WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«11. Уваєва О.І. Молюски підродини Planorbinae України: моногр./ О.І.Уваева. – Черкаси, 2007. – 228с. 12. Фауна Украины. - К.: Наук. думка, 1990. – Т.29, вып.4: Стадниченко А.П. ...»

-- [ Страница 1 ] --

11. Уваєва О.І. Молюски підродини Planorbinae України: моногр./ О.І.Уваева. –

Черкаси, 2007. – 228с.

12. Фауна Украины. - К.: Наук. думка, 1990. – Т.29, вып.4: Стадниченко А.П.

Прудовикообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые) /

А.П.Стадниченко. – 292с.

13. Фролова Е.Н. Личинки трематод в моллюсках озёр Южной Карелии /

Е.Н. Фролова // Л.: Наука, 1975. – 182с.

14. Черногоренко М.И. Личинки трематоди в молюсках Дніпра и его водохранилищ (фауна, біологія, закономерности формирования ) / М.И. Черногоренко. – К.:

Наук. думка, 1983. – 212с.

УДК 598.2

РОЗМІЩЕННЯ І СТРУКТУРА ОРНІТОКОМПЛЕКСІВ

В АГРОЛАНДШАФТАХ ПІВДНЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кошелев В.А., к.б.н, доцент, Матрухан Т.І., аспірант Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького Запорізька область - одна із областей України з сильно розвиненим індустріальним сільським господарством. Висока біологічна продуктивність агроценозів, їх багата кормова база у вигляді озими зернових культур, посівів рапсу і кукурудзи, комплекс оптимальних захисних умов (штучні водно-болотні угіддя, ліси і лісосмуги) і охорона, сприяли в другій половині XX століття різкому збільшенню чисельності окремих видів птахів. У результаті глибокої трансформації і фрагментації степових екосистем йшло витіснення аборигенних видів, формування польових, синантропних, лісових і водно-болотяних комплексів. Ці процеси отримали найбільший розвиток в середині 60-х років XX сторіччя. У кінці 90-х років XX століття на склад орнітофауни півдні України почали різко впливати непрямі антропогенні чинники: поява селітебних ландшафтів, пестицидне забруднення середовища, прес полювання і рибальства, технічна елімінація (загибель птахів на автодорогах, ЛЕП, в каналах).

Ключові слова: експансія, заплава, малі річки, зоокомплекси, фактори Кошелев В.А., Матрухан Т.И. РАЗМЕЩЕНИЕ И СТРУКТУРА ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ В АГРОЛАНДШАФТАХ ЮГА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ / Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого, Украина Запорожская область одна из областей Украины с сильно развитым индустриальным сельским хозяйством. Высокая биологическая продуктивность агроценозов, их богатая кормовая база в виде озимых зерновых культур, посевов рапса и кукурузы, комплекс оптимальных защитных условий (искусственные водно-болотные угодья, леса и лесополосы) и охрана, способствовали во второй половине XX века резкому увеличению численности отдельных видов птиц. В результате глубокой трансформации и фрагментации степных экосистем шло вытеснение аборигенных видов, формирование полевых, синантропных, лесных и водно-болотных комплексов. Эти процессы получили наибольшее развитие в середине 60-х годов XX века. В конце 90-х годов XX века на состав орнитофауны юга Украины начали резко влиять косвенные антропогенные факторы:

появление селитебных ландшафтов, пестицидное загрязнения среды, пресс охоты и рыболовства, техническая элиминация (гибель птиц на автодорогах, ЛЭП, в каналах).

Ключевые слова: экспансия, пойма, малые реки, зоокомплексы, факторы Koshelev, V.A, Matruhan T.I LOCATION AND STRUCTURE BIRD COMPLEX IN AGRICULTURAL LANDSCAPES SOUTH ZAPORIZHIA REGION / Melitopol State Pedagogical University. B. Khmelnitsky, Ukraine Zaporozhye region is one of Ukraine's oblasts with a strong industrial agriculture. High biological productivity of agricultural lands, their rich food supply in the form of winter cereal crops, canola Вісник Запорізького національного університету № 1, 2010 and corn crops, the complex optimal protective conditions (artificial wetlands, forests and forest plantations) and the protection, have contributed in the second half of XX century, a sharp increase in the number of individual birds. As a result of a profound transformation and fragmentation of the steppe ecosystem ishlo displacement of native species, the formation of the field, commensal, forest and wetland complexes. These processes have the greatest development in the mid 60-ies of XX century. In the late 90-ies of XX century on the avifauna of the south of Ukraine began to sharply affect indirect human-induced factors: the emergence of residential landscapes, pesticide pollution, hunting and fishing news, technical elimination (bird deaths on the roads, power lines, channels).

Keywords: expansion, floodplain, small rivers, zookompleksy, factors ВСТУП Актуальність теми. В наш час економічна криза сильним чином відбилася на енергоємному сільському господарстві; третя частина полів півдня України (понад 10 мільйонів га) по 3-4 і більше років не розорані, деякі проходять бур’янисту стадію демутації у вторинний степ, тобто йдуть поступові процеси дефрагментації ландшафту.

Скорочується площа ставків, боліт і озер, що утворилися від сбросових вод з поливних земель, мережа каналів варварськи розбирається на будівельні матеріали, зменьшилася кількість тваринницьких ферм, що негативно позначилося на чисельності гніздуючих і зимуючих коловодних птахів. Місцеве населення в зимовий період вирубує лісосмуги, що впливає згодом на дендрофільних птахів. У населених пунктах відмічено різке скорочення чисельності хатнього і польового горобців, садової горлиці і сизого голуба, які годувалися взимку на фермах і зернотоках, які зараз майже повсюди закриті.

Скорочення площі посівів озимих культур і поливної кукурудзи викликало зникнення масових зимівель гусів [1].

Проблемі вивчення екології і ролі птахів в агроландшафтах останнім часом приділялося не багато уваги. Їй присвячені лише нечисленні роботи [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Проблемі агронасаджень приділялася велика увага, її розробкою займалися в основному в південних районах країни [2, 3, 4, 6, 8, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], в місцях масового полезахисного лісорозведення. Та все ж питання, що особливо мають практичну спрямованість, вивчені ще недостатньо [3]. Так, для багатьох регіонів відсутні практичні рекомендації щодо оптимальних варіантів насаджень в arpoландшафтах. Деякі роботи [13, 16] присвячені виявленню природоохоронної цінності різних місцепроживань для птахів. Встановлено, що ступінь ізоляції (відстань від лісового масиву) польових насаджень впливає на чисельність птахів у меншій мірі, чим структура і видовий склад деревної рослинності. Дослідниками були дані деякі практичні регіональні рекомендації щодо формування сільськогосподарського ландшафту з урахуванням необхідності рівномірного годування птахів на сільгоспугіддях. Працівникам лісового господарства відомі пропозиції щодо підвищення ємкості полезахисних насаджень для птахів [2, 3, 10, 16, 17]. Велика увага в роботах багатьох авторів приділяється з'ясуванню закономірностей біотопічного розподілу угруповань птахів, тобто виявленню зв'язків між птахами і характером рослинності [2, 4, 11, 15, 16, 18, 19, 20]. В них підкреслюється залежність великої кількості птахів від конкретних екологічних особливостей біотопу. Деякими авторами виявлені існуючі кореляційні зв'язки між ступенем покриття грунту, зімкненістю крон, видовою різноманітністю дерев, особливостями розвитку окремих ярусів рослинності і іншими параметрами і щільністю населення, а також видовою різноманітністю орнітофауни. На наш погляд, особливо багато досягнуто в області вивчення зв'язків між чисельністю популяцій деяких лісових видів птахів і характером біотопічних умов.

До теперішнього часу у орнітологічній літературі не було загальних оглядів щодо біотопичного розподілу птахів в агроландшафтах півдня України.

Мета дослідження: вивчення сучасного стану орнітокомплексів агроландшафтів півдні Запорізької області.

Біологічні науки

Основні завдання дослідження включали:

з'ясування стану сучасної гніздової орнітофауни агроландшафтів;

вивчення біотопічного розподілу птахів за основними періодами року;

визначення чисельності птахів в основних типах агроландшафту;

розглянути особливості формування орнітокомплексів.

Об'єкт дослідження: орнітокомплекси агроландшафтів (ланів, пасовищ, ставків, лісосмуг).

Предмет дослідження: екологічні умови формування орнітокомплексів Практичне значення. Результати досліджень можуть бути використані для вирішення завдань по формуванню найбільш ефективного аграрного господарюванню, оскільки в даний час при створені фермерських господарств перевага надається комплексному, багатоцільовому раціональному використанню агроландшафтів з усією сукупністю їх компонентів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводилися у південній частині Запорізької області. Велика частина польових досліджень була проведена в 2007 - 2009 рр. Було обстежено близько 80% площі агроландшафтів. Об'єктом досліджень були орнітокомплекси агроландшафтів (полів, луків, ставків, лісосмуг) площею до 50 га. Обліки птахів під час гніздування проведені на 16 ділянках. В цілому за період досліджень обліки птахів проведені на площі близько 1000 га. Для аналізу сезонної динаміки орнітофауни і в цілях отримання точніших показників чисельності птахів обробка даних обліків птахів велася окремо по різних періодах. Виділені наступні періоди: літній (з 04.15 по 07.15), пізнелітній (з 07.01 по 09.15), осінній (з 09.16 по 11.30), зимовий (з 12.01 по 03.15) і весняний (з 03.16 по 04.30).

„Перекриття" періодів має місце тільки за рахунок літнього (гніздового) періоду.

Наприклад, хоча в кінці квітня і першій половині травня міграція птахів продовжується (летять більшість дальніх мігрантів), деякі види в цей час (особливо більшість воронових) вже мають кладки. Тому дані обліків в час (наприклад, з 04.15 до 04.30), що "перекривається", повністю використані в аналізі населення птахів у весняний період, а також частково послужили для уточнення карт видів в літній період. Слід зазначити, що використаний нами метод обліку чисельності птахів, що гніздяться, дозволив елімінувати прольотну частину їх популяцій. Застосовуючи метод багатократного картографування, ми виявляли тільки особини або пари, що мають свої території.

Подібний принцип розділення періодів нерідко використовувався в орнітологічній практиці [11]. З урахуванням закономірностей зміни загальній щільності населення птахів ці періоди можна вважати за календарні, які лише частково відповідають різним сезонам в річному циклі птахів.

Для подальшого аналізу біотопічного розподілу птахів за періодами було виділено 5 типів агроландшафтів (полезахисні лісосмуги, лани, плодові сади, пасовища, ставки і канали) надалі іменованих групами біотопів. Біотопом ми називаємо ділянки, що характеризуються відносно однорідними екологічними умовами, перш за все деревною рослинністю основного ярусу, гідрологічним режимом грунту, мікрокліматом і т.п.

Зважаючи на той факт, що рослинність має найбільш важливе значення для формування орнітокомплексів і є одним з показників умов їх проживання, межі виділених нами біотопів визначалися насамперед по розміщенню рослинних співтовариств. У біоценотичних дослідженнях біотопи визначаються переважно за складом і віком деревної рослинності. Нами цей принцип також витриманий, але на деяких стадіях аналізу даних середній вік (висота) деревної рослинності не був взятий до уваги. У таких випадках біотоп з однаковим складом деревної рослинності, але що розрізняються між собою головним чином віком деревостою, були об'єднані.

Вісник Запорізького національного університету № 1, 2010 Для порівняння різних показників великої кількості і структури населення птахів в різних групах біотопів або окремом біотопі були потрібні данні про докладну біоценотичну структуру відповідної території. Під час дослідження ми застосовували методику якісної і кількісної оцінок основних параметрів біотопів, які можуть мати найбільше значення для розподілу великої кількості птахів. Облік птахів в гніздовий період проводився загальноприйнятим методом виявлення гніздових територій за допомогою багатократного картографування візуальних і акустичних зустрічей птахів.

Перевага цього методу в порівнянні з іншими доведена багатьма авторами [11].

Облікова смуга не перевищувала 50 м - по 25 м в обидві сторони від спостерігача. При поганих метеоумовах (дощ, вітер вище 8 м/с) контрольні обліки не проводилися. Для визначення щільності населення птахів застосовувалися тільки абсолютні підрахунки.

У гніздовий період проводили сім-вісім утрішніх контрольних обліків: один - в квітні, по два-три – в травні і червні і один-два – в липні. Інвентаризацію птахів проводили протягом 4-6 ч після сходу сонця. Окрім ранкових обліків, в гніздовий період щорічно проводилися спеціальні обліки нічних птахів: 2-3 рази за період всі досліджувані насадження додатково відвідувалися в нічний час (з 23 до 1ч). Середня швидкість обліку складала 6-7 га/ч. Дані обліків наносилися на карти-схеми досліджуваних насаджень (М 1:1000-1:3000). При дуже високій щільності населення птахів, що гніздяться, умови картографування їх зустрічей в полезахисних насадженнях набагато краще, оскільки середня площа полезахисних насаджень невелика, і "оспорюваних" гніздових територій на межі з полем буває менше. У негніздовий час всі дані обліків також наносилися на картографічний матеріал. Для аналізу даних, на відміну від гніздового періоду, використовувалися результати одноразових обліків. У осінній, зимовий і весняний періоди повторні обліки проводилися на тих самих територіях. У гніздовий період щільність птахів оцінювалася числом пар або гніздових територій на одиницю площі. Лише при порівнянні сезонної динаміки чисельності птахів щільність їх населення оцінювалася числом особин на одиницю площі (2 особини = пара). У інші періоди щільність населення птахів виражалася числом особин на одиницю площі.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Процес формування фауни агроландшафтів в умовах південного степу можливо простежити вже тепер і на основі ретельних його досліджень будувати ті чи інші передбачення. У колишних південних степах зараз створено чимало штучних полезахисних смуг різного зросту від одного до 15-17 років. Відомо, що роботи значного масштабу по насадженню полезахисних смуг у степових районах почались ще в 1955-1976-х роках. Вирощені з цього часу полезахисні смуги вже стали помітним елементом місцевого ландшафту і встигли заселитись відповідними групами птахів. На території Запорізької області зареєстровано близько 300 видів птахів. Серед них до осілих відноситься - 60 видів, до регулярно прольотних - 220, тільки до зимуючих - 20, інші - зальотні види. Для фауни птахів агроландшафтів характерно невелике видове різноманіття. За час проведення досліджень нами було зареєстровано 56 видів (в список включені птахи зареєстровані на території агроландшафтів и біоценотично повязані з ним (табл. 1).Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Т.М. Васютіна, Т.Є. Буяло РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ПРИРОДОЗНАВСТВА 5 клас Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології та екології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 26.07.2013 р.) ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН Рецензенти: УДК 502(075.3) ББК 20.18я72 кандидат педагогічних наук, доцент Кобернік С.Г. В20 учитель вищої категорії, вчитель-методист Крилова Н.В. Схвалено для використання у загальноосвітніх...»

«ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Київ 200 Міністерство праці та соціальної політики України НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. В. Микитенко Д. О. Микитенко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НАУКОВА ДОПОВІДЬ Київ 2007 УДК 338.486.5:616-006. ББК С550:уд(4Укр)0-4 М59 Микитенко В. В.,...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 556.5:504.453 Ліхо О.А., Бондарчук І.А. (Україна, Рівне) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО CТАНУ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК Законом України «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства України» (2002р.) передбачено створення організаційних і законодавчих засад управління водним господарством за басейновим принципом. Особливого значення при цьому набуває оцінка існуючого екологічного стану...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Природнича секція ICOM України Серія «Біологічні Студії» заснована у 2009 році І. В. Шидловський Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни За редакцією Й....»

«– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 7. УДК 504.06; 330.341. О. А. КІЙКО1, М. М. ЯКУБА2, І. Г. ВОЙТОВИЧ3, ANDREAS SHULTE4, UWE KIES5, DAJANA KLEIN КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Вперше в Україні запропоновано використати концепцію кластерного аналізу для дослідження лісового сектора. Розроблено структуру лісового кластеру Карпатського регіону України. Проаналізовано динаміку розвитку основних складників лісового кластеру Карпатського регіону України...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КНЯЗЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 373.5.016:57(043.3) ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАННІ БІОЛОГІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова,...»

«В.В. Лозинський. Топографо – геодезична термінологія (довідкове видання). Видання включає біля 560 термінів-слів, термінівсловосполучень, формул і позначень, найбільш уживаних в топографії. Для викладачів, аспірантів, студентів, наукових працівників географічного і геологічного профілю, а також може бути корисним для студентів вищих закладів освіти і коледжів інженерно-технічного та екологічного профілю при вивченні топографічних дисциплін. Зміст Передмова.. Загальні відомості. Відомості про...»

«Завірюха П. Д. Вивчення господарських і біологічних ознак міжвидових соматичних 1. цибридів картоплі у польових умовах / П. Завірюха // Вісник Львівського державного аграрного університету : агрономія. – 2001. – № 5. – С. 346–358. Львівський державний аграрний університет : буклет / 2. П. Д. Завірюха, П. М. Гарасим, Б. І. Затхей, І. М. Добрянський, О. Я. Микула. – Львів, 2001. – 42 с. Проблеми і перспективи селекції та насінництва картоплі в Західному 3. регіоні / П. Д. Завірюха, З. М. Майщук,...»

«ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Монографія УНІВЕРСУМ – Вінниця УДК 628.4.03 І 73 Рецензенти: В. М. Ісаєнко, доктор біологічних наук, професор О. В. Мороз, доктор економічних наук, професор Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ Чужорідні види флори України: роки і автори Бібліографічний покажчик Випуск 2 Київ – 2014 УДК 581.5:581.9:632.51 ББК 28.58 РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ: Вченою радою Інституту еволюційної екології НАН України від 28 лютого 2014 р. (протокол № 1) та Вченою радою Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України від 4 березня 2014 р. (протокол № 4). Чужорідні види флори...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»