, знаний, проверки отноше- the relation, idea, conduct. It is indicated схильності, інтереси, ціннісні ния, идеи, поведения. Указано, что методика that the procedure of training rests on орієнтації, суб'єктний досвід. обучения опирается на способности, скло

–  –  –

проблеми фізичного виховання і спорту № 8 / 2010 На сучасному етапі існує потреба підготовки та- комунікативність, самостійність, творчість, ких вчителів фізичної культури, розвиток загальної відповідальність, колективізм. Це забезпечує позитивпрофесійної підготовки яких відзначатиметься ви- ну мотивацію і диференціацію в навчанні, активізує соким рівнем професійної компетентності. Саме самостійну творчу діяльність студентів під час викотакий учитель зможе в повній мірі реалізуватися нання завдань.

та вирішувати поставлені перед ним завдання у На початку вивчення дисциплін інтегрованого навчанні, вихованні молодого покоління, зможе курсу ми розробили навчальні завдання різного ступідготувати своїх учнів до самостійного життя і пеня складності та спрямування, визначили мету, зберегти їх здоров’я, так як основі органічного та враховуючи, індивідуальні особливості пізнавальної духовно-інтелектуального життя кожної людини ле- діяльності студентів, їх схильності та інтелектуальні, жить її фізична активність, яка підтримує всі обмінні творчі та технічні можливості. Запропонували студенпроцеси в організмі та забезпечує його гармонійний там обрати тему, форму її виконання (індивідуальну розвиток і функціонування. або групову), ступінь складності та форму захисту.

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури До таких завдань ми віднесли:

свідчить, що вітчизняні та зарубіжні науковці Морфо-функціональні та метаболічні характериприділяють велику увагу особистісно-орієнтованному стики в різні вікові періоди системи органів диханпідходу і розробці вимог до формування професійної ня (використання методу проектів, форма захисту – компетентності учителя [3, с.10; 5, с.10; 7, с. 8-9; 8, конференція).

с.119; 9, с.54]. Морфо-функціональні та метаболічні характериОрганізація навчального процесу в вищому на- стики серцево-судинної системи на всіх етапах онтовчальному закладі припускає використання різних генезу (використання методу проектів, форма захисту форм співробітництва у взаємодії викладача й – конференція).

студентів. При цьому відносини розгортаються від Морфо-функціональні та метаболічні характеримаксимальної допомоги викладача – до поступово- стики в різні вікові періоди системи органів травленго наростання власної активності студентів і появи ня. (Техніка тренінгу – круглий стіл “Людина є те, що відносин партнерства між учасниками навчального вона їсть”, форма захисту – тематична бесіда з елепроцесу[5, с.12]. ментами дискусії).

Для вирішення завдань особистісно-орієнтованого Обмін речовин в різні вікові періоди та при різних підходу у навчанні при вивченні таких природничо- видах фізичного навантаження (техніка тренінгу – міні наукових дисциплін, як “Фізіологія людини”, лекція, «мозковий штурм», форма захисту – дебати).

“Вікова фізіологія”, тощо, які об’єднані нами в Вплив навчального процесу на стан здоров’я дітей, єдиний інтегрований курс “Морфо-функціональні підлітків та студентської молоді (техніка тренінгу – та метаболічні основи фізичного виховання та спор- форум “ Навчальний процес і стан здоров’я ”, форма ту” [6, с.125] ми забезпечуємо реалізацію принципів захисту тематичний диспут з елементами наукової проблемного навчання і використовуємо інноваційні конференції).

(активні та інтерактивні) технології та деякі дидактичні На лекціях, що носять інноваційний характер, засоби такі як: проектну технологію навчання, метод студенти ознайомлюються з різними позиціями: розтренінгових завдань. Це дозволяє більш досконало кривають протилежні точки зору науковців, розглядастудентам засвоювати теоретичні уявлення сутності ють різноманітні напрямки сучасних досліджень – це фізіологічних процесів і самостійно доводити їх прак- стимулює їх до творчого пошуку, аналізу, синтезу, узатичне значення. Майбутньому вчителю фізичної куль- гальненню отриманої інформації.

тури необхідно глибоке розуміння закономірностей На лабораторних заняттях ми визначаємо життєдіяльності організму як цілого. Системний проблемно-пошукові завдання, створюємо проблемні підхід до аналізу його функціонування сприяє форму- ситуації, вносимо елементи наукового та творчованню високого професійного рівня. го пошуку, плануємо застосування інтерактивних Завдячуючи даній технології студенти включають- методів. Адекватно підібрані методи проведення зася в науково-практичну діяльність, через яку вони опа- няття їх належна послідовність – важлива складова новують теоретичні знання, необхідні для вирішення успішного особистісно-орієнтованого навчальноконкретних завдань. Саме такі методи дозволяють нам го процесу. Для цього використовуємо такі методи:

реалізувати особистісно-діяльнісний та особистісно- бесіди, дискусії, диспути, рольові ігри, тренінги – орієнтований підхід в організації навчального про- “мозковий штурм” [4, с.8]. В результаті такого підходу цесу при вивченні дисциплін природничо-наукового до навчальної діяльності студенти поступово готуциклу і виступають як доповнення, як засіб приско- ються до підсумкових лабораторних, практичних та рення росту в особистісному вимірі і в академічному. семінарських занять.

Така методика дозволяє інтегрувати знання з окремих Напередодні практичного заняття на тему “Вплив дисциплін, отриманих на різних етапах навчання і навчального процесу на стан здоров’я дітей, підлітків самостійно застосувати їх в процесі роботи над завдан- та студентської молоді”, що проводилося у – формі нями, сформувати ефективний зв'язок між теорією та форуму (“Навчальний процес і стан здоров’я” з елепрактикою, сприяє саморозвитку особистості студен- ментами наукової конференції) студенти спільно з та, розвиває в нього цілеспрямованість, ініціативність, викладачем склали план заняття, обговорили реко

–  –  – 
Похожие работы:

«УДК 628.16.098.2 О.М. Швед, О.К. Видринська, В.Г. Червецова, З.В. Губрій, В.П. Новіков Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НОВІ ПІДХОДИ ДО БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МІСТА ЛЬВОВА © Швед О.М., Видринська О.К., Червецова В.Г., Губрій З.В., Новіков В.П., 2012 Вивчено та досліджено стічні води та мікробіоту мулу станції очисних споруд з метою інтенсифікації схеми очищення промислово-побутових стічних вод з...»

«УКРАЇНСЬКІ НАЗВИ МІНОГ І РИБ ФАУНИ УКРАЇНИ ДЛЯ НАУКОВОГО ВЖИТКУ УДК (038)597.2/.5(477) УКРАЇНСЬКІ НАЗВИ МІНОГ І РИБ ФАУНИ УКРАЇНИ ДЛЯ НАУКОВОГО ВЖИТКУ Ю. Куцоконь1, Ю. Квач2 Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, вул. Б.Хмельницького, 15, Київ 01601, Україна e-mail: carassius1@ukr.net Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, вул. Пушкінська, 37, Одеса 65011, Україна У роботі обговорені й перелічені українські вернакулярні назви видів, родів, рядів та класів...»

«В.Г. Доц, О.О. Жемеров ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУШІ Методичний посібник Харків – 2011 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кафедра фізичної географії та картографії О.О. Жемеров, В.Г. Доц ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУШІ Методичний посібник для студентів–географів вищих навчальних закладів Харків 2011 УДК 556.5 (075.8) ББК 26.22я73 Ж55 Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕТРИНА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА УДК 796.412 – 055.25 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ З ДІВЧАТАМИ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту Львів 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури, Міністерство освіти і науки України....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 200 (Праці Теріологічної школи. Випуск 9. С. 7–20) УДК: 502.742 Раритетна фауна та критерії раритетності видів Ігор Загороднюк Раритетна фауна та ознаки раритетності видів. — Загороднюк І. — Розглянуто поняття раритетної фауни з огляду на перспективи її збереження. Проаналізовано складові поняття «раритетність», критерії визначення раритетів і місце раритетів у «червоних» списках. У якості одного з критеріїв раритетності розглянуто представленість...»

«ЛЕКЦІЯ 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСІВ В лекції висвітлюються питання сучасного стану навколишнього середовища, впливу навколишнього середовища на здоров'я людини, розглядаються причини екологічної кризи, перелічені головні причини виникнення надзвичайних ситуацій. Вивчення цих питань дозволить студентам оволодіти логікою на більш високому рівні, надасть конкретні знання про сучасний стан нашої планети. План 1. Науково-технічний прогрес та його вплив на життєдіяльність...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Методичні вказівки до виконання курсової роботи з СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ дисципліни Методи аналізу медико-біологічної інформації/ укладачі О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 19 с. Кафедра наноелектроніки МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи аналізу медико-біологічної інформації» для студентів напряму підготовки 6.050801 «Мікрота наноелектроніка» денної форми навчання Суми...»

«УДК 519.6 В сборнике представлены статьи по современным проблемам математического моделирования процессов в биологии и медицине, физических процессов, созданию экспертных систем, инструментальных средств информационных технологий, проблемам оптимизации вычислений, системному анализу физических процессов. Для специалистов в области прикладной математики, системного анализа, численного анализа, компьютерных технологий, экспертных систем. В збірнику представлені статті з сучасних проблем...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 3 2012. УДК 377.1:372.832 Василь Онищенко НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ “ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО” ДЛЯ УЧНІВ ПТНЗ Дослідженню проблеми створення підручників із суспільно-гуманітарних дисциплін для загальноосвітньої школи, зокрема для учнів ПТНЗ, присвячена стаття Р. Арцишевського “Каталізатор духовності (концептуальні засади створення підручників соціально-гуманітарного циклу)” [1, c. 3]. У 2001 р. під його керівництвом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»